УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Трансформація компетенцій аудиторів готельної індустрії за нових тенденцій розвитку інституту аудиту
Колєсніченко А. С.

Колєсніченко А. С. Трансформація компетенцій аудиторів готельної індустрії за нових тенденцій розвитку інституту аудиту. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 319–326.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-319-326

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.6:640.41

Анотація:
Мета даної статті полягає у: формулюванні ключових компетенцій аудиторів відповідно до сучасних напрямів розвитку аудиту; обґрунтуванні необхідності та розкритті логіки реалізації стратегічної адаптації компетенцій аудиторів підприємств готельної індустрії; визначенні внутрішніх і зовнішніх процесів, які впливають на формування стратегічної адаптації системи компетенцій аудитора та розвиток інституту аудиту в цілому. Доведено, що впровадження новітніх інноваційних змін, методик і форм організації взаємодії між всіма суб’єктами та інститутами аудиторської діяльності дозволить: задовольнити інтереси сучасних користувачів послуг аудиту та суміжних напрямів готельної індустрії; зберегти конкурентні переваги в галузі та виступатиме запорукою сталого розвитку бізнесу. Врахування затребуваних компетенцій, обумовлених новими тенденціями розвитку аудиту, сприятиме обґрунтуванню та побудові порядку реалізації стратегічної адаптації компетенцій аудиторів підприємств готельної індустрії на принципах адаптованості, комплексності та синергізму. В результаті набір компетенцій аудитора стає дедалі цікавішим і затребуваним для користувачів управлінського обліку та звітності, набуває додаткових функцій і завдань у контексті розвиту готельної індустрії. Під впливом внутрішніх і зовнішніх процесів відбувається подальше виокремлення інституту аудиту в самостійну підсистему готельного кластера. Підсумки, сформульовані в ході дослідження, дозволяють стверджувати, що в подальшому доцільним буде проведення аналізу окремих факторів і компонентів, що впливають на стратегію адаптації системи компетенцій аудиторів.

Ключові слова: аудит, компетенція, стратегія, готельна індустрія, конкуренція, синергізм.

Рис.: 4. Бібл.: 12.

Колєсніченко Анастасія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бойко О. Еволюція аудиту задля сталого розвитку: симбіоз нових технологій, компетенцій та досвіду. Вісник МСФЗ. 2019. № 8. URL: https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001944
Долбнєва Д. В. Сучасний стан і напрями удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів. Економіка та держава. 2018. № 2. С. 72–76. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2018/18.pdf
Дорош Н. І. Розвиток інституту аудиторства в Україні // Облік і фінанси АПК. URL: http://magazine.faaf.org.ua/rozvitok-institutu-auditorstva-v-ukraini.html
Дорош Н. І. Розвиток аудиторської діяльності в Україні в умовах євроінтеграційних процесів. Економіка. 2015. № 10. С. 17–23. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/175-10/3
Завідна Л. Д. Організаційно-методичний підхід до формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери готельних послуг. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 15. С. 82–87. URL: http://www.bses.in.ua/journals/2017/15_2017/19.pdf
Інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2019 році / Аудиторська палата України. URL: https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/Інформація-про-стан-аудиторськоі?-діяльності-за-2019-рік.pdf
Мардус Н. Ю. Сучасні тенденції організації аудиту // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб'єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами 3-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28–29 березня 2019 р.). Дніпро : НМетАУ, 2019. Ч. 1. С. 602–605.
Обушна Н. Публічний аудит: поняття та сутність. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 4. С. 21–29. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_04(31)/5.pdf
Пушкар М. С., Щирба М. Т. Теорія і практика формування облікової політики : монографія. Тернопіль : Карт-бланш, 2010. 260 с.
Столярчук В. Н. Стратегическое планирование развития гостинично-ресторанного бизнеса. Технологический аудит и резервы производства. 2014. № 6/4. С. 34–36. DOI: 10.15587/2312-8372.2014.32427
Cтратегічне управління готельними підприємствами в умовах глобалізації : монографія / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. 120 с.
Шульга С. В. Аудиторська діяльність в Україні в умовах євроінтеграції : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09. Київ, 2020. 525 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру