УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Ведення бухгалтерського обліку на основі блокчейн для бережливого виробництва
Усатенко О. В., Макурін А. А.

Усатенко О. В., Макурін А. А. Ведення бухгалтерського обліку на основі блокчейн для бережливого виробництва. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 322–328.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-322-328

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.3

Анотація:
Дана стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання використання бережливого обліку на виробництві з урахуванням сучасних технологій утилізації відходів та використання розподіленого реєстру даних, яким є технологія блокчейн. Основною метою дослідження є проведення аналізу щодо виникнення відходів у різних галузях народного господарства України та визначення шляхів їх утилізації. Визначено основні шляхи утилізації відходів та принципи, якими необхідно керуватися під час прийняття рішень. Систематизація літературних джерел і підходів дозволила визначити проблеми функціонування бережливих обліку та виробництва. Проаналізувавши запропоновані вітчизняними та зарубіжними вченими підходи до впровадження бережливого обліку, доречно зробити висновок, що основною перешкодою для становлення системи бережливого обліку є відсутність визначеного методичного підходу до впровадження такої системи. Тому саме активне використання технології блокчейн у бухгалтерському обліку надасть можливість зовнішнім користувачам здійснювати контроль за відходами, які виникають на виробництві, та прорейтингувати ці підприємства стосовно їх діяльності з утилізації відходів. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що для визначення шляхів утилізації відходів необхідно вести їх облік з урахуванням корисності від використання відходів. Тому запропоновано використовувати функціональну схему системи бережливого обліку на підприємстві. Важливим напрямом дослідження в системі бухгалтерського обліку є виділення бережливого обліку та новітньої концепції управління виробничим підприємством, яка спрямована на усунення втрат ресурсів виробництва, –технології блокчейн.

Ключові слова: бережливий облік, бережливе виробництво, відходи, утилізація, блокчейн.

Рис.: 1. Бібл.: 17.

Усатенко Ольга Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних відносин та аудиту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (пр. Дмитра Яворницького, 19, Дніпро, 49005, Україна)
Email: [email protected]
Макурін Андрій Андрійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і аудиту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (пр. Дмитра Яворницького, 19, Дніпро, 49005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Директива Ради № 1999/31/ЄС щодо полігонів захоронення відходів : прийнята 26.04.1999 р. № 994_925. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_925
Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року : схвалена Розпорядженням КМУ від 8 листопада 2017 р. № 820-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р
Замула І. В. Облік виробничих відходів як фактор забезпечення раціонального природокористування. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2009. № 1. С. 48–50.
Болдачев А., Стреленко О. Блокчейн против бюрократии: электронное государство на основе технологии распределенного реестра // Forbes. 06.06.2017. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/343785-blokcheyn-protiv-byurokratii-kakim-dolzhno-byt-elektronnogo-gosudarstvo-na-osnove
Пікінер В. В. Проблеми визнання та оцінки відходів в бухгалтерському обліку в контексті соціально відповідального управління підприємствами. Ефективна економіка. 2015. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4262
Романчук К. В., Шиманська К. В. Напрями облікового забезпечення та регулювання господарських операцій підприємств у сфері поводження з відходами. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2013. Вип. 3. С. 281–296.
Гуріна Н. В. Організація обліку відходів підприємств. Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2014. № 797. С. 213–218.
Макурін А. А. Визначення правового статусу в Україні та за кордоном сучасних грошових знаків. Проблеми економіки. 2019. № 3. С. 202–207. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-3-202-207
Ярова К. О. Криптовалюта: визначення правового статусу в Україні. Молодий вчений. 2017. № 10. С. 1117–1120.
Корягін М. В., Чік М. Ю. Lean облік – як облікова система майбутнього. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2017. Вип. 3. С. 71–75. DOI: http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-71-75
Tena J. A., Castro E. The Lean Bakery. Eliminating waste to get closer to your customer. Cambridge : Lean Enterprise Institute, Inc., 2017. 112 p.
Pepper M. P., Spedding T. A. The evolution of lean Six Sigma. International Journal of Quality & Reliability Management. 2010. Vol. 27. No. 2. P. 138–155. DOI: https://doi.org/10.1108/02656711011014276
Класифікатор відходів ДК 005-96 : затв. наказом Держстандарту від 29.02.96 р. № 89. URL: http://plast.vn.ua/DK005-96.html
Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості : затв. наказом Мінпромполітики України від 09.07.2007 р. № 373. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=00XJAFEA86
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : затв. наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
Maskell B. H. Lean Accounting “Elevator Speech” . URL: https://www.cob.calpoly.edu/centralcoastlean/wp-content/uploads/sites/6/2017/07/Metrics-That-Matter-AMweb.pdf
Усатенко О. В. Класифікація соціально відповідальної діяльності підприємства у процесі сталого розвитку для цілей управлінського обліку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2014. № 794. С. 88–94.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру