УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретико-методичні засади управління інвестиційними ресурсами організації
Запорожець Г. В.

Запорожець Г. В. Теоретико-методичні засади управління інвестиційними ресурсами організації. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 433–439.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-433-439

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.322

Анотація:
Узагальнено наявні теоретико-методичні положення управління інвестиційними ресурсами організації, визначено пріоритетні джерела їх залучення та напрями підвищення ефективності використання. Встановлено, що інвестиційна діяльність є одним із найбільш важливих аспектів функціонування будь-якої комерційної організації. Вона дає можливість господарюючим суб’єктам вийти з кризових ситуацій, забезпечити певний рівень конкурентоспроможності та ліквідності. При здійсненні інвестиційної діяльності організація постійно зіштовхується з вибором: інвестиційних ресурсів, інвестиційного рішення, рівнем інвестиційного ризику тощо. Тобто рішення у сфері інвестиційних проєктів є достатньо жорсткими, адже експерт завжди несе відповідальність за майбутню окупність вкладених у проєкт коштів. Акцентовано увагу на тому, що управління інвестиційними ресурсами організації згідно з теорією управління базується на розробці певної стратегії формування інвестиційних ресурсів (фінансових, реальних, інноваційних інвестицій). Тобто визначається загальна потреба в інвестиційних ресурсах, необхідних для реалізації інвестиційної стратегії організації, та розраховується можливість формування інвестиційних ресурсів за рахунок усіх можливих джерел: власних, залучених і позикових. Зазначено, що одним важливим аспектом управління інвестиційними ресурсами організації є невизначеність показників інвестиційних проєктів, яка обумовлена певними причинами: невизначеністю через відсутність інформації про повний перелік чинників, що впливають на рівень показників проєкту; невизначеністю через відсутність повної інформації про прогнозні значення показників, які характеризують чинники впливу на результативність проєкту; невизначеністю, яка зумовлена відсутністю інформації про кількісні залежності між чинниками впливу та показниками інвестиційного проєкту. Зроблено висновок, що управління інвестиційними ресурсами організації є складним і трудомістким процесом, реалізація якого залежить від певних чинників як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Ефективність і результативність управління інвестиційними ресурсами організації залежать, з одного боку, від наявності науково обґрунтованої теоретико-методичної бази, з іншого – від вміння менеджменту господарюючого суб’єкта професійно використовувати отримані знання на практиці.

Ключові слова: інвестиційні ресурси, інвестиційна діяльність, управління, організація, розвиток, система.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 15.

Запорожець Ганна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бринь П. В. Особенности классификации инвестиционных ресурсов. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Економічна серія. 2002. № 564. С. 175–178.
Амоша О. І., Чумаченко М. Г. Проблеми інвестування реструктуризації промисловості України. Регіональна економіка. 1999. № 2 (11). С. 45–56.
Билопольский Н. Г., Малыгина В. Д., Цыбульская Л. А. Обеспечение эффективности управления промышленными предприятиями Украины в условиях реформирования экономики : монография. Донецк : ДонНУЭТ, 2008. 196 с.
Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учеб. курс. Киев : Эльга ; Ника-Центр, 2004. 550 с.
Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І.,. Коюда О. П. Інвестування : навч. посіб. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. 664 с.
Логутова Т. Г., Анисимова О. Н., Бессонова С. И. Формирование инвестиционных ресурсов промышленных предприятий Украины : монография. Мариуполь : ПГТУ, 2009. 265 с.
Сімонова М. В. Оцінка інвестиційної привабливості України на основі аналізу методик, розроблених провідними міжнародними організаціями. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2012. № 1 (59). С. 283–287.
Чорна Л. О. Результативна стратегія досягнення інвестиційної привабливості підприємства. Інвестиції: практика і досвід. 2008. № 24. С. 4–6.
Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII. URL: http://uazakon.ru/ukr/ukr-zakon-ob-investitsionnoydeyatelnosti.html
Петренко Л. М. Теоретичні аспекти дослідження інвестиційної діяльності. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2012. Вип. 22. Ч. ІІ. С. 42–48.
Зінченко О. А., Павліщій Д. О., Зінченко Д. С. Інвестиційні ресурси: сутність, механізм залучення та роль в економічному розвитку підприємства. Reporter of the Priazovskyi State Technical University Section: Economic Sciences. 2017. Issue 33. Р. 50–57.
Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підручник. Київ : Центр учб. літ., 2009. 472 с.
Феєр О. В. Управління інвестиціями як складова інвестиційного механізму підприємства. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 5. С. 256–259.
Гуторов О. І. Інвестиційний менеджмент : курс лекцій. Харків : ХНАУ, 2014. 203 с.
Замятіна Н. В. Теоретико-методичні засади управління інвестиційною діяльністю підприємства. Фінансовий простір. 2013. № 3 (11). С. 138–142.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру