УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Вплив інтеграційних процесів на структурну модернізацію регіональних господарських систем
Шашина М. В.

Шашина М. В. Вплив інтеграційних процесів на структурну модернізацію регіональних господарських систем. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 115–124.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-115-124

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.1

Анотація:
Метою даної статті є встановлення особливостей процесів структурної модернізації регіональних господарських систем під впливом інтеграційних процесів, що дозволяє сформувати власне бачення ефективної її організації. Основою проведеного дослідження став діалектичний метод пізнання. Для досягнення поставленої мети застосовувався ряд загальнонаукових методів: монографічний – при аналізі існуючої наукової думки; аналізу та синтезу – для цілей викладу власного бачення сутності інтеграційних процесів; індукції та дедукції – при викладенні елементів процесу структурної модернізації та інші. Об’єктом дослідження стали регіональні господарські системи; предметом – їх структурна модернізація під впливом інтеграційних процесів. У ході дослідження шляхом узагальнення існуючих напрацювань та досвіду розвитку регіонів України, на тлі встановлених рівнів інтеграційних процесів сформулюване власне бачення сутності регіональної структурної політики, котру визначено як систему заходів, що спрямована на виокремлення найбільш ефективних її складових, їх підтримку та стимулювання, а також оптимізацію інших складових, що має на меті підвищення загального рівня розвитку регіональної економічної системи. Визначивши основні напрямки інтеграції України у світовій економічній спільноті та їх можливий вплив на структурну модернізацію регіональних економічних систем, сформульовано основні завдання структурної політики та визначено її роль і місце в політиці розвитку держави. У подальшому сформульовано основні принципи структурної модернізації регіональних економічних систем та концептуальні засади її реалізації. Як наслідок, визначено пріоритетні напрями структурної модернізації регіональних економічних систем у контексті інтеграційних процесів та специфічні їх перспективні характеристики. Основна наукова новизна проведеного дослідження полягає в поєднанні системного та програмного підходів до формулювання концептуальних основ структурної модернізації регіональних економічних систем з позиції інтеграційних процесів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони сформульовані з позиції дійсної інтеграції України до ЄС і можуть бути використані при формулюванні програм реформування структури економічних систем регіонів.

Ключові слова: модернізація, регіональна економічна політика, інтеграція, інститути, міжнародна економічна інтеграція, регіоналізм, інтеграційний вплив.

Рис.: 2. Бібл.: 29.

Шашина Марина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Антонова А. А. Анализ динамики агломерационного развития регионов Северо-Западного федерального округа. Вестник Инжэкона. Серия «Экономика». 2013. Вып. 1. С. 309–312.
Бавико О. Є. Просторово-мережевий розвиток економіки регіону: теоретико-методологічний аспект. Херсон : Айлант, 2012. 336 с.
Байков А. А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии / А. А. Байков ; отв. ред. А. Д. Богатуров. М. : Аспект Пресс, 2012. 256 с.
Біла С. О., Романова В. В. Карпатський єврорегіон як чинник європейської інтеграції України. Стратегічні пріоритети. 2013. № 3. С. 78–88.
Білянський О. Адміністративно-територіальна реформа в Республіці Польща: досвід для України (1998–1999 рр.). Україна – Європа – Світ. Серія «Історія, міжнародні відносини». 2012. Вип. 9. С. 146–152.
Бодров В. Г., Шепетько Р. І. Структурна політика в умовах загострення міжнародної конкуренції. Міжнародна економічна політика. 2014. № 2. С. 78–98. URL: http://journals.uran.ua/jiep/article/view/36988/33265
Буреш О. В., Жук М. А., Фролов А. В. Интеграция региональных субъектов как потенциал формирования региональных кластеров. Вестник ОГУ. 2011. № 13. С. 88–93.
Буркинський Б. В., Горячук В. Ф. Капіталізація економіки регіонів України : монографія. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. 273 с.
Варналій З. С., Білик Р. Р. Інституцйні засади та організаційні механізми політики регіонального розвитку : завдання реформ європейського зразка. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. 2014. Вип. 3. С. 3–11. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20143(107)/sep20143(107)_003_VarnaliyZS,BilykRR.pdf
Гриценко А. Методологічні основи модернізації України. Економіка України. 2011. № 2. С. 4–12.
Гусєва М. О. Регіональна структурна політика: суть, роль та напрями реалізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. 2014. Вип. 5. С. 11–20.
Дунаєв І. В. Закономірності та визначальні тренди регіонального розвитку і управління в умовах глобалізації та інтеграції. Актуальні проблеми державного управління. 2015. № 2. С. 112–122. URL: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-2/doc/3/05.pdf
Захарченко В. І. Використання кластерного підходу при формування промислової політики. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2013. № 6. С. 35–39.
Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналітична доповідь / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко та ін. Київ : НІСД, 2014. 152 с.
Казьмір Л. П., Ступень М. Г., Казьмір П. Г. Метрополізація: сутність,особливості ідентифікації та концептуальні засади досліджень. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 2. С. 61–74. URL: http://ird.gov.ua/vid_3/sep20132(100)_061_Kazmir_L_P_Stupen.pdf
Карлін М. І. Наслідки й проблеми інтеграції Польщі в Європейський Союз: погляд з України. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. 2009. № 3. С. 154–157.
Кас’яненко О. В. Структурні трансформації розвитку економіки Запорізького регіону. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2013. № 6. С. 41–44. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2013/6_2013/10.pdf
Клейнер Г. Б. Системный ресурс экономики. Вопросы экономики. 2011. № 1. С. 89–100. DOI: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2011-1-89-100
Кобзистий М. О. Інституціональні умови реалізації структурних зрушень у трансформаційній економіці. Науково-технічна інформація. 2005. № 2. С. 34–38.
Луцков В. О. Структурна політика: сутність, категорії та функції. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2012. № 1. С. 141–147. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/27934/1/structural_policy.pdf;jsessionid=F422655BF40E31E89A28A898C3D3460F
Марковський Т., Маршал Т. Метрополії, метрополійні простори, метрополізація. Основні поняття та проблеми / пер. з пол. Л. П. Казьміра. Львів, 2014. 44 с.
Рыжова Н. П. Пространственные эффекты международной экономической интеграции (случай российских регионов). Пространственная экономика. 2012. № 4. С. 28–48. DOI: 10.14530/se.2012.4.028-048
Терехова С. А. Межрегиональная интеграция в системе управления социально-экономическим развитием. Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Экономика». 2010. № 28. Вып. 30. С. 52–58.
Brakman S., Garretsen H., Schramm M. The Empirical Relevance of the New Economic Geography: Testing for a Spatial Wage Structure in Germany. CESifo Working Paper No. 395. December 2000. 23 р. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/75590/1/cesifo_wp395.pdf
Brakman S., Garretsen H., Schramm M. The Final Frontier? Border Effects and German Regional Wages. Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv. Discussion paper. No. 197. 2002. 34 р. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/19358/1/197.pdf
Hanson G. H. U.S.–Mexico Integration and Regional Economies: Evidence from Border-City Pairs. Journal of Urban Economics. 2001. Vol. 50. Issue 2. Р. 259–287. DOI: https://doi.org/10.1006/juec.2001.2217
Redding S. J., Sturm D. M. The Costs of Remoteness: Evidence from German Division and Reunication. American Economic Association. 2008. Vol. 98. No. 5. Р. 1766–1797. URL: https://personal.lse.ac.uk/sturmd/papers/Redding-Sturm-AER-2008.pdf
Resmini L. Economic Integration, Industry Location and Frontier Economies in Transition Countries. Economic Systems. 2003. Vol. 27. Issue 2. Р. 205–221. DOI: https://doi.org/10.1016/S0939-3625(03)00040-2
Resmini L. Regional Patterns of Industry Location in Transition Countries: Does Economic Integration with the European Union Matter? Regional Studies. 2007. Vol. 41. Issue 6. Р. 747–764. DOI: https://doi.org/10.1080/00343400701281741

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру