УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Логістичні процеси в торгівлі: систематизація наукових поглядів та оцінювання впливу на управління підприємствами
П’ятницька Г. Т., Шевчун М. Б.

П’ятницька Г. Т., Шевчун М. Б. Логістичні процеси в торгівлі: систематизація наукових поглядів та оцінювання впливу на управління підприємствами. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 322–330.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-322-330

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.7:001.8+005.1

Анотація:
Метою статті є розвиток наукових підходів до оцінювання впливу логістичних процесів на управління підприємствами торгівлі. Для досягнення мети були застосовані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Встановлено, що на малих підприємствах торгівлі України немає окремих відділів, які б прямо займалися забезпеченням якості логістичних процесів. Тоді як на великих і середніх підприємствах торгівлі та в різного роду торговельних об’єднаннях і мережах логістичним процесам сьогодні приділяється особлива увага. З’ясовано, що підприємства торгівлі можуть співпрацювати з підприємствами-партнерами, які надають різного роду спеціалізовані логістичні послуги, або шляхом об’єднання в межах єдиної компанії (корпорації) та генерування таким чином синергетичного ефекту, або шляхом побудови взаємодії на засадах аутсорсингу. Проведена систематизація наукових поглядів на логістичні процеси в торгівлі та специфіку управління ними дозволила об’єднати їх у сім груп даних. За результатами опитування керівників і менеджерів підприємств торгівлі побудовано матрицю ідентифікації сили впливу індикаторів управління логістичними процесами на показники результативності загального управління підприємством. Зроблено висновок, що запропонований науковий підхід до оцінювання впливу логістичних процесів на управління підприємствами торгівлі дозволить удосконалити управління якістю їх логістичних процесів. Виявлено, що на зростання доходів та задоволення покупців підприємств торгівлі найбільше впливає якість логістики, а на їх прибутковість – ефективність витрат на виконання логістичних процесів. Констатовано, що отримані результати можуть бути використані для встановлення причинно-наслідкових зв’язків забезпечення результативного управління якістю логістичних процесів на підприємствах торгівлі.

Ключові слова: логістичні процеси, управління підприємствами, торгівля, якість логістики, гнучкість, ефективність витрат, інноваційні зміни, бізнес-процеси.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 26.

П’ятницька Галина Тезіївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту, Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]mail.com
Шевчун Марина Борисівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту, Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Шевців Л. Ю., Шевців А. Б. Обліково-аналітичне забезпечення логістично зорієнтованого стратегічного розвитку підприємства. Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 6/5. С. 32–38. DOI: 10.15587/2312-8372.2015.57189
Титенко Л. В., Богдан С. В., Муравський О. Ю. Аналітичне забезпечення оцінки ефективності логістичного менеджменту підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 867–872. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/143.pdf
Ільченко Н. Б. Логістичні стратегії в торгівлі : монографія. Київ, 2016. 432 с.
Bouzaabia O., van Riel А. С. R., Semeijn J. Managing in-store logistics: A fresh perspective on retail service. Journal of Service Management. 2013. Vol. 24. Issue 2. P. 112–129. DOI: https://doi.org/10.1108/09564231311323926
П’ятницька Г. Т., Шевчун М. Б., Кострова К. А. Розвиток торгівлі в умовах цифровізації. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2019. № 25. С. 176–186.
П’ятницька Г. Т. Часові обмеження у внутрішній торгівлі. Вісник КНТЕУ. 2019. № 3. С. 53–70.
Шевчун М. Б. Особливості управління логістичними процесами на торговельних підприємствах. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. С. 353–356.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Niemeir S., Zocchi A., Catena M. Reshaping Retail: Why Technology is Transforming the Industry and how to Win in the new Consumer Driven World. Wiley, 2013. 208 p.
Внутрішня торгівля України : колективна монографія / заг. ред. Мазаракі А. А.. Київ, 2016. 864 с.
Система регулювання внутрішньої торгівлі України : монографія / за ред. Апопій В. В., Копич І. М. Київ : Академія, 2012. 242 с.
Dixit S., Sinha A. K. E-tailing Challenges and Opportunities in the Global Marketplace. USA : IGI Global, 2016. 358 p.
П’ятницька Г. Т., Григоренко О. М. Електронна комерція В2С: розвиток у Східній Європі, ризики та ефект інституціонального витіснення. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2019. Вип. 1. № 1. С. 122–130. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2019.01.122
Крикавський Є. В., Косар Н. С., Кузьо Н. Є. Обґрунтування напрямів розвитку підприємств роздрібної торгівлі України в умовах кризи. Технологический аудит и резервы производства. 2014. Вип. 5/2. С. 62–68. DOI: 10.15587/2312-8372.2014.28105
Oskarsson B., Aronsson H., Ekdahl B. Modern logistik – for okad lonsamhet. Stockholm : Liber AB, 2013. 328 p.
Лісіца В. Омніканальні продажі: тенденції, проблеми та перспективи розвитку в українському ритейлі. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 2. С. 100–110. URL: http://journals.stu.cn.ua/problems_and_prospects_economics_management/article/view/117093/111189
Бурдяк О. М. Клієнтоорієнтована логістика в інтернет-торгівлі. Маркетинг. 2018. Вип. I–II. С. 222–228. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2018/36.pdf
Радецька Л. П., Єгорова Ю. В. Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат у системі управлінського обліку. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2011. № 2. T. 1. С. 113–117. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/415/1/2.1_11.pdf
Linell М., Riise Т. Logistics in a changing retail landscape. How will warehouses and logistics real estate evolve with the transformation of retail? : Master Thesis, Real Estate economics, 30 HEC. KTH Royal Institute of Technology, Spring 2019. 61 р. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1335019/FULLTEXT01.pdf
Григорак М. Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепція, методологія, компетентність : монографія. Київ : Сік Груп Україна, 2017. 513 с.
Zurek J. E-commerce Influence on Changes in Logistics Processes. LogForum. 2015. Vol. 11. Issue 2. P. 129–138. URL: https://www.logforum.net/pdf/11_2_1_15.pdf
Міценко Н., Міщук І. Розбудова системи логістики суб’єктів торговельного підприємництва та її сутнісно-критеріальна характеристика. Журнал європейської економіки. 2019. Т. 18. № 1. С. 54–80.
Lau K. H. Demand management in downstream wholesale and retail distribution: a case study. Supply Chain Management. 2012. Vol. 17. Issue 6. P. 638–654. DOI: 10.1108/13598541211269247
Ghoumrassi A., Tigu G. The impact of the logistics management in customer satisfaction // Proceedings of the International Conference on Business Excellence. July, 2017. Vol. 11. Issue 1. P. 292–301. DOI: https://doi.org/10.1515/picbe-2017-0031
Шталь Т. В., Уварова А. Є. Оцінка організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності торговельних підприємств України. Бізнес Інформ. 2020. № 1. С. 196–209. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-196-209
Shifting patterns. The future of the logistics industry: PwC’s future in sight series. PwC, 2016. 20 p. URL: https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/future-of-the-logistics-industry.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру