УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аспекти теорії результативності: наративи, когерентні ефекти
Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Завгородній І. В.

Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Завгородній І. В. Аспекти теорії результативності: наративи, когерентні ефекти. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 166–174.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-166-174

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 24

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.34:303.22

Анотація:
Метою статті є запропонування та висвітлення результатів авторських досліджень щодо існуючої в теорії результативності концепцій наративів, когнітивних проєктів і когерентних ефектів як складових механізму SEE-управління діяльністю підприємств (як систем на мікрорівні) для окреслення перспектив їх подальшого розвитку. На основі узагальнення результатів досліджень наукових праць зарубіжних і вітчизняних учених розглянуто та доповнено авторськими підходами концепції вищезгаданих наративів. Зокрема, доповнено тріалектичний парадигмальний конструкт «наратив ? алгоритм, когнітивний проєкт ? патерн (англ. pattern від лат. patronus – модель, зразок для наслідування, шаблон») складовою «результати оцінювання за показниками ефектів когерентності». Зазначене має надати певної завершеності та комплексності механізму управління діяльністю підприємств. Висловлено думку, що результати дослідження наративів уможливлюють здобуття необхідних якісних даних про зміст правил, норм інститутів тощо, які неможливо отримати, аналізуючи виключно статистичні та інші кількісні історичні факти. Підтверджено, що наративний аналіз є одним із корисних методів дослідження, котрий дозволяє отримати реалістичну інформацію щодо функціонування системи. Підкреслено, що така інформація є знаннями, котрі пояснюють повторювані економічні дії тощо, які мають стати обов’язковою складовою механізму управління діяльністю сучасних підприємств. У результаті дослідження обґрунтовано, що досягненню ефектів когерентності узгоджених між собою наслідків діяльності конкретного підприємства може сприяти дієве SEE-управління. Висвітлено основні складові механізму такого управління. Перспективами подальших досліджень є висвітлення прикладних аспектів імплементації результатів запропонованих авторами підходів.

Ключові слова: результативність, наративний аналіз, патерн, когерентний ефект, SEE-управління.

Рис.: 1. Формул: 2. Бібл.: 26.

Бурєннікова Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]
Ярмоленко Віктор Олексійович
Завгородній Ігор Вікторович – аспірант, кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Цемашко Ю. С. Когерентно-цільовий підхід до оцінювання економічних результатів діяльності національних машинобудівних підприємств. Стратегія економічного розвитку України. 2017. № 41. С. 140–151. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/23473/140-151.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Амоша О. І., Саломатіна Л. М. Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи. Економіка України. 2017. № 3. С. 20–34. URL: https://www.researchgate.net/publication/330386049_Amosa_Oi_Salomatina_LN_Innovacijnij_rozvitok_promislovih_pidpriemstv_u_regionah
Афанасьєв М. В., Телишевська Л. І., Рудика В. І. Оцінка ефективності організаційно-технічних заходів : навч. посіб. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2003. 288 с.
Андрушків Б. М., Шерстюк Р. П., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б. Розвиток промислових підприємств в умовах суспільної нестабільності: ресурсно-інноваційні чинники (Особливості організаційного процесу забезпечення ефективності економічних реформ в умовах Європейської адаптації суб’єктів господарювання). Галицький економічний вісник. 2017. Т. 52. № 1. С. 32–44. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22944/2/GEB_2017v52n1_Andrushkiv_B-Development_of_industrial_32-44.pdf
Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку : монографія. Київ, 2009. 864 с.
Современные проблемы моделирования социально-экономических систем : кол. моногр. Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2009. 428 с.
Бир С. Наука управления / пер. с англ. С. Емельянов. 3-е изд. М. : ЛКИ, 2010. 114 с.
Друкер П. Энциклопедия менеджмента / пер. с англ. Т. Гуреш, О. Пелявский. М. : ИД «Вильямс», 2008. 432 с.
Каплан Р. С., Нортон Д. П. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / пер. с англ. М. : Олимп-Бизнес, 2009. 416 с.
Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York : Free Press, 1998. 397 p.
Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора / пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільский. Київ : Основи, 1998. 856 с.
Griffin L. J. Temporality, Events and Explanation in Historical Sociology. Sociological Methods & Research. 1992. Vol. 20. Issue 4. Р. 403–427. DOI: 10.1177/0049124192020004001
Akerlof G. A., Snower D. J. (2016). Bread and Bullets. Journal of Economic Behavior & Organization. 2016. Vol. 126. Part B. P. 58–71. DOI: 10.1016/j.jebo.2015.10.021
Damodaran A. Narrative and Numbers: The Value of Stories in Business. New York; Chichester, West Sussex : Columbia Business School Publishing, 2017. 296 р.
Arthur W. B. Inductive Reasoning and Bounded Rationality. The American Economic Review. 1994. Vol. 84. No. 2. Р. 406–411.
Вольчик В. В. Индуктивное мышление и экономическое поведение. Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2014. Т. 6. № 3. С. 6–12. DOI: 10.13140/2.1.2241.3762.
Туревский М. Программа «Рискуя быть живым. От личных историй к сообществу» // Международная академия лидерства-служения. URL: http://ialba.org/mark-tourevski/
Чистіліна Т. О. Наратив як засіб формування довіри до економічних суб’єктів та інститутів. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2013. № 1. С. 71–76.
Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В. Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 169–175. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-169-175
Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 145–152. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-1_0-pages-145_152.pdf
Вольчик В. В. Нарративная и институциональная экономика. Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2017. Т. 9. № 4. C. 132–143. DOI: 10.17835/2076-6297.2017.9.4.132-143
Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. Вимірювання ефективності процесів функціонування компонент системи на основі моделей складових результативності: енергетичний аспект. Бізнес Інформ. 2019. № 12. С. 102–110. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-102-110
Ярмоленко В. О., Поліщук Н. В. Складові результативності функціонування складних систем як об’єкти моделювання. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2012. № 33. С. 86–93.
Поліщук Н. В., Ярмоленко В. O. Генезис авторських підходів до розв’язання проблеми оцінювання дієвості функціонування складних систем за допомогою складових результативності // У кн. : Економіка ХХІ сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення : монографія / за заг. ред. Г. О. Дорошенко, М. С. Пашкевич. Харків ; Дніпропетровськ, 2014. 394 с.
Поліщук Н. В. Функціонування економічних систем: моделі складових результативності : монографія. Вінниця : ВНАУ, 2010. 396 с.
Кулаковська Т. А. Циклічність як форма розвитку економіки: концептуальні погляди та сучасні особливості циклів. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 38-1. С. 11–15. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/38_1_2019/4.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру