УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Проблеми виявлення та аналізу трансакційних витрат на рівні суб’єкта господарювання
Герасименко Т. В.

Герасименко Т. В. Проблеми виявлення та аналізу трансакційних витрат на рівні суб’єкта господарювання. Бізнес Інформ. 2021. №9. C. 158–163.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-158-163

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 33.061

Анотація:
Метою статті є виявлення й аналіз трансакційних витрат під час прийняття управлінських рішень на рівні суб’єкта господарювання. У процесі дослідження використовувалися такі методи: групування – при визначенні основних форм трансакційних витрат на основі існуючих класифікацій; узагальнення – при систематизації інформації щодо ідентифікації підходів до оцінки та вимірювання трансакційних витрат; структурно-логічний – для визначення місця трансакційних витрат у структурі витрат підприємства; аналізу та синтезу – для обґрунтування рекомендацій щодо відображення інформації про рівень трансакційних витрат на підприємстві у фінансовій звітності. Досліджено основні форми трансакційних витрат на основі існуючих класифікацій. Систематизовано інформацію щодо ідентифікації підходів до оцінки та вимірювання трансакційних витрат. Визначено місце трансакційних витрат у структурі витрат підприємства. Обґрунтовано рекомендації щодо відображення інформації про трансакційні витрати на підприємстві у фінансовій звітності за ознакою їх виникнення у певній сфері діяльності суб’єкта ринку (трансакційні витрати операційної, фінансової, інвестиційної діяльності), у чому і полягає наукова новизна дослідження. Зроблено висновок, що інституційний підхід, зокрема застосування теорії трансакційних витрат до їх оцінки та складання фінансової звітності, дозволяє не тільки виявити можливі вирішення наявних проблем в обліковій теорії та практиці, але й поставити принципово нові завдання, що вимагають нестандартних рішень. Практичне значення одержаних результатів дослідження – визначення впливу трансакційних витрат на ефективність функціонування суб’єктів ринку та обґрунтування рекомендацій щодо відображення інформації про їх рівень на підприємстві у фінансовій звітності.

Ключові слова: трансакційні витрати, трансакції, витрати підприємства, фінансова звітність, облік трансакційних витрат.

Рис.: 1. Бібл.: 10.

Герасименко Тетяна Володимирівна – кандидат геологічних наук, доцент, доцент, кафедра туризму та економіки підприємства, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (пр. Дмитра Яворницького, 19, Дніпро, 49005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Базалієва Л. В. Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства : монографія. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2009. 164 с.
Гайдуцький П. І., Жук В. М. Облік трансакційних витрат – вагомий фактор конкурентоспроможності в сучасній економіці. Облік і фінанси АПК. 2012. № 3. С. 9–19. URL: http://magazine.faaf.org.ua/oblik-transakciynih-vitrat-vagomiy-faktor-konkurentospromozhnosti-v-suchasniy-ekonomici.html
Грицаєнко М. І. Трансакційні витрати на макро-, мезо- та макрорівнях. Економіка та управління АПК. 2018. № 1. С. 124–133. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/5054/1/Грицаєнко%20М.%20стаття%20в%20БНАУ%202018.pdf
Данильчук І. В. Сутність та методологічна оцінка впливу інститутів на трансакційні витрати. Формування ринкових відносин в Україні. 2009. № 10. С. 85–88.
Марченко В. М., Макалюк І. В. Методологічні основи оцінювання трансакційних витрат у контексті взаємовпливу суб’єктів інституціонального середовища. Бізнес Інформ. 2016. № 2. С. 285–292. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-2_0-pages-285_292.pdf
Лоханова Н. О. Застосування методу моделювання в управлінні трансакційними витратами як інструмент впливу на стан економічної стійкості підприємства. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3093
Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. І. Дзюби. Київ : Основи, 2000. 198 с.
Садовська І. Б. Сутність і класифікація трансакційних витрат як об’єкта обліку. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2009. № 27. С. 116–119.
Шепеленко О. В. Трансакционные издержки в переходной экономике: проблемы теории и практики : монография. Донецк, 2007. 360 с.
Шигун М. М. Бухгалтерський облік трансакційних витрат: проблеми визначення поняття і класифікації. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2009. Вип. 2. С. 224–234. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-2(14)-224-234

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру