УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Корпоративно-підприємницький університет у контексті розвитку ринку вищої освіти.
Дибач І. Л.

Дибач І. Л. Корпоративно-підприємницький університет у контексті розвитку ринку вищої освіти.. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 273–279.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-273-279

Розділ: Освіта і наука

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658:338.2

Анотація:
У статті розглянуто необхідність трансформацій українських закладів вищої освіти в контексті розбудови економіки знань і формування ринку освітніх послуг. Зазначено, що з огляду на проблеми, що існують у вищій школі, такі як нестача фінансування, зменшення попиту на вітчизняні освітні послуги тощо, менеджменту вищих навчальних закладів доцільно перебудовувати структуру управління таким чином, щоб бути спроможними адекватно реагувати на зміну ринкової кон’юнктури та фінансово незалежними. Визначено, що за цих умов закладу вищої освіти доцільно розглядати свою роботу як підприємницьку діяльність, яка має реалізовуватися на засадах корпоративного управління. Визначено мету публікації – опрацювання науково-методичного підходу до визначення сутності терміна «корпоративно-підприємницький університет» у контексті удосконалення управління закладом вищої освіти в умовах загострення конкуренції на ринку освітніх послуг. Запропоновано розглядати дві іпостасі терміна: підприємницьку та корпоративну. В роботі виконано аналіз підходів до з’ясування сутності терміна «підприємницький університет» і виявлено неодностайність науковців у його тлумаченні. З’ясовано, що переважна більшість авторів ототожнює підприємницьку діяльність університетів із інноваційною. Виявлено, що в науковій площині широко використовується термін «академічне підприємництво», у визначенні якого виявлено подібність до терміна «підприємницький університет». Запропоновано розглядати академічне підприємництво як комплекс дій, який орієнтований на отримання прибутку, а підприємницький університет визначати як освітню організацію, що функціонує на засадах академічного підприємництва, ефективність якої забезпечується взаємодією таких елементів, як освіта, наука, бізнес та інновації. Визначено, що корпоративно-підприємницький університет – це заклад вищої освіти, який виконує комплексну діяльність з формування та розвитку освітнього та підприємницького потенціалу суспільства на засадах корпоративного менеджменту з метою отримання прибутку та соціального ефекту із забезпеченням академічної свободи викладачів і студентів.

Ключові слова: заклад вищої освіти, підприємництво, підприємницький університет, академічне підприємництво, корпоративне-підприємницький університет.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 20.

Дибач Інна Леонідівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра міжнародної економіки і менеджменту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Буняк Н. М. Предпринимательский университет: сущность и особенности формирования. Juvenis scientia. 2016. № 2. С. 144–147.
Воронкова Т. Є., Гурова К. Г. Підприємницький університет: інтеграція освіти, науки, бізнесу. Агросвіт. 2018. № 21. С. 28–33.
Голубев С. В. Социально-предпринимательский вуз: возможность развития для региональных вузов. Общественные науки. Всероссийский научный журнал. 2010. № 4. С. 11–21.
Каленюк І. С., Дяченко А. Л. Підприємницькі університети в глобальному освітньому просторі. Міжнародна економічна політика. 2016. № 2 (25). С. 59–75.
Etzkowitz H. Innovation Lodestar: The entrepreneurial university in a stellar knowledge firmament. Technological Forecasting and Social Change. 2017. Vol. 123. P. 122–129.
Кларк Б. Р. Создание предпринимательских университетов: организационные направления трансформации. М. : ИД ГУ-ВШЭ, 2011. 240 с.
Мокроносов А. Г., Долженкова Е. В., Маврина И. Н. Предпринимательство как вектор стратегического развития вуза. Образование и наука. 2011. № 10 (89). С. 28-40.
Романовський О. О. Феномен підприємництва в університетах світу : монографія. Вінниця : Нова Книга, 2012. 504 с.
Klofsten M., Fayolle A., Guerrero M., Mian S., Urbano D., Wright M. The entrepreneurial university as driver for economic growth and social change - Key strategic challenges. Technological Forecasting and Social Change. 2019. Vol. 141. P. 149–158.
Сидорова А. А., Румянцев Н. А. Предпринимательские университеты: сущность и тенденции развития. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2430627
Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Парсяк В. Н., Дибач І. Л. Економічна інтеграція. Інструмент посилення конкурентоспроможності невеликих підприємств : монографія. Миколаїв : Вид-во Торубари О. С., 2010. 172 с.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n316
Гончаренко І. М., Лісун Я. В. Академічне підприємництво: можливості розвитку інноваційних проектів в університетах. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія «Економічні науки». 2016. Спецвип. : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. С. 289–297.
Wood M. S. A process model of academic entrepreneurship. Business Horizons. 2011. Vol. 54. Issue 2. P. 153–161.
Мачуський В. В. Академічне підприємництво в Україні: поняття та суб’єкти. Верховенство права. 2018. № 3. С. 153–157.
Жуков С. А. Академічне підприємництво як фактор підвищення ефективності підприємств і формування інноваційного потенціалу економіки України. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2017. № 33. С. 65–74.
Bostock W. W. The Global Corporatisation of Universities: Causes and Consequences. AntePodium III, 1999. URL: http://www.victoria.ac.nz/atp/articles/bostock.html
Хілуха О. Розвиток корпоративних університетів. Економічний аналіз. 2019. Т. 29. № 1. С. 164–169.
Назарова Г. В., Дибач І. Л. Концептуалізація корпоративного управління закладів вищої освіти в контексті розбудови економіки знань. Ринок праці та зайнятість населення. 2019. № 3. С. 27–34.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру