УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оптимізація організаційної структури управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні на інноваційних засадах
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Руденко О. М.

Писаренко П. В., Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Руденко О. М. Оптимізація організаційної структури управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні на інноваційних засадах. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 60–68.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-60-68

Розділ: Екологія та природокористування

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 504.06

Анотація:
Метою даної роботи є розробка концептуальних засад кластерної політики забезпечення ресурсно-екологічної безпеки (РЕБ) в регіоні з урахуванням інноваційного, інфраструктурного та підприємницького потенціалу регіону, спрямованого на розвиток екологоорієнтованих підприємств та екобізнесу. На основі проведеного SWOT-аналізу чинників функціонування керуючої системи управління РЕБ установлено необхідність впровадження кластерної моделі взаємозв’язку суб’єктів системи управління РЕБ з точки зору залучення та використання наявних на відповідній території ресурсів для підвищення ефективності діяльності екологоорієнтованих підприємств, підвищення конкурентоспроможності регіону та забезпечення РЕБ. Запропоновано методичний підхід до обґрунтування формування та розвитку кластерів у регіональній економіці щодо забезпечення РЕБ регіону. Враховуючи існуючі взаємозв’язки між суб’єктами в системі управління РЕБ, сформовано узагальнюючу модель створення кластера в системі забезпечення РЕБ регіону. Причому дана модель може бути реалізована для двох випадків: 1) створення кластерів розкриття інноваційно-інвестиційного потенціалу вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів у регіоні або 2) екологоорієнтованих виробничих кластерів, утворення яких визначається виробничою специфікою регіонів, які мають максимально замкнутий технологічний цикл поводження із сировиною та енергією. Таким чином, розроблена авторська модель кластера може бути модифікована залежно від конкретних цілей і завдань системи забезпечення РЕБ з урахуванням регіональної специфіки. Визначено, що регіональний кластер у системі забезпечення РЕБ має ряд конкурентних переваг, які визначаються такими чинниками: консолідацією зусиль, що спрямовуються на кінцевий результат, заради якого функціонують усі учасники кластера; економією та раціональним використанням усіх видів ресурсів, які споживаються виробничими підприємствами кластера; оптимізацією транспортного забезпечення на основі логістичних підходів, ефективність яких суттєво зростає в межах кластерного утворення; можливістю широкого доступу до інноваційних ідей, прогресивних технологій тощо, що стимулює інноваційну активність учасників кластера; відсутністю жорсткої управлінської вертикалі, яка характерна для централізованого управління, що створює певну свободу вибору управлінських рішень, активізує підприємницьку діяльність. Таким чином, унаслідок кластеризації формується сприятливе підприємницьке середовище в системі забезпечення РЕБ, зростає економічна активність суб’єктів господарювання всіх форм власності, прискорюються інноваційно-інвестиційні процеси, створюються ефективні економічні моделі розвитку виробництва.

Ключові слова: кластер, ресурсно-екологічна безпека, модель, національна економіка, регіон.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 23.

Писаренко Павло Вікторович – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор, кафедра екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля, Полтавська державна аграрна академія (вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36003, Україна)
Email: [email protected]
Самойлік Марина Сергіївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля, Полтавська державна аграрна академія (вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36003, Україна)
Email: [email protected]
Диченко Оксана Юріївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, кафедра екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля, Полтавська державна аграрна академія (вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36003, Україна)
Email: [email protected]
Руденко Ольга Миколаївна – здобувач, кафедра екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля, Полтавська державна аграрна академія (вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36003, Україна)

Список використаних у статті джерел

Портер М. Конкуренция. М. : Вильямс, 2003. 496 с.
Изард К. Е. Эмоции человека / пер. с англ. ; под ред. Л. Я. Гозмана, М. С. Егоровой. М. : Изд-во МГУ, 1980. 440 с.
Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / пер. з нім. Київ : Наш Формат, 2018. 216 с.
Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике : энциклопедический словарь / сост. : Л. Г. Мельник. Сумы : Университетская книга, 2005. 384 с.
Бутко М. П., Самійленко Г. М. Кластерний підхід до розвитку базових галузей регіональної економіки в сучасних умовах : монографія / під заг. наук. кер. М. П. Бутка. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. 372 с.
Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці : монографія. Хмельницький, 2011. 502 с.
Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці : монографія. Київ : Логос, 2004. 848 с.
Чевганова В., Брижань І. Кластери та їх економічне значення. Економіка України. 2002. № 11. С. 35–41.
Прайс В. Людська поведінка: фактор у прикладній економіці. Перспективні дослідження. 1999. № 2. С. 3–16.
Семенов Г. А., Богма О. С. Створення кластерних об’єднань в умовах нової економіки : монографія. Запоріжжя, 2008. 244 с.
Янг Л. Е. Технопарки та кластери фірм. Київ : ПЕРУ, 1996. 121 с.
Волкова Н. Н., Сахно Т. В. Промышленные кластеры. Полтава : АСМИ, 2005. 270 с.
Гоблик В. В. Кластери в рекреаційно-туристичному комплексі Закарпаття : монографія. Ужгород : Ліра, 2009. 232 с.
Федоренко В. Г., Тугай А. М., Гойко А. Ф., Джабейло В. Б. Концепція кластерної політики в Україні. Економіка та держава. 2008. № 11. С. 5–15. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2008/3.pdf
Брикова І. В. Механізм реалізації кластерного потенціалу регіонів України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2012. № 4. С. 48–56. URL: http://zt.knute.edu.ua/files/2012/04(63)2012/4_12_09.pdf
Буснюк С. В. Фінансовий капітал кластерів: особливості формування та використання : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08. Луцьк, 2015. 229 с.
Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми : монографія / О. М. Алимов, О. І. Амоша та ін.; за заг. ред. В. І. Ляшенка. Запоріжжя, 2014. 798 с.
Попело О. В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону. Регіональна економіка. 2014. № 2. С. 95–105. URL: http://re.gov.ua/re201402/re201402_095_PopeloOV.pdf
Самойлік М. С. Концептуальні засади формування регіональної політики ресурсно-екологічної безпеки. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2014. № 3. Т. 1. С. 44–51.
Самойлік М. С. Ресурсно-екологічна безпека регіону : монографія. Полтава : Сімон, 2014. 317 с.
Самійленко Г. Кластерні структури регіонів України: теоретичні аспекти, проблеми та перспективність практичної реалізації. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1. С. 155–165. DOI: 10.25140/2411-5215-2019-1(17)-155-165.
Українські кластери. URL: http://ucluster.org
Мельничук В. Кластери в економіці України. URL: http://www.geograf.com.ua/blogs/entry/klasteri-v-ekonomitsi-ukrajini

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру