УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Кваліметрична модель оцінювання внутрішньої системи управління комплаєнс-ризиками в системі накопичувального пенсійного забезпечення
Ачкасова С. А.

Ачкасова С. А. Кваліметрична модель оцінювання внутрішньої системи управління комплаєнс-ризиками в системі накопичувального пенсійного забезпечення. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 338–347.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-338-347

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341:316.4

Анотація:
У статті розглядаються питання розробки кваліметричної моделі оцінювання внутрішньої системи управління комплаєнс-ризиками в системі накопичувального пенсійного забезпечення. Об’єктом дослідження є управління комплаєнс-ризиками в системі накопичувального пенсійного забезпечення. Одними з найменш розроблених питань є недостатність досліджень щодо оцінки внутрішньої системи управління ризиками на засадах кваліметричного підходу. Це стримує практичні аспекти проведення самоаналізу щодо оцінювання якості внутрішньої системи управління комплаєнс-ризиками в системі накопичувального пенсійного забезпечення. Із використанням методів аналізу та синтезу визначено загальні складові для розробки кваліметричної моделі кількісного оцінювання внутрішньої системи управління комплаєнс-ризиками в системі накопичувального пенсійного забезпечення. Під час дослідження було використано кваліметричний підхід. Отже, у статті, із використанням факторно-критеріального моделювання (кваліметричний підхід), розроблено кваліметричну модель кількісного оцінювання внутрішньої системи управління комплаєнс-ризиками в системі накопичувального пенсійного забезпечення. Запропонована кваліметрична модель має ряд особливостей, що включають організаційно-інформаційну, методично-процесну складові управління комплаєнс-ризиками в системі накопичувального пенсійного забезпечення. Це забезпечує таку перевагу, як можливість самоаналізу та проведення внутрішнього контролю сформованої внутрішньої системи управління комплаєнс-ризиками в системі накопичувального пенсійного забезпечення. Також розроблена модель дозволяє застосування кваліметричного підходу до вирішення наукового завдання щодо оцінювання внутрішньої системи управління комплаєнс-ризиками в системі накопичувального пенсійного забезпечення, що забезпечить багатокритеріальний підхід до управління цими ризиками.

Ключові слова: комплаєнс, комплаєнс-ризики, управління ризиками, кваліметрична модель, накопичувальне пенсійне забезпечення.

Табл.: 5. Бібл.: 18.

Ачкасова Світлана Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра банківської справи і фінансових послуг, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Strategija_financovogo_sectoru_ua.pdf
Проєкт Закону України «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» від 27.12.2019 р. № 2683. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67794
Проєкт Закону України «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/proects_of_regular/proekt-zakonu-ukrani-pro-zagalynoobovvyazkove-nakopitchuvalyne-pensyne-zabezpetchennya/
Pysarevska H. Risks of a funded pension system. Organization and management in the services’ sphere on selected examples. Monograph. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. P. 46–56. URL: https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/09/2020_organization_andmanagmenent_in_the_services_sphere_on_selected_examples.pdf
Stewart F. Pension Funds’ Risk-Management Framework: Regulation and Supervisory Oversight. OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions. 2010. No. 40. DOI: 10.1787/5kmlcz7qq3zx-en
Toolkit for Risk-Based Pensions Supervision (Module 3. Identifying Risks) / International Organisation of Pension Supervisors, IOPS (2012). URL: http://www.iopsweb.org/rbstoolkit/Module3identifyingrisks.pdf
Guidance note. Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance / Forum on Tax Administration Compliance Sub-group, Committee on Fiscal Affairs (2004). URL: https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf
Васага Ю. Сучасні тренди комплаєнсу на фінансовому ринку // Юридична газета online. 2020. № 6. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/bankivske-ta-finansove-pravo/suchasni-trendi-komplaensu-na-finansovomu-rinku.html
Смоляк В. А. Економічна оцінка ризику діяльності промислових підприємств : автореферат дис. …канд. екон. наук : 08.07.01. Харків, 2005. 22 с.
Abilov S. M., Kaigorodtsev A. A. Qualimetric Methods in Assessing the Effectiveness of Management Decisions in Universities. Humanities & Social Sciences Reviews. 2019. Vol 7. No. 5. P. 237–244. DOI: https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7529
Єльникова Г. В. Технологія інструментарію кількісного вимірювання якості освіти в навчальному закладі. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32307050.pdf
Vargas-Perez L. S. et al. On the Technical Quality Evaluation of Rapid Application Development Software Products in a Visual Environment / Vargas-Perez L. S., Gutierrez-Tornes A. F., Felipe-Riveron E. M., Zambrano-Davila I., Pena-Galeana R. World Journal of Research and Review. 2016. Vol. 2. Issue 5. P. 50–55. URL: https://www.wjrr.org/download_data/WJRR0205028.pdf
Rolon E., Ruiz F., Garcia F., Piattini M. Metricas Para la Evaluacion de Modelos de Proceso de Negocio // Conference: Memorias de la IX Conferenci a Iberoamericana de Software Engineering (CIbSE 2006). La Plata, Argentina, Abril 24–28, 2006. P. 419–432. URL: https://www.researchgate.net/publication/221561435_Metricas_Para_la_Evaluacion_de_Modelos_de_Proceso_de_Negocio
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-ІV (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text
Ачкасова С. А. Використання технології прийняття рішень при організації комплаєнсу у сфері накопичувального пенсійного забезпечення. Technology Audit and Production Reserves. 2020. Vol. 5. No. 4. P. 29–37. DOI: https://doi.org/10.15587/2706-5448.2020.209051
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 р. № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : затв. Постановою Національного банку України від 19.05.2020 р. № 65. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text
Полякова Г. А., Ачкасова С. А. Оцінка якості освітньої програми на основі кваліметричного підходу в закладі вищої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 10. С. 131–145. DOI: 10.24139/2312-5993/2018.10/131-145

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру