УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Активізація інноваційної діяльності підприємств в Україні: імперативи та засади державної підтримки
Ушеренко С. В.

Ушеренко С. В. Активізація інноваційної діяльності підприємств в Україні: імперативи та засади державної підтримки. Бізнес Інформ. 2019. №8. C. 72–81.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-72-81

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330:658:330

Анотація:
На основі результатів порівняльного аналізу рейтингових позицій України та передових країн світу в системі індикаторів виміру сталого розвитку (sustainable development), яка включає: Індекс людського розвитку (ІЛР, HDI); Глобальний індекс конкурентоспроможності (GCI); Глобальний індекс інновацій (GII); Індекс благополуччя (LPI), аргументовано, що вихід України на траєкторію сталого розвитку пов’язано з імперативом забезпечення конкурентоспроможності національної економіки шляхом активізації інноваційної діяльності підприємств у контексті світових трендів розвитку. Зазначено, що для розвинених країн світу характерні високий рівень конкурентоспроможності та сталий соціально-економічний розвиток, що досягається завдяки активній інноваційній діяльності. За результатами аналізу структурних елементів GCI для України (рейтингова позиція 83, що знаходиться поза групою розвинених країн) і статистичних даних щодо низької інноваційної активності вітчизняних підприємств виявлено фактори, що перешкоджають їхній інноваційній діяльності. Передусім, вони пов’язані з: недосконалістю інститутів, фінансово-кредитної системи та інноваційної інфраструктури; макроекономічною нестабільністю; браком фінансових та інвестиційно-кредитних ресурсів забезпечення інноваційної діяльності, а також недостатнім її науковим супроводом. Розроблено засади державної підтримки інноваційної активності підприємств, зокрема підприємств корпоративного сектора національної економіки, що спрямовані на усунення або ослаблення виявлених перешкод та активізацію інноваційної діяльності підприємств і які доцільно впроваджувати у форматі національної інноваційної системи.

Ключові слова: державна підтримка, інноваційний процес, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, корпоративне підприємство, сталий розвиток.

Табл.: 4. Бібл.: 19.

Ушеренко Світлана Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Андрощук Г. О., Давимука С. А., Федулова Л. І. Національні інноваційні системи: еволюція, детермінанти результативності : монографія. Київ: Парлам. вид-во, 2015. 512 с.
Анискин Ю. П., Дытыненко П. Н., Сухманов А. А. Корпоративное управление деловой активностью в неравновесных условиях : монография. М. : Омега-Л, 2015. 304 с.
Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 275 с.
Гусєв В. О. Утвердження парадигми сталого інноваційного розвитку в Україні // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017 : колективна монографія / Андерсон В. М., Балджи М. Д., Баркан В. І. та ін. ; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; НТТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є. В. Київ, 2017. С. 29–45.
The Global Competitiveness Report 2018. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018
Global Innovation Index 2019 r. Cornell University, INSEAD, WIPO. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report.pdf
Индекс уровня образования в странах мира (Education Index). URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/education
Индексы и индикаторы человеческого развития. Обновленные статистические данные 2018. Доклад для Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ru.pdf
Наукова та інноваційна діяльність України : статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики, 2018. 176 с.
The Legatum Prosperity Index. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/legatum-prosperity-index
Расходы на НИОКР, в % к ВВП. URL: https://knoema.ru/atlas/topics/
Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций. URL: https://gtmarket.ru/research/foreign-direct-investment-index/info
Саліхова О. Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні : монографія. Київ, 2013. 624 с.
Список стран по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС)
Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р
Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» : схвалено Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
Україна у цифрах 2018. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. URL: http: // www.ukrstat.gov.ua
Ушеренко С. В Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку підприємництва // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21 червня 2017 р.). Київ : КНЕУ, 2017. C. 348–353.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру