УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Технології управління бізнес-ризиками та експертні методи їх оцінки
Шевчук І. Б., Старух А. І., Васьків О. М.

Shevchuk, Iryna B., Starukh, Anna I., and Vaskiv, Oksana M. (2020) “Business Risk Management Techniques and Expert Methods of their Evaluation.” Business Inform 2:295–306.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-295-306

Розділ: Інформаційні технології в економіці

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.131.7:004

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні проблеми ризику при обґрунтуванні рішень не тільки стратегічного характеру, але і на стадії короткострокового планування. У зв’язку з цим проблема оцінки ризиків набуває самостійне теоретичне і прикладне значення як важлива складова частина теорії та практики системи управління інформаційною безпекою. Наступним кроком було розглянути, дослідити та зробити аналіз системи управління бізнес-проектуванням для господарюючого суб’єкта, який відноситься до складної IT-системи. Одним із варіантів рішення даного питання може стати розробка та створення комп’ютерної експертної системи бізнес-планування. У результаті дослідження проаналізовано види та категорії бізнес-ризиків, а також вплив ІТ-ризиків у бізнесі, зокрема розкрито технології управління бізнес-ризиками. Також здійснено опис методик управління ризиками, таких як CRAMM, COBIT, FRAP та OCTAVE, котрі є одними із основних і широковживаних як в урядових, так і в комерційних організаціях по всьому світу. Досліджувані методики мають як позитивні, так і негативні сторони в управлінні ризиками, а також не передбачають розв’язку наслідків ризиків, які не вдалося мінімізувати або їм запобігти. Дослідження показали, що як методи економіко-математичного моделювання рішення задачі оптимізації управління процесами бізнес-планування пропонується використовувати результати робіт по вивченню та використанню методів штучного інтелекту, а саме: технології розробки та створення комп’ютерних експертних систем для реалізації інформаційного забезпечення та підтримки прийняття управлінських рішень. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є запропонована нами розробка експертної системи як інструментарію системи управління бізнес-процесами та підтримки прийняття управлінських рішень, а також використання таких експертних систем для оцінки ризиків суб’єктами господарювання, що забезпечить їм ефективний інструментарій формування бізнес-планів для реалізації різних виробничих і комерційних проектів.

Ключові слова: ризик, бізнес-ризики, бізнес-процеси, методика, управління, експертні методи.

Рис.: 13. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 24.

Шевчук Ірина Богданівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Старух Анна Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Васьків Оксана Миколаївна – старший викладач, кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Воронко Р. М. Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб’єктів господарювання споживчої кооперації України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2017. № 862. С. 40–48. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/41599/2/2017n862_Voronko_R_M-Evaluation_and_monitoring_40-48.pdf
Єсєєва І. В., Москаленко В. О. Основні види ризиків та їх вплив на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств. Економiка i органiзацiя управлiння. 2014. № 3–4. С. 80–87. URL: http://jeou.donnu.edu.ua/article/view/1092/1110
Гожий О., Кобилінський І., Лугінець Д. Підхід до оцінювання ризиків у задачах планування. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». 2014. № 800. С. 98–105. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25926/1/16-98-105.pdf
Business Risk: вебсайт. URL: https://businessjargons.com/businessrisk.html?fbclid=IwAR0BhV81y0fe0V0JlEekCXgq0XjJK5ekWrycGn96R-zT-azxE7S82PeQVXY
Васьків О. М., Шевчук Ю. І. ІТ-ризики як основне джерело бізнес-ризиків. Polish Journal of Science. 2019. Nr. 20. S. 28–36.
Васьків О. М., Шевчук Ю. І. ІТ-ризики та їх зв’язок з бізнес-ризиками // The Modern Economic Research: Theory, Methodology, Practice: Conference Proceedings : II International Scientific Conference (September, 27). 2019. Kielce, Poland : Baltija Publishing. 156 p. S. 78–82.
What board members need to know – and do. Information technology risks in financial services. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Risk/gx-ccg-information-technology-risk-in-fs.pdf
Сингина А. А. Взгляд на управление рисками информационных систем. Молодой ученый. 2011. № 6. Т. 1. С. 101–105. URL: https://moluch.ru/archive/29/3284
Песоцкая Е. Ю. Необходимость управления рисками в области информационных технологий. Современные проблемы науки и образования. 2007. № 6. Ч. 3. С. 48–52. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=821
Ткаченко В. Сучасні підходи до оцінки ризиків інформаційних технологій. Управління ризиками ІТ / Active Audit Agency. 2010. URL: https://ppt-online.org/172211
Пастоев А. Методологии управления ИТ-рисками. Открытые системы СУБД. 2006. № 08. URL: https://www.osp.ru/os/2006/08/3584582/
Коротнев К. Методики управления рисками информационной безопасности и их оценки (часть 1). 14.05.2018. URL: https://safe-surf.ru/specialists/article/5193/587932/
Коротнев К. Методики управления рисками информационной безопасности и их оценки (часть 2). 22.05.2018. URL: https://safe-surf.ru/specialists/article/5194/587935/
Управление ИТ рисками. 20.02.2018.. URL: https://www.itexpert.ru/rus/newsline/articles/detail.php?ID=8936
Алексеев А. Управление рисками. Метод CRAMM / ЗАО «ИТ Эксперт». 2010. URL: https://www.itexpert.ru/rus/ITEMS/ITEMS_CRAMM.pdf
Аникин И. В. Метод оценки рисков для уязвимостей информационных систем, основанный на нечеткой логике. Информация и безопасность. 2014. Т. 17. № 3. С. 468–471.
Аникин И. В., Емалетдинова Л. Ю., Кирпичников А. П. Методы оценки и управления рисками информационной безопасности в корпоративных информационных сетях. Вестник технологического университета. 2015. Т. 18. № 6. С. 195–197. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/metody-otsenki-i-upravleniya-riskami-informatsionnoy-bezopasnosti-v-korporativnyh-informatsionnyh-setyah/viewer
Шориков А. Ф., Буценко Е. В. Экспертная система инвестиционного проектирования. Прикладная информатика. 2013. № 5. С. 96–103.
Экспертные системы для персональных компьютеров: методы, средства, реализации: справ. пособие / Крисевич В. С., Кузьмич Л. А., Шиф А. М. и др. Минск : Выш. шк., 1990. 197 с.
Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / пер. с польськ. И. Д. Рудинского. 2-е изд. М. : Горячая линия – Телеком, 2013. 384 с.
Класифікація і характеристика експертних методів. URL: https://pidruchniki.com/1677081363828/tovaroznavstvo/klasifikatsiya_harakteristika_ekspertnih_metodiv
Балашов П. А., Бакунина И. М., Кретов И. И. Оценка рисков информационной безопасности на основе нечеткой логики. Безопасность компьютерных систем. 2003. № 5. С. 56–59.
Легчекова Е. В., Титов О. В. Метод расчета риска информационной безопасности. URL: http://lib.ibteu.by/bitstream/handle/22092014/3600/Легчекова%20Е.В. %20Титов%20О.В.%20Метод%20расчета.pdf
Landoll D. The Security Risk Assessment Handbook: A Complete Guide for Performing Security Risk Assessments. New York : Boca Raton, 2006. 474 p. URL: http://index-of.es/Misc/pdf/Auerbach.Publications,.The.Security.Risk.Assessment.Handbook.(2005).DDU.LotB.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру