УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Облікова політика підприємств щодо нематеріальних активів: засадничі принципи та особливості формування
Дядюн О. О.

Дядюн О. О. Облікова політика підприємств щодо нематеріальних активів: засадничі принципи та особливості формування. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 302–309.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-302-309

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.37:658.152.421.3

Анотація:
Метою статті є дослідження теоретико-практичних засад формування облікової політики щодо нематеріальних активів підприємства з урахуванням концептуальної основи складання фінансової звітності – П(С)БО чи МСФЗ. Здійснено аналіз і узагальнення вимог нормативних актів, а також наукових праць багатьох учених щодо розуміння сутності поняття «облікова політика». Виділено два ключові напрями розуміння облікової політики вітчизняними науковцями: конкретизований (опис альтернативних рішень) і широкий (розкриття додаткового масиву інформації на додаток до вибору з дозволених альтернатив). Запропоновано авторський підхід до розуміння облікової політики в частині нематеріальних активів: це опис обраних підприємством рішень з низки альтернатив, передбачених стандартами (П(С)БО чи МСФЗ), щодо визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про нематеріальні активи, а також інших аспектів, що визнані суттєвими. Розглянуто підходи вітчизняних науковців до ідентифікації основних елементів облікової політики, пов’язаних з нематеріальними активами. На основі вивчення альтернативних вимог МСБО 38 запропоновано мінімальний набір елементів облікової політики підприємства щодо нематеріальних активів, а також визначено ключові відмінності в підходах до складання облікових політик за П(С)БО порівняно з МСФЗ. Проаналізовано доречність розкриття податкових аспектів в обліковій політиці. Запропоновано підходи до вдосконалення облікової політики та забезпечення її інноваційного характеру через наведення в ній самостійних рішень підприємства щодо розкриття інформації про нематеріальні активи в широкому розумінні цього поняття. Порекомендовано розкривати інформацію щодо ідентифікації класів неявних інноваційно-орієнтованих активів, підходів до оцінки та моніторингу зазначених активів за межами традиційних методів бухгалтерського обліку, а також каналів розкриття інформації щодо таких активів.

Ключові слова: облікова політика, нематеріальні активи, альтернативні рішення, професійне судження, П(С)БО, МСФЗ, фінансова звітність.

Табл.: 2. Бібл.: 21.

Дядюн Олена Олександрівна – аспірант, кафедра аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 996-14#Text
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS%208_ukr.pdf
Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text
Пушкар М. С., Щирба М. Т. Теорія і практика формування облікової політики : монографія. Тернопіль : Карт-бланш, 2010. 260 с.
Юнацький М. О. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення формування облікової політики. Економічні науки. Cерія «Облік і фінанси». 2013. Вип. 10. Ч. 1.
Шевченко Н. Що таке облікова політика? // Аграрний тиждень. Україна. 23.05.2019. URL: https://a7d.com.ua/agromoney/17204-scho-takeoblkova-poltika.html
Кубік В. Д., Обнявко О. В. Етична складова облікової політики підприємств. Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. 2019. № 6. С. 84–106. DOI: 10.32680/2409-9260-2019-6-269-84-106
Шевців Л. Ю., Мосолова Ю. О. Облікова політика в управлінні діяльністю підприємств за умов гармонізації обліку та звітності. Бізнес Інформ. 2020. № 3. С. 260-269. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-260-269
Чебанова Н. В., Яковенко С. Л. Облікова політика – основний елемент системи бухгалтерського обліку. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2018. № 1. С. 139–148. DOI: 10.31359/2312-3427-2018-1-139
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1. Подання фінансової звітності. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS-01_ukr19.pdf
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 #Text
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38. Нематеріальні активи. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS-38_ukr_2016.pdf
Ясишена В. В. Принципи облікової політики нематеріальних активів. Інноваційна економіка. 2019. № 3–4. С. 156–162. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/57/58
Лепетан І. М. Визнання нематеріальних активів у обліковій політиці підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.63
Ясишена В. В. Основні аспекти формування облікової політики нематеріальних активів підприємств. Інноваційна економіка. 2019. № 5–6. С. 149–157. DOI: 10.37332/2309-1533.2019.5-6.21
Бірюк О. Г. Підходи до облікової політики щодо відображення інформації про нематеріальні активи. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 202–207. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-3_0-pages-202_207.pdf
Федорова І. В. Амортизація нематеріальних активів у контексті облікової політики: актуальна проблематика. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 20. Ч. 3. С. 101–105. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_3_2018ua/23.pdf
Лаговська О. А., Лоскоріх Г. Л. Формування облікової політики ІТ-підприємств. Modern Economics. 2020. № 19. С. 108–113. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-18
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
Пантелеєв В. П. Інноваційна природа облікової політики підприємства в умовах постіндустріальної економіки. Облік і фінанси. 2020. № 2. С. 39–49. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/5310/1/746-innovaciyna-priroda-oblikovoi-politiki-pidpriemstva-v-umovah-postindustrialnoi-ekonomiki.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру