УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Моделювання корпоративної архітектури в організації управлінського обліку об’єднання підприємств
Пилипенко А. А., Халліфах Ахмед Мохаммед Саєд

Пилипенко А. А., Халліфах Ахмед Мохаммед Саєд Моделювання корпоративної архітектури в організації управлінського обліку об’єднання підприємств. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 319–327.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-319-327

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657:330.34

Анотація:
Сучасні умови ведення бізнесу суттєво змінили вимоги до інформаційного й обліково-аналітичного забезпечення механізму управління підприємствами та їх інтегрованими об’єднаннями. Менеджмент підприємства вимагає значного розширення переліку номенклатур обліку та їх представлення у взаємозв’язку з бізнес-процесами підприємства, зростання достовірності облікових даних і швидкості формування управлінських звітів, відображення в процесі звітування нефінансових показників і ключових складових обраної підприємством бізнес-моделі. Здебільшого реалізація таких вимог є можливою у разі зміни підходу до організації управлінського обліку. Авторською гіпотезою при цьому є використання концепції опису корпоративної архітектури як основи процесу організації управлінського обліку. Метою статті є розвиток теоретико-методичних положень організації обліково-аналітичного процесу підприємств та їх інтегрованих об’єднань на основі імплементації до бухгалтерського обліку здобутків методології моделювання корпоративної архітектури. В основу реалізації поставленої мети покладено проєктний підхід. У результаті реалізації проєкту організації обліку передбачено підвищення аналітичних можливостей обліку, розгортання заснованої на даних обліку системи бізнес-аналізу, виділення контурів підтримки стратегічного менеджменту та розширення прогностичної функції обліку тощо. Для формування моделі корпоративної архітектури використано методологію TOGAF та мову моделювання Archimate. У розробленій моделі відображено структуру функції обліку та її зв'язок з рештою елементів корпоративної архітектури. Наявність подібних функціональних моделей дозволила ідентифікувати перелік користувачів облікової інформації та розробити концепцію розвитку управлінського обліку.

Ключові слова: управлінський облік, архітектура підприємства, модель корпоративної архітектури, проєкт організації обліку.

Рис.: 4. Бібл.: 23.

Пилипенко Андрій Анатолійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Халліфах Ахмед Мохаммед Саєд – аспірант, кафедра обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Егоров Д. Е. Управление запасами в цепях поставок. М. : Издательские решения, 2018. 376 с.
Єршова Н. Ю. Стратегічний управлінський облік в умовах інноваційно-орієнтованої моделі економіки : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. 392 с.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1996 № 966-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Кривополенова М., Высоцкая Т. Организация управленческого учета на современном предприятии: производственный и управленческий учет. Saarbr?cken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 60 с.
Кужельний М. В., Левицька С. О. Організація обліку. Київ : Центр навч. літ., 2019. 352 с.
Левенчук А. И. Системное мышление. М. : Издательские решения, 2018. 440 с.
Легенчук С. Ф. Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історико-теоретичні аспекти. Житомир : ЖДТУ, 2017. 204 с.
Островєрха Р. Організація обліку. Київ : Центр навч. літ., 2017. 568 с.
Печерских В., Бельцев Г. Внедрение ERP-решений на платформе «1С:Предприятие 8». СПб. : БХВ-Петербург, 2015. 160 с.
Рожелюк В. М. Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних підприємств : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 488 с.
Садовська І. Б. Бухгалтерський інжиніринг у системі управління бізнес-процесами підприємств // Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки : кол. монографія / за ред. І. Б. Садовської. Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2017. С. 105–114.
Слиньков Д. Г. Управленческий учет: постановка и применение. СПб. : Питер, 2010. 304 с.
Ткач В. И., Шумейко М. В. Инжиниринговая теория бухгалтерского учета. Азов : ООО «АзовПечать», 2013. 460 с.
Шматько Н. М. Організаційний розвиток великомасштабних економіко-виробничих систем: підтримка стійкості та інституціоналізація взаємодії : монографія. Харків : ПП «Технологічний центр», 2019. 368 с.
Bragg S. M. Throughput accounting. A guide to constraint management. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2007. 195 с.
Business Architecture Body of Knowledge (BIZBOK). URL: http://www.businessarchitectureguild.org/Documents/Final.pdf
Hilton R. W., Platt D. E. Managerial Accounting. Creating Value in a Dynamic Business Environment. New York : McGraw-Hill, 2014. 846 с.
The ArchiMate 3.1 Specification. URL: http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/toc.html
Atrill P., McLaney E. Management Accounting for Decision Makers. England : Prentice Hall, 2009. 561 с.
Drury C. Management and Cost Accounting. United Kingdom : Cengage Learning, 2017. 866 с.
Heidmann M. The Role of Management Accounting Systems in Strategic Sensemaking. Frankfurt : Gabler Verlag, 2008. 242 с.
The TOGAF Standard. Version 9.2. U.S. : The Open Group, 2018. 532 с.
Wing S. L. Strategic Management Accounting: A Practical Guidebook with Case Studies. Singapore : Springer Singapore, 2018. 263 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру