УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Підходи до конструювання категорії «міжнародний інноваційний кластер»
Кудрявець Є. В.

Кудрявець Є. В. Підходи до конструювання категорії «міжнародний інноваційний кластер». Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 65–76.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-65-76

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.9

Анотація:
Останнє десятиліття міжнародної економіки ознаменувалося становленням Індустрії 4.0 – принципово нової концепції функціонування суспільства, яка вимагає від країн світу оновлення матеріально-технічної бази, інтенсифікації науково-технічних досліджень та створення проривних технологій на засадах сталого розвитку. Особливо актуальною дана проблема постає для країн, що розвиваються, які повинні сформувати власні адаптивні механізми та інструменти процесу інноваційного розвитку своїх економік. Одним із інструментів інноватизації економіки, який вже довів свою високу ефективність у найбільш розвинених країнах, є кластерний підхід. Своєю чергою, найпрогресивнішою формою кластерних об’єднань виступає міжнародний інноваційний кластер, головною метою якого є створення, реалізація, просування та комерціалізація інноваційних рішень. Однак, незважаючи на широкий спектр наукових праць і досліджень, присвячених кластерній теорії, ідентифікація сутності кластера та міжнародного інноваційного кластера не знайшло однозначного висвітлення серед закордонних і вітчизняних учених, що перешкоджає розробленню та реалізації комплексної концепції ефективного функціонування кластера в Україні. Саме тому метою даного дослідження є авторське конструювання категорій «кластер» і «міжнародний інноваційний кластер». Результатом проведеного дослідження стало формулювання категорії «міжнародний інноваційний кластер», під яким розуміється мережа взаємопов’язаних інститутів різних країн світу з домінуючою роллю науково-дослідної або освітньої установи, які здійснюють спільну дослідницьку та інноваційну діяльність і залучені до міжнародного трансферу технологій з метою отримання синергії та підвищення конкурентоспроможності на засадах сталого розвитку. Сформована категорія дозволить запропонувати нові моделі та механізми функціонування кластера з метою підвищення його стійкості та ефективності на засадах сталого розвитку.

Ключові слова: кластер, міжнародний інноваційний кластер, категорія, мережа, мережевий підхід.

Рис.: 3. Табл.: 7. Бібл.: 30.

Кудрявець Євген Володимирович – аспірант, кафедра міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Князевич А. О., Брітченко І. Г. Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 2 (4). Ч. 1. С. 24–29.
Войнаренко М., Береза А. Кластерні об’єднання: міжнародний досвід та українські реалії. Економіст. 2013. № 10. С. 27–30.
Вергун В., Ступницький О. Адаптація міжнародного механізму державної підтримки розвитку інноваційних кластерів в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Міжнародні відносини». 2014. Вип. 1. С. 36–40. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/view/2729/2433
John C. St., Pouder R. W. Technology Clusters versus Industry Clusters: Resourses, Networks, and Regional Advantages. Growth and Change. 2006. Vol. 37. No. 2. P. 141–171. DOI: 10.1111/j.1468-2257.2006.00313.x
Perroux F. L’economie du XX siecle. Paris, 1964. 692 p.
Capello R., Camagni R., Chizzolini B., Fratesi U. Space and Theoretical Approaches to Regional Growth // Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe: European Competitiveness and Global Strategies. Berlin : Springer, 2008. P. 13–31.
Capello R., Caragliu A., Nijkamp P. Territorial Capital and Regional Growth: Increasing Returns in Knowledge Use. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 2011. Vol. 102. Issue 4. Р. 385–405. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2010.00613.x
Tolenado J. A. Propjs des Filires Industrielles. Revue d’Economie Industrielle. 1978. Vol. 6. No. 4. P. 149–158.
Soulie D. Filieres de Production et Integration Vertical. Annales des Mines. Janvier 1989. P. 21–28.
Леш А. Географическое размещение хозяйства. М. : Госиноиздат, 1959. 456 с.
Горблюк Р. В. Кластери: теоретичне підґрунтя та перспективи розвитку. Регіональна економіка. 2010. № 3. С. 222–229.
Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. 5-е изд. СПб. : Питер, 2009. 832 с.
Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс : ученик для вузов. СПб. : Питер, 2011. 880 с.
Карапетян Е., Квасовський О. Генезис та еволюція концепції промислових кластерів. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2014. № 1. С. 36–48. URL: http://visnykj.tneu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/543/555
Старостіна А., Кравченко В. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять «глобалізація» та «підприємницький ризик»). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2011. Вип. 128. С. 5–10. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/01/128_1.pdf
Великий тлумачний словник сучасної мови. URL: https://slovnyk.me/dict/vts
Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s
Brandenburger A. M., Nalebuff B. J. Co-Opetition. New York : Currency Doubleday, 1997. 304 p.
Peneder M. The impact of venture capital on innovation behaviour and firm growth. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance. 2010. Vol. 12. Issue 2. P. 83–107. DOI: https://doi.org/10.1080/13691061003643250
Черних В. В. Міжнародні кластери: економічна сутність і класифікація. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 118. Ч. 1. С. 203–213.
Буняк Н. М. Кластерна парадигма сучасного інноваційного розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2017. Вип. 25. Ч. 1. С. 73–76. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/25-1-2017/18.pdf
Князевич А. О. Ринок інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 129–139.
Дубовик В. С. Формування інноваційних кластерів як методу активізації інноваційної діяльності в економіці регіону. Вісник НАНУ. 2009. № 1. С. 153–163. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5907/17-Dubovyk.pdf?sequence=1
Федорова В. Г. Еволюція класичних теорій мережних і кластерних форм розміщення виробництва. Економіка і регіон. 2011. № 2. С. 51–54.
Delgado M., Porter M. E., Stern S. Defining Clusters of Related Industries. Journal of Economic Geography. 2015. Vol. 16. Issue 1. P. 1–38. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/lbv017
Карапетян Е. Модернізація типології промислових кластерів. Соціально-економічні проблеми і держава. 2011. Т. 5. № 2. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11keetpk.pdf
Гощинський А. Віртуальні кластери як об’єкти інтегрованого маркетингового управління. Маркетинг в Україні. 2009. № 2. С. 47–50. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/4338/47%20-%2050.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Емельянов В. Е. Структуры международного бизнеса. Мурманск : Изд-во МГТУ, 2008. 88 с.
Хаустов В. К. Актуальність формування науково-технологічних кластерів в Україні та Росії. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 8. С. 86–98.
Мягких І. М. Кластерна форма організації – дієвий засіб підвищення ефективності виробництва. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 10. С. 104–107.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру