УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Трансформація методології ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій на основі концепції сталого інноваційного випередження: глобальний і локальний виміри
Школа В. Ю., Прокопенко О. В., Омельяненко В. А.

Школа В. Ю., Прокопенко О. В., Омельяненко В. А. Трансформація методології ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій на основі концепції сталого інноваційного випередження: глобальний і локальний виміри. Бізнес Інформ. 2021. №9. C. 13–21.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-13-21

Розділ: Глобалізаційні процеси в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658:351.787

Анотація:
Мета статті полягає в удосконаленні фундаментальних методологічних підходів до системи ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій на основі концепції сталого інноваційного випередження, що дозволить попереджати та вчасно реагувати на різного роду деструктивні явища, сприятиме забезпеченню/підвищенню стійкості та безпеки економічних систем в умовах сучасних глобальних викликів і загроз (як фактичних, так і потенційних). У результаті дослідження поглиблено сутність основних категорій теорії ризик-менеджменту; проаналізовано вплив різних видів глобальних ризиків у динаміці (у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі); узагальнено та систематизовано існуючі підходи до управління ризиком; запропоновано авторську структуру процесу ризик-менеджменту. Також удосконалено методику визначення стану економічної системи, методичний підхід до комплексної оцінки ризику на основі теорії стійкості та теорії складних систем; визначено принцип інтегральної оцінки ризику на основі комплексного підходу до оцінки викликів і загроз через синергію економічного, дипломатичного, людського, міжнародного, правового, політичного та культурного вимірів безпеки. Перспективою подальших досліджень є розроблення теоретико-методичного підходу до вибору стратегій та інструментів протидії викликам і загрозам в Україні у нестабільних соціально-економічних умовах з урахуванням змін у безпековому середовищі та потенціалі національних економік.

Ключові слова: управління, ризик, сталий розвиток, інноваційне випередження, загрози, економічна система.

Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 34.

Школа Вікторія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected]
Прокопенко Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, Міжнародний гуманітарний університет (вул. Фонтанська дорога, 33, Одеса, 65009, Україна)
Email: [email protected]
Омельяненко Віталій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (вул. Роменська, 87, Суми, 40002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

The Global Risks Report 2021 / World Economic Forum. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
The European Green Deal / European Commission. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2
Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions ‘Fit for 55’: delivering the EU’s 2030 Climate Target on the way to climate neutrality. COM/2021/550 final / European Commission. 2021, July. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
Borghesi A., Gaudenzi B. Risk Management. How to Assess, Transfer and Communicate Critical Risks. Milano, 2013.
Vasva?ri T. Risk, Risk perception, risk management – a Rewiew of the Literature. Public Finance Quarterly. 2015. Vol. 60. Iss. 1. P. 29–48.
Жадан Т. А. Теоретико-методичні та прикладні аспекти використання методів прогнозування у процесі управління ризиками готельно-ресторанного бізнесу. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 12. С. 43–48. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/12_2017_ukr/10.pdf
Ілляшенко С. М. Економічний ризик : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 220 с.
Лопатовський В. Г. Управління ризиками підприємств за умов нестабільного зовнішнього середовища : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2008. 20 с.
Божкова В. В. Організаційно-економічні основи управління екологічними ризиками інновацій : дис. … канд. екон. наук : 08.08.01. Суми, 2002. 208 с.
Економічний ризик: методи оцінки та управління : навч. посіб. / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін. Суми, 2015. 208 с.
Карінцева О. І. Науково-методичний підхід до оцінювання екологічного ризику різних видів економічної діяльності. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 378–388. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2017.3-35
Moles P. Financial Risk Management: Sources of Financial Risk and Risk Assessment / Edinburgh Business School. Heriot-Watt University Edinburgh, 2016. 68 p. URL: https://ebs.online.hw.ac.uk/EBS/media/EBS/PDFs/Financial-Risk-Management-Course-Taster.pdf
Гриценко Л. Л. Науково-методичний підхід до оцінювання ризиків інноваційних проєктів державно-приватного партнерства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 1. С. 96–106. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2015_1_96_106.pdf
Ілляшенко С. М., Божкова В. В. Управління екологічними ризиками інновацій : монографія. Суми : Університетська книга, 2004. 214 с.
Касьяненко В. О. Формалізація стратегічних загроз та можливостей ефективного розвитку інноваційного потенціалу економіки України. Механізм регулювання економіки. 2015. № 4. С. 97–107. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/46762/1/Kasianenko.pdf
A Risk Practitioners Guide to ISO 31000: 2018. Review of the 2018 version of the ISO 31000 risk management guidelines and commentary on the use of this standard by risk professionals / Institute of Risk Management. URL: http://www.demarcheiso17025.com/document/A%20Risk%20Practitioners%20Guide%20to%20ISO%2031000%20%96%202018.pdf
Obicci P. A. Risk Management Planning, Sustainability Risks Management, and Risk Stakeholders. In: Risk Management Strategies in Public-Private Partnerships. IGI Global, 2017. DOI: http://doi:10.4018/978-1-5225-2503-5.ch008
Школа В. Ю. Прогнозирование жизненного цикла инноваций как способ минимизации риска инвестиционных вложений // Малая енергетика в системе обеспечения экономической безопасности государства : монография / под общ. ред. Г. К. Вороновского, И. В. Недина. Киев : Знания Украины, 2006. С. 188–195.
Школа В. Ю., Касьяненко Ю. В. Інвестиційні ризики: сутність та методи їх оцінки // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 27 травня 2015 р.). Суми : Сумський державний університет, 2015. С. 170–171.
Школа В. Ю., Щербаченко В. О., Захаркіна Л. С., Пахненко О. М. Ризики зміни векторів інноваційного розвитку суб’єктів господарювання України з урахуванням нових викликів сучасного світу // Траєкторії формування національної інноваційної стратегії забезпечення економічної безпеки України : монографія / за заг. ред. Л. С. Захаркіної. Суми : Сумський державний університет, 2020. С. 39–48.
Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary/emergency
Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. № 368. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-п#Text
The Global Competitiveness Report 2016–2017 / World Economic Forum. URL: https://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
The Global Competitiveness Report 2017–2018 / World Economic Forum. URL: https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf
The Global Competitiveness Report 2018 / World Economic Forum. URL: https://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
The Global Competitiveness Report 2019 / World Economic Forum. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
Боровик М. В. Ризик-менеджмент : конспект лекцій. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 65 с.
Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України : схвалено Постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04#Text
Risk management. The identification, analysis, and response to risk factors affecting a business / CFI. 2021. URL: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/risk-management/
Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity: OECD Recommendation and Companion Document / OECD Publishing. Paris, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264245471-en
Ілляшенко Н. С. Управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного розвитку промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Харків, 2020. 36 с.
Kendrick T. Identifying and Managing Project Risk: Essential Tools for Failure-Proofing Your Project. 3rd ed. AMACOM, 2015. 400 p.
Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects: Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020 / European Commission. 2014, December. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
Кучин Б. Л., Якушева Е. В. Управление развитием экономических систем: технологический прогресс, устойчивость. М. : Экономика, 1990. 157 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру