УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств: категоріальний силогізм
, Чобіток В. І.

, Чобіток В. І. Інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств: категоріальний силогізм. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 463–472.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-463-472

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 334.722

Анотація:
Мета статті – формування категоріального силогізму інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств у сучасних умовах. Визначено, що на сучасному етапі розвитку виникає проблема інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств, які адаптуються до змін екзогенних та ендогенних факторів. Для вирішення цієї проблеми використовувався апарат детермінованої оптимізації. Проте в ньому не враховується турбулентний вплив зовнішнього середовища, що не дозволяє знаходити оптимальні рішення. У зв’язку з цим, для підвищення ефективності управління холістичним розвитком підприємств і забезпечення адаптації до випадкових ситуацій, необхідно використовувати інструментарій інтелектуалізації. У результаті проведеного дослідження проаналізовано наукові напрямки, пов’язані з інтелектуалізацією, управлінням і розвитком підприємств, а також холістичну парадигму, що формує категоріальний силогізм інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств. Під цим слід розуміти процес цілеспрямованого та осмисленого впливу на об’єкти та системи шляхом удосконалення якісних і кількісних змін, що: відбувається під впливом екзогенних і ендогенних факторів; спрямований на посилення використання інтелектуально-знаннєвих активів підприємств; використовує інформаційно-комунікаційні технології. Цей процес продукує нові підходи до управління з метою досягнення цілей і максимізації результатів діяльності підприємства, забезпечення ефективного функціонування та розвитку.

Ключові слова: інтелектуалізація, управління підприємствами, розвиток підприємства, холістична парадигма, інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств.

Рис.: 5. Табл.: 3. Бібл.: 34.


Чобіток Вікторія Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра маркетингу та торговельного підприємництва, Українська інженерно-педагогічна академія (вул. Університетська, 16, Харків, 61003, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Академічний тлумачний словник (1970–1980). URL: http://sum.in.ua
Акофф Р. Планирование будущего корпорации / пер. с англ. ; под ред. В. И. Данилова-Данильяна. M. : Прогрес, 1985. 328 с.
Амбарцумов А. А., Стерликов Ф. Ф. 1000 терминов рыночной экономики : справочное учебное пособие. М. : Крон-Пресс, 1993. 2 с.
Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник. Київ : КНЕУ, 2013. 779 с.
Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : монографія. Львів : Світ , 1995. 296 с.
Бир С. Кибернетика и управление производством. 2-е изд. М. : Наука, 1965. 392 с.
Бриль І. В. Визначення мотиваційних переваг інтелектуалізації підприємств базових галузей промисловості. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 1. C. 142–150. DOI: 10.12958/1817-3772-2019-1(55)-142-150
Бункина М. К., Семенов В. А. Экономика и психология. На перекрестке наук. М. : Дело и Сервис, 1998. 400 с.
Вегера С. А. Поведінкова економіка – особлива галузь економічної теорії. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 2. С. 4–16.
Вечканов Г. С. Экономическая теория : учебник для вузов. 4-е изд. СПб. : Питер, 2019. 512 с.
Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2010. 488 с.
Глушков В. М. Кибернетика. Вопросы теории и практики. М. : Наука, 1986. 488 с.
Горбонос Ф. В., Черевко Г. В., Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. Економіка підприємств : підручник. Київ : Знання, 2010. 463 с.
Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М. : Book Chamber International, 1992. 354 c.
Економічний словник / укл. : Завадський Й. С., Осовська Т. В., Юшкевич О. О. Київ : Кондор, 2006. 356 с.
Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12399
Жигалов В. Т., Шимановська Л. М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. Київ : Вища школа, 1994. 223 с.
Забродский В. А., Кизим Н. А. Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем. Харьков : ИД «Бизнес Информ», 2000. 72 с.
Капленко Г. В. Формування економічної поведінки підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01. Львів, 2005. 20 с.
Кісь С. Я. Інтелектуалізація діяльності підприємства: основні визначення і поняття. Молодий вчений. 2015. № 3. Ч. 1. C. 72–76.
Коротков Э. М. Концепция менеджмента : учеб. пособие. М. : ДеКА, 1997. 4 с.
Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту : підручник. Київ : Академвидав, 2003. 416 с.
Ложкін Г. В., Спасєнніков В. В., Комаровська В. Л. Економічна психологія : навч. посіб. Київ : ВД «Професіонал», 2004. 4 с.
Мельтюхова Н. М. Державне управління як єдність діяльності та відносин : монографія. Харків : Магістр, 2010. 204 с.
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. М. Основы менеджмента. 3-е изд. М. : Вильямс, 2015. 665 с.
Плугіна Ю. А. Інтелектуальний розвиток: сутність поняття. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 36. С. 193–196.
Поляков М. В. Сутність та прояви інтелектуалізації світогосподарського розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 13. C. 84–88. URL: http://global-national.in.ua/archive/13-2016/18.pdf
Прохорова В. В., Проценко В. М., Чобіток В. І. Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування : монографія. Харків : УІПА, 2015. 291 с.
Радченко А. И. Основы государственного и муниципального управления: системный подход : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ИКЦ «Март» ; Ростов-на-Дону : ИЦ «МарТ», 2007. 608 с.
Файоль А. Общее и промышленное управление. М. : Республика, 1992. 349 с.
Шатун В. Т. Кризи у системі державного управління. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Серія «Державне управління». 2013. Т. 226. Вип. 214. С. 20–24.
Шибаєва Н. В. Особливості економічної поведінки суб’єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.01.01. Харків, 2002. 16 с.
Інтелектуалізація праці // Словопедія. URL: http://slovopedia.org.ua/38/53383/380192.html
Інтелектуалізація менеджменту // Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтелектуалізація_менеджменту

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру