УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Синергійний стратегічний набір машинобудівного підприємства як забезпечувальний управлінський фактор циклічності процесу його диверсифікаційно-інтеграційного розвитку в умовах неотехнологічного відтворення
Залуцька Х. Я.

Залуцька Х. Я. Синергійний стратегічний набір машинобудівного підприємства як забезпечувальний управлінський фактор циклічності процесу його диверсифікаційно-інтеграційного розвитку в умовах неотехнологічного відтворення. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 210–216.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-210-216

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658:338.1:005.53:621

Анотація:
Мета статті полягає в розробці науково-методичного підходу до формування активно-адаптивного синергійного стратегічного набору, який забезпечить циклічність процесу диверсифікаційно-інтеграційного розвитку машинобудівного підприємства в умовах неотехолгічного відтворення. Обґрунтовано необхідність отримання синергійного ефекту на кожному рівні управління машинобудівним підприємством у процесі диверсифікаційно-інтеграційного розвитку через взаємопроникнення результатів діяльності його бізнес-одиниць. Сформовано технологічну карту відповідності та взаємоузгодженості синергійного ефекту стратегіям згідно з ієрархією управління. На основі технологічної карти запропоновано науково-методичний підхід до формування активно-адаптивного синергійного стратегічного набору управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівного підприємства, реалізація якого (за допомогою тактичного бізнес-набору управлінських інновацій) забезпечить досягнення генеральної цілі розвитку підприємства та створення додаткового ефекту, необхідного для його ефективного функціонування в умовах неотехнологічного відтворення. Охарактеризовано складові елементи структури синергійного стратегічного набору управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівного підприємства.

Ключові слова: синергійний стратегічний набір, управлінська інновація, концепція дифузії, активно-адаптивні стратегії, технологічна карта, мультиплікативний набір локальних стратегій розвитку.

Рис.: 3. Бібл.: 22.

Залуцька Христина Ярославівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Балабаниць А. Механізм вимірювання результативності маркетингової взаємодії підприємств на основі концепції синергізму. Торгівля і ринок України. 2013. № 36. С. 286–296.
Бєлова Т. Г., Крайнюченко О. Ф., Безпалько О. В. Методичні підходи щодо формування стратегічного набору підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 6. С. 123–128.
Водянка Л. Д., Яскал І. В. Синергетичний ефект у діяльності підприємств: класифікація та підходи до оцінювання. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 3. Т. 1. С. 7–12. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2012_3_1/007-012.pdf
Голік В. В. Стратегічний набір як ефективний інструмент забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 2. С. 15–24.
Грибик І. І., Смолінська Н. В., Гирило А. М. Особливості розвитку корпоративної культури на засадах самоорганізації та синергії. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. № 611 : Проблеми економіки та управління. С. 142–147. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/1186/1/22.pdf
Гудзинський О. Д., Судомир С. М., Гуренко Т. О. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект) : монографія. Київ : ІПК ДСЗУ, 2010. 212 с.
Демиденко С. Формування стратегічного набору підприємства. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 39. Т. 2. С. 80–85. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.39.2015.84503
Залуцька Х. Я., Козик В. В., Сизон М.-О. І. Особливості вибору напрямку стратегічного розвитку диверсифікованого підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2020. Т. 4. № 1. С. 167–173.
Казачков І. О. Особливості формування стратегічного набору на промисловому підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 5. Т. 2. С. 181–185. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_5_2/181-185.pdf
Колесніков Д. В. Сутність синергії та класифікація її видів у дослідженні вертикально-інтегрованих структур. Економічний вісник. 2013. № 2. С. 9–15. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2013/2/EV20132_009-015.pdf
Козик В. В. Формування взаємодії учасників диверсифікованих компаній через стратегію поведінки їхніх бізнес-одиниць // У кн. : Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / Козик В. В., Ємельянов О. Ю., Мрихіна О. Б. та ін. Львів : Растр-7, 2017. С. 98–111.
Підвальна О. Г., Козяр Н. О. Синергійний ефект в менеджменті. Ефективна економіка. 2013. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1865
Поплавська Ж. В. Ефект взаємодії (Синергізм в економіці). Вісник НАН України. 2001. № 5. С. 39–42. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72551/08-Poplavska.pdf?sequence=1
Ревенко О. В. Особливості формування стратегічного набору підприємства // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «АЛЬЯНС НАУК: ученый – ученому», 2007.
Степаненко Н. І. Аналітичний інструментарій формування продуктового портфеля аграрних підприємств. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2013. Вип. 10. Ч. 1. С. 481–486.
Стратегічний набір: поняття, склад, особливості. URL: http://studopedia.org/4-190246.html
Ушкаренко Ю. В. Синергія кооперативної взаємодії. Агросвіт. 2011. № 12. С. 11–16. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/12_2011/3.pdf
Фадєєва І. Г. Синергізм та координація роботи підсистем в інтегрованій системі управління нафтогазовидобувної корпорації. Економічний часопис-ХХІ. 2012. № 1–2. С. 32–35.
Ходаківський Є. І., Данилко В. К., Цаль-Цалко Ю. С. Методологія наукових досліджень у парадигмі синергетики : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2009. 340 с.
Чернецька О. В. Сутність та значення синергетичного ефекту в системі управління на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 2. С. 762–765. URL: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/157.pdf
Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.
Якубів В. М., Боришкевич І. І. Стратегічний набір як невід’ємний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 284–289. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2017-1_0-pages-284_289.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру