УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційЗакордонний досвід

БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Гейєр Е. С., Штик Ю. В.
Системи винагород працівникам: зарубіжний досвід (c. 52 - 57)

Мета статті полягає в розробці пропозицій щодо вдосконалення системи винагород працівникам на підприємствах України на основі проведеного аналізу підходів до побудови систем винагород у зарубіжних країнах. Здійснено аналіз, систематизацію та узагальнення наукових праць зарубіжних вчених, розглянуто підходи до побудови систем винагород працівникам залежно від мотивації: американський, європейський та японський. Надано характеристику зарубіжних підходів. За умов відсутності єдиного підходу до побудови систем винагороди працівникам на підприємствах України доведено доцільність використання існуючого зарубіжного досвіду. Запропоновано використання інтегрованого підходу до побудови систем винагород працівникам, який об'єднає фінансові та нефінансові форми винагород персоналу: заробітну плату, соціальні програми, у тому числі програми підтримки балансу між роботою та життям, визнання за заслуги і виконану роботу, програми розвитку та самореалізації. Реалізація наданих пропозицій дозволить вирішити такі важливі проблеми, як високопродуктивна праці, підвищення ефективності виробництва, розв’язання проблем соціально-культурного та кваліфікаційного рівнів працівників.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Златкіна О. Д.
Причини, особливості та наслідки науково-технічного розвитку Китаю до 1950-х рр.: вплив на міжнародні економічні відносин (c. 52 - 58)

Мета статті полягає у вивченні того історичного підґрунтя, що призвело до відставання в науково-технічному розвитку Китаю, яке сталося в 1950 – 1960-х рр., що було наслідком довгого ігнорування розвитку системи науки та техніки у країні та мало значний вплив на формування міжнародних економічних відносин КНР та їх нерівномірність. Для української економічної думки є типовим аналіз стану науково-технічної спеціалізації Китаю в 1950 – 1960-х рр. без аналізу розвитку тієї системи науки та техніки, що складалася в країні впродовж століть та зазнала значного впливу не тільки ззовні, але й зсередини. На нашу думку, такий аналіз дозволить краще аналізувати та прогнозувати ту системи науки та техніки, яка склалася в країні після заснування КНР. Актуальність даної проблематики полягає в аналізі цих факторів та подальшого їх виявлення у формування стратегії розвитку науки та техніки в Україні для запобігання її подальшому відставанню у науково-технічному розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2015

Куликовська К. В.
Розвиток агропромислового комплексу Республіки Білорусь в умовах інтеграційних процесів (c. 38 - 42)

У даній статті розглядаються питання зовнішньої торгівлі Республіки Білорусь на світовому аграрному ринку. Особливу увагу приділено проблемі ефективності роботи сільськогосподарських підприємств у рамках замкненого циклу «виробництво – переробка – реалізація». У результаті проведеного аналізу в рамках статті було виділено тенденції в сучасному розвитку АПК. Зокрема, швидкими темпами розбудовується міжгалузева кооперація, зростає роль великих об’єднань у сільському господарстві, зростає виробництво продукції сільського господарства у розрахунку на душу населення. У рамках статті автор відзначає, що відсутність у взаєминах суб'єктів АПК принципів ділового партнерства є наслідком організаційної й фінансової роз’єднаності останніх. Поліпшення даної ситуації автор вбачає в об’єднанні виробників сировини, переробників і торгівлі в інтегровані структури на принципах ринкової економіки. Виявлено необхідність раціональної територіально-виробничої структури агропромислового комплексу, інтеграції його суб'єктів. За результатами проведеного аналізу сформульовано відповідні висновки та пропозиції у сфері розвитку агропромислового комплексу Республіки Білорусь в умовах інтеграційних процесів.

Стаття написана російською мовою


Карпенко О. О., Власова В. П.
Аналіз європейського досвіду впровадження концесійної форми державно-приватного партнерства у морських портах (c. 43 - 47)

Ефективне функціонування морського транспорту є необхідною умовою становлення України як морської держави, сталого розвитку її транспортного комплексу та економіки в цілому. Фахівці портової галузі України стверджують, що концесія може стати основним шляхом стратегічного розвитку портового господарства України. У статті проаналізовано європейський досвід впровадження концесії в морських портах та визначено, що головними цілями є збереження контролю над портами, підвищення операційної ефективності та забезпечення конкуренції. Досвід, поведінка та ефективність ведення бізнесу приватними організаціями теоретично мають визначати вибір концесіонера. Наведено найактуальнішу класифікацію учасників концесійної угоди в морських портах ЄС. У статті окреслено ряд ключових умов, які визначають строк концесії, який є важливою умовою її реалізації. Як приклад успішного впровадження концесії у морський порт наведено інформацію про порт Антверпен (Бельгія), який є другим за розміром в ЄС. Використання концесії для розвитку українських морських портів буде успішним за умови адаптації кращого європейського досвіду до вітчизняних реалій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Возний М. І.
Інвестиційна експансія провідних країн світу у ХХІ столітті (c. 42 - 47)

Мета статті полягає у проведенні аналізу інвестиційної діяльності провідних країн світу з метою відокремлення інвестиційної експансії. При аналізі, систематизації та узагальненні статистичних даних було розглянуто інвестиційні потоки трьох основних світових інвесторів. У результаті дослідження було виділено ті інвестиції, які здійснювалися з метою інвестиційної експансії. Визначені основні світові інвестиційні експансіонисти та найпривабливіші об’єкти для експансії. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є більш глибший і всеосяжний аналіз інвестиційної діяльності країн світу з метою розширення списку інвестиційних експансіонистів, а також виокремлення найпривабливіших секторів економіки для інвестування. Подальший розвиток цих досліджень дозволить створити світовий розподіл країн на експансіонистів та об’єктів експансії. Практичне значення даного дослідження полягає в тому, що воно допомагає зрозуміти основні інвестиційні «смаки» найбільших інвесторів світу, що, своєю чергою, дає можливість покращити інвестиційну політику країн з метою захисту своїх національних інтересів і не допустити повної втрати контролю над основними галузями економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Пйонтко Н. Б.
Зарубіжні моделі фінансового вирівнювання та перспективи їх упровадження в Україні (c. 43 - 54)

Метою статті є визначення моделей фінансового вирівнювання, що застосовуються в зарубіжних країнах, та обґрунтування можливостей використання зарубіжного досвіду фінансового вирівнювання чи окремих елементів його моделей на території України, адже в умовах реформування державної регіональної політики розгляд зарубіжних інструментів фінансового вирівнювання є пріоритетним і актуальним завданням сучасності. При узагальненні та систематизації наукових праць багатьох вітчизняних і зарубіжних учених було визначено моделі організації фінансового вирівнювання залежно від форми державного устрою країни. Проаналізовано визначальні фактори необхідності застосування фінансового вирівнювання, такі як: дисбаланс між власним фінансовим забезпеченням і обсягом покладених завдань; рівень фіскальної децентралізації. Обґрунтовано способи вирівнювання доходів та витрат, що застосовують на вертикальному чи горизонтальному рівнях для усунення диспропорцій регіонального розвитку. Визначено особливості розширення фінансового забезпечення бюджетів за допомогою інноваційних інструментів вирівнювання. Здійснено порівняння моделей фінансового вирівнювання в зарубіжних країнах та визначено головні завдання щодо покращення механізму та організації фінансового вирівнювання бюджетів в Україні. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є диверсифікація інструментів фінансового вирівнювання, визначення інвестиційної складової у структурі доходів бюджетів та вивчення діяльності субцентральних органів влади на фінансовому ринку.

Стаття написана українською мовою


Григорова-Беренда Л. І.
Міжнародна конкурентоспроможність підприємств «макіладорас» в умовах функціонування НАФТА: досвід для України (c. 55 - 60)

Стаття присвячена вивченню появи макіладорас у Мексиці, їх еволюції, характерних рис та етапів розвитку. Розглядаються теоретичні передумови створення макіладорас з позиції теорії життєвого циклу товару. Однією з передумов появи т. зв. «золотої ери» макіладорас стала найпотужніша девальвація мексиканського песо в середині 1990-х років. Разом з тим ряд авторів відзначають неочевидність економічних успіхів у цілому економіки Мексики. Сучасний етап характеризується переходом макіладорас від збірки та простих виробництв до виробництва інноваційної продукції та виведення на ринок власних брендів. Відзначається, що серед інвесторів макіладорас усе більше постають не американські ТНК, а компанії з Південно-Східної Азії та Європи. Автор робить висновок, що в середині 1990-х років відбулася трансформація макіладорас із спеціального економічного прикордонного режиму торгівлі та інвестицій із США, що мав локальний характер, у класичну зону вільної торгівлі. У статті робиться спроба екстраполяції досвіду макіладорас по взаємодії в умовах створення зони вільної торгівлі з ринком США, а також в умовах загострення конкурентної боротьби з країнами Південно-Східної Азії на ринку США на торговельні взаємини України з ЄС.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Гусєв Ю. В., Бєлікова Н. В.
Зарубіжний досвід проведення економічних реформ у країні та її регіонах (c. 46 - 52)

Метою статті є узагальнення зарубіжного досвіду планування та реалізації економічних реформ у країнах світу та їх окремих регіонах з точки зору стартових умов реформування та застосованих стратегій, а також можливостей його адаптації для України. Розглянуто досвід проведення економічних реформ у Польщі, Чехії та Угорщині. Визначено базові стратегії реформування моделей економік цих країн, виокремлено ключові етапи реформ та оцінено їх соціально-економічні результати. Обґрунтовано, що аналіз досвіду проведення економічних реформ у різних країнах світу дозволяє отримати певні наукові закономірності: виявити країни, що здійснили реформи успішно, і визначити фактори такого успіху; провести порівняння стратегій економічних реформ та їх базових параметрів: швидкості, спрямованості, ресурсоємності та ін.; узагальнити основні проблеми, з якими стикаються країни та їх регіони під час реформування економіки; визначити особливості здійснення економічних реформ на рівні окремих регіонів країни. Перспективи подальших досліджень полягають у формуванні рекомендацій щодо вдосконалення механізму економічних реформ в країні та її регіонах.

Стаття написана українською мовою


Косата І. А.
Роль інтегрованих структур бізнесу в економіках провідних країн світу та України (c. 52 - 56)

Інтегровані структури бізнесу є засобом здійснення спільної діяльності, взаємовигідного співробітництва, вдосконалення розподілу праці та кооперації шляхом утворення пристосованих до конкретних умов виробничих і організаційних структур. Для забезпечення довгострокових перспектив ефективного функціонування економіки України шляхом використання різноманітних форм інтеграції бізнес-структур потрібно з’ясувати закономірності еволюції розвитку цих форм, проаналізувати та теоретично узагальнити фундаментальні чинники впливу на активність та ефективність процесу інтеграції підприємств промисловості України порівняно зі світовим досвідом. У статті розглянуто вплив інтегрованих структур бізнесу на економіку провідних країн світу та України і визначено їх роль у формуванні конкурентоспроможної економіки.

Стаття написана українською мовою


Назарова Г. В., Котляревська К. Ю.
Порівняльний аналіз політики наймання персоналу: найкращі світові та українські практики (c. 56 - 60)

Метою статі є розгляд зарубіжного досвіду політики наймання персоналу, визначення особливостей і обґрунтування можливості його застосування в діяльності українських підприємств. Важливим фактом є визначення контексту європейського підходу до підбору персоналу і виділення типових рис та останніх тенденцій в практиці й дослідженнях у цій сфері. Проведено аналіз особливостей процедури наймання нових співробітників у різних країнах світу та в Україні як одного з найважливіших інструментів управління персоналом. Порівняльний аналіз політики найму показав, як відбувається вибір кращого кандидата – фахівця з конкретними професійними знаннями або ж людини, що володіє загальними знаннями в рамках своєї професії, – у США, Японії, європейських країнах і в Україні. Перспективами подальших досліджень є можливості імплементації отриманих результатів для ефективного управління найманням персоналу підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б.
Аналіз існуючих систем прогнозування соціально-економічного розвитку у світі та в Україні (c. 58 - 65)

Прогнозування, планування і програмування є важливими етапами в здійсненні державних функцій управління і регулювання соціально-економічних процесів як усередині окремих країн, так і при розробці глобальних прогнозів і проектів міжнародних програм розвитку. Процес інтеграції української економіки у світову економічну систему та бажання приєднатися до європейського співтовариства є перспективним стимулом для розвитку сучасної системи прогнозування соціально-економічного розвитку територій та дієвим інструментом реалізації державної політики в національній економіці. При цьому, практичний досвід України в прогнозуванні соціально-економічного розвитку є лише первинним і недосконалим. Тому доцільними й актуальними є розробка та впровадження методології системного прогнозування соціально-економічного розвитку, яка б забезпечила взаємозв’язок усіх сфер життєдіяльності суспільства між собою і в часі з метою ефективного управління сталим розвитком країни та її регіонів. Нагальною потребою є створення методології побудови не тільки середньо- і довгострокових, а й оперативних і короткострокових прогнозів, які дозволять своєчасно розробляти й здійснювати випереджаючі заходи реагування на ситуацію.

Стаття написана українською мовою


Ханін І. Г.
Проблеми утворення та використовування технологій подвійного призначення в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (c. 65 - 69)

Основною стратегічною складовою економічної реформи є перехід економічної системи до моделі інвестиційно-інноваційного розвитку в рамках економіки знань і відповідно до світових інституцій. Саме в такому взаємозв'язку зазначена модель здатна забезпечити умови для поліпшення інвестиційно-інноваційного клімату, розвитку відповідних інститутів і, як результат, – привести до підвищення добробуту населення України, інтегруючи її як повноцінного партнера в нову архітектуру світогосподарської системи, і вийти на траєкторію сталого економічного розвитку. Цей факт створює передумови для більш глибокого дослідження в подальшому процесу трансферу технологій подвійного призначення, його форм і механізмів. У статті акцентується увага на основних проблемах створення та застосування технологій подвійного призначення. Ці проблеми перераховані та коротко охарактеризовані. Мета статті – привернути увагу науковців, керівників відомств до необхідності зваженого підходу до створення і використання технологій подвійного призначення.

Стаття написана російською мовою


Загородня А. А.
Аналіз мережі вищих економічних навчальних закладів різних форм власності та різних акредитаційних рівнів Республіки Польщі (c. 70 - 74)

Метою статті є здійснення аналізу мережі вищих економічних навчальних закладів Республіки Польщі. Проаналізовано особливості організації мережі вищих навчальних закладів різних форм власності та різних акредитаційних рівнів Республіки Польщі. При виконанні аналізу автором ураховано різні чинники, серед яких: основні напрями підготовки фахівців, політичний та національний аспекти, історичний досвід та перспективні напрями розвитку. Наявність та розмаїття вищих економічних начальних закладів у Республіці Польщі зумовлено необхідністю та потребою підготовки фахівців саме економічного профілю. Надано інформацію про низку вищих економічних навчальних закладів Республіки Польщі. Виші країни зобов’язані бути прийнятими в обов’язковому порядку в Європейську систему обміну студентів. У статті зазначається, що аналіз регіональних ринків освіти Польщі дозволяє визначити схожість систем освіти України та Республіки Польщі, що, у свою чергу, уможливлює розробку методів для ведення спільних, трансрегіональних освітніх програм.

Стаття написана українською мовою


Шуба О. А.
Сучасна дивідендна політика компаній Німеччини (c. 75 - 79)

Метою статті є визначення особливостей сучасної дивідендної політики компаній Німеччини. Визначено, що більшість акціонерів Німеччини не вважають дивіденди основною причиною для утримання акцій і тому не відмовляються від володіння акціями під час зменшення дивідендів. Відповідно, акціонери масово не продають свої акції, звідси їхня ціна залишається стабільною. Тобто можна вважати, що виплата дивідендів німецькими компаніями не є основним чинником впливу на вартість акцій. Крім того, дивідендна політика компаній Німеччини (на прикладі розглянутих компаній) характеризується залежністю від фінансових потоків компаній та оподаткування дивідендів. Компанії, які мають значні фінансові потоки, стабільно виплачують дивіденди. Загальна ставка оподаткування прибутку в Німеччині знаходиться в межах 23–33%, а дивіденди звільнені від корпоративного податку. Тому компанії частину прибутку спрямовують на виплату дивідендів.

Стаття написана українською мовою


Полішко Г. Г.
Світовий досвід створення національних брендів (c. 80 - 85)

Метою статті є теоретичне обґрунтування та аналіз світового досвіду створення та розвитку національних брендів. Методологічну базу дослідження сформували праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених, інформаційно-аналітичні матеріали міжнародних рейтингових агентств. Проаналізовано світовий досвід створення національних брендів на прикладі Великобританії, Швейцарії, Сінгапуру, Ліхтенштейну, Південної Кореї. Систематизовано механізми та інструменти створення національних брендів країн. При узагальненні різних підходів було визначено найбільш розповсюджені інструменти, що активно використовуються при створенні національного бренда. З’ясовано, що поки у світі не спостерігається цілісно побудованих маркетингових стратегій країн, але деякі держави (наприклад, Швейцарія та Сінгапур) починають створювати таку стратегію, яка, з урахуванням сучасних маркетингових досліджень, була б скооперована з урядом, економічною та політичної ситуацією в країні, культурними, історичними, географічними особливостями, настроєм та сприйняттям населення, унікальними рисами країни тощо. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є аналіз становлення та розвитку національного бренда України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Джауд А. К.
Сучасні аспекти дослідження питань компаративної оцінки ефективності організаційно-економічного механізму управління ресурсним потенціалом будівельних підприємств України та Іраку (c. 43 - 49)

Метою статті є порівняння особливостей відтворення ресурсного потенціалу будівельних підприємств різних країн (України та Іраку) в аспекті створення ефективних організаційно-економічних механізмів управління ресурсними потенціалами підприємств у межах більш складних територіально-виробничих структур. Розкрито сутність процесу інтеграції елементів ресурсного потенціалу підприємств і визначено значущість інституціональної структуризації економічних суб’єктів для поглибленої характеристики мікроресурсних потенціалів. Обґрунтовано актуальність ідентифікації й оцінки впливу «контурів» факторів на стан ресурсних потенціалів будівельних підприємств, які функціонують у межах промислових вузлів національних економік. Оцінено рівні ресурсних потенціалів (за етапами відтворення) будівельних підприємств Лисичансько-Рубіжанського (Україна) та Багдадсько-Таджийського (Ірак) промислових вузлів. Визначена й обґрунтована доцільність розробки структурно-рівневого, процесного, функціонального аспектів дослідження мікроресурсних потенціалів будівельних підприємств та відповідних організаційно-економічних механізмів управління. Продемонстровано виконання компаративного аналізу інтеграційних оцінок ефективності організаційно-економічних механізмів управління ресурсними потенціалами українських та іракських будівельних підприємств, визначено та обґрунтовано напрями подальших досліджень.

Стаття написана українською мовою


Нвосу Д. Е.
Оцінка соціо-екологічних проблем нафтогазової промисловості в дельті Нігеру в Нігерії (c. 50 - 60)

Регіон дельти Нігеру складають 9 із 36 штатів Нігерії. Цей регіон має багаті поклади природних ресурсів і є одним із найбільш біологічно різноманітних місць планети. Там розташовані чотири екологічні зони, а саме: прибережні бар’єрні острови, мангрові болота, прісноводні болота, низинні тропічні ліси. Усього в Нігерії 159 нафтових родовищ, 1481 нафтових свердловин, із максимальною видобувною потужністю близько 2,5 млн барелів за день (станом на 2014 р.). Усі ці родовища і свердловини розташовуються в дельті Нігеру. Однак роки нераціонального видобутку нафти і газу в регіоні призвели до серйозних екологічних і соціальних проблем серед населення. Серед них – виснаження сільськогосподарських земель, зникнення лісів і водної фауни, забруднення повітря, ґрунтових вод і мангрових боліт. Довгостроковий вплив вищевказаних факторів призвів до серйозних проблем у соціальній сфері і в сфері охорони здоров’я. Як наслідок, відбулося поширення рідкісних хвороб, а навколишнє середовище, включаючи джерела існування місцевого населення – землеробство і рибальство, зазнало значних ушкоджень. Ця стаття – спроба оцінити соціо-екологічні проблеми як прямий та непрямий результат розвідки і видобутку нафти і газу в дельті Нігеру в Нігерії. Робота містить порівняльний аналіз дельти Нігеру з деякими іншими нафтовидобувними регіонами Африки з метою вивести перспективи соціо-економічних наслідків.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Благун І. С., Кизимишин Н. М.
Узагальнення світового досвіду диференціації регіонів за ознакою інноваційності (c. 31 - 34)

Одним із головних стратегічних завдань нашої держави є сприяння інноваційній діяльності, змістом якого має стати розробка і виведення на національний ринок нових товарів, розробка і впровадження нових технологій, створення і застосування нових знань. Відповідно до цього у статті досліджено досвід країн Європейського Союзу щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності та диференціації регіонів за ознакою інноваційності, визначено інструменти оцінки стану інноваційної діяльності територій Європейського Союзу на рівні регіонів.

Стаття написана українською мовою


Гейман О. А., Козирєва О. В., Красноносова О. М.
Світовий досвід розвитку теорії просторового розміщення продуктивних сил (c. 35 - 42)

Метою роботи є теоретичне узагальнення світового досвіду щодо розвитку теорії просторового розміщення продуктивних сил як основи регіональної економіки. Розглядаючи еволюцію наукових поглядів щодо просторового розвитку територій з огляду на особливості розміщення виробництва, можна виділити та ідентифікувати кілька парадигм, які замінювали одна одну, але всі вони так чи інакше пов'язані з розміщенням продуктивних сил. Кожна з цих парадигм окремо і всі разом служать прикладом єдиного історичного процесу, що відбувається в надрах продуктивних сил. Характерною рисою методології, що ґрунтується на просторово-часовій парадигмі, є врахування чинників часу і простору, які, по суті, набувають якості економічних категорій. Щодо використання теоретичних доробок у практиці регіонального розвитку слід наголосити, що в програмах, стратегіях та інших нормативних документах необхідно враховувати наявність зв'язку між прогресивними і негативними тенденціями та циклічним характером розвитку економіки, у тому числі і світової, визначати чинники, які прискорюють або гальмують проходження кожного еволюційного витка, та дотримувати відповідність продуктивних сил регіону технологічному укладу виробництва.

Стаття написана українською мовою


Полікевич Н. І.
Індекси спотових ринків як орієнтири формування майбутніх цінових тенденцій на біржах електроенергії країн Східної Європи (c. 43 - 48)

Метою статті є теоретичне узагальнення практики використання індексів на електроенергію європейських спотових бірж та вироблення пропозицій щодо створення аналогічного спотового індексу української енергетичної біржі. Проаналізовано 16 індексів, які щоденно публікуються енергетичними біржами BSP Regional Energy Exchange, Power Exchange Central Europe, Polish Power Exchange та Opcom. Зазначено, що ці індекси використовуються учасниками для прогнозування цін на електроенергію та моніторингу ситуації на ринку електроенергії. Досліджено спосіб розрахунку спотових індексів енергетичними біржами, заснованих на значенні середніх арифметичних цін ринку «на добу вперед». Обґрунтовано недосконалість такого способу обрахунку значень цінового індексу. Визначено ключові характеристики майбутнього цінового індексу для українського спотового ринку як орієнтира при запровадженні ф’ючерсних контрактів на електроенергію.

Стаття написана українською мовою


Перерва П. Г., Глізнуца М. Ю.
Дослідження зарубіжного досвіду оцінки інтелектуального потенціалу організацій (c. 49 - 55)

Використання інтелектуального капіталу (ІК) розглядається в розвинених країнах як стратегічний інструмент управління досягненням успіху організацій в інноваційній діяльності. Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду оцінки інтелектуального потенціалу організацій і визначення напрямків її вдосконалення та використання на вітчизняних підприємствах для підвищення ефективності їх інноваційної діяльності. Започатковано підхід до структури капіталу, в якому виділяються три частини: людський капітал, структурний капітал, капітал взаємодій. Запропонована загальна модель дослідження ІК фірми або регіону дозволяє оцінювати не тільки потенціал, а декілька важливих ліній зв’язку, а саме: виробничо-технологічну, ринково-клієнтську, бізнес-середовища і соціуму, комерційних операцій (технологій), створення вартості та загальну стратегію розвитку. У запропонованому варіанті дослідження ІК-потенціалу аналітика поєднується з управлінням стратегією і тактикою розвитку на базі використання ресурсів інтелектуального капіталу. Також рекомендується схема управління розвитком через систему заходів впливу. Кінцевим результатом аналітико-проектної роботи виступає пакет розробок, який оформляється як документ підтримки стратегії розвитку. Оцінку рівня розвитку інтелектуального капіталу в розрізі окремих підприємств та в цілісному регіональному комплексі рекомендуємо включити в Регіональну інноваційну систему (РІС) як її функціональне завдання.

Стаття написана українською мовою


Звіргзде К. І.
Ключові тенденції розвитку зовнішньоторговельної діяльності Франції у глобальному конкурентному середовищі (c. 56 - 62)

Метою статті є аналіз характеру та сучасних тенденцій зовнішньоторговельної діяльності Франції. У процесі еволюційного розвитку економіки Франції зміст, структура та напрями її зовнішньоторговельної стратегії зазнавали постійних модифікацій і трансформацій, обумовлених необхідністю підтримування оптимальних пропорцій між матеріальними, грошовими і трудовими ресурсами, виробництвом і споживанням, товарною масою і купівельною спроможністю населення, а також надходженнями і платежами у розрахунках з іншими країнами. Стаття присвячена комплексному аналізу прогресивних структурних трансформацій в економічній системі Франції в останні десятиліття, які спричинили фундаментальні зрушення в її зовнішньоторговельних операціях як з погляду вартісних масштабів експортно-імпортних трансакцій, так і їх продуктово-видової, географічної, інституційної та регуляторної структур. Досліджено характер, основні показники, тенденції та проблеми зовнішньоторговельної стратегії Франції в умовах глобальної нестійкості та шляхи її вдосконалення.

Стаття написана українською мовою


Кудрявець Є. В.
Досвід побудови стратегій економічного розвитку Німеччини: уроки для України (c. 62 - 66)

Мета статті – проаналізувати досвід побудови стратегій економічного розвитку країн ЄС на прикладі Федеративної Республіки Німеччина та виокремити можливості перенесення такого досвіду в українську практику. Обґрунтовано необхідність формування ефективних стратегій економічного розвитку. Проаналізовано останні наукові дослідження та публікації в аспекті стратегій розвитку держав. Пріоритетним напрямком дослідження для рекомендацій стосовно України визначено Європейський Союз. Проаналізовано сучасні стратегії розвитку Федеративної Республіки Німеччина. Надано детальну характеристику сучасним стратегіям інноваційного розвитку Німеччини, яка на сьогодні має три основні стратегії, якими керується при реалізації державної політики. Усі три стратегії взаємопов’язані та мають спільну мету – постійне зростання економіки та формування суспільства з високою якістю життя.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2016

Климчук М. М.
Управління фінансуванням енергозбереження на будівельних підприємствах: міжнародний досвід (c. 65 - 70)

Метою статті є дослідження досвіду фінансування проектів енергозбереження провідними країнами світу в ракурсі адаптації сучасних управлінсько-регуляторних технологій до умов функціонування підприємств будівельного комплексу України. На основі проведення контент-аналізу існуючих практик реалізації заходів енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності запропоновано їх класифікацію: залежно від інституційного забезпечення соціоекономічно-екологічного розвитку, відповідно до загальновизнаного курсу сталого розвитку, залежно від рівня в структурі економічної системи, за підгалузевою ознакою, за часовим інтервалом. На засадах наукового підходу щодо п’яти рівнів у структурі економічних систем визначено бар’єри та рекомендації щодо їх упередження при управлінні енергозбереженням у будівництві на кожному з цих рівнів. Запропоновано стратегічні пріоритети державної політики енергозбереження в будівельній індустрії, зокрема проведення енергоаудиту та сертифікації енергетичної ефективності будівель, збільшення частки нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в енергетичному балансі країни; імплементації сучасних концепцій енергозбереження («Green Lease», «Passive House», «Triple Zero»); створення консультаційно-інформаційних центрів з питань пропаганди заходів енергозбереження.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016

Дубина М. В., Юсухно С. І., Бичкова П. В.
Особливості функціонування системи страхування депозитів у США (c. 24 - 31)

У статті проведено аналіз діючої системи страхування вкладів у США та ідентифіковано мету, завдання та основні риси її функціонування. Визначено історичні особливості створення та побудови такої системи, її розвиток у посткризовий період відновлення світових фінансових ринків. Досліджено також нові інструменти, які були розроблені та впроваджені в роботу Фінансової корпорації страхування депозитів як інституційного органу управління системою страхування вкладів у США, до числа яких варто віднести, насамперед, впровадження процедури впорядкованої ліквідації неплатоспроможних банків. Також у статті вивчаються сучасні механізми протидії кризовим явищам у межах національних банківських систем для запобігання виникнення неплатоспроможних банків, які ефективно використовуються у США відповідними державними органами влади у сфері регулювання розвитку ринків фінансових послуг.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Горбатов В. М., Ярошенко І. В.
Світовий досвід оцінки соціально-економічного розвитку країн та їх регіонів (c. 44 - 50)

Мета статті – вивчення світового досвіду оцінки ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем, виокремлення значення системного підходу та різноманітності факторів соціально-економічного розвитку на пошук шляхів ефективного управління територіальним розвитком, встановлення доцільності застосування кращих іноземних прикладів для України. Проаналізовано переваги світових практик оцінки розвитку соціально-економічних процесів, їх вплив на побудову системи управління прогресивним регіональним розвитком. Оцінено можливості використання вивченого досвіду для формування нових підходів в управлінні регіональним соціально-економічним розвитком, вибору пріоритетів і напрямів реалізації ефективної державної регіональної політики в Україні. Зроблено висновок, що необхідною й актуальною складовою аналізу соціально-економічного розвитку регіонів є запровадження постійного поточного моніторингу основних показників соціально-економічного розвитку. Дослідження вказаних вище напрямків є предметом подальших наукових досліджень щодо вдосконалення державного управління соціально-економічними процесами на рівні регіонів.

Стаття написана українською мовою


Семигуліна І. Б.
Оцінка і аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку окремих груп країн Європейського Союзу та їх регіонів в умовах його розширення (c. 50 - 58)

У статті здійснено аналіз і оцінку тенденцій соціально-економічного розвитку регіонів «старих» і «нових» країн – членів ЄС за період 2003–2012 рр. Оцінено рівень соціально-економічного розвитку регіонів у межах відповідної групи країн і в порівнянні із середньоєвропейськими значеннями показників. Проаналізовано ефективність регіональної політики Європейського Союзу на основі порівняльного аналізу окремих показників соціально-економічного розвитку регіонів окремих груп країн ЄС та динаміки рівня нерівномірності їх розвитку в умовах розширення та структурних змін Європейського Союзу. Розглянуто можливість застосування кращих практик для України.

Стаття написана українською мовою


Дідик А. М.
Інноваційні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств: досвід економічно розвинутих країн (c. 59 - 63)

Метою статті є узагальнення досвіду економічно розвинутих країн світу у сфері формування і використання інноваційних важелів забезпечення полівекторного розвитку підприємств. Обґрунтовано доцільність розгляду цієї проблеми з огляду на низький рівень ефективності інноваційної політики в Україні. Розглянуто основні інноваційні ініціативи ЄС, що реалізовані останніми роками та визнані дієвими для активізації інноваційної активності інтеграційного утворення. Звернено увагу на чималу підтримку малих і середніх підприємств ЄС у напрямку розвитку їхньої інноваційної діяльності. Викладено зміст основних проектів ЄС, Канади, Китаю, Японії та США, спрямованих на розвиток наукових досліджень та впровадження інноваційних технологій. Наголошено на важливості венчурного капіталу та «ангелів» бізнесу для фінансування високоризикових інноваційних проектів в економічно розвинутих країнах світу. Розкрито роль, значення та практичну значущість формування і розвитку інноваційної інфраструктури для вдосконалення інноваційних важелів забезпечення полівекторного розвитку підприємств. Перспективи подальших розвідок за проблемою повинні полягати в детальному розгляді умов та можливостей використання вищезазначених інноваційних важелів в умовах економіки України.

Стаття написана українською мовою


Ісаєва Н. І., Дегтярьова О. В.
Порівняльний аналіз державних систем із прогнозування в аспекті державного регулювання ринкової економіки на прикладі ЄС, Польщі та України (c. 64 - 73)

Метою статті є порівняльний аналіз систем короткострокового та довгострокового прогнозування соціально-економічного стану Євросоюзу (ЄС), України та Польщі, порівняльна оцінка систем стратегічних документів соціально-економічного розвитку цих країн. Авторами проведено дослідження існуючих прогнозних документів та організацій, які їх публікують. Надано визначення основних термінів у сфері прогнозування. Проведено зіставлення законодавчо затверджених макропоказників коротко- та середньострокового прогнозів ЄС, Польщі та України. Виявлено недоліки в системі стратегічного прогнозування України. Виходячи з позитивного прикладу впровадження систем стратегічних прогнозних документів Польщі та ЄС авторами статті розроблено рекомендації щодо розроблення та вдосконалення систем коротко-, середньо- та довгострокових стратегічних прогнозних документів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2016

Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б.
Результативність управління соціально-економічним регіональним розвитком у країнах Європейського Союзу: динаміка, тенденції, аналіз соціально-економічних показників ефективності регіональної політики (c. 56 - 65)

У статті здійснено аналіз та оцінку тенденцій соціально-економічного розвитку регіонів у країнах Європейського Союзу за період 2000–2012 рр. На основі порівняльного аналізу визначено результативність окремих державних регіональних політик щодо подолання диференціації та нерівномірності соціально-економічного розвитку власних територій. Оцінено необхідність та можливість застосування цих практик для України.

Стаття написана українською мовою


Ізмайлов Я. О.
Впровадження позитивного досвіду реформ зарубіжних країн для забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України (c. 66 - 73)

Метою статті є дослідження особливостей економічного розвитку провідних економік світу, визначення їх індивідуальних особливостей та обґрунтування можливості адаптації позитивного досвіду для застосування в національній моделі інвестиційно-інноваційного розвитку України. Відображено основні проблеми соціально-економічного розвитку України. Проведено аналіз реформ та їх результатів у Німеччині та Японії після ІІ світової війни, у Китаї – після «Великого стрибка», у «східноазійських тигрів», США та Польщі з визначенням позитивного досвіду для України. Обґрунтовано, що в глобальній економічній конкуренції виграють держави, які забезпечують сприятливі умови для інвестиційно-інноваційної діяльності, пов’язані з розробленням, упровадженням і використанням нової техніки та технологій. На основі позитивного досвіду реформ провідних економік світу запропоновано шляхи забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України.

Стаття написана українською мовою


Коваль О. В.
Світовий досвід податкового регулювання суб’єктів індустрії програмної продукції (c. 74 - 78)

Мета статті полягає в дослідженні прогресивного досвіду податкового регулювання суб’єктів індустрії програмної продукції в розвинених країнах світу та визначення шляхів удосконалення процесів оподаткування їх в Україні. Виявлено, що у світовій практиці використовуються комбінації з чотирьох видів податкових стимулів: податкове вирахування (зменшення податкової бази на величину витрат); податковий кредит (зменшення податку до сплати на величину інвестицій); пільгові ставки (з податку на прибуток, з ПДВ або як звільнення від митних зборів); прискорена амортизація (основних засобів). З неподаткових стимулів у світі широко застосовують різні грошові гранти і фінансові програми. Запропоновано шляхи вдосконалення процесів податкового регулювання суб’єктів індустрії програмної продукції в Україні, враховуючи позитивний досвід промислово розвинутих країни та країн Європейського Союзу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2016

Сазонець О. М.
Сучасні тенденції розвитку військово-промислового комплексу в провідних країнах світу (c. 8 - 12)

Мета статті полягає в дослідженні міжнародного досвіду розвитку військово-промислового комплексу і використанні його для України. Проведено аналіз функціонування військового комплексу в провідних країнах світу. Показано основні тенденції розвитку військового сектора в різних країнах. Відмічено основні питання військового виробництва в умовах глобалізації. Виявлено необхідні напрями розвитку військово-промислового комплексу в Україні: збільшення частки ВВП, що спрямовується на військові потреби, забезпечення зайнятості населення у військовому виробництві, примноження науково-технічного забезпечення військового виробництва, нарощування експорту військових виробів, розвиток оборонного середовища проти кібератак. Перспективою подальших досліджень є проведення аналізу розвитку військової галузі в Україні за останні роки, виявлення позитивних сторін і недоліків у динаміці розвитку цієї галузі.

Стаття написана українською мовою


Сліпченко Т. О.
Еволюція режиму інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду (c. 12 - 16)

Мета статті полягає у дослідженні інфляційного таргетування, необхідних умов його запровадження та ефективного використання. Аналізуючи та систематизуючи результати досліджень ряду науковців, міжнародних організацій та центральних банків, розглянуто еволюцію режиму таргетування інфляції та необхідність запровадження більш гнучкої монетарної політики. Вивчено прогресивний досвід імплементації інфляційного таргетування в зарубіжних країнах. Встановлено, що в розвинутих країнах та країнах, що розвиваються, запровадження інфляційного таргетування дозволяє забезпечити не тільки зниження інфляції й підтримки її рівня в межах цільового орієнтира, а й скоротити волатильність інших макроекономічних показників. Доведено, що необхідною умовою запровадження інфляційного таргетування є незалежність центрального банку, функціонування досконалої системи економічного аналізу та прогнозування, прозорість діяльності центрального банку. Подальші наукові дослідження в даному напрямі можуть бути спрямовані на розробку та впровадження ефективного механізму інфляційного таргетування в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2016

Гончаренко Н. І., Сурін Д. В., Доля Р. М.
Трансформація податкової системи у країнах Східної Європи: на прикладі Угорщини, Чехії та Польщі (c. 28 - 33)

Перехід соціалістичних країн від планової до ринкової економіки є однією зі значних подій світової економіки останньої третини XX століття. Докорінні інституційні зміни торкнулися також і податкових систем перехідних економік. Податкові реформи в країнах Східної Європи були спрямовані як на стимулювання економічної зацікавленості підприємців, незважаючи на форми власності, у розвитку виробництва, так і на зростання доходів державного бюджету і вирішення на цій основі загальнонаціональних завдань. У статті проведено дослідження особливостей трансформації податкової системи в умовах перехідної економіки Угорщини, Польщі та Чехії. Обґрунтовуються висновки про те, що ефективність впливу податків на економіку в перехідний період залежить від прогресу ринкових відносин. Запропоновано науково-практичні рекомендації щодо напрямків удосконалення податкової системи в Україні та її адаптації до європейських стандартів у сфері оподаткування.

Стаття написана українською мовою


Козирєва О. В., Тур О. В.
Політика вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в Європейському Союзі (c. 34 - 39)

Метою статті є дослідження особливостей регіональної політики Європейського Союзу (ЄС) та узагальнення його досвіду щодо вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів. Досліджено процес становлення регіональної політики ЄС, який складається з певних етапів. Початковий етап пов'язаний з розробкою середньострокових програм економічної політики ЄС. Наступний етап пов’язаний зі створенням структур щодо фінансування заходів регіональної політики, тобто комітетів і фондів, які діяли в рамках бюджету ЄС. Сучасний етап регіональної політики ЄС передбачає спрощення процедур для більшої результативності програм та проектів; концентрацію уваги на переліку орієнтирів в рамках стратегії «Європа-2020»; установлення нових партнерських відносин для встановлення співробітництва між країнами – членами ЄС. Нововведенням нового етапу регіональної політики ЄС став також підхід до ідентифікації проблемних регіонів. Підтримка проблемних регіонів є напрямом діяльності ЄС, який з плином часу набуває все більшого значення, оскільки розширення співтовариства характеризується вступом країн з низьким рівнем соціально-економічного розвитку і потребує відповідних заходів наднаціональної політики.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Петкова Л. О., Паламарчук Д. М., Вдовиченко Ю. В.
Вплив європейської інтеграції на структуру експорту та споживання доданої вартості: досвід Польщі для України (c. 47 - 53)

Мета статті полягає в дослідженні участі Польщі в глобальних ланцюгах створення вартості в контексті європейської інтеграції та використання цього досвіду для України. Праці багатьох дослідників вказують на значне поширення у світовій економіці такого явища, як глобальні ланцюги створення вартості. Інтеграція в ці структури сприяє економічному зростанню, зайнятості та сталому розвитку країн. Дослідження виявило високі темпи зростання рівня інтеграції польської економіки в глобальні ланцюги створення вартості. До того ж, і до, і після вступу Польщі в ЄС обсяги імпорту доданої вартості з-за меж ЄС зростали значно вищими темпами, ніж відповідний імпорт з ЄС. Аналіз структури експорту Польщі вказав на його переформатування в бік зростання питомої ваги середньо- та високотехнологічної продукції. Виявлено, що найдинамічніше в структурі експорту зростала частка саме тієї продукції, у виробництві якої питома вага іноземної доданої вартості була найбільшою. Перспективою подальших досліджень у даній сфері є ідентифікація ефективного інструментарію забезпечення оптимальної форми інтеграції України в глобальні ланцюги створення вартості.

Стаття написана українською мовою


Вінська О. Й., Токар В. В.
ЛГБТ-інклюзивна культура: вплив на економічне зростання в США, КНР та Польщі (c. 54 - 60)

У статті на основі мультидисциплінарного підходу досліджено взаємозв’язок соціальних цінностей, перш за все толерантності, та економічного прогресу. Авторами запропоновано формулу для розрахунку коефіцієнта еластичності ВВП за рівнем ЛГБТ-інклюзивності культури. Протестовано гіпотезу щодо впливу змін у національних культурах у напрямку посилення толерантності та інклюзивності на обсяг ВВП у фіксованих цінах. Аналіз еластичності здійснено для трьох країн, а саме: США, КНР та Польщі, які було обрано з урахуванням доступності статистичних даних та лідерської ролі цих держав на глобальному й регіональних рівнях у соціально-економічних трансформаціях, що впливають на формування інституційних ландшафтів і моделей розвитку. У статті оцінено відносні зміни в рівні толерантності в досліджуваних країнах у цілому та в розрізі соціально-економічних параметрів, зокрема віку, виду зайнятості, освітнього рівня та соціального статусу. У результаті проведених розрахунків підтверджено позитивну еластичність ВВП Польщі та КНР за рівнем ЛГБТ-інклюзивності культури, що свідчить на користь стимулювання толерантності в цих країнах для ефективного використання людського капіталу та пришвидшення економічного зростання.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Кравець О. В.
Досвід підтримки малого та середнього підприємництва в країнах – членах Європейського Союзу (c. 54 - 60)

Метою статті є дослідження європейського досвіду підтримки малого та середнього підприємництва. Досліджено концептуальні положення щодо підтримки малого та середнього підприємництва шляхом: створення сприятливих умов ведення бізнесу, сприяння розвитку підприємництва, надання доступу до нових ринків та інтернаціоналізації, доступу до фінансування, підтримки конкурентоспроможності та інноваційного розвитку, інформаціалізації підприємців. Узагальнено сприяючі та стримуючі фактори, що впливають на мале та середнє підприємництво в Європейському Союзі. Проаналізовано ініціативи Європейської Комісії щодо відродження духу підприємництва в Європі. Доведено, що в країнах – членах Європейського Союзу існує розгалужений механізм підтримки малого та середнього підприємництва. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на основі позитивного досвіду країн – членів Європейського Союзу.

Стаття написана українською мовою


Грузіна І. А.
Дослідження зарубіжного досвіду побудови бюджетної системи (c. 61 - 64)

Метою статті є вивчення зарубіжного досвіду побудови та ефективного функціонування бюджетної системи для пошуку найраціональніших ідей, підходів та методів бюджетного регулювання та виявлення можливостей їх застосування в Україні. Розглянуто зарубіжний досвід побудови ефективної системи міжбюджетних відносин та механізму бюджетного регулювання, обґрунтовано необхідність уникнення економічно необґрунтованих рішень щодо використання бюджетних коштів з метою уникнення помилок і негативних наслідків у даній сфері діяльності. Підкреслено особливу цінність як позитивного, так і негативного світового досвіду побудови та реформування бюджетних систем, що дозволить використовувати перевірені часом раціональні способи вирішення проблем у даній сфері. Водночас наголошено, що методи вирішення проблем економічного розвитку України не можуть бути запозиченими у чистому вигляді через особливості суспільно-політичного та соціально-економічного характеру.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2017

Гасім Салах
Еколого-економічні імперативи розвитку світового рибного господарства на прикладі Королівства Марокко (c. 32 - 38)

У статті на основі дослідження сучасних тенденцій в освоєнні рибних ресурсів і розвитку рибної галузі Королівства Марокко обґрунтовано еколого-економічні імперативи розвитку світового рибного господарства. Визначено, що розвиток світового рибного господарства супроводжується еколого-економічними протиріччями, вирішення яких у теоретичному аспекті базується на концепції «сталого розвитку». Автором вивчено рибні ресурси Королівства Марокко, а також визначено роль регіональних зв’язків в їх освоєнні, розвитку рибного господарства і формуванні зовнішньоторговельних потоків. Виявлено, що існуюча модель використання національних рибних ресурсів у міжнародній торгівлі не відповідає цілям сталого розвитку в рибній галузі та економіки в цілому. Охарактеризовано системні перетворення на сучасному етапі розвитку рибної галузі Королівства Марокко, обумовлені «зеленими» пріоритетами в розвитку національної економіки. Резюмовано, що «зелена економіка» і забезпечення «блакитного зростання» є безумовною вимогою довгострокового розвитку світового рибного господарства.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2017

Жарська І. О.
Міжнародний досвід державної підтримки створення транспортно-логістичних центрів (c. 37 - 44)

Метою статті є аналіз і синтез міжнародного досвіду державної підтримки формування транспортно-логістичних центрів (ТЛЦ). Розглянуто причини появи перших ТЛЦ у Європі (60–80-ті рр. ХХ ст.). Наведено значення LPI-індексу для країн, що займають перші 40 позицій рейтингу станом на 2014 і на 2016 рр., і проаналізовано основні зміни за цей час. Окремо показано позицію України. Розглянуто особливості логістичної інфраструктури дев’яти країн з високим значенням LPI-індексу і проаналізовано ступінь участі держави у формуванні мережі ТЛЦ. Обґрунтовано, що створення транспортно-логістичних центрів дозволяє знизити логістичні витрати окремих товаровиробників та сприяє підвищенню ефективності функціонування національної економіки в цілому за рахунок залучення інвестицій у розвиток інфраструктури, збільшення кількості робочих місць і податкових надходжень до бюджету. Визначено основні мотиви, які визначають зацікавленість органів державної влади у наданні підтримки щодо створення транспортно-логістичних центрів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є визначення ефективності використання різних моделей державної підтримки створення та розвитку ТЛЦ.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2017

Богатирьов І. І.
Регулювання фінансової діяльності європейських ТНК (c. 59 - 65)

Метою статті є детальний аналіз регуляторних механізмів фінансової діяльності європейських ТНК. Проаналізовано еволюцію економічної фінансової системи Європейського Союзу. Детально досліджено послідовність прийняття документів, які ухвалював Європейський Союз. Зазначено, що регулювання фінансової діяльності європейських ТНК має чітку поліструктурну основу помірного керування мегаринком, що охоплює наднаціональний, національний і корпоративний рівні. Визначено причини «недостатньої» реалізації амбіційної, у цілому, програми ЄС щодо створення спільного фінансового ринку.

Стаття написана українською мовою


Єлісєєва О. К., Хазан П. В.
Деякі аспекти оцінювання перспектив модернізації світової енергетики (c. 66 - 71)

Стаття присвячена систематизації поняття «відновлювані джерела енергії» та їх класифікації, дослідженню світових енергетичних запасів для оцінювання перспектив модернізації енергетики в контексті сталого розвитку. Сталий розвиток зумовлює впровадження відновлюваних джерел енергії як альтернативи ресурсоємним застарілим технологіям. Це значно підвищує якість життя населення та зменшує деградацію навколишнього природного середовища. У статті систематизовано компоненти відновлюваної енергетики, надано різні варіанти класифікації відповідно до фізичних та економічних основ. Результати досліджень дають основу для послідовного та ґрунтовного статистичного оцінювання перспектив розвитку енергетики в цілому та відновлюваних джерел енергії зокрема в контексті сталого розвитку. Також надане порівняння енергетичних запасів із загальної енергією сонячного випромінювання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Євдокимов В. В., Полчанов А. Ю.
Вплив військових конфліктів на національні економіки країн постсоціалістичного простору (c. 48 - 54)

Стаття присвячена вивченню впливу військових конфліктів на національні економіки. Метою дослідження є оцінка чутливості ключових макроекономічних показників (динаміка ВВП, частка військових видатків у ВВП і рівень безробіття) до бойових дій, що мали місце на території країн колишнього СРСР (Азербайджан, Грузія, Молдова, Росія, Таджикистан) до 2013 р. За результатами узагальнення публікацій з даної тематики виокремлено три стани національної економіки по відношенню до військових конфліктів: економіка мирного часу, військова економіка, постконфліктна економіка. Виявлено зниження фінансування оборонної сфери та зростання безробіття в перші післявоєнні роки, а також поступове зростання ВВП по завершенню бойових дій в аналізованих країнах. Не залишились поза увагою макроекономічна ситуація та державна політика у сфері національної безпеки та оборони в Україні до початку 2014 р.

Стаття написана українською мовою


Соколенко Л. Ф.
Зарубіжний досвід оподаткування аграрного сектора економіки (c. 55 - 60)

Мета статті полягає в оцінці системи оподаткування аграрного сектора економіки в країнах світу та Україні, а також у виявленні загальних тенденцій і напрямів розвитку системи оподаткування аграрних товаровиробників шляхом вивчення зарубіжного досвіду. Дано оцінку системі оподаткування аграрного сектора економіки в країнах світу та Україні, виявлено загальні тенденції та напрямки розвитку системи оподаткування аграрних товаровиробників з позиції адаптації світового досвіду до українських умов господарювання.

Стаття написана українською мовою


Ангелова І. С.
Порівняння цін на послуги електромереж на регульованому й вільному ринках (c. 61 - 65)

Поділ витрат для балансування системи електропостачання Болгарії є важливим кроком на шляху до повної лібералізації ринку, поряд з іншими країнами Європейського Союзу, де всі клієнти оплачують витрати на балансування енергетичної системи. Не можна заперечувати прогрес процесу лібералізації болгарського ринку електроенергії. Тема «лібералізації» тепер відома зацікавленим сторонам в енергетичному секторі з погляду як пропозиції, так і попиту. У статті узагальнено ключові проблеми створення вільного енергетичного ринку в Болгарії для оптимізації витрат виробництва, підвищення енергоефективності та конкуренції в секторі. Розглядаються аспекти переходу від схеми «Єдиний покупець» до схеми « Двосторонні угоди», а також порівнюються ціни на мережні послуги на регульованому й вільному ринках електроенергії. У результаті проведених досліджень був зроблений висновок про необхідність змін в енергетичному секторі Болгарії.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Скоробогатова Н. Є., Кухарук А. Д., Пишнограєв І. О.
Динамічний аналіз складових економіко-інноваційного розвитку країн світу (c. 26 - 33)

Статтю присвячено розвитку наукових положень щодо визначення складових економіко-інноваційного розвитку країн світу. Дослідження проведено з використанням методології неприбуткової організації «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку», згідно з якою сталий розвиток країни визначається через розрахунок адитивного показника, котрий включає сукупність одиничних показників, зокрема індекс макроекономічної інфраструктури та індекс інноваційної активності. Проведено аналіз динаміки зазначених індексів для вибірки країн світу (Швеція, Норвегія, Данія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Південна Корея, Китай, Японія, Болгарія, Польща та Україна). Деталізовано динаміку вихідних показників за період 2005–2015 рр., що використовуються для визначення рівня інноваційної активності та економічної інфраструктури, а також обсягу витрат на розвиток освіти. Проведене дослідження надало можливість ідентифікувати особливості економіко-інноваційного розвитку скандинавських, європейських, азійських та постсоціалістичних країн, визначити лідерів за складовими такого розвитку та передумови формування їх економіко-інноваційного потенціалу.

Стаття написана українською мовою


Панасюк І. П., Тертична А. О.
Роль бюджетних авіакомпаній на ринку авіаційних перевезень (c. 34 - 39)

Розглянуто та проаналізовано сучасний ринок авіаційних перевезень, висвітлено ключові аспекти появи бюджетних авіакомпаній (lowcost) на ринку авіаційних перевезень. Виокремлено основні фактори впливу на їх функціонування та міжнародне поширення. Дослідивши ринок авіаційних перевезень, можна стверджувати, що лоукостери набирають швидких обертів та поширюється по всьому світу. Дана система розроблена спеціально для бюджетних туристів, особливою популярністю користується серед студентів. Бюджетні авіакомпанії – вигідна альтернатива дорогим авіаперельотам. Як правило, лоукостери відмовляються від більшості традиційних послуг для зниження вартості перевезення пасажирів, а, отже, цін на рейси. На сучасному етапі функціонування бюджетних авіакомпаній особливо необхідним є дослідження причин даної благодійності та фактора ефективності від надання дешевих авіаквитків. Адже попри привабливу пропозицію, існують деякі нюанси, які і є об’єктом дослідження.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2017

Святуха І. А.
Світові тенденції досліджень і розробок у сфері біотехнологій (c. 13 - 20)

Метою статті є дослідження взаємозалежності між способом і масштабами підтримки біотехнологічних розробок, з одного боку, та обраною біоекономічною стратегією країни – з іншого. Проаналізовано масштаби витрат компаній та урядів деяких країн на біотехнологічні дослідження та розробки, визначено країни-лідери за показником абсолютних і відносних витрат. Досліджено розподіл біотехнологічних досліджень і розробок за сферою їх застосування. Встановлено взаємозв’язок між розміром і джерелом фінансової підтримки біотехнологічних досліджень та біоекономічною стратегією, ухваленою урядом певної країни. Проаналізовано особливості розвитку біоекономіки в розвинених країнах, зокрема – у країнах Великої Сімки, а також у деяких країнах, що розвиваються. Проведено порівняльний аналіз двох підходів державного регулювання та підтримки: «висхідний» та «низхідний», які відрізняються ступенем фінансової підтримки досліджень у сфері біотехнологій та розвитку біоекономіки.

Стаття написана українською мовою


Тельнова Г. В.
Компаративний емпіричний аналіз впливу податкової політики на економічне зростання країни (c. 21 - 26)

Метою статті є визначення впливу податкової політики на економічне зростання через компаративний емпіричний аналіз податкового навантаження та його структури в європейських країнах. Проведений кластерний аналіз темпів економічного зростання, податкового навантаження та оподаткування трудових доходів за 20 європейськими країнами дозволив встановити, що: країни із середньо-низькими темпами економічного зростання мають найбільш високий рівень податкового навантаження та оподаткування трудових доходів; країни з низькими темпами економічного зростання характеризуються податковою системою з доволі низьким податковим навантаженням і високим оподаткуванням трудових доходів; країни із середньо-високими темпами економічного зростання застосовують високий рівень податкового навантаження із помірним оподаткуванням трудових доходів; країни з високими темпами економічного зростання формують податкову систему із незначним податковим навантаженням і оподаткуванням трудових доходів. Доведено, держави, які здатні мобілізувати податкові надходження через адаптивні податкові структури та інструменти, матимуть більший вплив на довгострокові темпи зростання.

Стаття написана українською мовою


Демчишак Н. Б., Швець М. Б., Мамчук В. В.
Децентралізація та напрями зміцнення місцевого самоврядування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (c. 27 - 32)

Метою статті є визначення основних елементів сталого розвитку місцевого самоврядування на основі зарубіжного досвіду. Визначено шляхи запровадження реформ для аналізу, ефективної мобілізації та використання ресурсів місцевого самоврядування. Розглянуто теоретичні аспекти децентралізації, яка служить основою в утвердженні демократичної моделі управління в Україні. Проаналізовано впровадження децентралізації влади в контексті реального стану реформи; проблеми, які виникають на шляху її реалізації, та заходи з їх ефективного вирішення як на місцевому, так і на державному рівнях. Порівняно кроки, які застосовували держави ЄС на шляху децентралізації, та можливості застосування зарубіжного досвіду Україною. Робиться висновок, що впровадження децентралізаційних процесів сприятиме посиленню демократії в державі та підвищенню її стабільності.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2017

Ситницький М. В.
Організація рекрутації в бізнес-школах університетів Італії (c. 43 - 49)

Метою статті є дослідження практики університетів Італії у сфері організації рекрутації в бізнес-школах. Показано специфіку італійських бізнес-шкіл, що полягає в їх широкому розподіленні за спеціалізаціями та в гнучких підходах до залучення студентів. Узагальнено базові критерії вступу і навчання в бізнес-школах Італії. Розроблено рекомендації для України, що ґрунтуються на необхідності: залучення до викладання практиків, що відомі у світі своєю ефективністю у бізнес-сфері; збалансування ціни за надання освітніх послуг, розробки гнучких графіків оплати і передбачення системи знижок та стипендіальних програм для студентів з високими результатами навчання; перегляд навчальних програм на відповідність сучасним запитам бізнес-середовища; ведення статистики працевлаштування та кар’єрного зростання випускників бізнес-шкіл; системного підвищення якості навчання та зосередження на показниках ефективності програми для студента та ін.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2017

Думікян А. К.
Механізм фінансування бюджетних установ у країнах із розвинутою та трансформаційною економікою (c. 75 - 81)

Цілями статті є характеристика особливостей функціонування механізму фінансування бюджетних установ у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою та розробка практичних рекомендацій щодо його вдосконалення в умовах економічних перетворень. Розглянуто теоретичні та практичні особливості фінансування бюджетних установ в країнах з розвинутою та трансформаційною економікою. Охарактеризовано основні інструменти реалізації механізму бюджетного регулювання в умовах глобалізаційних перетворень. Обґрунтовано необхідність використання програмно-цільового методу бюджетування з метою посилення результативності структурних змін економіки та соціальної сфери. Визначено головні пріоритети бюджетного фінансування в країнах з розвинутою та трансформаційною економікою на середньострокову та довгострокову перспективи.

Стаття написана українською мовою


Музиченко М. В.
Концептуалізація енергетичної безпеки: міжнародний досвід (c. 82 - 88)

У статті розглянуто та проаналізовано існуючі трактування терміна «енергетична безпека», які використовуються міжнародними організаціями, окремими країнами та зарубіжними науковцями. На основі узагальнення численних існуючих концептуально-методичних і сутнісних підходів до визначення енергетичної безпеки, її основних складових і можливих шляхів забезпечення встановлено, що поняття енергетичної безпеки охоплює безліч багатофакторних складових, які пов’язані між собою численними багатофункціональними зв’язками, включаючи економічні, політичні, соціальні та екологічні аспекти. На трактування енергетичної безпеки накладають свій відбиток питання, які пов’язані з геологією, географією та часовим фактором. Але в цілому енергетична безпека може розглядатися як в одноаспектному вимірі, який значною мірою базується на безпеці постачання енергоносіїв (наявності енергоресурсів), так і в багатоспектному вимірі, який, крім безпеки постачання енергоносіїв, також враховує низку інших важливих взаємопов’язаних аспектів енергетичної безпеки, насамперед таких, як доступність енергоресурсів, енергоефективність та екологічна безпека.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2017

Шуба О. А.
Відновлювані джерела енергії «зеленої» економіки – сучасний загальносвітовий тренд (c. 19 - 25)

Метою статті є дослідження сучасного стану використання відновлюваних джерел енергії в окремих регіонах світу. Проаналізовано сучасний стан використання відновлюваних джерел енергії (гідро-, сонячної та енергії вітру) у виробництві електроенергії в країнах Європи, СНД, Азії та Африки. Зазначено, що в країнах Європи поновлювані джерела енергії домінують у виробництві електроенергії. Також розглянуто проблему викидів CO2 від спалювання палива. До країн з найбільшими значеннями цього показника належать Китай, США, Індія, Росія, Японія, Німеччина, Іран, Республіка Корея, Саудівська Аравія та Канада. Узагальнюючи запропоновані науковцями цілі «зеленої» економіки, визначено, що всі вони мають на меті формування принципово нового середовища для економічного і соціального прогресу, який зведе до мінімуму негативний вплив на довкілля та нарешті зробить ефективним використання природних ресурсів для підвищення рівня життя населення.

Стаття написана українською мовою


Отенко П. В.
Міжнародна практика захисту зайнятості (c. 25 - 29)

У даній статті розглядається питання щодо необхідності корпоративного захисту персоналу відповідно до європейського й міжнародного трудового права. Автор визначає сутність категорії «захист персоналу», складові елементи та важливість дії даного механізму в корпоративній безпеці. Систематизовано й представлено основні методи, які використовуються в міжнародній практиці для досягнення високого ступеня захисту персоналу. Проаналізовано основні етапи розвитку та тенденції відносно формування інструментів захисту персоналу, визначено основні індекси для оцінювання ступеня захисту персоналу.

Стаття написана англійською мовою


Калита Т. А.
Теоретичні та практичні аспекти зарубіжного досвіду фінансування інвестицій у системі партнерських відносин держави і бізнесу та імплементація його в Україні (c. 29 - 34)

У статті досліджено зарубіжний досвід розвитку та впровадження державно-приватного партнерства (ДПП) та його роль в економічному розвитку країн. Надано основні характеристики ДПП у різних країнах і визначено основні закономірності та критерії вибору видів та характеристик ДПП залежно від типу економічної та фінансової системи. Встановлено, що ДПП розширює фінансові можливості здійснення інвестицій у соціально значущі проекти. ДПП найбільше поширене в розвинених країнах (Великобританія, США, Франція, Німеччина). Щодо досвіду «проміжних країн у сфері розвитку ДПП», то в них державно-приватне партнерство розвинуто на інституційному рівні. Серед «країн, які запізнилися у сфері реалізації ДПП», висвітлено досвід Польщі, серед країн колишнього СНД – Казахстану. Виявлено, що ДПП притаманні такі принципи: орієнтація на національний або місцевий розвиток, задіяння небюджетного фінансування у розмірі більше 50%, сприяння інноваціям, створення спеціальних державних інституцій щодо регулювання ДПП і відповідного законодавства. Також проаналізовано переваги та недоліки застосування ДПП для фінансування інвестицій, визначено основні умови тенденції його розвитку.

Стаття написана українською мовою


Мамуладзе Г. А.
Маркетингові проблеми продовольчих ринків Грузії (c. 35 - 38)

У представленій статті вивчено та проаналізовано теоретичні та практичні аспекти продовольчого маркетингу. Виявлено переваги продовольчого маркетингу й оцінено тенденції, що існують у Грузії у сфері виробництва продовольства. Відзначено, що Грузія, виходячи зі своїх природно-кліматичних умов, може виробляти екологічний чисту продукцію в тій кількості, яка майже повністю задовольнить потреби внутрішнього ринку й, можливо, частину експортувати. На державу покладено значну роль у розвитку аграрного сектора, але при цьому необхідно особливу увагу приділити формуванню правильної маркетингової стратегії для того, щоб визначити перспективи розвитку компанії й оцінити її інноваційний потенціал.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Коломийчук Д. І.
Тенденції розвитку Нігерії як великого економічного центру Західної Африки (c. 50 - 55)

У статті здійснено аналіз тенденцій економічного розвитку Нігерії. Дана країна представляє собою одну з найбільших економік Західної Африки і сильно залежить від видобутку нафти як основного джерела надходжень іноземної валюти та державних коштів. На основі дослідження основних соціально-економічних показників Нігерії зроблено висновок, що економіка країни активно розвивається, хоча і зустрічає ряд проблем на своєму шляху. Ці проблеми пов’язані, передусім, із низькою економічною ефективністю (в сільському господарстві та нафтовидобутку), діяльністю тіньового сектора, що посилює існуючі труднощі, а також низьким рівнем життя населення. Проаналізовано значення індексу залученості Нігерії до міжнародної торгівлі. Зроблено висновок, що у 2016 р. порівняно з 2014 р. погіршилися показники щодо внутрішнього доступу до ринку, доступності та якості транспортних послуг. Разом з тим, стан справ щодо зовнішнього доступу до ринку та використання інформаційно-комп’ютерної техніки поліпшився. Виділено напрями поліпшення ефективності зовнішньої торгівлі Нігерії.

Стаття написана українською мовою


Дуна Н. Г., Кухар Е. І.
Фінансові фактори розвитку сфери освіти в Німеччині (c. 56 - 60)

Метою статті є визначення ключових фінансових факторів розвитку сучасної сфери освіти в Німеччині. Обґрунтовано актуальність оптимізації фінансової підтримки цієї галузі як головного фактора підвищення рівня якості людського потенціалу. Визначено основні джерела фінансування освіти Німеччини. Виявлено зацікавленість у підготовці висококваліфікованих працівників з боку як держави, так і приватних інвесторів та громадських організацій. Проаналізовано динаміку та структуру фінансової підтримки освітньої сфери. Розглянуто систему засобів адресної матеріальної допомоги учням і студентам. Виявлено прикладний та інноваційно спрямований характер державної політики у сфері освіти. Зроблено висновок про те, що саме ефективне фінансування освіти як інноваційної сфери забезпечує високі темпи соціально-економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Отенко П. В.
Міжнародні методології оцінки захисту персоналу (c. 61 - 65)

Дана стаття присвячена аналізу міжнародних методологій оцінювання корпоративного захисту персоналу. Основна ідея – обґрунтування вибору індикаторів і критеріїв для оцінювання рівня захисту персоналу. Автор проводить порівняльний аналіз індикаторів і критеріїв, які використовуються в методологіях міжнародних інституцій – ОБСЄ, Світовим банком і Кембриджським центром бізнес-досліджень. Виявлені позитивні й негативні наслідки, а також вплив ступеня захисту персоналу на продуктивність, трудовий ринок, потік працівників і т. ін. Відповідно до результатів оцінювання запропоновано можливі організаційні способи розв’язку проблемних питань у трудовій сфері захисту персоналу підприємств корпоративного сектора.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Ісаєва Н. І.
Стратегія як інструмент і результат стратегування (c. 41 - 46)

Процес стратегічного управління соціально-економічним розвитком в Україні сьогодні вимагає істотної модернізації з використанням сучасних технологій і інструментів. Дослідження досвіду стратегування деяких країн підтверджує, що основним інструментом реалізації пріоритетів і цілей розвитку країни є національна стратегія соціально-економічного розвитку на довгострокову перспективу. Довгострокові національні стратегії розвитку, незважаючи на відмінності між країнами, що їх розробили, мають дуже багато спільного у структурі й основних компонентах. Усі аналізовані стратегії соціально-економічного розвитку визначають вибір, послідовність і взаємопов’язаність державних заходів у сфері соціально-економічного розвитку в умовах обмеженості ресурсів. Основою при цьому є глибокий аналіз досягнутих результатів та наявних викликів, чітке розуміння цілей і завдань розвитку країни в довгостроковій перспективі. У роботі визначено етапи та умови формування, а також структура дієвої національної стратегії.

Стаття написана російською мовою


Письменна М. С.
Міжнародний досвід публічних закупівель (c. 47 - 51)

Метою статті є узагальнення зарубіжного досвіду здійснення державних закупівель, аналіз особливостей організаційного, нормативного та процедурного забезпечення державних закупівель у країнах – членах Європейського Союзу. Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю узгоджувати політику закупівель урядом України з міжнародною правовою базою та з широкими політичними цілями в рамках стратегії європейської інтеграції. Проаналізовано організаційні засади та принципи проведення публічних закупівель у країнах – членах ЄС. Особливу увагу приділено нормативному забезпеченню проведення державних закупівель країнами – членами ЄС; особливостям використання національних або гармонізованих правил державних закупівель відповідно до суми контракту на закупівлі; обмеженням та умовам для органів державної влади у виборі заявників при проведенні торгів. Надана характеристика п’ятьом видам процедур державних закупівель, що використовуються в ЄС, а саме: відкрита процедура, обмежена процедура, переговорна процедура, конкурентний діалог, електронні аукціони. Обґрунтована необхідність врегулювання соціальних і правових аспектів публічних закупівель у міжнародній практиці та наведено можливості врегулювання цих проблем.

Стаття написана українською мовою


Бубенко П. Т., Панова О. Д.
Європейський вимір глобальної програми розвитку міст (c. 52 - 60)

Мета статті полягає в дослідженні процесу еволюційного становлення Програми розвитку міст ЄС та аналізі стратегічного інструментарію міського розвитку в рамках сформованої міської політики ЄС на сучасному етапі. Проаналізовано ключові ознаки процесу формування міської політики ЄС, визначено та охарактеризовано основні етапи еволюційного становлення комплексної програми розвитку міст ЄС. У контексті забезпечення комплексного підходу до сталого міського розвитку та комплементарного позиціювання міського розвитку в стратегіях територіального розвитку та згуртованості ЄС досліджено нормативно-правову базу ЄС з міського розвитку. За результатами дослідження систематизовано стратегічний інструментарій провадження Програми розвитку міст ЄС.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2017

Доброскок Ю. Б., Михайлова Л. В.
Виробничі інноваційні технології та їх роль у сучасній міжнародній економіці (c. 43 - 47)

Розглянуто інновації у сфері виробничих технологій; проаналізовано пріоритети США, Китаю, а також країн Євросоюзу в галузі інноваційних виробничих технологій. Визначено, що характерною рисою сучасної стадії розвитку інноваційної діяльності є утворення в найбільших фірмах спільних науково-технічних комплексів. Особливу увагу приділено найбільш передовим виробничим технологіям, серед яких можна виділити технології комп'ютерного інжинірингу, адитивні технології і безпосередньо "фабрики майбутнього", як результат запропоновано найбільш важливі переваги цих інноваційних технологій.

Стаття написана українською мовою


Романова А. А.
Особливості виїзного туристичного ринку КНР (c. 48 - 53)

Проаналізовано виїзнийтуристський ринок Китаю як пріоритетну цільову аудиторію споживачів українського туристичного продукту. Названо дипломатичне підґрунтя розвитку туристичних відносин із КНР та країнами-партнерами економіко-гуманітарного проекту «Один пояс, один шлях». Виділено та досліджено основні характеристики виїзного китайського туристичного ринку: гіперобсяг; значна купівельна спроможність; сталі темпи зростання; пріоритетність азіатських напрямків, але водночас зародження інтересу до країн ЄС та Росії; організованість, груповий характер; сезонність; короткотерміновість поїздок; кластерні (комбіновані) подорожі; переважання жінок-туристів; пріоритетність онлайн-бронювання турів; особливості поведінки в подорожах; переважання певних видів туризму; надання переваги національній китайській кухні тощо. Ці особливості китайського виїзного туристського ринку обов’язково повинні враховуватись при розробці турпродукту для китайців і створенні стратегії щодо збільшення туристичних потоків з Китаю для будь-якої дестинації та туристичного об’єкта. Сформульовано основні рекомендації для суб’єктів туристичної діяльності, які планують працювати з китайським споживачем національного туристичного продукту.

Стаття написана українською мовою


Ситницький М. В.
Стратегія розвитку освітніх послуг і навчальних програм у Варшавському університеті (c. 54 - 59)

Досліджено успішний досвід головного навчального та наукового закладу Польщі – Варшавського університету у формуванні та реалізації власної стратегії розвитку освітніх послуг і навчальних програм в умовах польського членства в Європейському Союзі. Побудовано модель системи розвитку Варшавського університету, що базується на одинадцяти основних її елементах, які відображають основні стратегічні напрями розвитку, що забезпечують основу розбудови університету у стратегічній перспективі. Охарактеризовано найважливіші напрями, що є ключовими і включають в себерозвиток: концепції Відкритого університету; розширення існуючих і створення нових навчальних програм міждисциплінарного характеру; підбору та освіти науково-педагогічного персоналу; стажування та практики студентів; післядипломної освіти; запуску навчальних програм на іноземних мовах, інтернаціоналізації навчання; платного навчання; стипендіальних програм університету; заохочення видатної дидактичної діяльності за рахунок Фонду дидактичних інновації;організації набору кандидатів на навчання; забезпечення якості освіти.Науково-практичні результати цього дослідження будуть корисними для управлінців найвищого рівня, що замаються розробкою та реалізацією стратегій для вищих навчальних закладів тадослідницьких університетів України.

Стаття написана українською мовою


Сарнецька Я. А.
Досвід Польщі у фіскальній децентралізації та перспективи його використання в Україні (c. 60 - 64)

Метою статтіє визначення теоретико-методологічних засад розвитку місцевих фінансів, аналіз децентралізації влади, щомає на меті перерозподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та державної влади в процесі реформи.Досліджено розвиток процесу децентралізації України та за кордоном; розкрито проблемні аспекти процесу децентралізації та основні зміни в законодавстві України.Оцінено нинішній стан децентралізації місцевих бюджетів; виявлено основні проблеми в місцевому самоврядуванні України та проаналізовано стан децентралізації зарубіжних країн.Запропоновано шляхи вдосконалення реалізації реформи децентралізації задля забезпечення сталого розвитку територій.На теоретичних засадах фіскальної децентралізації проаналізовано й обґрунтовано суттєві способи підвищення рівня децентралізації в Україні, що пов’язані з переходом від теоретичних аспектів проведення реформи до конкретних практичних основ запровадження їх у дію.

Стаття написана українською мовою


Хомутенко Л. І., Терещенко А. С.
Сучасні позиції КНР в умовах світової глобалізації (c. 65 - 71)

Сучасна геополітична ситуація свідчить про помітне посилення ролі Китаю у світі.У статті охарактеризовано Китай як країну, що займає провідні позиції у світовій торгівлі. Досліджено сучасний стан і перспективи розвитку економіки Китаю в умовах глобалізаційного розвитку. Описано якісний і кількісний характери сучасного рівня економічних інтеграційних процесів Китаю зі світовою економікою на основі аналізу даних Міністерства комерції КНР. Проаналізовано обсяги та масштаби руху ПІІ Китаю; виявлено нові тенденції у географії руху китайських інвестицій до країн ЄС. Висвітлено сучасні тенденції розвитку економічного співробітництва Китаю з країнами світу, зміцнення якого розглядається як результат зростаючої конкурентоспроможності КНР. Розглянуто основні напрями співробітництва, їх переваги та недоліки, а також можливі подальші перспективи.Встановлено, що зовнішня торгівля й інвестиційна діяльність країни будуть помітними у світі через їх масштабність та інтенсивність. Розкрито інструменти забезпечення економічного впливу Китаю.

Стаття написана українською мовою


Турський І. В.
Міжнародний досвід регіонального розвитку креативних індустрій (c. 72 - 79)

Метою статті є узагальнення міжнародного досвіду регіонального розвитку креативних індустрій і визначення напрямів його імплементації в Україні. Узагальнено досвід країн світу щодо регіонального розвитку креативних індустрій, виявлено тенденції та специфіку цих процесів розвитку. Визначено взаємозв’язок процесу розвитку креативних індустрій з інноваційним розвитком регіонів. Ідентифіковано перспективи розвитку креативних індустрій в регіонах України та запропоновано напрями імплементації зарубіжного досвіду. Отже, стратегічними заходами щодо розвитку креативних кластерів можуть стати відповідні пріоритети культурної політики в регіонах, розробка конкретних проектів і програм, відкриття арт-інкубаторів, створення сприятливого інвестиційного клімату, фінансово-податкові стимули як умови взаємодії креативності і бізнесу. Масштаби і динаміка світового креативного сектора, який має значний потенціал до зростання і меншу вразливість у фінансово-економічних кризах порівняно із традиційним сектором, дозволяє покладати великі надії на розвиток креативних індустрій і в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2018

Вдовиченко Л. Ю.
Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності: релевантний для України міжнародний досвід (c. 35 - 41)

Намагання в процесі децентралізації в Україні імплементувати кращі світові практики державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, процес здійснення якого залежить від стану дерегуляції та розвитку підприємництва, зумовили актуальність поставленої проблеми. Метою статті є аналіз міжнародного досвіду застосування інструментів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності і визначення напрямів їх використання в Україні. Розглянуто етапи реформ контрольно-наглядової діяльності у зарубіжних країнах та в Україні. Систематизовано напрями та заходи зі створення ефективної системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, що застосовуються у країнах світу. Визначено позитивні та негативні аспекти використання в Україні зарубіжних інструментів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Надано рекомендації щодо формування вітчизняної комплексної системи функціонування контрольно-наглядової діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2018

Островська О. А., Ушеренко С. В., Харченко Є. Ю.
Новації чеського законодавства про банкрутство та доцільність їх імплементації в Україні (c. 40 - 45)

Рецесія в економіці та банкрутство низки фінансово-кредитних установ в Україні актуалізують дослідження зарубіжного досвіду врегулювання питань банкрутства та відновлення платоспроможності компаній у країнах ЄС, для яких характерними є стабільність економіко-правових інститутів підприємництва та фінансово-кредитної системи. Вивчення зазначених питань має на меті також гармонізацію українського законодавства з питань банкрутства з європейською правовою системою acquis communautaire. У цьому контексті заслуговує на увагу досвід Чеської Республіки (Чехії). За результатами дослідження особливостей законодавчого регулювання процедур банкрутства та відновлення платоспроможності боржників у Чехії здійснено оцінювання їх ефективності, а також сформовано висновки стосовно того, що законодавство Чехії в цілому сприяє відновленню платоспроможності боржника та здійсненню ним подальшої підприємницької діяльності. Деякі законодавчі норми, наприклад щодо визначення критеріїв банкрутства, платоспроможності боржника, а також інноваційний підхід до розкриття категорії «презумпція платоспроможності» та унормування інституту мораторію як способу швидкого відновлення платоспроможності боржника та процедури його реорганізації – мають перспективи імплементації у вітчизняну практику розробки законопроектів щодо вдосконалення чинного законодавства про банкрутство.

Стаття написана українською мовою


Лимар В. В.
Інституціональна підтримка розвитку біоекономіки, заснованої на знаннях: європейський досвід (c. 46 - 51)

Метою статті є вивчення європейського досвіду інституціональної підтримки розвитку біоекономіки, заснованої на знаннях, а також визначення факторів сприяння формуванню біокластерів та біорегіонів. Біоекономіка, заснована на знаннях, – це трансформація знань наук про життя у нові, стабільні, екологічні та конкурентоспроможні продукти. З точки зору ефективності біоекономіка, заснована на знаннях, – це стабільний менеджмент, виробництво і використання відновлюваних біологічних ресурсів на основі знань наук про життя та біотехнологій. Запропоновано заходи, які є необхідними для підтримки розвитку біоекономіки, заснованої на знаннях: удосконалення кластерної політики; розвиток транснаціональної кластерної кооперації; підтримка існуючих кластерів; сприяння інтеграції інноваційних малих та середніх фірм до кластерів. Визначено критерії формування структури біокластера: якість НДДКР, які проводитимуться в межах кластера; якість освіти у відповідних галузях; динаміка створення нових та інноваційних фірм у регіоні; залучення регіонального інноваційного потенціалу, всесвітньовідомих учених, а також іноземних інвестицій; наявність регіональних інструментів підтримки інновацій; попит з боку публічного сектора.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Гнедіна К. В.
Використання фінансових інструментів для модернізації електроенергетики: досвід країн Європи (c. 60 - 70)

Здійснено огляд фінансових інструментів, які використовуються у країнах Європи для модернізації електроенергетики. Огляд практики країн Європи вказує на те, що фінансова підтримка проектів модернізації електроенергетики здійснюється за рахунок таких фінансових інструментів, механізмів і стимулів, як «зелений» тариф, «зелені» сертифікати та «зобов’язання за квотами», «зелені» облігації, аукціони, пільгове кредитування, гранти, інвестиційні субсидії. Поширеною формою фінансування модернізації електроенергетики в країнах Європи виступає венчурне інвестування. Встановлено, що дієвим інструментом, який дозволяє акумулювати значні обсяги коштів і спрямувати їх у відновлювану енергетику, є «зелені» облігації. За рахунок коштів, отриманих внаслідок емісії «зелених» облігацій, на сьогодні вже реалізовано значну кількість проектів відновлюваної енергетики у країнах ЄС. «Зелені» облігації є ключовим перспективним фінансовим інструментом модернізації електроенергетики у країнах Європи. Формування механізму їх випуску в Україні з урахуванням зарубіжної практики створення ринку «зелених бондів» дозволить акумулювати фінансові ресурси, що потрібні для розвитку відновлюваної енергетики.

Стаття написана українською мовою


Царенко І. О.
Система менеджменту якості в навчальних закладах Словацької Республіки: вплив на місце в рейтингу (c. 71 - 80)

Метою дослідження є встановлення ступеня впливу системи менеджменту якості (ISO 9001:2000) на ранжування університету на прикладі Технічного університету в місті Кошице. Наведено детальний аналіз інструментів забезпечення якості в Європейському освітньому просторі, міжнародного стандарту ISO 9001:2000 «Система управління якістю. Вимоги», а також проведено кореляційно-регресійний аналіз взаємозв'язку результатів діяльності факультетів згідно з рейтингом ARRA Технічного університету в Кошице та впровадженою системою управління якістю. Це дослідження дає уявлення про значний вплив системи менеджменту якості в освітній сфері на сьогодні, коли вимоги до неї все більше зростають. Слід зазначити, що якість в навчальному процесі – це відповідність певним, юридично проголошеним стандартам освітнього простору. Цікавою сферою подальших досліджень виступає можливість впровадження процесу сертифікації системи менеджменту якості в університетах України як інструменту підвищення їх позицій у міжнародних рейтингах.

Стаття написана англійською мовою


Отенко П. В.
Порівняльний аналіз підстав для порушення провадження у справі про неплатоспроможність (c. 81 - 85)

Наведено результати аналізу умов для ініціювання процедур неспроможності. Ключовою ідеєю виступає обґрунтування необхідності для гармонізації підстав щодо ініціювання процедур неспроможності. Висвітлено дві основні підстави для ініціювання процедур неспроможності: готівковий та балансовий тести, як вони інтерпретуються та застосовуються в англійському, німецькому та литовському правових порядках. Порівняльний аналіз цих правопорядків показав, що кожна країна визначає та розуміє концепції готівкового та балансового тесту по-різному, застосовуючи різні індикатори для їх визначення. Беручи до уваги отриманий результат, гармонізація усередині ЄС підстав для ініціювання процедур неспроможності є бажаною, для того щоб покращити економічний та інвестиційний клімат у державах-членах ЄС.

Стаття написана англійською мовою


Ватаманюк-Зелінська У. З., Фіковська М. Ю.
Європейський досвід реформ місцевого самоврядування (c. 85 - 89)

Мета статті – дослідити та проаналізувати процес децентралізації та деконцентрації влади країн Європи, визначивши ефективно можливі напрямки його запровадження в Україні. Проаналізовано результати впровадження реформи адміністративно-територіального устрою в Україні. Зокрема, розглянуто динаміку утворення нових об’єднаних територіальних громад і наповнення місцевих бюджетів за рахунок власних надходжень. Обґрунтовано актуальність використання досвіду європейських країн, який передбачає два етапи децентралізації. Вони базуються, по-перше, на передачі всіх повноважень у сфері бюджетних послуг органам місцевого самоврядування; по-друге, на забезпеченні фінансової самостійності цих органів місцевої влади. Удосконалення процедури прийняття управлінських рішень на різних рівнях державної влади запропоновано здійснювати насамперед шляхом проведення консультацій з інститутами громадянського суспільства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2018

Біла Д. В.
Регулювання діяльності страхових компаній в Європейському Союзі (c. 33 - 39)

Метою статті є дослідження досвіду країн Європейського Союзу щодо регулювання діяльності страхових компаній для його ефективного використання в Україні. Розглянуто директиви Європейського Союзу щодо страхування, які дозволили сформувати єдиний страховий ринок країн-членів, зняли обмеження на діяльність філій, визначили основні засади ведення господарської діяльності страхових компаній, головними із яких є: процедура ліцензування; вимоги до платоспроможності, капіталу, страхових резервів, прозорості діяльності та звітності страхових компаній, професіоналізму керівників, порядності власників страхових компаній. Проаналізовано зміни регуляторних вимог залежно від змін зовнішнього середовища, виділено переваги нового ризик-орієнтованого регулювання в Європейському Союзі, а також узагальнено основні проблеми, які виявлені при впровадженні Solvency II. Запропоновано заходи, які необхідно прийняти при імплементації Solvency II в Україні, основними із яких є: визначення часового горизонту запровадження та поетапного планування впровадження Solvency II, розробка системи звітності страхових компаній, запровадження ефективної системи комунікацій між органом державного регулювання та страховими компаніями.

Стаття написана українською мовою


Абакуменко О. В.
Досвід використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики країнами Північноамериканського континенту (c. 40 - 47)

Метою статті є узагальнення досвіду кран материкової частини Північної Америки щодо запровадження фінансових інструментів модернізації електроенергетичного сектора. У статті систематизовано доступні дані – згруповано комбінації фінансових інструментів за країнами. Оцінка ефективності запровадження тієї чи іншої комбінації інструментів здійснювалася на основі даних про трансформацію технологічної структури генерації електричної енергії у 2015 р. у порівнянні з 2000 р. (для Белізу порівняння було з 2006 р.). При цьому до традиційних технологій відносилося виробництво електроенергії з використанням викопного палива (вугілля, нафти, газу, ядерного палива). Енергії води, вітру, геотермальних джерел, сонця, хвиль, біопалива вважалася відновлюваною. Окрема увага приділялася газу як паливу для електростанцій, оскільки він є значно більш дружнім для довкілля з точки зору продуктів згоряння. Внаслідок здійсненого дослідження отримано висновок про загалом другорядну роль урядових ініціатив у трансформації електроенергетичного сектора в порівнянні з об’єктивними факторами економічної дійсності та про зростання ролі пропонованих урядом фінансових інструментів у визначальні періоди, коли електроенергетика перебуває на межі різних станів або тенденцій розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Шкрабак І. В., Доценко Н. О.
Систематизація зарубіжного досвіду мотивації та стимулювання трудової діяльності (c. 50 - 55)

Мета статті полягає в дослідженні й систематизації досвіду мотивації та стимулювання персоналу в розвинутих зарубіжних країнах, схем використання додаткової оплати праці. Виділено актуальні схеми мотивації праці в країнах Європейського Союзу. Проаналізовано додаткові компоненти оплати праці та компоненти оплати, що пов’язані із продуктивністю праці. Визначено відсоток європейських працівників, які отримували винагороду за роботу, а також названо зміни, які відбулися за період 2000–2015 рр. Виділено й описано характерні особливості системи мотивації та стимулювання персоналу в Швеції та Фінляндії. Узагальнено методи винагороди, практичний досвід мотивації персоналу зарубіжних країн. Проведений порівняльний аналіз основних видів мотивації буде корисний при формуванні системи мотивації на вітчизняних підприємствах, допоможе утримати цінні кадри при поточному рівні заробітної плати, а також мотивувати персонал підприємства на більш продуктивну працю.

Стаття написана українською мовою


Дуна Н. Г., Кухар Е. І.
Культурне підґрунтя соціально-економічного розвитку Німеччини (c. 56 - 60)

Метою статті є визначення ролі культурних особливостей у соціально-економічному розвитку Німеччини. Розглянуто основні чинники формування німецької національної культури та проаналізовано взаємозв’язок між ними, рисами національного характеру та моделлю соціально-економічної системи країни. Таким чином, встановлено культурну обумовленість економічного розвитку Німеччини та його інноваційний характер. Виявлено пріоритетне значення традиційних цінностей у суспільному, політичному та економічному житті держави. Визначено особливості державно-приватно-суспільного партнерства в напрямку підтримки культурної галузі. Зроблено висновок про унікальність поєднання традиційної консервативності та креативності в німецькій культурі та економіці як фундаментальної основи для досягнення високого рівня розвитку. Обґрунтовано необхідність врахування глобалізаційних факторів впливу на внутрішню культуру та соціально-економічну систему для збереження національної ідентичності.

Стаття написана українською мовою


Сінческул І. Л.
Зарубіжний досвід організації діяльності теплопостачальних підприємств на місцевому рівні (c. 61 - 67)

Мета статті полягає в дослідженні практики організації діяльності теплопостачальних підприємств у розвинених країнах на місцевому рівні. У результаті дослідження було визначено, що проблеми в теплопостачанні є інтернаціональними, і ті з них, що зараз виникають перед українськими теплоенергетиками, вже доводилося вирішувати в європейських країнах. Проведені там реформи привели до того, що майже в усіх теплоенергетичних компаніях головними напрямками були модернізація підприємств на принципах інноваційної політики, перебудова практики управління і виважена (гнучка) тарифна політика. Обґрунтовано, що сталий розвиток теплоенергетики на місцевому рівні вимагає переходу від моделі, в якій пріоритетним елементом є виробництво, до моделі, де основна увага приділяється споживачу, тобто перехід до управління взаємовідносинами. А одним з основних принципів реформування і розвитку теплопостачання має стати оновлений механізм співпраці між усіма стейкхолдерами. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямку є визначення особливостей впровадження даної моделі в Україні.

Стаття написана українською мовою


Гапоненко Г. І., Куликовська Д. Н.
Використання досвіду Японії в становленні національної моделі економічного розвитку України (c. 68 - 73)

Метою статті є дослідження японського досвіду формування та реалізації національної моделі економічного розвитку, розроблення на його основі рекомендацій, які можуть бути використані при формуванні вітчизняної економічної політики. Відмічено, що в Японії функціонує система, що дозволяє приватному сектору та уряду співпрацювати для швидкого та ефективного досягнення спільних національних ідей. На відміну від японської практики, розвитку національної економіки України, та зокрема міжнародної торгівлі, перешкоджають недосконалість методів державного регулювання економіки та нерозвиненість інститутів ринкової економіки. Зроблено акцент на тому, що уряд Японії зацікавлений у розвитку співробітництва з нашою країною у сфері торгівлі, розвитку інфраструктури, промисловості, агропромислового комплексу, а також енергозберігаючих технологій. У результаті аналізу виявлено основні вектори, на які потрібно орієнтуватися Україні виходячи з досвіду Японії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Коваленко Л. О., Лук’яшко П. О., Гнедіна К. В.
Досвід використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики країнами пострадянського простору (c. 40 - 52)

Метою статті є узагальнення досвіду кран пострадянського простору щодо запровадження фінансових інструментів модернізації електроенергетичного сектора. Систематизовано дані щодо використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики урядами країн – республік колишнього СРСР. Поряд із групуванням фінансових інструментів за країнами оцінювалися також трансформації структури виробництва електричної енергії в розрізі первинних джерел за 25 років (1990–2015 рр.). При цьому приділялася увага відновлюваним і викопним джерелам енергії з виділенням у структурі останніх природного газу як більш екологічно стійкого. Внаслідок проведеного дослідження отримано висновок про визначальну роль об’єктивних чинників розвитку господарства країни в технологічній трансформації її електроенергетичного сектора, тоді як урядові дії щодо впровадження фінансових інструментів стимулювання даного процесу мають загалом другорядне значення.

Стаття написана українською мовою


Щуровська А. Ю., Нурмамедова Рубія
Вплив розвитку телекомунікацій на економічний розвиток Туркменістану (c. 53 - 58)

Метою статті є виявлення закономірностей розвитку телекомунікацій як комплексної сфери економіки, кореляційного взаємозв’язку з економічним зростанням Туркменістану, закономірностей споживання і макрогенерації телекомунікаційних послуг. Обґрунтовано актуальність обраної тематики, оскільки стрімкі перетворення, конвергенція мереж, послуг, систем і технологій у сфері зв’язку та інформатики диктують необхідність дослідження закономірностей розвитку у взаємозв’язку з національною економікою. Показано, що стрімкий розвиток сучасних телекомунікацій суттєво впливає на соціально-економічний розвиток багатьох країн, і Туркменістану в тому числі. Дослідження, проведене в статті, дозволило встановити рівноприскорену залежність зростання кількості інтернет-користувачів і абонентів мобільних телефонів від рівня ДВВП, на підставі чого доведено, що пропорційно-випереджальна закономірність розвитку телекомунікацій трансформується у випереджально-прискорену.

Стаття написана українською мовою


Педченко Н. С., Кімуржий М. І.
Адаптація зарубіжного досвіду управління потенціалом розвитку підприємств житлово-комунального сектора до української практики (c. 59 - 68)

Мета статті полягає в дослідженні, систематизації та порівнянні досвіду управління потенціалом розвитку підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ) зарубіжних країн з українською практикою. Аналізуючи та оцінюючи основні переваги світового досвіду менеджменту сфери ЖКГ, визначено можливості його адаптації до українських реалій. Запропоновано поетапний підхід до впровадження світового досвіду управління потенціалом розвитку ЖКГ, що враховує особливості відокремленого управління сферами житлового та комунального господарства в зарубіжних країнах. Досліджено загальні тенденції в діяльності підприємств ЖКГ країн Східної Європи та Балтії, а також проведено аналіз впливу діяльності цих підприємств на соціальний захист, забезпечення та рівень життя населення. Акцентовано увагу на досвіді державної підтримки фінансування капітального ремонту та модернізації багатоквартирного будинку. Визначено відмінності у формуванні тарифної політики розвинених країн та України, що лягло в основу розроблених авторами перспективних, адаптованих до вітчизняних умов напрямів покращення менеджменту підприємств ЖКГ в Україні. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення практичних рекомендацій та тактичних дій щодо адаптації позитивного світового досвіду управління потенціалом розвитку підприємств ЖКГ в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2018

Мельник О. Г., Тодощук А. В., Адамів М. Є.
Досвід Франції щодо побудови та функціонування митної системи: проекція на Україну в умовах європейської інтеграції (c. 38 - 43)

Статтю присвячено дослідженню досвіду Франції щодо побудови та функціонування митної системи та обґрунтуванню на цій основі пріоритетних векторів реформування митних органів України в умовах європейської інтеграції. Дослідження ґрунтувалося на вивченні базових принципів організаційної побудови митних органів у Франції, стратегічних і тактичних напрямів їхньої роботи та аналізуванні ключових результатів функціонування. Одержані результати дали змогу однозначно позиціонувати митну систему Франції як таку, що пріоритизує митну функцію та спрямована на сприяння законній міжнародній торгівлі та підтримання національної безпеки. Також було здійснено вивчення ключових проблем вітчизняної митної системи, на підставі чого виконано порівняльне аналізування митних органів України та Франції. Це дало змогу ідентифікувати стрижневу проблему вітчизняної митної системи, що пов’язана із функціонуванням митних органів у структурі Державної фіскальної служби України та пріоритизацією фіскальної функції. За результатами дослідження обґрунтовано необхідність створення окремого органу – Національної митної служби, що першочергово забезпечуватиме розвиток митної сфери.

Стаття написана українською мовою


Шлапак А. В.
Імплементація інструментарію підтримки США експорту національних підприємств: теорія та практика (c. 44 - 50)

Метою статті є дослідження державної експортної стратегії Сполучених Штатів Америки через імплементацію ефективних і навіть агресивних, з погляду експортної експансії, механізмів й інструментів підтримки національних експортерів. Даний інструментарій охоплює цілу низку важелів, а саме: надання національним компаніям експортних кредитів, кредитних гарантій і страхування експортних поставок; державну економічну допомогу американським експортерам; полегшення їх доступу до імпортних компонентів для нарощування експортного виробництва; надання кредитних гарантій експортерам продукції агропромислового комплексу та ін. Головною рисою національної системи державної підтримки експорту США є пріоритет ринку за одночасного збереження максимальної економічної свободи суб’єктів господарювання та створення для них еквівалентних умов ведення бізнес-діяльності. Стратегічні ж пріоритети виходу на зовнішні ринки завжди визначають самі експортери та в разі необхідності отримання державної підтримки подають заявки на розгляд відповідних місцевих і федеральних органів влади.

Стаття написана українською мовою


Точиліна І. В.
Застосування податкових пільг для підтримки сфери вищої освіти: порівняння досвіду країн ОЕСР і України (c. 51 - 56)

Стаття присвячена дослідженню ролі податкових пільг у фінансовому забезпеченні сфери вищої освіти. Метою є аналіз практики застосування освітніх податкових пільг в Україні та світі, пошук взаємозв’язку між обсягами надання таких пільг і витратами на оплату послуг освітніх установ від приватних джерел. Наведено досвід застосування таких пільг в Україні, зокрема проаналізовано динаміку надання освітніх податкових пільг з ПДВ і ПДФО. Встановлено проблемні моменти, пов’язані з оцінюванням ефективності та стимулюючого впливу даного інструменту в Україні. Оскільки наслідком застосування податкових пільг є втрата доходів державного бюджету, у світовій практиці вони кваліфікуються як податкові витрати та прирівнюються до альтернативної форми прямих бюджетних витрат. На основі аналізу обсягів податкових витрат у сфері освіти в США, Канаді, Кореї, Великобританії, Іспанії та Німеччині доведено наявність взаємозв’язку між наданням освітніх податкових пільг і приватними витратами у сфері вищої освіти.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Вертай С. П., Хмельницький В. І.
Реформування і інтеграція електроенергетичної галузі Республіки Білорусь (c. 38 - 43)

Метою статті є визначення шляхів реформування електроенергетики Республіки Білорусь через порівняльний аналіз перехідного процесу в європейських державах. Аналізуючи та систематизуючи інформацію, факти і думки авторів щодо проблеми лібералізації і реформування енергетики, визначено основні етапи, результати та проблеми проведення змін у галузі. Результат аналізу та систематизації передбачає використання французької моделі реформування галузі, що передбачає безперешкодний доступ компаній на ринок, збереження наявних потужностей за державною компанією, появу інструментів для інтеграції на регіональний ринок електроенергії. Перспективою подальшого розвитку дослідження вважається формування стратегії сталого розвитку, в якому закладені концептуальні позиції щодо розвитку галузі на основі французької моделі. Реалізація повноцінної концепції дасть справедливу розв'язку базових проблем підприємств генерації та розподілу електричної енергії, стане відправною точкою у вирішенні переходу до вільного, регіонального ринку електроенергії.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Іванова О. Ю., Севостьянова Г. С.
Організація публічних закупівель в Україні та країнах Європейського Союзу (c. 41 - 47)

Стаття присвячена актуальним питанням підвищення конкурентоспроможності національної економіки завдяки вдосконаленню процедури проведення публічних закупівель. Метою статті є визначення особливостей організації проведення публічних закупівель в Україні та порівняння з організацією проведення даних процедур у країнах Європейського Союзу, що дозволить дослідити недоліки української моделі публічних закупівель та розробити рекомендації щодо їх подолання та наближення до стандартів Європейського Союзу. Визначено механізм організації проведення процедур закупівель відповідно до Директив ЄС, досліджено централізовану та децентралізовану моделі організації публічних закупівель у країнах ЄС. Проведено порівняльну характеристику вітчизняної електронної системи організації публічних закупівель з грузинською та європейською. Визначено етапи проведення закупівель в організаційній моделі ЄС, які на сьогодні відсутні в українській моделі та потребують впровадження для підвищення ефективності процедур проведення публічних закупівель.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Челомбітько Т. В.
Сучасні тенденції та перспективи інноваційного розвитку Аньхойської провінції як стратегічно важливого регіону Китаю (c. 75 - 81)

Метою статті є визначення сучасних тенденцій і перспектив інноваційного розвитку Аньхойської провінції як одного з провідних регіонів Китаю, базуючись на критичному аналізі кількісних соціально-економічних показників економіки провінції. Обґрунтовано, що економічний прогрес Китаю багато в чому залежить від сфери інновацій, а саме – від інноваційних досягнень кожного окремого регіону Китаю. Аньхойська провінція є стратегічно важливим регіоном з багатими ресурсами та високим рівнем розвитку економіки. Встановлено, що з метою розбудови новітньої промисловості інноваційного типу в провінції проводиться активне впровадження новітніх технологій у традиційні виробництва, збільшується фінансування освітніх закладів та центрів наукових досліджень, посилюється взаємодія промислової та науково-дослідницької галузей. Визначено, що важливими складовими інноваційного успіху Аньхойської провінції виступають політика місцевої влади із залучення інвестицій та поглиблення міжнародного співробітництва, які є джерелом іноземного капіталу, закордонних технологій та кваліфікованих наукових кадрів. Також виявлено основні регіональні проблеми, що стримують інноваційні досягнення, та виокремлено основні напрями розвитку, які нададуть можливість підвищити рівень активності інноваційної діяльності провінції Аньхой.

Стаття написана українською мовою


Шитікова Т. В.
Зарубіжний досвід визначення привабливості сфери туризму в іноземних країнах (c. 82 - 87)

Метою даної статті є поглиблення теоретичних аспектів зарубіжного досвіду визначення привабливості сфери туризму в іноземних країнах. Розглянуто шляхи, якими рухалися дослідники даного питання при визначенні привабливості дестинації, та фактори, що впливають на туристів при виборі того чи іншого місця відпочинку. Виділено основні методи оцінки привабливості місця призначення на прикладі Словаччини, Хорватії та м. Севілья (Іспанія), деталізовано процес відбору та аналізу отриманої інформації. Перспективами подальших досліджень є вдосконалення підходу до визначення привабливості сфери туризму та розробка коефіцієнта привабливості, який би найбільше характеризував Карпатський регіон.

Стаття написана українською мовою


Малаба Каумбу Блез
Історичні передумови та сучасний стан економічного розвитку африканських країн (c. 88 - 95)

Мета статті полягає у з’ясуванні історичних передумов і сучасного стану економічного розвитку африканських країн. Проаналізовано, як колоніальна спадщина європейського правління вплинула на постколоніальний економічний розвиток країн Субсахарської Африки. Дуже часто в літературі обговорюють суттєві відмінності між Великобританією, Францією, Бельгією та Португалією щодо відповідних стилів колоніального правління. Деякі дослідники дійшли висновку, що розбіжності в реалізації системи підпорядкування вплинули на постколоніальний економічний та політичний розвиток країн Африки. Ми стверджуємо, що загалом колоніальне правління не створило міцної основи для економічного розвитку. Однак, ми погоджуємося з тим, що британський стиль правління був більш ефективним, оскільки більшість країн, що перебували під правлінням Британії, суттєво прогресують порівняно з іншими африканськими країнами.

Стаття написана українською мовою


Рєзніков В. В., Моторіна В. Є.
Особливості функціонування економічних і дипломатичних інституцій Королівства Іспанія (c. 96 - 101)

Метою статті є аналіз особливостей діяльності та структури економічних і дипломатичних інституцій Королівства Іспанія. У роботі надано схематичну структуру економічних і дипломатичних інституцій Королівства Іспанія, опис їхньої діяльності. Показано взаємодію зазначених інституцій та їхній вплив на реалізацію зовнішньополітичних і економічних завдань Королівства Іспанія на міжнародній арені. На основі аналізу економіко-дипломатичних складових представлено схему побудови й функціонування зазначених державних інститутів, їх структуру, завдання та особливості діяльності. Доведено, що важливу роль у реалізації державних зовнішньоекономічних та політичних стратегій відіграють Міністерство закордонних справ і співробітництва Королівства Іспанія та Міністерство економіки, промисловості та конкурентоспроможності, а за кордоном країну представляють посольства, консульства та торгові представництва. Визначено, що економічна дипломатія Іспанії має враховувати економічні сторони політичних явищ, а також слідувати за діями економічних механізмів і при аналізі дотримуватись вектора міжнародних економічних відносин.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2018

Шуба О. А.
Європейський досвід використання «зелених» облігацій у фінансуванні екологічної модернізації (c. 60 - 65)

Метою статті є дослідження деяких аспектів використання «зелених» інвестицій у фінансуванні екологічної модернізації національних економік країн Європейського Союзу. Систематизовано різні погляди дослідників на визначення поняття «екологічна модернізація». Визначено, що до економічних інструментів стимулювання «екологічної модернізації» належать як інструменти державного регулювання (екологічні податки і пільги, платежі за забруднення, штрафи, прискорена амортизація, субсидії, гранти, державні програми), так і ринкові інструменти (торгівля ліцензіями, квотами на забруднення, «зелені» облігації). Проаналізовано сучасний стан використання коштів, отриманих від емісії «зелених» облігацій, у Франції та Німеччині, які є лідерами на ринку «зелених» облігацій ЄС. Визначено, що у Франції більша частка коштів від емісії «зелених» облігацій надходить до проектів з екологічно чистого транспорту, у Німеччині – на відновлювальну енергію.

Стаття написана українською мовою


Хуан Яньжуй, Чжан Лей
Використання досвіду Китаю у визначенні спеціалізації України на міжнародному ринку освітніх послуг (c. 66 - 72)

У статті здійснено огляд основних завдань професійної та вищої освіти в галузі туризму, які постають перед навчальними закладами країни; визначено пріоритетні напрями, які потребують нагального регулювання; проблем, які спричинюють зниження конкурентоспроможності вищої освіти України на міжнародному ринку. На основі аналізу досвіду Китаю в побудові системи безперервної освіти в галузі туризму виділено три сфери управління, які потребують удосконалення; наводяться приклади ідей та заходів, які були впроваджені у практичну діяльність реальним сектором та освітніми установами. Актуальність критичного аналізу пропонованих заходів обґрунтовується необхідністю урахування місцевих умов господарювання, які унеможливлюють використання успішних моделей, реалізованих іншими країнами. Пропонуються інші методи, здатні повернути Україні провідне місце на світовому ринку освітніх послуг та активізувати експортні операції в туризмі.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Давидов Д. С., Марченко А. Г.
Привабливість окремих регіонів ЄС як екосистем для створення та розвитку стартапів (c. 59 - 63)

Мета статті полягає в дослідженні привабливості окремих регіонів ЄС як місць для заснування та розвитку стартапів. Визначено поняття «стартап»; розглянуто фактори, що сприяли буму стартапів у ХХІ сторіччі. При аналізі статистичних даних було виявлено становлення Берліну як однієї з найбільш успішно функціонуючих стартап-екосистем країн ЄС. Виявлено чинники, що сприяють залученню стартапів та венчурного капіталу до Берліну, обґрунтовано їх доцільність. На прикладі успішно реалізованого стартапу TransferGo було розглянуто основні стадії, які проходить стартап на шляху свого розвитку, та підтверджено статус Берліну як привабливої стартап-екосистеми. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є аналіз ефективності стартап-інфраструктури м. Берлін, а саме: функціонуючих у місті бізнес-інкубаторів та акселераторів, технологічної інноваційності стартапів, що базуються у м. Берлін, та розробка прогнозу щодо подальшого розвитку регіону.

Стаття написана англійською мовою


Пархоменко Н. О., Отенко П. В., Гаміє А. М.
Світові та вітчизняні тенденції розвитку підприємств машинобудівної галузі (c. 64 - 70)

Метою статті виступає вивчення тенденцій розвитку світового ринку машинобудування та, відповідно, визначення особливостей і перспектив розвитку українських машинобудівних підприємств. Надано характеристику світовим ринкам машинобудування, визначено лідерів машинобудування за видами продукції. Визначено найбільш розвинені країни щодо виробництва машинобудівної продукції, а саме: країни ЄС, Китай, США та Японія. Визначено тенденції розвитку основних напрямів сучасного машинобудування: мікроелектроніки, авіаракетно-космічної промисловості, робототехніки, верстатобудування, автомобілебудування, важкого машинобудування. Охарактеризовано провідні компанії світу за рівнем дохідності в галузі машинобудування. Наведено аналіз розвитку машинобудування в Україні протягом останніх років; представлено тенденції зміни обсягів виробництва за основними видами машинобудівної продукції; визначено зміни щодо обсягів реалізації за існуючими напрямами машинобудування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2019

Жилінська О. І., Салаєв Кянан Гаджі
Концептуальна модель зміцнення економічної безпеки Азербайджану (c. 50 - 59)

Зазначено, що ефективне зміцнення економічної безпеки країни сьогодні виступає одним із пріоритетних завдань Азербайджанської Республіки не лише у плані її розвитку як суверенної незалежної держави, але і в аспекті нових наукових напрямків досліджень. Визначено основні характеристики державної стратегії забезпечення економічної безпеки для протистояння негативним явищам і загрозам у довгостроковій перспективі. Сформовано концептуальну модель зміцнення економічної безпеки країни та рекомендовано для імплементації в Азербайджані. Проведено аналіз складових системи економічної безпеки країни. Наголошено, що сучасні реалії глобального економічного розвитку та внутрішні соціально-економічні пріоритети азербайджанського уряду вимагають формування окремої дієвої концепції та стратегії економічної безпеки для Азербайджанської Республіки, для виокремлення конкретних стратегічних цілей і заходів, які б повною мірою передбачили врахування економічного потенціалу та перспектив сталого розвитку країни. Запропоновано механізм зміцнення економічної безпеки країни, що являє собою структуризацію основних елементів і напрямів удосконалення системи економічної безпеки держави щодо стимулювання економічного зростання та своєчасного виявлення і протидії потенційним загрозам і ризикам для розвитку національної економіки.

Стаття написана англійською мовою


Ізмайлов Я. О., Єгорова І. Г.
Аналіз державно-приватного партнерства в Україні та світі (c. 60 - 67)

Метою статті є проведення аналізу здійснення державно-приватного партнерства в Україні й інших країнах світу, зокрема в країнах Європейського та Євразійського Союзів. Доведено, що державно-приватне партнерство поки що не набуло широко розповсюдження через недостатньо відпрацьований механізм його реалізації. Обґрунтовано, що використання удосконаленого механізму державно-приватного партнерства як ефективної форми інтеграційної взаємодії бюджетних установ і приватного сектора на засадах соціальної відповідальності та сталого розвитку національної економіки дозволить залучити в бюджетну сферу приватні інвестиції, що спрямовані на поліпшення якості товарів і послуг, а також забезпечення ефективної господарської діяльності. Встановлено, що не існує еталонної форми державно-приватного партнерства, тому що різноманітність комбінацій співпраці між державним і приватним секторами залежить від країни, регіону, напрямку діяльності, галузей, суб’єктів та об'єктів співпраці, характеристик проектів і від багатьох інших чинників. На підставі аналізу практики впровадження та підтримки державно-приватного партнерства в економічно розвинених країнах світу обґрунтовано, що кожна країна використовує свої інструменти сприяння розвитку соціального партнерства шляхом скоординованої діяльності урядів, органів державної і місцевої влади та приватних партнерів. Здійснено аналіз державно-приватного партнерства в Україні, країнах Європейського та Євразійського Союзів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Дуна Н. Г., Ярмак Т. Є.
Фактори розвитку національних інноваційних систем Австрії та Німеччини (c. 43 - 47)

Досвід соціально-економічного розвитку Німеччини та Австрії свідчить, що інноваційна складова набуває вирішального значення для забезпечення їх конкурентоспроможності та економічного зростання. Мета статті – виявлення сучасних факторів розвитку національних інноваційних систем Австрії та Німеччини. Показано, що ці країни демонструють ефективні моделі стійкого інноваційного розвитку. Визначено основні складові державної інноваційної політики в цих країнах. Розкрито роль інноваційної інфраструктури та механізму державно-приватного партнерства у функціонуванні національних інноваційних систем. На основі проведеного дослідження зроблено висновок, що ключовими факторами формування та розвитку інноваційної системи Австрії та Німеччини є історично сформовані передумови ведення національного бізнесу, ефективна державна політика у сфері фінансування та стимулювання інноваційної діяльності, дієва інноваційна інфраструктура, яка базується на взаємодії держави, бізнесу, науки та освіти.

Стаття написана українською мовою


Лимар В. В.
Іноземний досвід підтримки розвитку біоекономіки (c. 48 - 52)

Стаття присвячена аналізу іноземного досвіду підтримки розвитку біоекономіки. Визначено, що розвиток біотехнологій став базисом для формування та розвитку концепту біоекономіки, яка базується на таких основах: використання знань генної та кліткової інженерії для розробки та виробництва нової продукції; використання біологічної сировини для стимулювання стійкого зростання; інтернаціоналізація знань у сфері біотехнологій та використання їх у різних секторах. Визначено, що важливими факторами розвитку біоекономіки є економічні мотиви, а саме: завоювання лідерства у сфері біоіндустрії, формування мережі інноваційних центрів. Щодо іноземного досвіду, визначено такі мотиви для прийняття документів щодо підтримки розвитку біоекономіки в різних країнах: завоювання лідерства у сфері біоіндустрії; формування мережі інноваційних центрів. Стосовно факторів підтримки розвитку біоекономіки, визначено такі: інвестування венчурних біотехнологічних проектів; розвиток відповідної інфраструктури для стимулювання взаємодії науки, бізнеса та уряду; інституціональна підтримка захисту прав інтелектуальної власності.

Стаття написана українською мовою


Давиденко Г. В.
Європейський досвід застосування стандартів та їх вплив на міжнародну торгівлю (c. 53 - 57)

Метою статті є узагальнення досвіду Європейського Союзу щодо впровадження стандартів та аналіз їхнього впливу на міжнародну торгівлю. Проаналізовано європейську практику застосування технічних регламентів і стандартів. Застосування стандартів у міжнародній торгівлі виконує, перш за все, функцію захисту національного ринку від іноземних недобросовісних конкурентів. Європейське співтовариство побудувало свою власну дворівневу систему технічного регулювання, що ґрунтується на Новому та Глобальному підходах і має на меті сприяння вільному товарообміну в межах ЄС, усунення бар’єрів в торгівлі та гармонізацію і взаємовизнання стандартів. Неможливо однозначно стверджувати, що стандарти мають позитивний чи негативний вплив на міжнародну торгівлю. З одного боку, їх впровадження може мати позивний вплив на технологічно розвинені сектори, але водночас – негативний вплив на сировинний сектор. Саме тому гармонізація та взаємовизнання стандартів є вкрай важливими, оскільки можуть суттєво зменшити негативний вплив на торгівлю.

Стаття написана українською мовою


Дорош Б. Й.
Моделі застосування бюджету участі: європейський досвід і перспективи застосування в Україні (c. 58 - 63)

Проаналізовано основні методи застосування бюджету участі в Європі та в Україні. Досліджено застосування п’яти моделей партисипативного бюджетування, які існують у Європі, на прикладі країн, що їх використовують. Зазначено основні критерії застосування тієї чи іншої моделі для кожного конкретного випадку, кожного конкретного міста. Визначено недоліки та потенційні ризики, що виникають у процесі застосування бюджету участі в Україні, а також запропоновано випробувати інші методи бюджету участі для мінімізації ризиків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Стрілець В. Ю.
Зарубіжний досвід кредитування малого бізнесу (c. 44 - 50)

Метою статті є розробка науково-методичного підходу до дослідження світового досвіду кредитування малого підприємництва крізь призму актуальних для України перешкод доступу до боргового фінансування. У роботі узагальнено основні перешкоди, які стримують суб’єктів малого бізнесу щодо взяття кредитів. Проведено дослідження зарубіжного досвіду кредитного забезпечення розвитку малого бізнесу за критеріями оцінки з позицій визначення проблемних точок кредитування в Україні. Проаналізовано частку короткострокових кредитів у структурі кредитного портфеля країн – членів ЄС. Визначено релевантність різних видів кредитних послуг у діяльності суб’єктів малого бізнесу країн ЄС-28. Здійснено порівняння показників індексу отримання кредиту в Україні та за кордоном у 2018 р. Науковою новизною статті є науково-методичний підхід до аналізу зарубіжного досвіду кредитування малого бізнесу з позицій визначення проблемних точок, що дозволив визначити особливості кредитного забезпечення зарубіжних країн (пріоритетність окремих видів кредитних послуг; строковість та тенденції змін у вартості кредитів; проблемні аспекти отримання боргового фінансування під заставу та ін.).

Стаття написана українською мовою


Россо M. В., Осецький В. Л., Каніщенко О. Л.
Аналіз впровадження корпоративного управління у світовому економічному просторі (c. 51 - 62)

Метою статті є дослідження впливу ефективного корпоративного управління на економічний розвиток. Стратегічний аналіз та оцінювання впровадження корпоративного управління у світовому економічному просторі здійснено шляхом виявлення емпіричних зв’язків між якістю корпоративного управління та економічним розвитком у незбалансованій робочій групі до 185 країн на період з 2010 по 2015 рр. На основі проведеного дослідження доведено, що корпоративне управління є позитивним чинником припливу прямих іноземних інвестицій та зростання ринкової капіталізації, а також негативним детермінантом зайнятості в державному секторі країн з низькими доходами. Виявлено, що корпоративне управління негативно співвідноситься з корупцією в країнах з високим рівнем доходу. Визначено односпрямовану причинність від корпоративного управління до економічного розвитку, тобто, причинного впливу економічного розвитку на корпоративне управління не підтверджено. Обгрунтовано, що для прискорення економічного розвитку в економіках, що розвиваються, політики повинні звернути увагу, насамперед, на інституційний розвиток країн, включаючи впровадження найкращих практик корпоративного управління.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2019

Горбаль Н. І., Микитин О. З., Суха А. Я.
Державне регулювання конкуренції в Україні та ЄС (c. 66 - 71)

Метою статті є дослідження особливостей і проблем регулювання конкуренції в Україні та ЄС у контексті євроінтеграції нашої держави. Проаналізовано становлення та специфіку вітчизняного конкурентного законодавства, описано роль Антимонопольного комітету України. Досліджуючи конкурентну політику Європейського Союзу, відзначено, що принцип вільної конкуренції є основоположним у діяльності ЄС, а конкурентна політика країн ЄС характеризується єдністю норм регулювання конкуренції. Наведено принципи регулювання концентрації, порівняльної реклами та захисту комерційної таємниці в ЄС. Щодо впровадження конкурентного права ЄС в законодавство України, то констатовано, що нашій країні необхідно вдосконалити регулятивні норми відповідно до європейських стандартів. Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС, що передбачає обмежені строки реалізації відповідних вимог, державні органи діяли досить оперативно, було вдосконалено/прийнято кілька законодавчих актів. Проте реформування конкурентного законодавства України триває, і, крім того, потрібно не лише прийняти нормативно-правові акти, а й створити необхідні умови для діяльності відповідних органів без політичного втручання зацікавлених сторін. Водночас запозичення певних норм ЄС повинно відбуватися з урахуванням специфіки українського ринку.

Стаття написана українською мовою


Коваленко Т. В.
Сучасні європейські тенденції розвитку навчання протягом життя (c. 72 - 77)

Метою статті є виявлення сучасних тенденцій навчання протягом життя в країнах ЄС і дослідження особливостей формування ключових компетентностей європейських працівників. Визначено, що в політиці європейських країн щодо професійної освіти та навчання протягом життя перспективною тенденцією є наближення професійної освіти до ринку праці. Досліджено основні зміни визначення сутності ключових компетентностей для навчання протягом життя в нормативних документах Європейського Союзу. На основі аналізу законодавчих актів обґрунтовано наступність політики України та вірність європейським принципам щодо вдосконалення освітньої діяльності. Виявлено основні проблеми набуття європейськими працівниками ключових компетентностей і позитивні тенденції поширення навчання протягом життя, а також основні показники його розвитку. Встановлено кількісні та якісні характеристики впровадження навчання протягом життя в країнах ЄС. Висвітлено сучасні інноваційні програми та заходи щодо фінансування безперервного професійного навчання персоналу в європейських країнах. Обґрунтовано необхідність використання європейського досвіду та можливості поширення навчання протягом життя в Україні.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2019

Хвостіна І. М., Івасів І. І.
Європейський досвід підтримки малого підприємництва та можливості його адаптації в Україні (c. 38 - 42)

Досліджено основні напрями державної підтримки малого підприємництва в Україні. Розглянуто актуальні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні, вивчено досвід європейських країн в практиці розвитку і стимулювання малого підприємництва. Виділено критерії та рівні підтримки суб'єктів малого підприємництва в європейських державах і Україні. Наведено аналіз основних недоліків вітчизняних програм і досліджено найбільш масштабні програми підтримки малого підприємництва Європейського Союзу. Виділено стратегічні напрямки адаптації європейського досвіду та пріоритетні напрямки розвитку у підвищенні конкурентоспроможності суб'єктів малого підприємництва в Україні.

Стаття написана українською мовою


Онацький М. Ю.
Республіка Таджикистан у системі міжрегіонального співробітництва на початку ХХІ ст. (c. 43 - 49)

Мета статті – дослідити особливості зовнішньоекономічного та зовнішньополітичного співробітництва Республіки Таджикистан на сучасному етапі. Проаналізовано роль і місце Таджикистану в системі міжрегіонального співробітництва. Досліджено особливості зовнішньоекономічного та військово-політичного співробітництва Таджикистану. Доведено, що основними регіональними партнерами РТ та ключовими гравцями в регіоні виcтупають Росія, Китай та Іран. Розглянуто основні напрями двосторонньої взаємодії Таджикистану з провідними державами регіону. Показано специфіку взаємовідносин Таджикистану з Росією, КНР та Іраном як основними зовнішньополітичними партнерами РТ. Розкрито вплив зовнішньополітичного чинника на збереження внутрішньополітичної стабільності в Таджикистані.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2019

Чобіток В. І.
Розвиток підприємств сімейного бізнесу: світовий досвід (c. 20 - 24)

Метою статті є аналіз світового досвіду з організації та розвитку підприємств сімейного бізнесу в сучасних умовах господарювання. Розглянуто світовий досвід з розвитку підприємств сімейного бізнесу. Визначено, що в Україні підприємства сімейного бізнесу не вважаються перспективними, вони функціонують, практично, без зовнішньої підтримки та в умовах «самостійного плавання», відсутнє законодавче та економічне підґрунтя для ефективного розвитку підприємств сімейного бізнесу, які, натомість, мають значний успіх у європейських країнах, існують тривалий час і переходять у спадщину не одному поколінню. Визначено позитивні та негативні риси підприємств сімейного бізнесу. Зазначено, що сімейний бізнес здатний зберігати високу «плавучість» в агресивному середовищі й успішно вести конкурентну боротьбу, а родинні зв’язки дозволяють бути сильніше. Сім’я може з’єднати своє майно, сформувавши початковий та інвестиційний капітали, що важливо на перших і проривних етапах розвитку бізнесу. Розглянуто найбільші світові підприємства сімейного бізнесу. Визначено, що вони сьогодні є опорою і рушійною силою економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2019

Шуба М. В., Юріна К. Ю.
Процеси злиття та поглинання у фармацевтичному секторі Індії (c. 15 - 19)

Метою статті є визначення сучасного стану процесів злиття та поглинання у фармацевтичному секторі Індії. Розглянуто позицію Індії на світовому фармацевтичному ринку. Наведено основні етапи еволюції індійського фармацевтичного сектора. Визначено, що за місцем розташування активів і наявністю оригінальних препаратів у продуктовому портфелі найбільші фармацевтичні компанії Індії відносять до найбільших генерикових ТНК. Проаналізовано діяльність фармацевтичних компаній-лідерів, що відіграють ключову роль у розвитку галузі в Індії: Sun Pharmaceutical Industries, Cipla, Dr. Reddy’s Laboratories, Lupin та Aurobindo; досліджено найбільші угоди про злиття та поглинання цих компаній за останні роки. Систематизовано основні мотиви угод M&A індійських фармацевтичних компаній, до яких можна віднести: збільшення частки ринку; розширення можливостей для створення хорошого продуктового асортименту; доступ до потужної, сучасної та затвердженої матеріально-технічної бази за межами Індії; економія від масштабу.

Стаття написана українською мовою


Шуба О. А., Коржавих О. К.
Угоди злиття та поглинання для встановлення корпоративного контролю (на прикладі США) (c. 20 - 25)

Метою статті є дослідження додаткових джерел розширення діяльності компаній, серед яких найбільш популярними в сучасних умовах розвитку світової економіки є саме злиття та поглинання (M&A). Проаналізовано ретроспективу та сучасний стан процесів злиття та поглинання в корпоративному секторі США, з відповідним встановленням корпоративного контролю над компаніями. Визначено, що в США дослідники виділяють своєрідні «хвилі» процесів злиття та поглинання, середня періодичність яких коливається від 10 до 20 років. Ці «хвилі» мають свої особливості. Розглянуті найпоширеніші способи отримання корпоративного контролю, серед яких приділено увагу прямому придбанню акцій, тендерній пропозиції та способам, що не пов’язані зі зміною власників акцій («боротьба за доручення» або «купівля голосів»). Зроблено висновок, що за досліджуваний період (з 2000 р. по 2018 р.) найбільша кількість угод зі злиття та поглинання була зафіксована в секторі високих технологій, у галузі медицини, енергетичному секторі та фінансовій сфері. У подальшому ці угоди будуть використовуватись компаніями США як зовнішнє джерело зростання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2019

Бірюков Є. І.
Світовий досвід державної підтримки суб’єктів електроенергетичного ринку (c. 25 - 30)

У статті проаналізовано основні особливості та тенденції розвитку енергетичної галузі в країнах світу. Виокремлено основні світові інноваційні заходи з регулювання енергетичної галузі та головні інноваційні розробки в частині видобутку енергії. Встановлено, що превалююча частина країн Європи більш, ніж на 50% є енергозалежними. Визначено, що основні причини, які обумовлюють необхідність реформування електроенергетичних систем, носять як еволюційний характер (у випадках, коли це викликано об’єктивними передумовами), так і спонтанний. Встановлено, що формування тарифів належить до ключових аспектів регулювання енергоринків, що обумовлено сукупністю складових, які відображають безпосередньо вартість електричної енергії як товару, а також включають вартість додаткових послуг, транспортування, компенсацій, впливаючи таким чином на весь організаційно-функціональний механізм ринку електроенергії. Доведено, що міждержавна взаємодія підвищує значення міждержавних і міжнародних зв’язків, пов’язаних з механізмом здійснення експортно-імпортних операцій. Визначено, що система функціонування електроенергетичної галузі продемонструвала неефективність і низьку адаптованість в умовах подорожчання вуглеводневого палива, що приводить до необхідності модернізації та введення нових генеруючих потужностей. Зазначено, що забезпечення випереджаючого попиту на електроенергію зумовлює нагальну потребу перебудови всього електроенергетичного комплексу. Було встановлено, що з метою подолання виявлених проблем електроенергетики більшістю зарубіжних держав були розроблені концепції й розпочато реалізацію першочергових завдань у напрямі структурного реформування електроенергетичного сектора.

Стаття написана українською мовою


Карасьова Н. А.
Досвід розвинених країн у сфері креативної економіки (c. 30 - 37)

У наш час економічний розвиток будь-якої крани, так само як добробут її населення, визначається рівнем знань, досягненнями інтелектуальної праці, інновацій, розвитком науки і техніки, інформаційних систем. Актуальність дослідження зумовлена потребою розвитку креативних індустрій в Україні, що можливе за умови вивчення досвіду економічно розвинутих країн. Метою роботи є дослідження особливостей розвитку креативних галузей економіки в економічно розвинутих країнах. Проведено аналіз особливостей розвитку креативних економік в Азійсько-Тихоокеанському, Європейському та Північноамериканському регіонах. Визначено, що для забезпечення розвитку креативного сектора в розвинених країнах поєднують п’ять ключових напрямів діяльності: розвиток професійних спілок та організацій; розвиток потенціалу системи освіти; стимулювання створення бізнес-інкубаторів, креативних кластерів і хабів; інтернаціоналізація та вихід за рамки національних економік. З’ясовано, що розвиток креативних індустрій має чітко виражений урбанізаційний характер. Проте для сільських територій розвиток креативної економіки також важливий з огляду на потенціал і перспективи синтезу традиційних і креативних видів діяльності. Встановлено, що важливим аспектом розвитку креативної економіки країн Європейського Союзу є вивчення та підтримка креативних індустрій на національному рівні. Здійснено порівняльну оцінку доходів різних сфер креативної індустрії розвинених країн. На основі аналізу виокремлено сектори, які кожна окрема країна відносить до креативної економіки. З’ясовано, що політика розвинених держав спрямована на: чітке окреслення границь креативної економіки, віднесення до неї секторів економіки та видів економічної діяльності; створення типологічних груп у статистичних вимірюваннях креативної економіки; визначення напрямів і джерел фінансової та технічної підтримки секторів і підсекторів креативної економіки; впровадження різноманітних програм підтримки на державному рівні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Кнір М. О., Плєшакова Н. А., Плєшакова О. А., Криворучко Я. В.
Зарубіжний досвід управління зовнішнім державним боргом і перспективи його імплементації в Україні (c. 70 - 75)

Запропонована наукова стаття присвячена актуальному питанню управління державним боргом на сучасному етапі розвитку економіки України. Мета статті полягає в дослідженні досвіду зарубіжних країн щодо управління державною заборгованістю та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління зовнішнім державним боргом України. Розглянуто сутність поняття «зовнішній борг», проаналізовано статистичні дані щодо обсягу державних запозичень іноземними країнами, запропоновано шляхи вдосконалення механізму управління зовнішнім державним боргом України. Визначено ключові пріоритети застосування іноземного досвіду задля стимулювання економічного зростання в Україні. Розглянуто основні нормативні зміни, зокрема зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають створення Боргового агентства України, завданнями якого стануть: здійснення управління державним боргом і ризиками, пов’язаними з ним; здійснення державних внутрішніх і зовнішніх запозичень та інші завдання, які перейдуть під його юрисдикцію. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує боргову політику в Україні та впровадження цілісної стратегії управління зовнішнім державним боргом.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2020

Перепелюкова О. В.
Узагальнення світового досвіду щодо використання інструментів позиціонування територіальних громад (c. 36 - 41)

У статті розглянуто основний інструментарій позиціонування територіальних громад європейських країн. Проаналізовано досвід позиціонування територій з урахуванням процесу децентралізації влади. Визначено, що для підвищення рівня позиціонування територіальних громад використовується процес брендингу територій. Встановлено, що європейські країні в питаннях позиціонування та брендингу своїх територій більшу увагу приділяють саме бренду міста, виокремлюючи при цьому ряд ключових позицій, за якими кожне з міст має вищу позицію. Визначено, що для підвищення рівня позиціонування територіальних громад необхідні розробки та впровадження комплексної системи заходів органами місцевого самоврядування в партнерстві з іншими зацікавленими особами. До таких заходів належать: розробка стратегії розвитку; виявлення місцевих переваг та унікальних територіальних ознак; розробка ефективної маркетингової стратегії; розвиток місцевої інфраструктури; поширення освітніх програм; створення організаційних структур з маркетингу; формування партнерств; створення ефективної інформаційно-комунікаційної мережі.

Стаття написана українською мовою


Мухін В. В., Письменна У. Є., Лапко О. О.
Структурні трансформації європейського ринку природного газу в контексті енергетичної безпеки (c. 41 - 50)

Розглянуто економічні аспекти розвитку торгівлі природним газом та узагальнено стратегічні напрями формування моделі єдиного енергетичного ринку в ЄС. Обґрунтовано необхідність створення спільної системи енергетичної безпеки країнами ЄС і шляхи врегулювання проблемних питань диверсифікації поставок природного газу. Розглянуто перспективи імплементації вітчизняних законодавчих актів у європейське законодавство щодо проведення політики енергетичної безпеки ЄС. Основними напрямами досягнення цього є міжнародні угоди та використання ринкових методів у поєднанні з регулятивною методологією. Особливу увагу приділено формуванню спеціалізованих інституцій у галузі енергетики. Розглянуто теоретичні та практичні питання структурних трансформацій європейського ринку природного газу та пов’язаних із ними аспектів енергетичної безпеки. Обґрунтовано механізми формування ціни на газ для різних учасників газового ринку. Підкреслено необхідність створення в Україні міжрегіонального газового хаба, який забезпечить розвиток сучасних інструментів міжрегіональної торгівлі природним газом і дозволить розвивати систему підземних газових сховищ України. Останнє має важливе значення для зосередження на її території значних обсягів товарного природного газу, що є запорукою довгострокової енергетичної безпеки. Створення на території України умов для формування ліквідного, конкурентного та лібералізованого ринку природного газу посилить механізми захисту національної газової інфраструктури. Зміни технологій, ринкової кон’юнктури та засад колективного регулювання дозволяють припустити появу динамічної системи використання різних механізмів ціноутворення в регіонах та на національних ринках газу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Деркач Т. В.
Вплив розвитку фінансової системи на економічне зростання Іспанії та Греції (c. 42 - 49)

У статті аналізуються основні фінансові чинники, що впливають на економічне зростання, а також чинники, які можуть перешкоджати сталому економічному розвитку країни. На прикладі Греції та Іспанії аналізується вплив фінансового сектора країн на економічне зростання. Завдяки виявленню фінансових чинників, що зумовлюють економічний розвиток країн, можна розробити комплекс заходів для зменшення негативних наслідків від можливих фінансових криз. Досвід світової валютно-фінансової кризи значною мірою показав взаємозв’язки між фінансовими секторами країн у світі. Виявлені закономірності розвитку фінансової системи Греції та Іспанії дозволять розробити комплекс заходів для запобігання фінансовим кризам у майбутньому. У статті проводиться аналіз фінансових показників з метою виявлення взаємозалежності процесів, що проходять у фінансовому секторі та економіці Греції та Іспанії. З метою виявлення ключових факторів, що впливають на економічне зростання держави, необхідно проводити комплексний аналіз даних у динаміці, реагуючи на зміни у фінансовому секторі та в економіці якнайшвидше. Так само неможливо розглядати фінансовий сектор у відриві від глобальної економіки. Отже, необхідно враховувати як ендогенні, так і екзогенні чинники для прогнозів і рекомендацій для стабільного економічного зростання. Фінансові фактори, наведені автором, дозволять враховувати мінливий характер фінансового сектора та розробити державну політику під волатильні фінансові ринки. Надалі, з огляду на ці фактори, можна буде перейти до розробки кількісної моделі, що дозволить розробити якісні рекомендації для кожної конкретної країни. З огляду на досвід Європейського центрального банку з побудови та контролю фінансового ринку, можна розробити рекомендації по трансформації фінансового сектора країн, а також застосовувати отримані результати для гармонізації економік країн –кандидатів на вступ до Європейського Союзу.

Стаття написана англійською мовою


Саліхова О. Б., Гончаренко Д. О.
Ендогенізація економічного розвитку через розбудову високотехнологічних фармацевтичних виробництв: досвід Європи, уроки для України (c. 49 - 56)

Розбудова національних фармацевтичних виробництв – це не лише вирішення питання здоров’я нації, зниження навантаження на пенсійні системи та системи медичного обслуговування, а й збереження існуючої зайнятості та започаткування нових робочих місць, науковий та інноваційний розвиток, зменшення залежності від імпорту, створення високої доданої вартості та прискорення економічного зростання. Метою статті є узагальнення особливостей форм та інструментів державної допомоги компаніям фармацевтичній індустрії в Європі, обґрунтування можливості імплементації кращих практик в Україні та визначення ключових орієнтирів державної політики щодо інноваційного розвитку національних виробників фармацевтичної продукції та зменшення впливу екзогенних факторів на економічне зростання. Встановлено, що виробники фармацевтичної продукції в країнах ЄС отримують фінансову допомогу здебільшого через регіональні та горизонтальні механізми, які уряди країн застосовують у контексті визначених на національному рівні технологічних, інноваційних і промислових пріоритетів. Обґрунтовано, що одним із найбільш розповсюджених горизонтальних механізмів сприяння розбудові фармацевтичних виробництв в ЄС є допомога господарюючим суб’єктам на дослідження, розробки та інновації. Розглянуто систему публічних закупівель як один із інструментів підтримки та захисту національних фармацевтичних виробників. Надано рекомендації для України, реалізація яких дозволить прискорити ендогенізацію економічного розвитку через розбудову національних високотехнологічних фармацевтичних виробництв і суміжних секторів економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2020

Третяк В. П., Лобода М. О.
Залучення позитивного досвіду роботи кондитерських компаній зарубіжних країн для підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі України (c. 46 - 52)

Конкурентоспроможність розглядається як ключовий критерій оцінки успішності компаній кондитерської промисловості. Проведено аналіз показників загальних обсягів зовнішньої торгівлі України – хлібобулочними, борошняними, кондитерськими виробами та аналогічними продуктами за останні три роки. Зазначено, що хлібобулочна, борошняна та кондитерська галузі за останній час є активними учасниками зовнішньоекономічної діяльності та впевнено просувають свою продукцію на зовнішній ринок. Визначено найпотужніші зарубіжні кондитерські компанії, які вважаються лідерами на міжнародному ринку. Наведено найуспішніші стратегії та напрями ведення бізнесу відповідно до політики та правил зарубіжних кондитерських компаній. Проаналізовано лідерів серед українських кондитерських компаній. Важливе значення для створення найсприятливіших умов для наближення України до ринкових структур зарубіжних країн має державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, яке передбачає створення певних умов та механізмів для ефективного розвитку відносин українських суб’єктів господарювання в різних країнах та заохочення їх до конкуренції та ліквідації монополізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Запропоновано деякі складові ведення бізнесу зарубіжними кондитерськими компаніями, які слід застосовувати в діяльності вітчизняних компаній кондитерської промисловості з метою підвищення їх конкурентоспроможності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2020

Халіна О. В.
Креативна економіка як основа економічного розвитку країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (c. 57 - 62)

Головною умовою якісного економічного зростання країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) є активний розвиток креативної економіки. Мета статті полягає у дослідженні сутності креативної економіки, визначенні класифікації товарів і послуг, які входять до цієї сфери, і головне – причин її популяризації в сучасному економічному просторі. Для дослідження були обрані такі представники АТР, як Сінгапур, Південна Корея, Китай та Індія, які своєчасно відійшли від екстенсивної моделі економічного розвитку та спрямували свої виробничі потужності на творчу діяльність задля покращення синтезу технологій, мистецтва та культури в інноваційних формах бізнесу. Аналізуючи вищеперелічені азійські країни, були визначені їх сильні сторони за такими напрямками: темпи приросту валового внутрішнього продукту за паритетом купівельної спроможності, рейтинг інноваційних економік, експорт високотехнологічних товарів. Господарювання Китаю характеризується стрімким нарощуванням об’ємів виробництва, Південна Корея і Сінгапур зорієнтовані на якість та новизну товару, Індія ставить за мету розвивати експортний потенціал своєї держави. Водночас нами досліджено активність залучення азійських країн у творчу діяльність і виокремлено товари та послуги, за якими вони займають провідні позиції. Таким чином, при визначенні пріоритетних сфер економічного розвитку азійських країн на перше місце виходить його інноваційна та креативна складові. У статті визначено, що креативна економіка є провідною сферою економічного та соціального розвитку, яка сприяє комерціалізації талантів, інтелектуальної власності та розвитку приватного підприємництва на прикладі країн АТР.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2020

Шуба О. А.
Досвід використання нетрадиційної монетарної політики Європейським центральним банком (c. 20 - 25)

Метою статті є вивчення досвіду використання нетрадиційної монетарної політики Європейським центральним банком. Наведено стандартні інструменти монетарної політики Європейського центрального банку: операції на відкритому ринку, постійні діючі механізми, а також мінімальне резервування на рахунках центральних банків. Визначено взаємозв’язок між обліковою ставкою та рівнем інфляції в Єврозоні за допомогою кореляційного аналізу. Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,71, що свідчить про вплив облікової ставки на рівень інфляції, хоч і з певним часовим лагом. Розглянуто вплив довгострокових процентних ставок по державних облігаціях на темпи зростання ВВП у країнах зони євро. Розрахунок коефіцієнта парної кореляції між цими показниками показав, що коефіцієнт кореляції складає 0,00468, тобто процентні ставки по державних довгострокових облігаціях в Єврозоні не впливають на зміну приросту ВВП. Визначено, що під час останньої світової фінансової кризи виникла необхідність використати нові, або нетрадиційні, методи регулювання монетарної політики. До них віднесено такі: заходи кількісного пом’якшення; заходи кредитних послаблень; заходи політики управління державним боргом; заходи політики обмінного курсу; заходи політики банківських резервів, заходи кредитної політики. Встановлено, що наразі Європейський центральний банк вивчає всі можливі інструменти монетарної політики для того, щоб пом’якшити удар коронавірусу на економіку, однак сьогодні єдина монетарна політика, у тому числі нетрадиційна, у зоні євро не дозволяє вирівнювати існуючі дисбаланси.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2020

Ушакова Н. Г., Кулініч О. А., Помінова І. І.
Інституціоналізація поведінкового регулювання: зарубіжний досвід (c. 37 - 43)

Метою статті є розкриття особливостей моделей інституціоналізації «поведінкового» регулювання на макроекономічному рівні в країнах світу. Поведінкове підштовхування (nudge) нині розглядається як потенційно перспективний підхід до вдосконалення державного регулювання як в академічній дискусії, так і на практиці. Підвищення ефективності практики використання поведінкових мотивів господарюючих суб’єктів у процесі розробки державної економічної політики відбувається завдяки застосуванню та впровадженню технік впливу теорії підштовхування, що обумовлює вибір більш раціонального рішення, яке відповідає інтересам особистості та суспільства. Активізація застосування nudge-технологій і все більше їх поєднання з традиційними заходами стимулювання громадян і бізнесу спричинили в багатьох країнах світу інституціоналізацію поведінкового регулювання в централізованій або децентралізованій моделях. Інституціоналізація поведінкового регулювання в централізованій моделі представлена специфічними державними органами або підрозділами, що спеціалізуються на розробці рішень із застосуванням теорії поведінкової економки. Інститути децентралізованої моделі – незалежні комерційні організації, які не входять до структури держорганів. Процес формування та функціонування інститутів поведінкового регулювання в різних країнах світу має свою специфіку, а самі органи постійно видозмінюються. Проте всі варіанти інституціоналізації поведінкового регулювання на макрорівні залишають ризик застосування «dark nudging», що потребує створення спеціальних інститутів для пом’якшення або усунення його негативних наслідків. Найважливішим принципом у розробці поведінкового інструментарію є відповідність загальнолюдським і особистим інтересам одночасно.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2020

Вікторов Б. В.
Іноземний досвід мережевої взаємодії та можливості його застосування в Україні (c. 50 - 56)

Метою статті є розкриття особливостей і адаптація досвіду китайської компанії Huawei щодо організаційної інтеграції учасників українських мереж на міжнародних ринках. Розглянуто досвід і ринкову, економічну, технологічну результативність використання інтеграційної стратегії компанії Huawei при виході на міжнародні ринки. Обґрунтовано, що основними напрямками такої стратегії виступають: використання прямих зв’язків впливу на характер ставлення середовища до політики функціонування компанії через розвиток співробітництва з лідерами ринку, місцевими компаніями; використання прямих зв’язків впливу на інвестиційне середовище, науково-дослідницьку та інноваційну діяльність у країнах розміщення через інвестування в розвиток науки, досліджень на даних територіях. Запропоновано адаптовану організаційну схему мережевих зв’язків впровадження інтеграційної стратегії компанії при виході великих українських мережевих структур на міжнародні ринки (на підставі досвіду компанії Huawei), яка враховує низку переваг і проблем, які можуть бути подолані в ході організаційного управління. Визначено, що вказана авторська пропозиція організаційної мережевої міжнародної інтеграції має низку переваг, пов’язаних із: перспективами забезпечення ринків збуту (або їх розширення) завдяки сприянню розвитку інших місцевих іноземних суб’єктів господарювання (придбання матеріалів, товарів, місцевих послуг для виробництва власної продукції на даних територіях); вкладенню інвестицій в місцеву науку; сприянню працевлаштування місцевого населення; сприянню входження на нові ринки через лояльність конкурентів (завдяки використанню їх продукції, послуг у виробництві власної продукції (послуг)). Доведено, що дана схема вирізняється певними проблемними аспектами (ймовірність втрати комерційних таємниць з огляду на вплив співпраці з іноземними працівниками в рамках нових партнерських взаємин учасників, потреба в інвестиціях у науково-технічну діяльність у країнах розміщення), але вони можуть бути подолані, а переваги від її реалізації є достатньо вагомими.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2020

Шведа Н. М., Шпилик С. В., Піняк І. Л.
Механізми управління транспортно-логістичною системою Європейського Союзу в умовах пандемії: досвід для України (c. 43 - 48)

Мета статті полягає в дослідженні механізмів організації транспортно-логістичних потоків в Україні та країнах Європейського Союзу (ЄС). Аналізуючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто заходи, вжиті країнами ЄС, які зводяться до усунення адміністративних бар’єрів, пов’язаних із об’єктивною нездатністю підприємців та їх працівників відповідати вимогам, встановленим у нормативних актах ЄС. Визначено, що транспортно-логістичні потоки відіграють не лише стратегічну роль у розвитку всіх галузей промисловості, а й соціальну, оскільки здатні підвищувати якісний рівень життя громадян. У процесі дослідження впливу світової пандемії на транспортну галузь діагностовано основні макроекономічні заходи, яких необхідно дотримуватися для мінімізації наслідків, з метою уповільнення різкого зменшення вантажопотоків і недопущення транспортного колапсу. Враховуючи тенденції в діяльності транспортних компаній, прогнозувати віддалене майбутнє ринку в нинішній ситуації надзвичайно складно. Проте всі без винятку компанії потребують підтримки з боку урядів. Позитивним прикладом у цьому плані є пакет мобільності в транспортному менеджменті, представлений Європейським Союзом. Основні екстрені заходи та правила, розроблені ЄС, також рекомендовані для застосовування і громадянам інших країн, зокрема й України, якщо вони необхідні для забезпечення вільного руху товарів всередині ЄС. Визначено, що однією із особливостей діяльності в період пандемії є скорочення обсягу наданих послуг, зокрема власники компаній уже розраховують на їхнє зниження за підсумками поточного року. Досвід в управлінні транспортно-логістичними системами свідчить про надзвичайно тісні та динамічні інтеграційні процеси в даній сфері, однак вона не завжди може впоратися з викликами, які стоять перед світовим співтовариством. Перспективи розвитку вітчизняної логістики у глобальному вимірі будуть залежати від покращення економічної ситуації в країні та її найважливіших торгових партнерів, а на рівні суб’єктів ринку – від застосування ними найефективніших інструментів в управлінні транспортно-логістичними потоками.

Стаття написана українською мовою


Довгаль О. А., Довгаль Г. В.
Особливості реалізації національних інноваційних моделей розвитку Бразилії, Чилі та Мексики (c. 49 - 54)

У статті проведено порівняльний аналіз інноваційних моделей розвитку деяких країн Південної та Північної Америки на прикладі Бразилії, Чилі та Мексики з урахуванням трьох складових - науки, бізнес-співтовариств і держави, досвід яких може бути використаний іншими країнами, у тому числі й Україною, при формуванні національної інноваційної політики. Доведено, що економіка Бразилії демонструє найбільш високі темпи модернізації та економічного розвитку в Південній Америці через упровадження іноземних інновацій спочатку у великі компанії, а пізніше – і в малі інноваційні підприємства. Обґрунтовується, що особливістю інноваційного розвитку економіки Чилі є розширення підготовки фахівців через систему зарубіжних стажувань і навчання все більшої чисельності студентів за кордоном з подальшим формуванням стартапкоманд із вітчизняних фахівців, які отримали теоретичні знання та практичний досвід роботи за кордоном. Виявлено, що інноваційна модель розвитку економіки Мексики реалізується через підвищений інтерес держави, спрямований на стимулювання великих компаній впроваджувати інноваційні технології на основі значних обсягів бюджетних витрат на НДДКР. Робиться висновок, що макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економік Бразилії, Чилі та Мексики свідчать про зростання темпів інноваційного розвитку цих країн, що характеризує їх і як потенційно сильних гравців на міжнародній арені.

Стаття написана українською мовою


Прасад Гіміре Рудра
Можливості секторального соціального підприємництва у Непалі (c. 54 - 58)

Соціальне підприємництво – це поєднання галузевих інновацій та доступності ресурсів, на основі чого розглядаються соціальні проблеми таким чином, щоб створити можливість задовольнити потреби суспільства. Це новий вимір ділового сектора. І в усьому світі, і в Непалі модель соціального підприємництва була розроблена деякими соціальними новаторами. Основна мета даного дослідження – проаналізувати галузеве соціальне підприємництво та інноваційні практики в Непалі. Дана стаття заснована на науковому огляді, центром якого є соціальне підприємництво та інновації в контексті Непалу. Загальновизнано, що освітні інновації: інновації у бізнесі, екологічні інновації, соціальні інновації, фінансові інновації, технічні інновації та, в цілому, інновації в усіх секторах економіки, – можуть змінити рівень життя непальського народу. Непал потребує соціально-економічних змін і може досягти їх шляхом побудови соціальної відповідальності у громадян країни. Таким чином, Непал є гарним місцем для галузевих і структурних інновацій. Соціальні інновації можуть зробити Непал розумним і могутнім. Тому уряд повинен створити середовище для сектора соціальних підприємств Непалу.

Стаття написана англійською мовою


Возняк Г. В., Кльоба Т. Л.
Смарт-спеціалізація як інноваційна стратегія економічного зростання регіонів: досвід країн Центральної та Східної Європи для України (c. 59 - 68)

Розпочаті процеси реформування влади та державних фінансів в Україні обумовили реальні можливості для нарощення ресурсів сталого розвитку регіональних економічних систем, громад і територій. Водночас вітчизняна практика свідчить про неефективні механізми реалізації державної регіональної політики, поглиблення як міжрегіональних, так і внутрішньорегіональних асиметрій за індикаторами соціально-економічного розвитку. Зазначені аспекти актуалізують підвищений інтерес до науково-практичної проблеми конвертування отриманих можливостей в інструменти стимулювання економічного зростання територій та оновлення державної регіональної політики України, яка повинна базуватися на системі багаторівневого врядування розвитком територій і окресленні її стратегічного бачення, особливо в частині конкурентних переваг розвитку. Метою дослідження є систематизація досвіду стратегування регіонів ЄС, країн Центральної та Східної Європи та проведення компаративного аналізу вибору пріоритетних сфер смарт-спеціалізації в розрізі груп регіонів з відповідною структурою економіки. Об’єктом дослідження в даній статті є процеси стратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації в Україні та країнах – членах ЄС. У процесі дослідження було використано сукупність загальнонаукових методів наукового пізнання (системного аналізу, логічного узагальнення, аналогії, порівняльного аналізу), що забезпечило можливість реалізації цілісності наукового дослідження. Проаналізовано практики стратегування регіонів на засадах смарт-спеціалізації країн Центральної та Східної Європи. Визначено їх економічний профіль та обрані пріоритети смарт-спеціалізації.. Висвітлено особливості функціонування економіки країн/регіонів, обраних для аналізу. Акцентовано на наслідках/перевагах впровадження інноваційних стратегій для економічного поступу країн/регіонів. Проведено порівняльну оцінку пріоритетних сфер смарт-спеціалізації регіонів ЄС та України в розрізі груп регіонів з відповідною структурою економіки. У результаті дослідження не встановлено однозначної відповідності. Надано рекомендації та визначено імперативи, на яких повинна будуватися політика стійкого зростання регіонів України, спираючись на результати проведених досліджень.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2020

Онацький М. Ю.
Соціально-економічні перетворення в Естонії в пострадянський період: досвід модернізаційних змін (c. 72 - 81)

У статті розглянуто особливості соціально-економічної трансформації в Естонії в пострадянський період. Висвітлено специфіку переходу до ринкової моделі економіки в країні. Зазначено, що першими кроками на шляху ринкових перетворень стали лібералізація цінової політики та господарської діяльності; запровадження особливого режиму кредитно-грошової політики – валютної ради, що передбачало вільний обмін національної валюти за чітко фіксованим курсом; реорганізація механізму управління банківською системою Естонії. З’ясовано, що характер ринкових перетворень, які відбувалися в Естонській Республіці, багато в чому визначався зовнішньополітичним курсом країни на євроатлантичну інтеграцію. Розкрито особливості здійснення процесу приватизації в Естонії, головною відмінністю якої стало її чітке законодавче регулювання, що дозволило уникнути численних фінансових пірамід і ваучерних аукціонів, як це було в інших країнах пострадянського простору. Показано специфіку соціально-економічного розвитку Естонської Республіки після вступу до Євросоюзу та НАТО. Проаналізовано податкову реформу як важливу складову формування сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату в країні. Досліджено процес модернізації енергетичної сфери Естонії з точки зору забезпечення енергетичної незалежності та підвищення енергоефективності економіки держави. Це відбулося завдяки реалізації програми модернізації енергетичної галузі, однією зі складових якої стало широке впровадження енергозберігаючих технологій, у тому числі й з використанням альтернативних джерел енергії. Доведено, що здійснення ринкових перетворень відповідно до європейських вимог прискорило процес інтеграції Естонії до ЄС та НАТО, а також сприяло зміцненню зв’язків країни з її західними партнерами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2021

Жабинець О. Й., Сухий О. О.
Досвід Польщі в реалізації структурної економічної політики міст (c. 27 - 34)

У статті здійснено аналіз польського досвіду в реалізації структурної економічної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях. Зокрема, проаналізовано ключові напрями реалізації структурних реформ за період 2013–2018 рр., здійснено порівняння показників Польщі та ЄС-28 щодо видатків на впровадження інновацій та рівня зайнятості. Встановлено основні проблеми здійснення науково-дослідної діяльності в Польщі, а також ефективні інструменти інноваційної політики, які сприяли зростанню інноваційності польської економіки. Виділено фактори зростання зайнятості на польському ринку праці, проблеми та структурні реформи в даному напрямі. Встановлено, що розвиток міст є важливою складовою політики розвитку Польщі в середньо- та довгостроковій перспективі, однак польські міста, порівняно з більшістю європейських, не є достатньо конкурентоспроможними та обмежено включені до європейської транспортної мережі та міжміських функціональних зв’язків. З’ясовано, що в основу політики розвитку польських міст закладено підхід, який базується на синергії галузевої політики та багаторівневої співпраці для посилення сталого розвитку міст будь-якого розміру, адже вирішення багатьох глобальних проблем сталого розвитку (забруднення навколишнього середовища, наслідки зміни клімату, забезпечення інклюзивного зростання тощо) покладено саме на міста.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2021

Швець Н. В.
Смартспеціалізація європейських регіонів – лідерів у сфері інновацій: систематизація підходів (c. 29 - 37)

Метою статті є аналіз і систематизація підходів до визначення смартпріоритетів регіонів Євросоюзу, що є лідерами інноваційного розвитку, для розроблення рекомендацій з удосконалення процесу формування регіональних стратегій смартспеціалізації в Україні. З використанням інформації, що наведена на європейській платформі зі смартспеціалізації, досліджено смартпріоритети топ-10 інноваційно активних регіонів ЄС згідно з Регіональним інноваційним табло. Виявлено певні методологічні проблеми та обмеження для аналізу регіональних смартспеціалізацій, пов’язані з окремими змінами у класифікації NUTS і різними періодами ухвалення регіональних стратегій. Відзначено, що смартпріоритети багатьох регіонів ґрунтуються на інноваційному розвитку традиційних видів економічної діяльності. Показано, що у формуванні регіональних смартспеціалізацій більше всього задіяна переробна промисловість, також широко залучені сектори науково-технічної діяльності, інформації та телекомунікації, транспортування, освіти. Визначено, що велика частка пріоритетів має комплексний характер. Це пов’язано з міжсекторальним співробітництвом, а також із застосуванням інструментів горизонтального типу (диджиталізація, підвищення цінності знань, поширення передових технологій, орієнтація на Цілі сталого розвитку, соціальні інновації). Підкреслено, що регіони-лідери найчастіше за цілі політики смартспеціалізації обирають цифрову трансформацію, сталі інновації та KETs. Розглянуто стратегію смартспеціалізації Західних Нідерландів, яка є результатом колаборації ряду дослідницьких інституцій, публічних і приватних компаній та місцевої влади. Зроблено висновок, що при визначенні пріоритетів українських регіонів необхідно орієнтуватися на зазначені цілі ЄС і поглиблювати аналіз науково-технологічних спеціалізацій територій, а також формалізовувати роль науки й освіти в регіональних стратегіях смартспеціалізації.

Стаття написана українською мовою


Євдокімов О. В.
Специфічні особливості розвитку сільського туризму за кордоном (c. 38 - 43)

На сучасному етапі розвитку України її туристичні ресурси є вкрай обмеженими порівняно з провідними масовими та культурно-пізнавальними туристичними напрямами світу, що породжує необхідність пошуку альтернативних напрямів розвитку українського туристичного ринку. За кордоном вже багато років успішно практикується сільський туризм, що в перспективі може стати повноцінним компонентом туристичного ринку України та запорукою її туристичної привабливості. Для успішної імплементації зазначених потенційних нововведень в українську туристичну сферу та запобігання помилок, уже зроблених піонерами сільського туризму, досвід розвитку даного виду туризму за кордоном потребує детального вивчення, що і стало метою даної статті. Як методи дослідження було використано аналіз, узагальнення та класифікацію. У роботі визначено підходи до регулювання сільського туризму; виявлено фактори диверсифікації підходів до стимулювання та регулювання розвитку сільського туризму; класифіковано функції державного регулювання, пов’язані з розвитком сільського туризму; проаналізовано досвід розвитку сільського туризму Кіпру, Шрі-Ланки, Канади, Індії, США, Австралії, Великобританії та Німеччини, виокремлено загальні та відмінні риси; визначено інструменти, які використовуються в рамках організаційно-економічних механізмів підтримки сільського туризму за кордоном; сформульовано підходи до підтримки розвитку сільського туризму за критерієм інтенсивності зусиль державних і регіональних органів управління; обґрунтовано роль сільського туризму в розвитку сільського господарства; визначено ключові фактори використання закордонного досвіду розвитку сільського туризму в Україні. Згідно з результатами проведеного дослідження сільський туризм має всі шанси бути успішно імплементованим у туристичний ринок України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2021

Домашенко М. Д., Школа В. Ю., Троян М. Ю., Домашенко В. С.
Розвиток альтернативних (чистих) джерел енергії: досвід ЄС (c. 48 - 53)

Стаття присвячена дослідженню європейського досвіду з розвитку альтернативних (чистих) джерел енергії, виявленню проблем і перспектив їх виробництва та споживання. У роботі розглянуто переваги для країн від використання енергоносіїв нового покоління, серед яких: незалежність від країн – постачальників традиційної енергетики; забезпечення екологічного виробництва та споживання; захист оточуючого середовища та мінімізація ризику для клімату, здоров’я людей, біорізноманіття тощо. У статті наведено нормативні документи ЄС, а саме: Директива 2018/2001/ЄС про альтернативні джерела енергії як частина пакета «Чиста енергія для всіх європейців» та Національні плани в галузі енергетики та клімату (NECP) на 2021–2030 рр., в яких викладається, механізм виконання нових цілей на 2030 р. для альтернативних джерел енергії. У новій директиві встановлено обов’язкову мету щодо альтернативних джерел енергії для ЄС на 2030 р. (не менше 32%), передбачено заходи для різних секторів економіки, транспорту та посилено критерії забезпечення стійкості біоенергетики. Перехід ЄС на використання біопалива пояснюється курсом сталого розвитку країн Європи у сфері енергетики й екології, станом економіки та загальною екологічною політикою держав. Наведено поділ на покоління біопалива, а саме: перше покоління, або звичайне паливо, – це паливо зі звичайних харчових культур, вирощених на орних землях; друге покоління – це біопаливо, виготовлене з різних видів біомаси; трете покоління виробляється виключно з водоростей; четверте покоління біомаси передбачає застосування біохімічних методів для уловлювання вуглецю. Встановлено, що виробництво біопалива може дати поштовх для відродження національної аграрної економіки, покращення стану навколишнього середовища, підвищення екологічної безпеки країни, а також сприяння розвитку логістичної інфраструктури країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2021

Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б.
Публічне управління територіями: аналіз теоретичних підходів та моделей функціонування місцевого самоврядування у світі (c. 28 - 37)

У кожній країні на рівні окремих територіальних одиниць формується своя власна система публічного управління, яка є індивідуальною під впливом національних, історичних, географічних, економічних та інших особливостей. Ознайомлення з різноманітним іноземним досвідом дозволяє виділити спільну характеристику в системі публічного управління, якою виступає функціонування в країнах інституту місцевого самоврядування. Функціонування продуктивної системи місцевого самоврядування є невід’ємним елементом будь-якої демократичної держави. Вибір у місцевому управлінні на користь чи то органів місцевого самоврядування, чи то органів державної влади залежить від переважаючої в національній політиці теорії місцевого самоврядування. Водночас вибір теорії та моделі впливає на дієвість місцевого самоуправління, його здатність забезпечувати та гарантувати права громади в цілому та інтереси кожного окремого жителя зокрема. Дослідження теоретичних засад публічного управління на місцевому рівні дозволяє отримати не тільки загальне бачення цього процесу, але й виділити його характерні особливості. Вивчення питання ефективності діяльності місцевого самоврядування різних країн та аналіз можливості застосування сучасних методів управління у вітчизняній системі місцевого самоврядування є актуальним для України в процесі триваючого реформування системи публічного управління та пошуку оптимальної моделі організації влади на місцевому рівні. Внаслідок складності, важливості та взаємозалежності з цілим колом інших соціально-економічних процесів питання теоретичних засад формування та функціонування місцевого самоврядування, визначення рівня децентралізації в системі публічного управління територіями постійно залишаються в полі зору дослідників і практиків світу, що і визначає перспективність і актуальність вивчення зазначеної тематики.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2021

Балян А. В., Гришова І. Ю., Щербата М. Ю.
Реалізація інноваційних інструментів розвитку аграрного страхування у світі (c. 31 - 36)

Статтю присвячено аналізу досвіду реалізації інноваційних інструментів розвитку аграрного страхування у світі. Метою статті є визначення новітніх світових тенденцій розвитку страхування в аграрній сфері з метою запровадження та імплементації дієвих страхових механізмів у вітчизняну аграрну практику. У процесі дослідження були використано такі методи: діалектичного пізнання, абстрактно-логічнии? підхід – при узагальненні результатів дослідження та формулюванні висновків; наукового передбачення – в частині формування напрямів розвитку ринку агрострахування у світі. Визначено види сільськогосподарського страхування, а саме: приватне сільськогосподарське страхування, державне сільськогосподарське страхування, некомерційне сільськогосподарське страхування. Зазначено, що світовий досвід запровадження нових програм страхування під впливом глобалізаційних трансформацій на світових агропродовольчих ринках демонструє нові можливості та виклики для розвитку агрострахування в Україні та потребує подальших наукових розвідок. Виявлено ряд причин, які стримують розвиток ринку агрострахування у світі. Знайдено невідповідність між динамікою розвитку аграрного сектора економіки й обсягами агрострахування у світі, а також відзначено нерозвиненість страхового інструментарію в повному обсязі. Підкреслено, що розробка, впровадження й успіх програм сільськогосподарського страхування вимагають великої координації, співпраці та спільного бачення. Обґрунтовано висновок щодо наявності проблем розвитку ринку страхування в Україні, що спричинені відсутністю чіткої стратегії и?ого розвитку та неврахуванням інтересів усіх и?ого учасників.

Стаття написана українською мовою


Білецька О. А.
Особливості фінансування наукових досліджень у країнах Європейського Союзу (c. 37 - 43)

Метою статті є виявлення обсягів та особливостей фінансового забезпечення наукових досліджень у країнах – засновницях ЄС – Німеччині, Франції та Італії, а також у нових країнах – Чехії, Угорщині та Словаччині. Методологічною основою досліджень були праці учених за цією проблематикою, аналітичні методи, дані Євростату та розроблені наукові підходи. Згідно з обґрунтованими критеріями виконано аналіз витрат на наукові дослідження в розрізі загального обсягу витрат, витрат по секторах і в розрахунку на одну особу. Виявлені особливості згруповано за спільними та відмінними ознаками щодо структур бізнесу, державного сектора та закладів вищої освіти. Виокремлено динаміку збільшення або зменшення зазначених витрат щодо окремої країни протягом 2014–2019 рр. Виявлена ациклічність видатків протягом зазначеного періоду в усіх аналізованих країнах за визначеними секторами є свідченням перманентного пошуку оптимального співвідношення між суб’єктами фінансування та відображає специфіку фінансової політики, яку реалізують уряди. Суттєвими результатами дослідження є визначення вагомої ролі у фінансуванні цих витрат Німеччини, частка якої складає майже третину всіх витрат ЄС, а також виявлення серед аналізованих країн значної відмінності у витратах між найбільш економічно розвиненою країною ЄС – Німеччиною та найменш розвиненою – Словаччиною, а саме: в 141 раз. Окремо наголошено, що особливості фінансування витрат обумовлені чинниками історичного, економічного та ментального змісту, які розкрито з відповідним обґрунтуванням. Висновки виконаного дослідження узгоджуються з поглядами інших науковців, праці яких враховано в даній статті. Наведено аргументацію результатів дослідження та визначено доцільність подальших пошуків щодо оптимізації витрат на наукові дослідження.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2021

Подлужна Н. О., Долга В. С.
Формування державної регіональної політики: досвід країн «Великої сімки» (c. 49 - 58)

Визначено можливості адаптації досвіду країн «Великої сімки» в умовах України щодо нормативно-правового забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики. Використано методи аналізу та синтезу інформації, які дозволили встановити переваги та «слабкі місця» в законодавстві України та країн «Великої сімки» для забезпечення розвитку регіональної економіки, а також метод порівняння, на основі якого визначено можливість адаптації закордонного досвіду щодо формування та реалізації державної регіональної політики. Встановлено основні напрями реалізації державної регіональної політики шляхом детального дослідження наявних нормативно-правових документів України. Виявлено переваги і «слабкі місця» у законодавстві України щодо регулювання забезпечення регіонального розвитку. Визначено, що «слабкими місцями» законодавства України в напрямі регулювання державної регіональної політики є: розробка та впровадження програм розвитку регіонів узагальненого характеру без урахування рівня розвитку територіальних одиниць; слабке стимулювання інновацій; недостатня прозорість діяльності державних адміністрацій і контролю над документацією щодо місцевих бюджетів; відсутність положень щодо підвищення рівня розвитку депресивних регіонів. Обґрунтовано можливість використання досвіду країн «Великої сімки» для розробки рекомендацій щодо вдосконалення державної регіональної політики. Встановлено, що Велика Британія, Франція та Італія не мають спеціального законодавства з регіональної політики, проте воно наявне у США, Канаді, Японії та Німеччині. Досліджено досвід використання інструментів реалізації державної регіональної політики країнами «Великої сімки» за відсутності спеціального законодавства. Проведено моніторинг нормативно-правових документів державної регіональної політики країн «Великої сімки», у яких діє спеціальне законодавство з розвитку регіонів. Виконано порівняльний аналіз українського та зарубіжного досвіду щодо реалізації політики забезпечення регіонального розвитку. Запропоновано рекомендації щодо прискорення процесів стимулювання розвитку регіонів шляхом активізації регіональної політики в напрямі забезпечення підтримки депресивних регіонів завдяки: підтримці малого та середнього бізнесу; впровадженню розумної спеціалізації з одночасним розвитком диверсифікованих форм економіки знань; упровадженню інструментів інноваційної та цифрової економіки в усі сфери діяльності суб’єктів господарювання; включенню пріоритетів територій малих міст і сіл до планів розвитку регіонів.

Стаття написана українською мовою


Пасічний М. Д., Новицька Н. В.
Розвиток механізму адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів (c. 58 - 66)

Метою статті є систематизація зарубіжного досвіду у сфері розвитку механізму адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів, ураховуючи інституційні особливості фіскальної політики. Подальші зміни системи акцизного оподаткування мають ураховувати як вітчизняний ретроспективний досвід, так і емпіричний досвід інших країн. У статті розглянуто систему ліцензування операції з виробництва, імпорту й експорту тютюнових виробів і виробничого обладнання, а також оптової та роздрібної торгівлі даними виробами. Досліджено європейський досвід ліцензування роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Ліцензування має розглядатися як потенційне джерело бюджетних доходів, а також як додатковий інструмент забезпечення виконання інших положень щодо організації діяльності пунктів продажу підакцизних товарів. Обґрунтовано доцільність адаптації досвіду країн з емерджентною економікою щодо використання систем відеоспостереження на податкових складах. Архітектура системи відеоспостереження має узгоджуватися з фіскальними органами, які можуть детермінувати та перевіряти її функціональність та ефективність. Узагальнено підходи щодо взаємодії фіскальних і правоохоронних органів у сфері протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами. Координація органів митної служби та спеціальних слідчих підрозділів є ключовим елементом успішної боротьби з незаконною торгівлею тютюновими виробами. Визначено особливості функціональних повноважень контролюючих органів у сфері протидії незаконному ринку тютюнових виробів у Німеччині, Італії та Литві. Досліджено специфіку транскордонного співробітництва країн – членів ЄС та європейських інституцій щодо протидії контрабанді сигарет і тютюнової сировини.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2021

Власова В. П., Тарновська І. В.
Зарубіжний досвід реалізації концесійних проєктів у соціальній сфері в умовах пандемії COVID-19 (c. 48 - 54)

У статті обґрунтовано, що концесія є ефективним інструментом реалізації державами соціальних проєктів, які направлені на вирішення нагальних потреб територіальних громад в умовах пандемії COVID-19. Наголошено, що застосування концесійної діяльності дозволяє державам залишатися власником об’єктів, зберігаючи за собою при цьому адміністративно-контрольні функції. Наведено особливості застосування моделей публічно-приватного партнерства за концесійним договором. Узагальнено закордонний досвід реалізації концесійних проєктів у соціальній сфері, зокрема розглянуто успішні практики залучення інвестицій в умовах фінансової децентралізації. Визначено, що найпопулярнішими сферами реалізації концесійних проєктів є: транспорт (34%), навколишнє середовище (16%), освіта (14%), телекомунікації (7%), охорона здоров’я (5%) та інші сектори (24%). Встановлено, що концесійна діяльність за кордоном, як правило, регулюється окремим законодавством, співпраця публічного та приватного секторів заснована виключно на договірних відносинах, за якими приватний оператор гарантовано отримує винагороду за виконану роботу чи надані послуги від публічної організації та/або безпосередніх користувачів. На основі проведеного дослідження визначено причини широкого використання концесії як однієї з форм публічно-приватного партнерства в різних країнах, серед яких основними є: більш ефективне управління проєктами з боку приватного сектора; брак фінансових ресурсів держави та готовність концесіонера брати на себе більшу частину ризиків з реалізації масштабних інфраструктурних проєктів. Також наведено недоліки концесійної діяльності, до яких можна віднести: відсутність досвіду професійного управління на регіональному та місцевому рівнях у приватних партнерів, які вперше реалізують проєкти; значний рівень фінансового ризику для приватного сектора, у тому числі ймовірність банкрутства; нестабільність політичної та соціально-економічної ситуації у світі через наслідки пандемії COVID-19. Спираючись на узагальнення світового досвіду, виділено основні напрямки моніторингу впливу COVID-19 на концесійні проєкти, що може допомогти визначити відповідний рівень дій з боку урядів.

Стаття написана українською мовою


Кондратенко Н. О., Мущинська Н. Ю.
Світовий досвід управління соціальним захистом населення (c. 55 - 60)

Стаття присвячена дослідженню світового досвіду управління соціальним захистом населення. Визначено поняття «соціальний захист», формування пріоритетів управління системою соціального захисту з позицій міжнародних організацій і опис моделей соціальної політики, які характеризують систему соціального захисту населення та визначення певних рекомендацій для України. Відзначено, що в Україні існує проблема відсутності законодавчих дефініцій і певної невпорядкованості законодавчого використання термінів «соціальний захист» і «соціальне забезпечення». Зазначено, що досі існують певні розбіжності щодо основної мети соціального захисту. Тобто, кожна країна (організація, політик тощо), формуючи пріоритети системи соціального захисту, повинна визначитися, що є найважливішим і найсуттєвішим у даний час. Проведено критичний аналіз існуючих теорій і практик управління соціальним захистом населення; визначено основні емпіричні підходи до побудови й управління системою соціального захисту, якими користуються міжнародні організації. Класифіковано моделі соціальної політики в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених з огляду на такі критерії (суб’єкт відповідальності, мета/пріоритет соціального захисту, політична основа, інструменти соціального захисту, типові країни) та зроблено висновки щодо імплементації цих моделей в Україні. Також зроблено висновок, що ситуація в Україні, як і в багатьох країнах світу, характеризується рядом програм, що з'явилися останніми роками та забезпечують певну міру захисту, але не мають правового обґрунтування. Такі ініціативи не можуть розглядатися як пропозиції такої ж кількості та обсягу, засновані на законі, тому що вони не встановлюють юридичні права чи права, що підлягають виконанню. Разом із тим, вони відіграють важливу роль у поліпшенні становища тих, хто від них отримує вигоду.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022

Лавренюк В. В., Лавренюк А. В.
Підвищення фінансової грамотності населення: зарубіжний досвід (c. 59 - 67)

Мета статті полягає в дослідженні зарубіжного досвіду підвищення фінансової грамотності населення та можливих шляхів його імплементації в Україні. У статті обґрунтовано необхідність підвищення фінансової грамотності населення в контексті посилення фінансової інклюзії. Проаналізовано рівень фінансової грамотності населення України, відображеного Індексом фінансової грамотності, який обчислено за методикою USAID. На основі дослідження теоретичних і методологічних підходів розкрито сутність категорії «фінансова грамотність». Визначено чотири сфери формування когнітивних знань, умінь і навичок фінансової грамотності фінансово ізольованих і малозабезпечених громадян: 1) доступність базових фінансових послуг; 2) доступність мобільного банківського обслуговування; 3) доступність мікрофінансування; 4) доступність інноваційних FinTech-рішень. Дослідження зарубіжного досвіду продемонструвало розвиток різних напрямів підвищення фінансової грамотності: 1) залучення бізнесу до підвищення фінансової грамотності; 2) підвищення фінансової грамотності школярів і молоді; 3) підвищення фінансової грамотності малозабезпеченого населення; 4) підвищення фінансової грамотності на робочому місці; 5) дистанційне підвищення фінансової грамотності; 6) національні програми підвищення фінансової грамотності. Дослідження передового міжнародного досвіду дозволило ідентифікувати низку проблем у вітчизняній практиці посилення фінансової грамотності, а саме: 1) недостатня робота з вразливими групами населення (враховуючи вік і географію); 2) проблемними віковими категоріями є: 18–24 роки (особливо 18–19 років) і старші 60 років; 3) сільське населення має низьку фінансову грамотність; 4) значна частка вкладників банків не знають про наявність гарантування вкладів фізичних осіб; 5) незначна кількість клієнтів банків знають, що банки мають розкривати інформацію про реальну відсоткову ставку за кредитами. З метою підвищення рівня фінансової грамотності населення, враховуючи передовий зарубіжний досвід, обґрунтовано необхідність запровадження таких заходів: 1) навчання дітей базовим економічним категоріям з раннього віку; 2) розробка спеціальних обов’язкових курсів фінансової грамотності для школярів; 3) створення системи навчання викладачів; 4) популяризація необхідності підвищення рівня фінансової грамотності (майстер-класи, круглі столи, лекції, семінари, конференції, методична література тощо); 5) створення інформаційно-консультативних центрів з надання допомоги населенню з фінансових питань; 6) залучення ЗМІ, використання соціальних мереж, розробка вебсайтів, платформ для розвитку фінансової грамотності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка моделей кількісної оцінки впливу рівня фінансової грамотності на фінансову інклюзію шляхом побудови: 1) логістичної регресії; 2) пробіт-регресії. Також потребують уваги питання управління ризиками, пов’язаними з фінансовою грамотністю, фінансовою поведінкою та фінансовою інклюзією.

Стаття написана українською мовою


Шуба О. А.
Провідні тенденції процесу віртуалізації світового фондового ринку (c. 67 - 73)

Метою статті є дослідження сучасного стану та тенденцій процесу віртуалізації світового фондового ринку. Проаналізовано сучасний етап віртуалізації світового фондового ринку, який відзначається розвитком існуючих і появою нових електронних фінансових послуг та електронних грошей; збільшенням масштабів використання електронних платіжних систем, систем безготівкових розрахунків і поширенням віртуальних валют (криптовалют). Серед основних наслідків процесу віртуалізації світового фондового ринку в статті визначено консолідацію бірж, швидкі темпи розвитку позабіржової торгівлі; зростання обсягів торгівлі віртуальними похідними інструментами з метою отримання спекулятивних прибутків; розширення сфери застосування криптовалют. Відзначено, що виник феномен спекулятивної віртуалізації, сутність якої полягає в орієнтації учасників фінансового ринку на отримання прибутків від цінових коливань вартості фінансових активів (акцій, облігацій та деривативів). Також визначено, що сучасні біржові технології дають можливість створювати ексклюзивні фінансові інструменти, які по суті є віртуальним капіталом, що без матеріальних підстав формує тенденцію до самозростання. Приділено увагу процесу нарощування фіктивно-спекулятивного капіталу, який є некерованим, а сам фіктивно-спекулятивний капітал існує у формі фондових інструментів, що існують незалежно від власної матеріальної основи, знаходячись у стані незалежного самозростання. Зроблено висновок про те, що сучасний етап віртуалізації світового фондового ринку містить два основні аспекти: по-перше, домінування віртуальної (цифрової) інфраструктури (торговельні платформи, принципово нові консолідовані клірингові системи); по-друге, зростання обсягів віртуальних спекулятивних похідних фінансових інструментів, чому сприяють використання ІТ та інноваційного програмного забезпечення. Серед наслідків віртуалізації фінансових ринків розглядається і зміна структури інвесторів: якщо раніше на фондових ринках основними учасниками були інституційні інвестори, то останніми роками, завдяки інформаційним технологіям, зростає кількість фізичних осіб, які тепер також мають ризик значних фінансових втрат.

Стаття написана українською мовою


Августова О. О., Ромашко О. М., Кузьменко О. П.
Корпоративне звітування: європейський досвід (c. 74 - 82)

Розкриття інформації про екологічні, соціальні й управлінські аспекти (ESG) в діяльності компаній країн – членів Європейського Союзу (переважно великий і середній бізнес) останнім часом стає все більш актуальним. Метою дослідження є узагальнення європейського досвіду щодо сутності, формату презентації, наповненості, нормативного забезпечення та основних проблем, які виникають при складанні корпоративної звітності. У статті визначено, що корпоративна звітність у ЄС перебуває на етапі розвитку та постійного вдосконалення, оскільки щодня змінюються інформаційні запити внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів, на які необхідно оперативно та якісно реагувати менеджменту компаній. Розглянуто європейський досвід щодо розуміння економічної сутності корпоративної звітності. Виділено основні передумови впровадження корпоративного звітування й елементи нефінансової компоненти корпоративних звітів у ЄС. Розглянуто та проаналізовано нормативно-правове забезпечення, що функціонує в окремих країнах – членах Європейського Союзу щодо формування корпоративної звітності (сфера діяльності компанії, нефінансові показники, які відображаються у звітності, тощо), що є важливим підґрунтям для розвитку принципів сталого розвитку. Окреслені основні пропозиції щодо корпоративної звітності зі сталого розвитку, які були надані у 2021 р. Європейською комісією. Розглянуто найбільш розповсюджені формати подання звітності, що відображають ефективність реалізації ESG-аспектів на підприємствах. Визначено, що формування нефінансової компоненти в корпоративній звітності надає конкретні переваги для компанії, допомагає зміцнити довіру інвесторів, бути бізнесу більш прозорим, відкрити компаніям доступ до нових джерел капіталу, але водночас це – клопіткий процес, який формує перед науковою спільнотою та бізнесом нові виклики.

Стаття написана українською мовою


Савченко М. В., Клещенко Б. С., Шейгець А. М.
Міжнародне оподаткування й особливості функціонування податкових систем у провідних країнах світу (c. 82 - 88)

Метою статті є визначення поняття міжнародного оподаткування та його ролі в розвитку суспільства, впливу податкових систем на економічне зростання країн світу, особливості податкових систем розвинутих країн та їх місце в рейтингу за індексом міжнародної конкурентоспроможності податкової системи. Також було досліджено основні зміни оподаткування в розвинутих країнах, складено рейтинг і проведено аналіз на підставі показників податкових надходжень та конкурентоспроможності. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто сучасні моделі оподаткування, особливості та відмінності податкових систем провідних країн світу. Таким чином, було виявлено, що основним джерелом надходжень до бюджету порівняно із іншими джерелами, є податки – як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. Оподаткування є основною функцією управління. Воно має потенціал формувати стосунки між державою та суспільством. Податкові надходження дозволяють державам забезпечувати безпеку та суспільні блага. Крім того, податкова політика, яка доповнює грошово-кредитну політику, має життєво важливе значення у збереженні економічної стабільності за рахунок обмеження рівня інфляції та врівноваження рівноваги на ринку. У результаті дослідження було визначено основні податки, що використовуються для вимірювання індексу міжнародної конкурентоспроможності податкової системи, наведено аналіз зміни положення в рейтингу індексу міжнародної конкурентоспроможності податкової системи країн «Великої сімки». Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування залежності між функціонуванням податкових систем країн «Великої сімки» та економічним становищем і розвитком цих країн, а також впливу податкових надходжень на ВВП. Існує потреба виявлення основних тенденцій функціонування податкових систем провідних країн світу, визначення впливу зовнішніх факторів на податкову політику, а також оцінка податкових систем розвинених країн за індексом міжнародної конкурентоспроможності податкової системи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2022

Бєлікова Н. В., Дороніна М. С.
Зарубіжний досвід вирішення проблемних ситуацій в регіональному розвитку після воєнних конфліктів (c. 10 - 16)

Воєнна агресія РФ, яка розпочалася 24 лютого 2022 р., уже призвела до величезної кількості загиблих, втрати промислових підприємств через їх повну або часткову руйнацію, знищення житла та інших об’єктів соціальної інфраструктури. Ці та інші важкі наслідки в сукупності свідчать про величезну гуманітарну катастрофу в нашій країні. Наразі оцінити всі втрати економіки України від війни неможливо через брак статистичних даних, проте прогнозоване падіння ВВП України у 2022 р. складатиме від –10% до –40% за умови тривалості активної фази війни не довше кількох місяців та нерозширення географії окупованих територій. Прогнозоване економічне падіння внаслідок воєнних дій загострюється різким зниженням експортних можливостей через блокування морських портів, втрату металургійних підприємств, а також мінуванням полів, що унеможливлює посівну, тощо. Станом на квітень 2022 р. найбільш постраждалими від війни були дев’ять регіонів України, на які у 2020 р. припадало 30% ВВП, серед них і Харківська область. За цих умов корисним є вивчення зарубіжного досвіду вирішення проблемних ситуацій у регіональному розвитку після воєнних конфліктів. Метою даної статті є узагальнення зарубіжного досвіду вирішення проблемних ситуацій та економічного відновлення в різних країнах світу та їх регіонах після воєнних конфліктів. Проведений аналіз впливу воєнних конфліктів на економіку тих країн, де вони відбувалися, свідчить про стрімку динаміку падіння ВВП на душу населення після воєнного конфлікту. Тому одразу по його завершенню постає питання створення дієвих механізмів для вирішення проблемних ситуацій у регіональному розвитку, що були спричинені війною. Досліджено особливості реалізації Плану Маршалла як вичерпного прикладу дієвого механізму відродження економіки європейських країн та їх регіонів, усунення торгових бар’єрів, відновлення виробничого потенціалу та розвитку демократичного суспільства. Проведено аналіз досвіду Югославії, яка після Другої світової війни одержувала допомогу від США, що дозволило запровадити достатньо ефективну державну політику стимулювання соціально-економічного розвитку проблемних регіонів країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2022

Романенко С. С.
Зарубіжний досвід управління розвитком спортивно-оздоровчої діяльності (c. 14 - 19)

В умовах військової агресії та бойових дій, що відбуваються на території України, проблеми спортивно-оздоровчої діяльності, на жаль, відходять на другорядні позиції. Значна частина об’єктів спортивної інфраструктури зруйнована ворогом, припинено тренування та проведення змагань, що загрожує втраті спортивного потенціалу країни. Галузь зазнала значного скорочення фінансування, а частина перспективних спортсменів виїхала за кордон. Дослідження показали, що наразі відсутні системні наукові та практичні розробки щодо становлення та розвитку спортивно-оздоровчої сфери в умовах бойових дій та поствоєнного періоду, що обмежує наші можливості в рамках передбачення та прогнозування на перспективу, але актуалізує подальші дослідження в цьому напрямку. Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду управління розвитком спортивно-оздоровчої діяльності та можливості його використання в Україні. Досліджено та систематизовано досвід провідних країн щодо організації управління спортивно-оздоровчою діяльністю; визначено можливості імплементації окремих механізмів та інструментів у вітчизняну модель на сучасному етапі її реорганізації. Зазначено, що наразі базовою умовою розвитку системи є пошук найбільш оптимального балансу повноважень між державою, регіонами та приватним сектором щодо управління даною сферою, який включає переваги, з одного боку, американської моделі (насамперед у частині створення сприятливих умов для залучення приватного капіталу) та європейської моделі, – з іншого боку, що передбачає помірне державне вручання шляхом установлення пріоритетів, координації суб’єктів господарської діяльності та цільове фінансування пріоритетних напрямків. Зазначено, що визначальними рисами, які є характерними для системи управління спортивно-оздоровчою діяльністю в усіх країнах, що досягнули високих результатів у даній сфері, є насамперед: розвинута нормативно-законодавча база та інституції, чіткі державні пріоритети розвитку спорту, диверсифіковані джерела фінансування й інструменти стимулювання підприємництва, а також висока увага до підготовки кадрів і розвитку науки і техніки в галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2022

Шуба М. В., Фролова В. Р.
Старіння населення країн Європейського Союзу: особливості та соціально-економічні наслідки (c. 11 - 17)

Метою статті є визначення особливостей і соціально-економічних наслідків старіння населення для країн Європейського Союзу. У статті наведено частку населення старше 65 років від загальної кількості населення ЄС за період 2011–2021 рр., визначено країни ЄС з найбільшою та найменшою частками літнього населення в загальній чисельності населення, а також зміни цього показника у 2021 р. порівняно з 2011 р. Встановлено, що основними причинами зростання відносної частки літніх людей в ЄС є збільшення тривалості життя та стабільно низький рівень народжуваності протягом багатьох років. Наведено очікувану тривалість життя при народженні, а також динаміку народжуваності в ЄС. Розглянуто коефіцієнт демографічного навантаження літнім населенням в ЄС. Розраховано коефіцієнт кореляції між кількістю населення похилого віку та ВВП, а також між кількістю населення похилого віку та споживчими витратами домогосподарств. Результат свідчить про тісний зв’язок між даними показниками. Серед основних соціально-економічних наслідків старіння населення виділяють скорочення пропозиції на ринку праці, вплив на темпи економічного зростання, зміни обсягів накопичень у фінансовій системі, дефіцит бюджету пенсійних систем, зростання навантаження на органи системи охорони здоров’я тощо. Наведено три варіанти впливу держав – членів ЄС на ситуацію, що склалася: стимулювати створення шлюбів або спільного проживання та народження дітей; проводити додаткові заходи по залученню іммігрантів працездатного віку; розробляти нові заходи соціальної політики, спрямовані на пом’якшення негативних наслідків старіння населення. Одним із головних інструментів подолання негативних наслідків процесу старіння населення є ефективна реалізація ресурсного потенціалу представників старшого покоління. Важливими визначено також такі заходи зі збільшення чисельності робочої сили, як навчання протягом усього життя та політика зайнятості людей похилого віку.

Стаття написана українською мовою


Шуба О. А., Льоткіна В. В.
Сучасний стан необанкінгу в США та країнах Європи (c. 17 - 24)

Метою статті є дослідження сучасного стану та тенденцій необанкінгу в США та країнах Європи. Відзначено, що найвищий у світі показник кількості клієнтів, які мають банківські рахунки виключно в цифровому форматі, зафіксовано в США. Прогнозується подальше зростання кількості таких клієнтів, по-перше, за рахунок існуючого потенціалу чисельності населення, по-друге, за рахунок зростання кількості банків, які проводять операції виключно в цифровому форматі. У 2022 р. вартість транзакцій необанкінгу в США має досягти 1,2 трлн дол., а у 2017 р. вона складала трохи більше 9,0 млрд. дол. США. Вартість транзакції на одного користувача необанкінгу у 2021 р. у середньому дорівнювала близько 25 тис. дол. США на рік і має тенденцію до зростання. На початку 2022 р. у США було зареєстровано 60 необанків. Зазначено, що в Європі перші необанки почали з’являтися у 2015 р., а фінансові компанії Великої Британії, Німеччини, Франції та Фінляндії були лідерами нового руху – фінтех-індустрії. Згодом ця тенденція поширилась і на інші країни Європи, де зараз налічується понад 70 необанків. Позитивна динаміка кількості споживачів послуг необанків формується завдяки низці переваг, серед яких не тільки онлайн-обслуговування. Необанки мають такі переваги порівняно з традиційними банками: пропонують більш привабливі процентні ставки за депозитами за рахунок економії на утриманні відділень і співробітників; мають спрощений процес надання кредитів за рахунок використання сучасних технологій оцінки кредитного ризику клієнтів; пропонують нижчі тарифи, іноді зовсім відсутні платня за обслуговування карток і перекази коштів; мають принципово нові рішення щодо звичайних банківських послуг, надаючи послуги з автоматичного аналізу транзакцій рахунків і пропонуючи користувачам рахунків персоналізовані фінансові рішення. Зроблено висновок про те, що основними тенденціями на ринку цифрового банкінгу Європи є такі: орієнтація на національні ринки; активна діяльність традиційних банків по розширенню послуг цифрового банкінгу; поступове перетворення необанків на повноцінні банківські установи.

Стаття написана українською мовою


Сюй Вейдун
Імплементація інноваційних процесів для забезпечення розвитку соціальної інфраструктури Китаю (c. 25 - 31)

Імплементація динамічних процесів інноваційних перетворень у соціальній сфері для багатьох країн світу є запорукою ефективного управління їх соціально-економічними системами. На сьогоднішній день Китайська Народна Республіка (КНР) намагається знайти власний підхід до ефективного розвитку соціальної інфраструктури територій, позаяк ця проблема актуалізується в контексті масштабних соціально-економічних реформ, а можливість її вирішення забезпечується значним зростанням інноваційного потенціалу КНР. Відзначається, що підтримання досягнутого рівня та подальший соціально-економічний розвиток держави неможливі без регулярного впровадження нововведень. Китай є одним зі світових технологічних і наукових лідерів, який швидко адаптується та створює власні інновації. Однак розвиток соціальної сфери потребує окремих інноваційних ініціатив та проектів. Визначено, що соціальні інновації просуваються як національна стратегія розвитку Китаю з середини 2010-х років. Нові ідеї, моделі організаційної поведінки, політичні програми трансформувалися в соціальні інновації. Усе це створює клімат, який сприяє соціальним інноваціям як загальній концепції. Були розглянуті погляди науковців Китайської Народної Республіки щодо гармонійного соціального розвитку китайського суспільства, у тому числі: реалізація пріоритетної стратегії освіти; удосконалення системи охорони здоров’я; активна реалізація політики зайнятості; створення справедливої системи розподілу; справедливі соціальні гарантії; скоординований розвиток регіонів. Висвітлено кроки реалізації стратегії соціально-економічного прориву Китаю: по-перше, збільшення частки ринкової економіки та зниження рівня підтримки державних підприємств; по-друге, стимулювання внутрішнього ринку та споживання; по-третє, поліпшення соціального захисту, що допоможе вирішити демографічну проблему; по-четверте, інвестування в розвиток менш забруднюючих галузей, поступово скорочуючи кількість ТЕС, переходити на альтернативні джерела енергії; по-п’яте, принципово важливими є боротьба з корупцією та зміцнення верховенства права.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2022

Дугінець Г. В., Лук’яненко В. В.
Управлінська діяльність в міжнародних компаніях у постковідний період (c. 21 - 26)

Глобальна пандемія COVID-19 спричинила появу значної невизначеності в міжнародному бізнесі. Це пов’язано з тим, що поширення вірусу значною мірою впливає на державну політику щодо соціальних обмежень, а також на економічну поведінку населення, що, своєю чергою, спричиняє розвиток кризових явищ у бізнесі. Тому міжнародні компанії повинні прийняти нову корпоративну поведінку, яка відповідає належним протоколам охорони здоров’я, але з урахуванням наявних значних відмінностей у діяльності цих компаній. Метою дослідження є ідентифікація особливостей трансформації управлінської діяльності в міжнародних компаніях в постковідний період. Дослідження проведено із застосуванням методів теоретичного узагальнення, порівняльного аналізу, синтезу, індукції та дедукції, що дало змогу встановити фактори ризику пандемії COVID-19 для бізнесу, а також їх вплив на формування стратегії управління міжнародними компаніями в постковідний період. У результаті аналізу фактологічного матеріалу узагальнено підходи до управління бізнес-ризиками у зв’язку з пандемією COVID-19. Вони включають вивчення макро- та мікроризиків з економічної точки зору та їх впливу на поведінку та купівельну спроможність споживачів. Внаслідок пандемії бізнес зазнав труднощів через зменшення товарообігу, спричинене зниженням споживчого попиту. Доведено, що послаблення соціальних обмежень щодо економічної діяльності через небезпеку передачі COVID-19 слід трактувати з урахуванням можливих ризиків для міжнародних компаній. Тобто виникає необхідність трансформації управління ризиками в міжнародних компаніях у відповідь на COVID-19. Воно повинно здійснюватися дисципліновано та з нульовою толерантністю до будь-якої недбалості. Обґрунтовано, що нова модель управлінської діяльності міжнародної компанії повинна сприяти контролю за поширенням COVID-19 і відповідно має включати три основні етапи – планування, впровадження та вбудовування. Майбутні дослідження в цій науковій площині будуть більше зосереджені на розробці інструментарію управління ризиками, виходячи з диференційованих потреб міжнародних компаній, які обумовлені наявністю значних відмінностей в їх діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2022

Кизим М. О., Салашенко Т. І., Котляров Є. І.
Розбудова ринків теплової енергії: досвід європейських країн і висновки для України (c. 64 - 75)

Метою статті є дослідження європейського досвіду функціонування ринків теплової енергії, виявлення складових їх дерегулювання та розробка пропозицій щодо формування регіональних ринків теплоенергії в Україні. У статті визначено, що наразі не існує транс’європейського законодавства щодо формування ринків теплової енергії, є лише окремі положення, які стосуються її виробництва, споживання та обліку. Із теоретичної точки зору виділяють три типи конкуренції на ринках теплової енергії: між джерелами теплозабезпечення; між виробниками централізованого тепла; між компаніями за активи. Проаналізований досвід розвитку ринків теплової енергії трьох європейських країн свідчить про принципові відмінності в його будові. Ринки теплової енергії Данії є державно регульованими, на яких має місце часткове розмежування функцій виробництва, транспортування та розподілу тепла; ціноутворення здійснюється на регуляторних засадах неприбутковості; відсутні прозорі умови доступу до мережі, а у споживача обмежені можливості щодо відключення від системи. У Швеції відкрита конкуренція на оптовому рівні між виробниками тепла; функції виробництва та постачання є розмежованими, а функції розподілу та постачання є об’єднаними; роздрібний ринок тепла є саморегульованим, що передбачає необхідність узгодження цін тепла між постачальниками і споживачами, які в разі незгоди мають змогу відмовитися від централізованого опалення. Литовські ринки теплової енергії відкриті для конкуренції на оптовому рівні та функціонують у форвардному сегменті, тоді як на роздрібному рівні є регульованими, на яких відбувся андбандлінг передачі від виробництва та постачання; запроваджений регуляторний доступ до тепломереж для незалежних виробників, а споживачі мають право відмовитися від централізованого теплозабезпечення. Виділені особливості дозволили надати пропозиції щодо формування ринків теплової енергії в Україні, серед яких: розбудова конкуренції між виробниками тепла; розмежування функцій виробництва, передачі та розподілу; формування його форвардного, спотового та балансуючого сегментів; запровадження аукціонів із заявленим методом ціноутворення під пресом регуляторних цінових обмежень, які встановлюються на засадах бізнес-стандартів за системою бенчмаркінгу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2022

Нестор О. Ю.
Інструменти реалізації Плану Маршалла й особливості та наслідки впливу американської політики на Європу (c. 87 - 92)

У статті розкрито спектр інструментів, які використовувало Управління економічної співпраці (Economic Cooperation Administration – ECA) під час реалізації Плану Маршалла: запрошення до дії, консультації, співпраця фахівців, спільна відповідальність, аналіз національних рахунків, спектр аналітичних підходів, переконання, контроль за наданою допомогою, право голосу щодо використання коштів допоміжних партнерських фондів, проєктна процедура, технічна допомога. Деякі з них були значно ефективнішими та результативнішими за інші, наприклад консультації, співпраця фахівців, технічна допомога. Програма відновлення Європи була спільною справою США та Європи, при її розробці не нав’язувалися умови, що суперечили інтересам європейців та не відбувалося підпорядкування економік європейських країн економіці Сполучених Штатів Америки. Цілі Плану Маршалла були етично обґрунтовані, що було дуже важливим для встановлення довіри до США та дій для реалізації взаємовигідних цілей. Курс було встановлено на демократичне світове лідерство, а не на імперіалізм. У статті розглянуто вплив США на європейську економіку під час реалізації Плану Маршалла, а також аспекти впливу та втручання Сполучених Штатів Америки. Проаналізовано особливості та наслідки впливу американської політики на Європу, зокрема: масштабні цілі Плану Маршалла, чітке адміністрування, взаєморозуміння та повага, політична та економічна надійність, узгодженість між принципами і діями та інші. Рекомендовано використати такі інструменти для програми відновлення України: консультації, співпраця фахівців, спільна відповідальність, контроль за наданою допомогою та право голосу щодо напрямків її використання, проєктна процедура, технічна допомога. Зазначено, що цей перелік не є вичерпним, тому під час реалізації «Плану Маршалла для України» можуть бути створені нові інструменти реалізації програми допомоги – як універсальні, так і специфічні, що можуть бути застосовані лише в контексті української ситуації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2023

Лі Зонкен, Лі Жуоран, Сохань І. В., Жукюань Ян
Дослідження особливостей збалансованого економічного та соціального розвитку в етнічних регіонах Південно-Західного Китаю в перспективі загального процвітання (c. 21 - 26)

При економічному і соціальному поступі зазнає зміни фокус регіонального незбалансованого розвитку. В нову епоху соціалізму з китайською специфікою прагнення людей до кращого життя вже не обмежується матеріальними і культурними потребами; поняття кращого життя стає все більш диверсифікованим, виходячи за рамки індивідуального або сімейного добробуту на мікрорівні і осягаючи розширену перспективу суспільного розвитку. Із зосередженням уваги на етнічних регіонах Південно-Західного Китаю, ця робота розглядає фундаментальні характеристики їхнього скоординованого економічного та соціального розвитку і пропонує відповідні політичні рекомендації, які забезпечують теоретичну основу для науковців, що вивчають збалансоване регіональне економічне зростання. Представлене дослідження деталізує характеристики збалансованого економічного і соціального розвитку в етнічних регіонах Південно-Західного Китаю в чотирьох вимірах: стійке економічне зростання, соціальна стабільність, екологічна цивілізаційна розбудова та людиноцентрична ідеологія розвитку. Шляхом порівняльного аналізу представлено синтез вітчизняних та міжнародних досліджень, а також узагальнено теоретичні засади та практичний досвід, суттєві для майбутнього розвитку етнічних регіонів Південно-Західного Китаю. У роботі розглядаються чотири ключові елементи розвитку етнічних регіонів Південно-Західного Китаю. По-перше, акцентовано увагу на високоякісному економічному зростанні, яке підвищує загальну продуктивність факторів виробництва через реформу структур, пов’язаних із пропозицією, та сприяє створенню сучасної промислової системи. По-друге, соціальна стабільність, що є ключовим компонентом для досягнення кращого життя, яка вимагає посилення соціальної справедливості та зміцнення системи соціального забезпечення при збереженні національної єдності. По-третє, стаття підкреслює важливість побудови екологічної цивілізації і обстоює «зелені» технології, «зелену» промисловість і «зелене» споживання задля досягнення сталого розвитку. Насамкінець презентовано людиноцентричну ідеологію розвитку, яку спрямовано на забезпечення засобів до існування, зокрема зосереджуючись на освіті, розподілі доходів, зайнятості та інших сферах. В статті досліджуються основні характеристики скоординованого економічного і соціального прогресу в етнічних регіонах Південно-Західного Китаю, а також до уваги науковців надається теоретична база для дослідження збалансованого регіонального економічного розвитку.

Стаття написана англійською мовою


Лю Лінь
Аналіз досвіду Китаю та Узбекистану в галузі сільського господарства (c. 27 - 33)

Мегапроєкт КНР «Один пояс, один шлях» є продовженням урядового проєкту, відомого під назвою «Новий Шовковий шлях», що мав на меті створення транспортного коридору між Китаєм і країнами Європи. У рамках означеного проєкту державам Центральної Азії, до яких належить Республіка Узбекистан, відводилась роль територій, по яких проходять декілька взаємодоповнюючих одна одну гілок транзиту китайських товарів до Європи та Південної Азії. Мета статті полягає в дослідженні стану та можливостей міждержавного співробітництва КНР та Узбекистану в галузі сільського господарства та реалізації супутніх інфраструктурних проєктів. Співробітництво між двома країнами спрямоване не тільки на розбудову транспортних та інфраструктурних об’єктів, а й на деякі галузі, привабливі для експортно-імпортної діяльності обох країн, зокрема на сільське господарство. Спільні риси соціально-історичного розвитку та відсутність ідеологічного антагонізму між урядами країн сприяють їх гармонійному економічному співробітництву. Проведені реформи в промисловості та сільському господарстві Китаю мали як позитивні, так і негативні наслідки. У міру того, як у країні продовжує стрімко поширюватися індустріалізація, величезні сільськогосподарські площі перетворюються на промислові зони. Як наслідок, виникла проблема недостатності придатних до сільського господарства територій. Республіка Узбекистан є шостим за величиною виробником і другим за величиною експортером бавовни у світі. За останні роки посівні площі в країні значно скоротилися. Основною причиною є нестача води. Співробітництво двох країн спрямоване на подолання цих проблем. Залучення інвестицій КНР виключно в сільське господарство Узбекистану, без реалізації супутніх інфраструктурних проєктів, не дасть значного економічного ефекту. Серед намірів сумісного співробітництва КНР та Узбекистану є також побудова сонячних електростанцій, об’єктів відновлюваної енергетики, телекомунікаційних мереж та інфраструктурні проєкти.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2023

Іляш О. І., Лупак Р. Л., Смоляр Л. Г., Хаустова В. Є., Бояринова К. О.
Композиція порівняльних характеристик соціальної політики європейських країн (c. 24 - 32)

Метою дослідження є наукове обґрунтування та композиційне представлення порівняльних характеристик тенденцій соціальної політики в низці європейських країн із урахуванням певного набору критеріїв соціального забезпечення та приведенням аналітичних висновків стосовно їх змін. Обґрунтовано актуальність розширення сфер реалізації соціальної політики, що обумовлена теперішніми трансформаціями суспільних цінностей і швидким технологічним розвитком світового господарства. Це потребує проведення постійного моніторингу соціальних змін та аналізу впливу глобального середовища на соціально-економічний розвиток країн. Наведено порівняльні характеристики соціального забезпечення населення деяких європейських країн за низкою критеріїв (ратифікація оновлених Конвенцій МОП про соціальне забезпечення, ефективне охоплення соціальним захистом (включно з показниками ЦСР 1.3.1, 3.8.1), витрати на охорону здоров’я та соціальний захист, законодавче охоплення соціального захисту, допомоги на дітей та сім’ї, захист материнства, допомога у зв’язку з хворобою, захист від виробничих травм, захист від безробіття, виплати по інвалідності, пенсії за віком). Наголошено на явній відмінності соціальної політики України від європейських країн, що головним чином пов’язана із соціально-економічним станом нашої країни та посилилася від початку загострення гібридних загроз і необхідності військового захисту. Виділено тенденції, що визначають критичну необхідність теперішніх реформ у соціальній політиці та мають значний вплив на соціально-економічний стан європейських країн. Наголошено на подальшому поглибленні соціальних проблем і необхідності ще більш активного реформування соціальної сфери. Зроблено висновок, що основним завданням України в теперішніх умовах є задоволення базових потреб та інтересів суспільства, підтримання основних процесів життєдіяльності соціуму, забезпечення на достатньому рівні освоєння та творення соціальних цінностей.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2023

Галуцьких Н. А., Дідорчук І. Л., Кошкарьова Є. Л., Шуба О. А., Тахтаулова А. В.
Сучасний стан зовнішнього боргу США (c. 43 - 53)

Останніми десятиліттями світове господарство характеризується постійним зростанням зовнішнього боргу практично всіх країн світу (виключенням є лише ті країни, до яких у інвесторів та кредиторів немає довіри), що поглиблює проблему світової заборгованості та взаємозалежність країн-кредиторів та країн-боржників. Метою даної статті є аналіз сучасного стану зовнішнього боргу США як країни, яка до цього часу має бездоганну кредитну історію та високі кредитні рейтинги та водночас у багатьох публікаціях розглядається як потенційна загроза для всього світу в разі дефолту. За досліджуваний період (70 років) зовнішній борг США постійно зростав, і проведений у роботі тренд-аналіз свідчить, що це зростання продовжиться в середньостроковій перспективі. Зовнішній борг США в абсолютних величинах є найбільшим у світі, збільшившись за останні 10 років майже вдвічі. Разом із тим, серед країн, які мають найбільший показник співвідношення загального державного боргу до ВВП, США займають лише п’яте місце, адже і ВВП США мають найбільший у світі. Серед основних причин такого значного державного боргу аналітики виділяють найбільший у світі військовий бюджет, значне зниження останніми роками податків та значні витрати на подолання наслідків COVID-19. Завдяки високому рівню ВВП, високим кредитним рейтингам і статусу резервної валюти в долара США цінні папери уряду США є привабливими для інвесторів. Центральні банки інших країн, пенсійні, страхові та інвестиційні фонди все ще мають достатній рівень довіри до США та вкладають фінансові ресурси в боргові цінні папери уряду США. Перспективи зовнішнього боргу США залежать від можливостей Федеральної резервної системи (ФРС) знайти шляхи вирішення внутрішніх проблем, серед яких найгострішими є зростаюча інфляції та скорочення витрат домогосподарств. Дефолт США вважається вкрай малоймовірним, але у випадку його оголошення матиме серйозні наслідки для світової економіки, створивши невизначеність не тільки для економіки США, але і для глобальної фінансової стабільності. Дефолт по зовнішніх зобов’язаннях США призведе до зниження кредитного рейтингу США, що спричинить значну волатильність світового фондового ринку, падіння фондових індексів та збільшення вартості запозичень, що, своєю чергою, значно зменшить можливості отримання кредитних ресурсів підприємствами та домогосподарствами. Падіння курсу долара США, що стане результатом оголошеного дефолту, спричинить зростання цін на сировинні товари, у тому числі, на нафту, що призведе до зростання інфляції в усьому світі. Також виникнуть проблеми з ланцюгами поставок у міжнародній торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Карпенко М. Ю.
Формування доходів місцевих бюджетів у країнах Європейського Союзу (c. 53 - 64)

Метою статті є узагальнення та систематизація досвіду формування доходів місцевих бюджетів у державах – членах ЄС. Визначено, що середнє значення співвідношення доходів місцевих бюджетів до ВВП у 27 країнах – членах ЄС за період 2001–2022 рр. складає 12,24%, проте діапазон значень цього показника в розрізі країн суттєво різниться. Так, в острівних державах, наприклад на Мальті та Кіпрі, це співвідношення становить 0,58% і 1,69% відповідно, тоді як у Данії – 33,67%. Найвищу фіскальну значущість у структурі бюджетних доходів місцевих бюджетів мають трансферти, далі слідують податкові надходження. До податкових надходжень місцевих бюджетів зараховують категорію місцевих податків і зборів, а також розщеплені надходження від загальнодержавних податків (shared taxes). До категорії останніх відносять податок на доходи фізичних осіб і корпоративний податок. У статті розраховано ступінь бюджетної децентралізації у сфері доходів у країнах ЄС. Найбільш децентралізовані у сфері доходів нордичні країни, а також країни із трирівневою бюджетною системою. У вибірці країн Центральної Європи, які є членами ЄС, найвищий рівень децентралізації – в Чехії та Польщі. Основним джерелом податкових надходжень місцевих бюджетів вважаються податки на власність (property taxes). Ключовими перевагами зарахування цих податків до місцевих є іммобільність податкової бази, а також більша обізнаність місцевої влади порівняно з центральною щодо майнового стану мешканців територіальної громади, тому логічним кроком є те, що місцева влада, у переважній більшості випадків, установлює розмір ставок податку та визначає податкові пільги. З’ясовано, що в державах – членах ЄС у переважній більшості випадків одночасно оподатковуються два класичні об’єкти нерухомого майна – земля та будівлі. Однак у деяких випадках оподатковуватись може виключно земля – така практика присутня, наприклад, в Естонії та Данії, а в Литві, Нідерландах та Ірландії об’єктом оподаткування виступають будівлі, які розташовані на земельних ділянках, а сама земля не підлягає такому оподаткуванню. Обґрунтовано напрями підвищення фіскальної ефективності майнових податків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2023

Мухін В. А., Бєлікова Н. В.
Напрями та перспективи імплементації зарубіжного досвіду щодо відновлення соціально-економічного розвитку після воєнних конфліктів (c. 19 - 26)

Одним із найбільш потужних за масштабами руйнування під час війни, залученням населення у воєнні дії та швидкістю повоєнного відновлення є досвід країн після Другої світової війни. Окрім Плану Маршалла, історія має декілька інших прикладів успішного повоєнного відновлення соціально-економічного розвитку, повернення країнами зруйнованого внаслідок війни потенціалу, а також вдалої повоєнної модернізація економіки. У зв’язку з цим подальшого поглиблення потребують дослідження напрямів та перспективи імплементації зарубіжного повоєнного досвіду в реалії України, а також пошуку шляхів вирішення можливих проблем, що цей процес супроводжуватимуть. Метою статті є узагальнення зарубіжного досвіду повоєнного економічного відновлення та аналіз можливостей його імплементації в Україні та її регіонах у повоєнному періоді. Проведено аналіз механізмів та особливостей повоєнного відновлення Південної Кореї, Японії, Німеччини та визначено, що спільним моментом для всіх країн є поєднання міжнародної допомоги (її прозоре та ефективне використання) та створення власних унікальних механізмів повоєнного відновлення, які відповідали національним соціально-економічним інститутам. Обґрунтовано, що поточний моніторинг та оцінка збитків свідчать про значну шкоду, компенсувати яку власними силами Україна навряд чи зможе. Позитивним моментом є те, що наявність донорської підтримки є одним із факторів успіху в повоєнному відновленні проаналізованих вище країн. Визначено, що наявність значних збитків для економіки після війни не означає, що повоєнне відновлення не може бути ефективним. Навпаки, зарубіжний досвід країн, які успішно відновилися в повоєнному періоді, свідчить, що достатні обсяги донорської допомоги та прозорий механізм її використання є запорукою відновлення промисловості на якісно новій основі та підвищення ефективності функціонування економіки загалом порівняно з довоєнним періодом. Доведено, що ефективний план повоєнного відновлення для України обов’язково має враховувати національні та регіональні особливості, наприклад при визначення пріоритетів для першочергового відновлення – галузей, які мають інноваційний конкурентоспроможний потенціал. У процесі повоєнного відновлення має змінитися модель економіки шляхом модернізації кожної її компоненти, що забезпечить її ефективність функціонування та стійкість до зовнішніх і внутрішніх викликів у майбутньому.

Стаття написана українською мовою


Щупаківський Р. В.
Світовий досвід налагодження та розбудови системи державного управління процесами цифровізації: інституційний базис і ресурсне забезпечення (c. 26 - 31)

Мета статті полягає в узагальненні світового досвіду налагодження та розбудови системи державного управління процесами цифровізації, акцентуючи увагу на інституційному базисі та ресурсному забезпеченні. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, а також враховуючи динамічні тенденції поглиблення глобалізації та неоіндустріалізації, зроблено висновки про постійне розроблення та активне застосування високорозвиненими країнами нових механізмів та засобів при здійсненні цифрової трансформації економіки. У результаті дослідження було з’ясовано, що система державного управління процесами цифровізації вибудовуються відповідно до сформованої інституційної бази (існуючого нормативно-правового поля; прийнятих стратегій, цільових програм, концепцій, проєктів). На прикладі численних високорозвинених країн підкреслено прогресивне поширення електронного урядування в системі державного регулювання цифрової трансформації економіки, що передбачає переведення в інформаційно-комунікаційний формат низки адміністративних послуг, створення системи електронної взаємодії органів державної влади, формування цифрових майданчиків комунікації населення, бізнесу, державних інституцій. Наголошено, що попри відсутність окремих органів у системі державної влади, для організації цифрової трансформації економіки деякі країни створюють недержавні інституції. Доведено, що важливою структурною компонентою державної політики цифровізації є ресурсне забезпечення, а насамперед – акумулювання фінансово-інвестиційного ресурсу через інвестиційні фонди (агенції), банківські структури, кредитні організації та інші інституції. Пріоритетним об’єктом державної політики розвитку сектора цифрової економіки прийнято розглядати інституційно-інфраструктурне забезпечення. У контексті цього виділено вагому роль у розвитку цифровізації економіки науково-дослідних структур. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі варто розглядати визначення згідно з успішним досвідом високорозвинених країн інших пріоритетних напрямів державного регулювання сектора цифрової економіки, що враховують організаційні, економічні, технологічні та інші особливості цифрового розвитку.

Стаття написана українською мовою


Мельник М. І., Лещух І. В.
Європейський досвід формування та реалізації молодіжної політики в контексті соціального захисту, розвитку молоді та збереження людського потенціалу (c. 32 - 40)

У статті здійснено дослідження європейського досвіду формування та реалізації молодіжної політики в контексті соціального захисту, розвитку молоді та збереження людського потенціалу на прикладі держав Північної Європи (Норвегії, Данії, Швеції, Ісландії, Фінляндії, Великої Британії та країн Балтії). Виявлено спільні риси молодіжної політики досліджуваних країн: міжсекторальний характер молодіжної політики; багатоаспектність обґрунтування стратегічних завдань молодіжної політики; децентралізованість системи управління; дотримання паритету держави та структур громадянського суспільства; спрямованість на посилення залучення молоді до життя суспільства; забезпечення рівних можливостей різних соціальних груп молоді; захист молоді на ринку праці та ін. Встановлено основні принципи, які закладаються країнами Північної Європи при обґрунтуванні та реалізації молодіжної політики, а саме: участь молоді у громадському житті на місцевому та регіональному рівнях має стати частиною загальної політики залучення громадян до громадського життя; стратегії, які реалізуються в усіх сферах, повинні включати молодіжний компонент, тому місцеві та регіональні органи влади зобов’язуються забезпечувати на практиці різні форми участі молоді в житті суспільства; положення та різні форми участі в житті суспільства стосуються всіх молодих людей без будь-якої дискримінації. Проведене дослідження буде корисним при виробленні конкретних пропозицій щодо актуалізації Національної молодіжної стратегії до 2030 року, а також при оновленні переліку заходів з її реалізації у 2024–2030 рр.

Стаття написана українською мовою


Варвашенко В. А., Матюшенко І. Ю.
Особливості розвитку «зеленої» економіки КНР (c. 41 - 49)

Мета статті полягає в оцінці поточного стану розвитку «зеленої» економіки Китаю та надання рекомендацій щодо розвитку «зеленої» економіки. У результаті дослідження було проаналізовано визначення «зеленої» економіки, зібрано відомості щодо витоків та розвитку концепції «зеленої» економіки, яка охоплює економічні, екологічні та соціальні чинники. Також обґрунтовано місце КНР серед обраних країн (Канада, США, Німеччина, Японія, Туркменістан, Україна) за певними показниками «зеленої» економіки, зокрема: викидами СО2, використанням відновлюваних джерел енергії, витрат на дослідження та розробки, забруднення повітря РМ2.5, загальними викидами парникових газів. Також у статті проведено порівняння показників «зеленої» економіки в КНР із середніми за всіма країнами світу. Надано рекомендації щодо подальшого розвитку «зеленої» економіки в КНР, зокрема це стосується: збільшення обсягів будівництва інфраструктури з охорони навколишнього середовища та поліпшення системи охорони навколишнього середовища; збільшення інвестицій в освіту та зосередження на людському капіталі; посилення фінансової підтримки «зеленої» економіки; удосконалення механізму патентування винаходів та трансформації науково-технічних досягнень; поєднання економічного та «зеленого» розвитку; поглиблення реформ і відкритості для підвищення якості іноземних інвестицій. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є оцінка «зеленої» економіки КНР у регіональному розрізі на основі ентропії та систематизації наявних показників, а також побудова власної системи індексів для оцінки рівня розвитку «зеленої» економіки. На основі розрахованих результатів оцінки доцільно було б надати відповідні рекомендації щодо політики для кожного регіону Китаю з метою подальшого розвитку «зеленої» економіки.

Стаття написана українською мовою


Синянський Г. О.
Драйвери розвитку економіки Німеччини в контексті мегатренду диджиталізації (c. 49 - 55)

Цифровізація є одним із ключових сучасних драйверів впливу на розвиток економік як окремих країн, так і світової економіки загалом. Відповідно мегатренд цифровізації зумовлює як можливості, так і виклики для національних економік з найсуттєвішим фокусом на найбільші економіки країн, до яких належить економіка Німеччини. Метою статті є аналіз особливостей комплексу дій ФРН стосовно підтримки цифровізації у традиційних секторах економіки. У статті розглядаються особливості трансформації під впливом цифровізації в традиційних секторах німецької економіки, що приводить до значних змін у рушійних силах економічної моделі ФРН. Зауважено, що німецька економіка стикається з низкою короткострокових викликів, поміж яких тривалі наслідки пандемії COVID-19 і російсько-української війни. Зокрема, під впливом екзогенних факторів темп інфляції у ФРН зріс до 7,9% у 2022 р. із 3,1% у 2021 р. Ці кризові виклики створили певне навантаження на різні сектори німецької економіки, зумовлюючи нові виклики економічного розвитку. Зауважено, що федеральний уряд ФРН застосовує комплексний підхід, націлений як на стимулювання економічного розвитку на короткостроковому етапі, так і на довгострокове зростання, що ґрунтується на інвестиціях у відновлювану енергетику та цифровізацію. Наголошено, що даний збалансований підхід у рамках державної політики сприяв скороченню залежності Німеччини від наявних екзогенних викликів, а також активному постанню Німеччини в ролі лідера у світовій економічній трансформації. Виділено ключові напрями державної політики цифрової трансформації Німеччини. Додатково наголошено на основних викликах цифрової трансформації для національної економіки ФРН. Запропоноване дослідження може бути корисним профільним науковцям і аналітикам, дослідницьким центрам, органам державної та місцевої влади, міжнародним організаціям. Перспективи даного дослідження вбачаються в аналізі кейсів провідних національних економік з цифрової трансформації та їх адаптації у ФРН.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2023

Попело О. В., Жаворонок А. В., Попело О. П.
Світовий досвід стимулювання закладів вищої освіти до розвитку на основі принципів сталості (c. 45 - 53)

У статті досліджено закордонний досвід розвитку закладів вищої освіти за принципами сталості. Проаналізовано основні засади стимулювання закладів вищої освіти до розвитку за концепцією сталого розвитку. Виділено основні бар’єри, тенденції та шляхи подальшого розвитку закордонних університетів у реалізації принципів сталого розвитку. Запропоновано організаційний механізм стимулювання розвитку закладів вищої освіти за принципами сталості з окресленням принципів, які лежать в основі їх сталого розвитку; спонукальних чинників; стримувальних факторів; питань, які вирішують сталі університети, та заходів стимулювання університетів до розвитку за принципами сталості. Окреслено перспективи та переваги розвитку закладів вищої освіти за принципами сталого розвитку: запровадження принципів сталого розвитку в освітній процес; розробка комплексного плану сталого розвитку, у якому чітко зазначено цілі та завдання університету щодо сталого розвитку; сприяння використанню відновлюваних джерел енергії; концентрація на різних аспектах переробки, що сприятиме зменшенню утворення відходів та збереженню ресурсів; запровадження стандартів екологічного будівництва, що базуватимуться на врахуванні принципів енергоефективності та сталості, а також впровадження заходів зі збереження води шляхом використання кращого світового досвіду. Серед основних тенденцій розвитку закордонних закладів вищої освіти за принципами сталості зазначено: інтеграцію концепції сталості в освітній процес закладів вищої освіти; розвиток лідерства; створення центрів сталого розвитку; поширення сталих університетів; активізація співпраці між освітніми закладами. Акцентовано увагу на тому, що закордонні університети активно залучають всіх учасників освітнього процесу та інших стейкхолдерів до сприяння реалізації принципів сталості, тим самим забезпечуючи безперервність сталого розвитку країни та її регіонів.

Стаття написана українською мовою


Жукович І. А., Красноносова О. М.
Організація оцінювання наукової діяльності в Китаї: методологія та досвід (c. 53 - 63)

Побудова ефективної системи організації наукової діяльності, яка є гармонізованою до потреб суспільства, стає нагальним завданням для України. Визначальну роль у цьому процесі відіграє процедура оцінювання ефективності діяльності наукових установ. Метою роботи є узагальнення напрацьованого в Китайській Народній Республіці (КНР) практичного досвіду та пошук можливостей імплементації організаційних засад методології оцінювання результатів наукової діяльності в практику Національної академії наук України. Останніми десятиліттями КНР досягла значних успіхів у розвитку наукової та інноваційної діяльності. Наукові дослідження в Китаї проводяться науково-дослідними інститутами та дослідницькими університетами. Система фінансування наукової діяльності в цій країні побудована на основі результатів оцінювання, які отримано шляхом створення унікальної методології, в якій наукометричний інструментарій поєднано із експертним оцінюванням. Особливість організації наукової діяльності в КНР полягає в тому, що за умови наявності в країні понад 2,5 тисяч закладів вищої освіти більшість наукових досліджень виконуються невеликою кількістю наукових організацій, до числа яких включено лише близько 100 університетів. Реформування організаційного механізму державного управління науковою діяльністю в Китаї відбувалося в декілька етапів, кожен з яких заслуговує на вивчення позитивного досвіду та дає можливість уникнути небажаних помилок. Практичний досвід постійного реформування організаційної системи управління науковою діяльністю Китаю заслуговує на докладне вивчення та пошук шляхів можливої імплементації інструментарію оцінювання результатів наукової діяльності в практику Національної академії наук України, зважаючи на схожість структурної побудови наукової сфери. Обидві країни мають схожі структури управління науковою діяльністю, що включають відповідні профільні міністерства та мережу національних академій наук. Цей факт говорить на користь використання наявного практичного досвіду реформування сфери наукових досліджень та запобігання помилок, яких припустилися урядовці в ході впровадження низки реформ у Китаї (наприклад, доведена практикою недоцільність оцінювання результатів діяльності наукових установ, спираючись виключно на кількісні показники наукової діяльності). Також заслуговує на увагу досвід змішаного фінансування наукових досліджень, що поєднує державні та конкурсні джерела.

Стаття написана українською мовою


Шуба О. А., Хан Руі
Позиції автовиробників КНР на світовому автомобільному ринку (c. 63 - 70)

Світовий автомобільний ринок є одним із найбільш конкурентних ринків у світі, характеристики якого включають технологічні досягнення, різноманітність продукції, конкуренцію та інновації. Метою статті є дослідження досвіду й особливості участі автовиробників Китайської Народної Республіки (КНР) на світовому автомобільному ринку. Визначено, що провідними автовиробниками на світовому ринку є Китай, США, Японія, Індія та Німеччина. Провідними експортерами автомобілів, з точки зору вартості, є Німеччина, Японія, США, Південна Корея та Мексика, а з точки зору кількості – Японія, Німеччина, Китай, Південна Корея та США. Відзначено, що сучасна автомобільна промисловість КНР складається з незначної кількості великих компаній, серед яких більшість має державну частку, та тисяч невеликих підприємств, що виробляють автокомпоненти та запчастини для місцевих компаній. Конкурентною перевагою китайських автомобілів, яка збільшує їх експорт, залишається їх вартість. Результати проведеного тренд-аналізу свідчать, що зростання експорту автомобілів, вироблених у КНР, найближчими роками продовжиться. Досліджено, як уряд КНР стимулював автовиробників досягати лідерства у виробництві електромобілів. Так, у декількох містах країни були прокладено лінії електробусів та закуплено електромобілі, і всі вони були виготовлені в Китаї. Саме впровадження електричного громадського транспорту та автомобільних парків таксі допомогли автовиробникам КНР згодом стати лідерами на світовому ринку електротранспорту. У сфері виробництва екологічно безпечних автомобілів лідером є компанія BYD, яка є найбільшим виробником електромобілів у світі. Зазначено такі особливості участі автомобільних компаній КНР на світовому автомобільному ринку: експорт широкого спектра автомобілів (від недорогих до преміум-класу), кількісний випуск якого більший, ніж у будь-якій країні світу; КНР не тільки розвиває власне виробництво, але й розширює присутність у світовій автомобільній промисловості, використовуючи угоди поглинання, створення СП і стратегічних партнерств; КНР є одним із найбільших ринків потенційних споживачів автомобілів у світі, з якого поступово витісняють світових автовиробників, які не можуть конкурувати з автомобілями місцевого виробництва за ціною та асортиментом; прогнозується, що середньорічні темпи зростання в автомобільній галузі КНР найближчими роками становитимуть близько 4,0%. Зроблено висновок, що автовиробники КНР є активними учасниками світового автомобільному ринку та лідерами з експорту нових автомобілів, у тому числі електромобілів, якість і безпека яких останніми роками суттєво поліпшилась.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2023

Кишакевич Б. Ю., Демедюк Б. Т., Биців М. М.
Методи регуляторного впливу на малий і середній бізнес у країнах Європи (c. 38 - 44)

У статті показано важливість регуляторної політики в контексті підтримки та розвитку малих і середніх підприємств (МСП) в Європі. Автори продемонстрували, як різні регуляторні інструменти впливають на МСП у міжнародному контексті, особливо в умовах швидких глобальних і технологічних змін. Наголошено, що МСП є ключовими гравцями в економіках Європи, які створюють значну кількість робочих місць і сприяють інноваціям. Оскільки регуляторна політика безпосередньо впливає на стабільність і передбачуваність бізнес-середовища, її роль у формуванні умов для МСП є вирішальною. У статті підкреслено важливість гармонізації норм у Європейському Союзі та її вплив на транскордонну діяльність МСП. Проаналізовано особливості застосування різних інструментів оцінки регуляторного впливу, включно з RIA (Regulatory Impact Assessment), опитування iREG (International Regulatory Evaluation Group) та Regulatory Quality Index. Показано, що суттєвою перевагою Regulatory Quality Index над іншими методами є врахування широкого кола аспектів регуляторної політики та можливість генерації числового вираження якості регуляторної політики, що дає змогу порівнювати країни та регіони. Кожен із цих інструментів розглядається з точки зору його потенціалу, переваг та обмежень у контексті аналізу впливу регуляторної політики на МСП. Підкреслено необхідність комбінації різних методів оцінки для отримання повного та збалансованого уявлення про якість регуляторної політики, що представляє собою багатогранний підхід для розуміння та вдосконалення регуляторного середовища, яке сприяє розвитку та конкурентоспроможності МСП в Європі. Показано, що регуляторна політика Європейського Союзу та України стосовно малого та середнього бізнесу має ряд відмінностей, які можна пояснити різними інституційними рамками, рівнем економічного розвитку та історичними чинниками.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2023

Красноносова О. М., Цуй Цзенфен, , Чжан Лей
Світові тенденції розвитку малого бізнесу (c. 51 - 58)

У статті проаналізовано світові тенденції розвитку малого бізнесу. Було досліджено світовий розподіл підприємств за розміром за країнами світу. Здійснено аналіз розвитку малого та середнього бізнесу за країнами Європейського Союзу, що дозволяло виокремити країни, в яких малий бізнес складає основу формування валового внутрішнього продукту держави. Проаналізовано підприємства за розміром, за показниками доданої вартості, зайнятості та кількості підприємств в розрізі галузей економіки. Обґрунтовано, що зміна доданої вартості, зайнятості населення та кількості підприємств у розрізі видів бізнесу дозволяє виокремити перспективні напрями для інвестування в розвиток підприємництва. Досліджено тенденції розвитку малого бізнесу за різними країнами світу, що дало змогу виокремити закономірності його розвитку та відповідні чинники, які сприяють стимулюванню розвитку малих підприємств. Напрями відбудови та розвитку підприємств малого бізнесу в країнах після воєнних конфліктів дозволили визначити особливості та спільні риси щодо державного регулювання та підтримки таких змін. На основі проведеного дослідження міжнародного розвитку малих підприємств було сформовано схожі напрями в державній та регіональній політиці України щодо підтримки та стимулювання малих підприємств у воєнний період. З урахуванням міжнародного досвіду запропоновано основні напрями щодо сприяння розвитку малого бізнесу в Україні в повоєнний період, що сприятиме загальному соціально-економічному зростанню регіонів та держави в цілому.

Стаття написана українською мовою


Матрунчик Д. М., Лакас В. В.
Регіональні особливості іноземного досвіду інвестиційного забезпечення інноваційних трансформацій: специфіка фінансування науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності (c. 58 - 64)

У статті обґрунтовується доцільність запозичення передового іноземного досвіду інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності для прискорення процесів інноваційних трансформацій у регіональних господарських комплексах України задля забезпечення прискореного повоєнного відновлення та формування сектора високотехнологічних виробництв. Узагальнюється передовий іноземний досвід (США, Японія, Німеччина) фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) у контексті основних трендів розвитку глобальної економіки. Виявлено, що моделі інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в США, Японії та Німеччині різняться як за суб’єктно-об’єктною базою, так і за пріоритетами фінансування розбудови матеріально-технічної бази та формування кадрового потенціалу університетської науки та науково-дослідної індустрії корпоративного сектора. Встановлено, що в умовах переплетіння національних економік та формування міжнародних мережевих структур ключовими акторами фінансування інноваційної діяльності виступають транснаціональні корпорації, які завдяки високому рівню концентрації інвестиційного потенціалу фінансують найбільш капіталомісткі інноваційні проєкти, котрі вирішальною мірою впливають на модернізацію базових ланок економік передових країн світу та темпи і масштаби освоєння природного багатства світової економіки. Обґрунтовано, що в контексті запозичення передового іноземного досвіду для вітчизняної практики фінансування інноваційних розробок на регіональному рівні на озброєння варто взяти досвід фінансово-інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності у федеральних землях Німеччини. Доведено, що імплементація німецького досвіду фінансування інноваційної діяльності у федеральних землях, які спеціалізуються на розвитку аграрної сфери, переробно-харчових виробництв і деревообробки, дасть змогу регіонам України аграрної спеціалізації сформувати полюси економічного зростання та забезпечити ефективне використання місцевого трудового, виробничо-технічного та природно-ресурсного потенціалу. Обґрунтовано, що в умовах дефіциту місцевих публічних фінансів основою стимулювання інноваційного розвитку на регіональному рівні виступає створення мережевих структур кластерного типу, що дасть змогу консолідувати зусилля місцевої влади, закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, проєктних організацій та фінансово-кредитних структур у напрямі продукування інноваційних продуктів та їх впровадження у практику виробничо-господарської та комерційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2024

Андросова Т. В., Кулініч О. А.
Інститути інноваційного розвитку як чинник конкурентних переваг країни (c. 56 - 62)

Метою дослідження є узагальнення закордонного досвіду набуття конкурентних переваг країною завдяки інституціональному впливу на інноваційний розвиток економіки та вивчення можливості його застосування в Україні. В умовах глобальних викликів, що вносять зміни у традиційний світовий порядок ведення господарства, загострюється конкуренція щодо лідерства й утримання інноваційних конкурентних переваг на міжнародній арені, виникає необхідність дослідження впливу інститутів на інноваційний розвиток економіки найпотужніших країн світу та країн, що наздоганяють у розвитку, в тому числі й України. У роботі було систематизовано наукові погляди; узагальнено їх з урахуванням більш сучасних думок; проаналізовано дані рейтингів конкурентних переваг країн та їх вимірів; зіставлено досвід інституційного розвитку провідних країн і принцип послідовності в побудові ефективної вітчизняної науково-інноваційної системи. Доведено, що інклюзивні політичні інститути створюють перешкоди на шляху узурпації влади та породжують інклюзивні економічні інститути, які забезпечують більшу стійкість економіці країни. Проведено загальну рейтингову характеристику економічного розвитку країн, що лежать в основі інноваційності та набуття конкурентних переваг на світовому ринку. Вивчено досвід зарубіжних країн у перетворенні інститутів у конкурентну перевагу, яка сприяє інноваційному розвитку держави. Визначено перепони щодо інноваційного розвитку України. Доведено, що підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки країни залежить від формування інститутів інноваційного розвитку як основи національної політики та приватного бізнесу. Наведено умови побудови економіки інноваційного типу як сучасної національної інноваційної системи України та визначено перспективи їх подальшого дослідження.

Стаття написана українською мовою


Шуба О. А.
Досвід необанкінгу в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону (c. 63 - 70)

Тенденція до розвитку необанкінгу охопила практично весь світ, змінюючи традиційну банківську діяльність і формуючи пропозицію цифрових фінансових послуг. Азійсько-Тихоокеанський регіон характеризується динамічним поширенням необанкінгу, чому значно сприяє демографічна ситуація та збільшення кількості технологічних компаній з відповідним зростанням кількості IT-пристроїв. Показники використання фінтех-послуг в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону динамічно зростають. Лідерами за темпами зростання є Китай, Гонконг, Сінгапур і Південна Корея. Згідно з існуючими прогнозами, в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону до 2025 року почнуть користуватися мобільним інтернетом ще 663 млн осіб, що сприятиме подальшому розвитку необанкінгу. Кількість необанків в Азійсько-Тихоокеанському регіоні відстає від країн Європи та США, але зростання їх кількості відбувається значно швидшими темпами. Незважаючи на постійне зростання кількості споживачів послуг необанків у регіоні, існують і стримувальні фактори, які перешкоджають зростанню. До них можна віднести: недостатність довіри до послуг нового формату, небажання змінювати постачальника фінансових послуг і відсутність інформації про можливості необанків. Крім того, в деяких місцевостях фактично відсутній стабільний доступ до інтернету, що є перешкодою для діяльності необанків. Кількість користувачів необанків в Азійсько-Тихоокеанському регіоні постійно зростає – з 2,9 млн осіб у 2017 р. до 22,8 млн осіб у 2021 р. Прогнозується, що кількість користувачів послуг необанків у 2025 р. буде становити 50 млн осіб. На кожному ринку Південно-Східної Азії регуляторні органи мають свою специфіку регулювання діяльності необанків, нормативні акти значно відрізняються залежно від країни. Як результат, спектр послуг необанків у країнах регіону різний: від повного набору банківських послуг до вузької спеціалізації на обслуговуванні власників малого бізнесу. Подальші перспективи розвитку необанкінгу в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону залежать від таких основних факторів: державне регулювання банківського сектора; технічні можливості необанків проводити персоналізацію фінансових послуг, обробляти великі масиви даних і проводити онлайн-операції; конкуренція або співпраця з традиційними банками. У світі вже сформувалася тенденція до пошуку традиційними банками та необанками взаємовигідних варіантів співпраці. Наприклад, P2P-кредитування та Р2B-кредитування, в яких намагаються брати участь традиційні банки, об’єднуючись з необанками. На користь необанкінгу свідчить і те, що сучасні банківські клієнти для проведення фінансових операцій усе менше схильні до відвідування фізичних банківських відділень. Зроблено висновок: хоча існує значна кількість населення, не охопленого банківськими послугами, розвиток необанкінгу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні відбувається швидкими темпами, чому сприяють демографічні показники, високі темпи економічного зростання, співпраця з традиційними банківськими установами. Найбільшим потенціалом розвитку необанкінгу відзначаються Малайзія, Індонезія, Філіппіни, В’єтнам, Індія і Таїланд.

Стаття написана українською мовою


Голян В. А., Коробка Р. В., Бардась В. М.
Інвестиційне забезпечення видобутку вуглеводневої сировини в США: основні тренди, енергетичні альтернативи та екологічні детермінанти (c. 70 - 80)

Обґрунтовано, що США виступають основним актором глобального енергетичного ринку з точки зору як формування пропозиції енергоносіїв, так і забезпечення стабільності його функціонування. Виявлено, що останніми десятиліттями видобуток вуглеводневої сировини в США регулюється державою, виходячи з кон’юнктурних коливань на світовому ринку вуглеводнів та переформатування центрів тяжіння у глобальних енергетичних потоках. Установлено, що у 2010–2022 рр. у США, незважаючи на зростання видобутку вуглеводневої сировини, спостерігається зменшення обсягів інвестиційного забезпечення розвитку нафтогазової галузі. Доведено, що скорочення інвестиційних вливань у видобуток нафти та газу останніми роками зумовлене диверсифікацією інвестиційного портфеля «вуглеводневих» ТНК і зміною пріоритетів в освоєнні запасів вуглеводневої сировини. Виявлено, що диверсифікація інвестиційного портфеля нафтогазовидобувних компаній відбувається шляхом переправлення фінансових потоків у розвиток альтернативної енергетики та надання пріоритету реалізації не надмірно ризикових мегапроєктів, а невеликих менш ризикових проєктів видобутку вуглеводневої сировини. Обґрунтовано, що у США сформувався диверсифікований інвестиційний ландшафт у сфері видобутку природного газу та нафти, який охоплює великі транснаціональні корпорації, незалежні нафтогазові компанії, фінансові установи та приватні інвестиційні компанії. Доведено, що одним із основних пріоритетів інвестиційного забезпечення проєктів видобутку вуглеводневої сировини виступає видобуток сланцевого газу, виходячи зі значних його запасів та враховуючи появу нових ніш на ємному ринку Західної Європи внаслідок введення санкцій проти постачальників нафти та газу з країн-терористів. Доведено, що ефективною формою інвестиційного забезпечення видобутку сланцевого газу виступають угоди державно-приватного партнерства (ДПП), які забезпечують інвестування розбудови інфраструктури технологічних та інноваційних центрів, котрі зосереджені на розробці передових технологій, пов’язаних з розвідкою, видобутком і використанням даної складової вуглеводневої сировини. Це створює умови для отримання конкурентних переваг на мінливому та чутливому до кон’юнктурних коливань глобальному ринку нафти та газу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2024

Галуцьких Н. А., Дідорчук І. Л.
Сучасні тенденції на світовому ринку органічних продуктів (c. 20 - 26)

Органічне виробництво відповідає потребам у здоровому й екологічному харчуванні, попит на яке щороку зростає. Світовий ринок органічних продуктів щорічно зростає в середньому на 10% і, згідно з прогнозами, у 2026 р. становитиме близько 220 млрд дол. США. У вартісному вимірі ринок оцінюється майже в 130 млрд дол. США і складається з національних ринків країн Європейського Союзу, Північної Америки та Японії. Кількість виробників органічних продуктів постійно зростає. Так, за даними Міжнародного об’єднання органічного руху («IFOAM»), в 187 країнах світу органічні продукти вирощують понад 3 мільйони фермерських господарств. Регіональна структура світового ринку органічних продуктів характеризується неоднорідністю: близько 45% світового ринку належить країнам Європи. Серед них найбільшими виробниками є Італія, Іспанія, Німеччина та Франція. Серед компаній – лідерів на ринку органічних продуктів виділяють Danone, Nestle, General Mills, SunOpta, Hain Celestial та Organic Valley, які залучають до співпраці сертифікованих у цьому напрямі фермерів. Найбільшими імпортерами органічних продуктів у світі є США (імпорт складає більше 3,0 млрд дол. США; країни ЄС (2,8 млрд дол. США) та Японія (1,4 млрд дол. США). В Україні органічне виробництво сертифіковане відповідно до стандарту Регламенту Ради (ЄC) і NOP (США). Найбільшими ринками збуту української органічної продукції є країни ЄС, Північної Америки та Азії. Перспективи розвитку світового ринку органічних продуктів залежать від сукупності факторів, серед яких: обізнаність споживачів про користь органічних продуктів та прагнення до здорового способу життя; подальший розвиток інноваційних технологій вирощування та переробки органічних продуктів; зниження цін на органічні продукти; удосконалення законодавства, що забезпечує контроль якості органічних продуктів та збільшує довіру споживачів до органічних продуктів; державна підтримка через спеціальні програми фінансування. Основними сучасними тенденціями на світовому ринку органічних продуктів є такі: зростання ціни на органічні продукти швидшими темпами, ніж на неорганічні продукти, що певним чином стримує зростання попиту на ці продукти; швидке впровадження інновацій у органічному землеробстві (наприклад, в агроекологічні системи); зростання кількості сертифікованих органічних фермерських господарств; збільшення попиту на окремі сегменти товарного асортименту (найбільш популярними є фрукти та овочі, що складають майже 40% загального обсягу органічної продукції); зростання попиту на органічні продукти дитячого харчування та продукти з позначкою «fair trade» (безлактозні та безглютенові); використання штучного інтелекту (ШІ) для відстеження всіх етапів виробництва та транспортування органічної продукції. Усі ці тенденції свідчать про потенціал подальшого зростання попиту на органічні продукти в усьому світі.

Стаття написана українською мовою


Луців Р. С., Іващук О. В.
Економічні можливості «розумних міст» у контексті формування нового світового економічного порядку (c. 27 - 35)

Мета статті полягає в дослідженні практики утворення нових «розумних міст», виявлення їх економічної активності та обґрунтуванні ролі у глобальному просторі, що зазнає значних змін у контексті формування нового світового порядку. У дослідженні аргументовано, що у глобальному просторі з’являються нові центри економічної сили – це «розумні міста», які здатні вирішувати складні завдання соціально-економічного характеру та впроваджувати принципи сталого розвитку, володіють значними фінансовими та технологічними ресурсами. Виокремлено урбанізацію як домінантну тенденцію сучасних глобальних процесів, яка посилює увагу до «розумних міст», бо збільшується частка населення, яке проживає в містах – з 52,6% у 2012 р. до 56,9% у 2022 р. У статті проаналізовано розвиток ринку «розумних» міст, оцінено прогнозні показники, розкрито основні економічні можливості нових «розумних міст». Деталізовано проєкт створення «розумного міста» майбутнього Неом у Саудівській Аравії. Визначено основні інвестиційні сектори в даному проєкті, які сприятимуть економічному зростанню та диверсифікації життєзабезпечення міста. Обґрунтовано, шо цей проєкт розрахований на державні та приватні інвестиції й імплементуватиме найвищі стандарти сталого розвитку. Виокремлено та систематизовано чинники, переваги, економічні можливості та майбутні економічні вигоди від проєкту як для компаній, так і для майбутніх жителів. Проаналізовано схему «розумного міста» НАС у Єгипті. Визначено специфіку еко-«розумного міста» районного рівня Тху Тхием Лотте Еко Смарт Сіті у В’єтнамі та проєкту Вувен-сіті (Woven City), проаналізовано інші проєкти нових «розумних міст», які будуть сприяти рівним можливостям для всіх мешканців, формувати цінності спільноти. Визначено переваги «розумних міст», які в підсумку поліпшать якість життя населення, знизять витрати та збільшать ефективність міста загалом. У подальшому результати діяльності нових «розумних міст» будуть залежати від їх здатності швидко реагувати на глобальні виклики, технологічні зміни та інвестиційні труднощі, конкуренцію з боку інших, уже сформованих інституційно, суб’єктів міжнародних економічних відносин.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2024

Морозова О. О.
Актуальність використання людського капіталу на підприємствах: міжнародний аспект (c. 31 - 39)

Мета статті - аналіз актуальності використання людського капіталу на підприємствах у міжнародному контексті. За результатами проведеного дослідження виявлено, що людський капітал стає ключовим фактором конкурентоспроможності на міжнародному рівні. У статті досліджується актуальність використання людського капіталу на міжнародних підприємствах та його вплив на їхню конкурентоспроможність. Проаналізовано різноманітні підходи до розвитку та підготовки персоналу в різних країнах світу, зокрема в Японії, США, Швеції та Німеччині. За допомогою аналізу різних моделей корпоративної підготовки та управління персоналом у статті висвітлюються особливості кожної країни та найефективніші практики. Зокрема, розглядаються японські внутрішні програми навчання, американські корпоративні університети, шведські програми фінансового добробуту та німецька дуальна система освіти. Загальний аналіз підходів до використання людського капіталу в Японії, США, Швеції та Німеччині вказує на значне різноманіття методів і стратегій, що використовуються на підприємствах цих країн. Водночас спостерігається деяка конвергенція в зусиллях до вдосконалення кадрової політики та використання інноваційних підходів до управління людським капіталом. Японія та Німеччина роблять акцент на довгостроковому розвитку та лояльності до компанії, США – на гнучкості та адаптації до змін, а Швеція – на добробуті та соціальній відповідальності. Дослідження підкреслює важливість адаптації стратегій управління людським капіталом під конкретні умови кожної країни та сектора економіки, з орієнтацією на забезпечення високої продуктивності, ефективності та конкурентоспроможності підприємств у глобальному ринковому середовищі. Проведений аналіз допомагає зрозуміти, як кожна країна пристосовується до викликів сучасного ринку праці та розвитку свого персоналу.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру