УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Характеристика стану та тенденцій імпортозалежності вітчизняної економіки як передумова формування державної політики імпортозаміщення
Кондро І. В.

Кондро І. В. Характеристика стану та тенденцій імпортозалежності вітчизняної економіки як передумова формування державної політики імпортозаміщення. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 43–49.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-43-49

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.1:339.562

Анотація:
Метою статті є визначення деструктивних чинників і тенденцій щодо надмірного зростання імпортної залежності вітчизняної економіки; обґрунтування напрямів реалізації політики імпортозаміщення як реакції на посилення реальних і потенційних загроз. Ідентифіковано деструктивні чинники зростання імпортної залежності вітчизняної економіки, що є наслідком неефективної державної політики в різних галузях національної економіки. Зазначено, що ці чинники виступають передумовою виникнення реальних і потенційних загроз економічній безпеці вітчизняного ринку. Проаналізовано причини виникнення таких деструктивних елементів, як: дисбаланс розподілу фінансових ресурсів між секторами економіки; наявність структурних диспропорцій; неспроможність вітчизняної промисловості задовольнити зростаючий попит на високотехнологічні та інноваційні товари; низька інноваційна активність вітчизняних виробників; падіння платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію та хронічний інвестиційний голод; консерватизм у промисловій політиці та використання у виробництві морально та технічно застарілого обладнання; наявність інституційних бар’єрів та конфліктів, які уповільнюють зміну структури сукупного попиту на користь інноваційної та якісно кращої продукції та відповідну зміну структури вітчизняної продукції. Наголошено на причинах та обставинах виникнення диспаритету в зовнішній торгівлі України та невиправдано низького рівня орієнтації вітчизняних товаровиробників на національний ринок. Окреслено перспективи майбутніх наукових досліджень, зокрема інтегральне оцінювання імпортозалежності та еластичності її зв’язків з економічною безпекою держави, аналіз ефективності політики імпортозаміщення з позиції зміцнення економічної безпеки держави.

Ключові слова: деструктивні чинники, імпортозалежність, внутрішні загрози, економічна безпека, політика імпортозаміщення.

Табл.: 1. Бібл.: 12.

Кондро Ігор Володимирович – аспірант, кафедра соціальних дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ (вул. Городоцька, 26, Львів, 79066, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Асоціація автовиробників України. URL: https://ukrautoprom.com.ua/statistika
Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : монографія / за заг. ред. О. С. Власюка. Київ : НІСД, 2017. 384 с.
Венцковський Д. Ю. Політика імпортозаміщення як чинник економічної безпеки України. Стратегічні пріоритети. 2018. № 2. С. 78–88.
Економічна статистика / Наука, техніка та інновації / Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000–2019) // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Економіка України в дослідженнях і прогнозах: 20 років діяльності Інституту економіки і прогнозування НАН України : монографія / відп. ред. В. М. Геєць. Київ : ІЕП НАН України, 2018. 568 с.
Зовнішня торгівля товарами та послугами // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010–2019 роки // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення / за ред. І. В. Крючкової. Київ : Основа, 2007. 488 с.
Мельник Т. М., Пугачевська К. С. Детермінанти імпортозалежності економіки України. Проблеми економіки. 2019. № 2. С. 53–61. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-53-61
Резнік М. Український автопром: втрачені шанси та нереалізовані надії // Дзеркало тижня. Україна, 17 березня 2018 р. URL: https://zn.ua/ukr/promyshliennost/ukrayinskiy-avtoprom-vtracheni-shansi-ta-nerealizovani-nadiyi-272285_.html
Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України : колективна монографія / за ред. Т. О. Осташко. Київ, 2019. 350 с.
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру