УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оптимізація управління інтелектуальною власністю за процесно-функціональним підходом
Черепанова В. О., Силка І. В.

Черепанова В. О., Силка І. В. Оптимізація управління інтелектуальною власністю за процесно-функціональним підходом. Бізнес Інформ. 2021. №9. C. 41–51.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-41-51

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.1

Анотація:
Мета статті полягає в розробленні способу оптимізації управління об’єктами інтелектуальної власності (ІВ) за процесно-функціональним підходом, який базується на використанні нейронних мереж у поєднанні з мережами планування в умовах невизначеності. При аналізі праць різних учених було розглянуто концептуальні підходи до формування управління ІВ за процесним і функціональним підходами до управління. Систематизовано використання штучних нейронних мереж в управлінні інтелектуальною власністю на промислових підприємствах у поєднанні з мережевим плануванням в умовах невизначеності. Нейронні мережі складаються з різної архітектури, але для управління інтелектуальною власністю доцільно використовувати Self Organizing Maps (SOM) Кохонена, Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) і багатошаровий перцептрон Румельхарта або їх поєднання. Доведено, що запропонований науковий підхід (інструментарій) у вигляді нейронних мереж і мережевого планування дозволяє скоротити час на виконання робіт, що пов’язані з управлінням інтелектуальною власністю на промислових підприємствах на засадах процесно-функціонального підходу. На підставі проведеного дослідження проведено розрахунок витрат часу, який підтвердив ефективність упровадження нейромереж у поєднанні з мережевим графіком. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка та побудова універсального інструменту з використанням нейромереж і мережевого графіка для управління інтелектуальною власністю на промислових підприємствах. Подальший розвиток управління об’єктами інтелектуальної власності дозволить підвищити ефективність виробництва та дохідність підприємств.

Ключові слова: інтелектуальна власність, мережева модель, нейромережа, управління інтелектуальною власністю, наукові підходи до управління інтелектуальною власністю.

Рис.: 3. Табл.: 8. Формул: 4. Бібл.: 21.

Черепанова Вікторія Олександрівна – кандидат економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Силка Ігор Васильович – аспірант, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Чистякова А. В., Теоретико-методичні засади управління інтелектуальною власністю. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4709
Семенова В. Г. Етапи управління інтелектуальною власністю підприємств на засадах процесного підходу. Бізнес Інформ. 2015. № 6. С. 145–149. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-6_0-pages-145_149.pdf
Ситник Й. С. Аналізування підходів до управління інтелектуально-знаннєвими активами в контексті інтелектуалізації систем менеджменту підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 11. С. 134–139. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/11_2017ua/32.pdf
Загородна О. М. Функціональний та процесний підходи до управління // Збірник тез доповідей ? Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (м. Тернопіль, 17–18 листопада 2016 р.). Тернопіль : ТНТУ, 2016. Том ?. С. 328–329. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20244/2/ConfATMT_2016vII_Zahorodna_O_M-Functional_and_process_328-329.pdf
Корнілова І., Святненко В. Організаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю на підприємстві. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2015. Вип. 7. С. 45–52. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/172_6.pdf
Кучумова І. Ю. Інтелектуальний капітал в системі управління підприємством. Бізнес Інформ. 2013. № 12. С. 357–364. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-12_0-pages-357_364.pdf
Силка І. В. Теоретичні основи процесно-функціонального підходу до управління інтелектуальною власністю промислових підприємств // Інструменти та методи управління знаннями в системі інноваційного розвитку організацій : монографія / за заг. ред. Ю. С. Шипуліної. Суми : Триторія, 2019. С. 149–171.
Гавриш О. А., Салоїд С. В. Використання теорії штучних нейронних мереж для оцінки результатів управлінських дій на економічну безпеку підприємств точного машинобудування. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 21–27. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.21
Чередніченко А. О., Шура Н. О. Застосування штучних нейронних мереж як дієвого механізму прийняття ефективних управлінських рішень на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 628–630. URL: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/132.pdf
Мозолевська М. О., Ставицький О. В. Використання нейронних мереж для прогнозування у фінансовій сфері. Актуальні проблеми економіки та управління. 2017. № 11. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102584
Шевченко О., Жуков А. Математична модель мережевого планування робіт по відновному ремонту // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : тези допов. (м. Харків, 30–31 травня 2019 р.). Харків, 2019. С. 188–189. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21384/1/38%20Шевченко%20Жуов%20Тези%20%202019%20конф%20ХНЕУ.pdf
Нечволода Л. В., Пилипенко К. В. Удосконалення календарного планування виконання ІТ-проекту. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1. С. 87–91. URL: http://www.evd-journal.org/download/2018/1(51)/pdf/14-Nechvoloda.pdf
Лазановський П. П. Використання методу мережевого планування в операційному управлінні виробництвом книжково-журнальної продукції. Наукові записки [Української академії друкарства]. 2016. № 2. С. 205–212. URL: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-53/25.pdf
Кононюк А. Ю. Нейронні мережі і генетичні алгоритми. Київ : Корнійчук, 2008. 446 с.
Kohonen R. Self-Organizing Maps. 3rd ed. Berlin : Springer, 2000. 521 p.
Sache M. R. G. Neural Network for Solving Job Shop Scheduling Problem. IOSR Journal of Computer Engineering. 2014. Vol. 16. Is. 6, Ver. VIII (Nov.– Dec. 2014). P. 18–25. DOI: 10.9790/0661-16681825.
Мороз В. В., Хелвіг Д., Мороз Д. В., Жуков П. П. Аналіз нейромережевих моделей LSTM та GMDH для прогнозування криптовалюти. Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Інформатика та моделювання». 2020. № 1. С. 113–122. DOI: https://doi.org/10.20998/2411-0558.2020.01.10
Generative Pre Trained Transformer-3 (GPT-3). URL: https://pianalytix.com/generative-pre-trained-transformer-3-gpt-3/
Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructures of Cognition / Ed. by Rumelhart D. E., and McClelland J. L. Cambridge, MA : MIT Press, 1987. 567 p.
Frost R., Hafiz R., Callaghan P. Parser Combinators for Ambiguous Left-Recursive Grammars. In: 10th International Symposium on Practical Aspects of Declarative Languages (PADL), ACM-SIGPLAN. San Francisco, January 2008. Vol. 4902. P. 167–181. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-77442-6_12
Степаненко А. В. Еколого-економічні стратегії в системі забезпечення екологічної безпеки. Наука та наукознавство. 2014. № 4. С. 77–89. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/86089/13-Stepanenko.pdf?sequence=1

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру