УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні аспекти функціонування та розвитку лісового господарства в Україні
Дубина М. В., Зінкевич О. В.

Дубина М. В., Зінкевич О. В. Теоретичні аспекти функціонування та розвитку лісового господарства в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 187–192.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-187-192

Розділ: Екологія та природокористування

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 254

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.024:630*6

Анотація:
Головною метою даної статті є поглиблення теоретичних положень функціонування та розвитку лісового господарства в Україні, виокремлення особливостей здійснення господарської діяльності в даній сфері. У статті вагома увага приділена визначенню сутності категорії «лісове господарство». Для цього проведено аналіз змісту таких дефініцій, як: «лісовий сектор», «лісове господарство», «лісовий комплекс», «лісова галузь», «лісопромисловий комплекс», «лісогосподарський комплекс». Детальне вивчення окреслених категорій дало можливість, окрім уточнення їх сутності, також визначити їх взаємозв’язок. У результаті дослідження було сформульовано таке трактування сутності категорії «лісове господарство» – це галузь матеріального виробництва, що вивчає, веде облік і здійснює відтворення, охорону та захист лісів, а також регулювання їх використання з метою задоволення потреб економічних суб’єктів у лісових і пов’язаних з ними інших ресурсах. Таким чином, на наше переконання, лісове господарство варто розглядати як окрему галузь, складову лісового сектора країни. У статті також визначено особливості функціонування та розвитку лісового господарства як окремої, цілісної економічної системи.

Ключові слова: лісове господарство, лісовий сектор, лісовий комплекс, лісова галузь, лісопромисловий комплекс.

Бібл.: 19.

Дубина Максим Вікторович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Чернігівська політехніка» (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: [email protected]
Зінкевич Олександр Вячеславович – здобувач, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Боярко І. М., Дехтяр Н. А., Дейнека О. В. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України : монографія. Суми : Університетська книга, 2013. 165 с.
Винятинська Л. В. Державне регулювання лісових господарств в контексті управління їх платоспроможністю. Science and Education a New Dimension. Seria ‘Humanities and Social Sciences’. 2017. Vol. 23. Issue 139. Р. 21–23. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/566142.pdf
Гейко Л. М., Сментина Н. В. Національна економіка : навч. посіб. Одеса : Ротапринт, 2012. 315 с.
Голян В. А., Голуб О. А. Фінансове забезпечення пріоритетів розвитку лісогосподарского комплексу: диверсифікація форм і засобів. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 31–39. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2016-3_0-pages-31_39.pdf
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
Добровлянский В. Лесное хозяйство // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. URL: http://www.vehi.net/brokgauz/
Дорогунцов С. І., Пітюренко Ю. І., Олійник Я. Б. Розміщення продуктивних сил України : навч.-метод. посіб. Київ : КНЕУ, 2000. 364 с.
Дребот О. Сутність лісового комплексу: теоретичні та методологічні аспекти. Економіст. 2011. № 10. С. 14–16.
Дубас Р. Г. Економіка природокористування : навч. посіб. Київ : КНТ, 2009. 448 с.
Лесное хозяйство // Большая Советская Энциклопедия. URL: http://bse.sci-lib.com/article069825.html
Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
Макаренко С. С. Лісове господарство як суб’єкт економіко-суспільного інтересу. Агросвіт. 2018. № 24. С. 73–80. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.73
Національна економіка : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. / Мельникова В. І. та ін. Київ : Центр навчальної літератури, 2011. 248 с.
Ніколаюк С. А., Семенченко Н. Н. Лісове господарство. URL: http://vseslova.com.ua/word/Лісове_господарство-57210u
Охременко І. В. Економічний аналіз сучасного стану лісового господарства України. Вісник ХНТУСГ, 2018. Вип. 197. С. 59-65.
Пиріг К. М. Економічні аспекти розвитку лісового господарства в Україні. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2012. № 2. С. 116–120. URL: https://economic-vistnic.stu.cn.ua/tmppdf/196.pdf
Писаренко А. И., Страхов В. В. От управления – к контролю и надзору за лесами России. Лесное хозяйство. 2008. № 5. С. 7–11.
Франів І. А. Економічний потенціал західного регіону України: стан і перспективи розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 344–349. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23299/1/50-344-349.pdf
Холявко Н. І., Гонта С. В., Дубина М. В. Освітні детермінанти формування ментального простору трансформації структури національної економіки : монографія. Чернігів : Видавець Брагинець О. В., 2019. 344 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру