УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційМетодологія наукових досліджень в економіці

БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

Бабайлов В. К.
Індукція і дедукція (c. 285 - 287)

Вперше доведено найтісніший зв'язок індукції і дедукції з методом (аналізом і синтезом знання). Уточнено розуміння і самого методу як руху пізнання не тільки від аналізу до синтезу, але і – від синтезу до аналізу. Встановлено, що індукція і дедукція і є метод у найбільш повному його вираженні, розумінні.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Селезньова Г. О., Іпполітова І. Я.
Запровадження тренінгів у навчальний процес з метою формування компетентного фахівця (c. 428 - 433)

Обґрунтовано важливість застосування тренінгової форми навчання у вищому навчальному закладі під час підготовки компетентного фахівця. Висвітлено особливості та переваги використання тренінгів у навчальному процесі. У запропонованому для магістрів спеціальності «Економіка підприємства» тренінгу визначено основні професійні компетенції, на формування яких він спрямований. З метою запровадження тренінгу в навчальний процес розроблено організаційну структуру тренінгу, яка дозволяє ефективно планувати час на його проведення. Запропоновано самостійну роботу для студентів – учасників тренінгу й систему контролю та оцінювання сформованих компетентностей фахівця з економіки підприємства. Сформовано систему критеріїв оцінювання результатів тренінгового навчання та визначено послідовність формування оцінки з тренінгу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Наумік К. Г.
Категорія й поняття «комунікаційна діяльність»: онтологічні відмінності, особливості дослідження й розвитку (c. 377 - 383)

Автором проведено категоризацію та розвиток змісту поняття «комунікаційна діяльність». У класі категорії «діяльність», окрім комунікаційної, виділено виробничу, споживчу та пізнавальну. У класі категорії «комунікаційний» виділено комунікаційний процес, комунікаційну структуру, комунікаційну систему тощо. Об’єднання двох категорій – «діяльність» та «комунікація» –зумовило поєднання змісту двох відповідних понять. Автором визначено, що проблема співвіднесення поняття й категорії – це проблема співвіднесення змісту висловлень про деяку сутність (поняття) із самою сутністю (категорією). У роботі проаналізовано існуючі класичні визначення термінів «поняття» (процес понятизації) і «категорія» (процес категоризації). Як наслідок, показано їх послідовність у процесі розвитку наукового дослідження. Автором досліджено особливості формування категорій та понять, визначено їх взаємозв’язок у процесі створення науково-методологічного понятійного базису дослідження, розкрито функції понять та категорій у їх взаємозв’язку. Одна з основних функцій поняття, і, як наслідок, процесу понятизації – це додання ясної для людського розуму форми явищу, що досліджується, шляхом виділення загального. Додатково автором виділено гносеологічний аспект пояснення категорій, коли явище пізнається раніше, ніж визначається сутність та буттєвий аспект пояснення категорій , коли сутність буття первинна.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Красюк І. В.
Розвиток науково-методичних підходів до оцінки вартості банківського бізнесу (c. 236 - 241)

Дана стаття присвячена систематизації науково-методичних підходів до оцінки вартості банківського бізнесу. Метою статті є розширення та змістовне доповнення існуючих науково-методичних підходів до проблем оцінки вартості бізнесу банку з урахуванням систематизованих специфічних особливостей ведення банківського бізнесу. Досліджено чинники, що безпосередньо впливають на формування вартості банківського бізнесу. Встановлено, що потреба у визначенні вартості банківських установ в Україні була сформована досить недавно, що пояснюється досить молодим віком національної банківської системи. Зважаючи на зростаючий рівень конкуренції на ринку фінансових послуг та активну участь іноземних інвесторів у капіталізації українських банків, можна зробити висновок про суттєве підвищення вартості бізнесу як об’єкта оцінки. У статті запропоновано досліджувати вартість банківського бізнесу в контексті інформаційного середовища, що становить інтерес для широкого кола контрагентів та має можливість надавати оцінку ефективності менеджменту, успішності, стійкості, а також інвестиційній привабливості банку.

Стаття написана українською мовою


Козир-Чепурна М. А.
Структурные взаимосвязи стратегических планов в системе иерархического планирования реструктуризации предприятий (c. 241 - 248)

Целью статьи является определение основных позиций плана, по которым должна обеспечиваться согласованность всех планов в системе многоуровневого иерархического непрерывного планирования, разработка методологических положений и методических приемов обеспечения их согласованности на высших уровнях стратегического планирования, определение вопросов и задач, подлежащих обязательному рассмотрению и решению при построении систем иерархического планирования. Показано, что обязательным условием функционирования таких систем является конструкционная (структурная) согласованность всех планов в системе, обеспечение которой может базироваться на представлениях о стратегии, стратегических, тактических и оперативных планах как о планах, имеющих идентичную структуру и различающихся уровнем детализации основных компонент; на унификации элементов описания каждой из типовых компонент плана и комплексе иерархически упорядоченных классификаторов. На основе указанных представлений обоснована примерная структура стратегии предприятия как плана высшего уровня иерархии и определены задачи дальнейшего исследования, подлежащие решению для методического обеспечения декомпозиции корпоративной стратегии в комплексе стратегий по основным видам деятельности предприятия.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Байдала В. В., Бутенко В. М.
Методичні підходи до оцінки потенціалу біоекономіки в Україні (c. 29 - 34)

Зважаючи на актуальність і глобальність тенденцій формування біоекономіки у світі та в Україні, необхідно розробити відповідні методичні підходи для оцінки її ресурсного потенціалу. Відтак, метою статті є формування системи показників, які можна використовувати як характеристику потенціалу біоекономіки, і проведення відповідних розрахунків у розрізі регіонів України за розробленою методикою. Специфічні економіко-статистичні показники для аналізу розвитку біоекономіки на даний момент практично відсутні. З існуючої сукупності показників, що відображаються у статистичних базах, найбільш значущими є нормативна грошова оцінка ріллі; площа лісів у розрізі областей; обсяги добування водних біоресурсів; показники технічно досяжного потенціалу сонячної, вітрової, малої гідро- та біоенергетики. Оскільки дані показники є неспівставними, необхідно проводити так зване нормування вказаних показників, на основі яких, з урахуванням визначених експертами вагових коефіцієнтів, розраховуються індекси потенціалу ріллі, наявності лісів, наявності водних біоресурсів, потенціалу сонячної, вітрової, гідро- та біоенергії, котрі в подальшому стають складовими інтегрального показника ресурсного потенціалу біоекономіки. Запропонований нами методичний підхід дозволяє розрахувати відносний рівень потенціалу біоекономіки кожного регіону країни та визначити ті його складові, які потребують першочергової уваги. Також дана методика дозволяє ранжувати всі області за рівнем потенціалу біоекономіки та визначати певні позитивні та/або негативні тенденції, які спостерігаються на даному етапі її формування. Це надасть можливість обґрунтовано визначати цілі державної та регіональної політики щодо стимулювання розвитку біоекономіки в конкретному регіоні України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Матвієнко-Біляєва Г. Л.
Методичні рекомендації проведення контролінгу логістичної діяльності на машинобудівних підприємствах (c. 238 - 242)

Метою даної статті є розробка методичних рекомендацій проведення контролінгу логістичної діяльності на машинобудівних підприємствах. Досліджено теоретичні визначення понять «логістика» та «контролінг», розглянуто їх основні цілі, проаналізовано та розкрито сутність основних етапів проведення контролінгу логістичної діяльності машинобудівних підприємств. Обґрунтовано актуальність застосування методичних рекомендацій проведення контролінгу логістичної діяльності на машинобудівних підприємствах. Запропоновано основний перелік етапів проведення контролінгу логістичної діяльності на машинобудівних підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Моргун Г. В.
Методичний підхід до стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності підприємства (c. 242 - 248)

У статті викладено методичний підхід до стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності підприємства, що ґрунтується на науковій основі та враховує особливості сучасних економічних умов функціонування підприємств. Обґрунтовано, що реалізовувати стратегічний контролінг доцільно за такими етапами: 1) здійснити аналіз зовнішнього середовища підприємства; 2) провести аналіз внутрішнього середовища підприємства, що веде експортно-імпортну діяльність; 3) визначити місце експортно-імпортної діяльності в господарській діяльності підприємства; 4) провести аналіз особливостей методів стратегічного управління експортно-імпортною діяльністю на підприємстві; 5) обґрунтувати стратегічний контролінг на підприємстві як підсистему стратегічного управління; 6) сформувати систему показників стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності підприємства; 7) здійснити вибір інструментів та аналітичних процедур стратегічного контролінгу ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства; 8) провести аналіз ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства для її стратегічного контролінгу; 9) реалізувати процедуру «цілі – оптимізація – прогноз – факт – відхилення»; 10) розробити управлінське рішення щодо вибору пріоритетних напрямів стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності підприємства на основі результатів її стратегічного контролінгу; 11) проконтролювати виконання управлінських рішень. Такий методичний підхід дозволяє технологічно впровадити стратегічний контролінг експортно-імпортної діяльності на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Губарєва І. О., Пінчук А. О.
Оцінювання рівня сформованості економічної безпеки України та країн ЄС (c. 293 - 297)

Розроблено методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки країн світу, який ґрунтується на сполученні міжнародних індексів, що характеризують економічну, політичну, соціальну та духовну складові безпеки національної економіки й передбачає формування трирівневої структури розрахунку показника рівня безпеки національної економіки. Це дозволяє сформувати підґрунтя для проведення кластеризації країн з метою оцінки та діагностики рівня безпеки національної економіки та обґрунтування вибору кластера країн для інтегрування. Оцінювання рівня безпеки економіки країни передбачає використання таких методів: кореляційного, кластерного аналізу та методу таксономії, що дозволяє визначити рівень та диспропорцію розвитку і може служити основою для організації економічної безпеки країни в умовах посилення інтеграційних процесів. Здійснено кластеризацію України та країн – членів ЄС за рівнем сформованості економічної безпеки. Виявлено найбільш проблемні характеристики рівня безпеки економіки України як представника третього кластера: економічна глобалізація, нерівномірність економічного розвитку, макроекономічне середовище, рівень інфраструктури, рівень розвитку фінансового ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Іванова М. І.
Принципи як основа наукової методології управління логістикою (c. 261 - 266)

Метою статті є дослідження принципів як основи наукової методології управління логістикою. Аналіз літературних джерел показав, що основу ефективного управління логістикою повинна складати наукова методологія, що передбачає перехід від пізнання до практичного використання діючих законів і розробку на цій підставі принципів, методів і механізмів управління господарською діяльністю, спрямованих на досягнення поставлених цілей. Авторське бачення зводиться до того, що управління логістикою є сукупністю функцій, реалізованих на основі системного підходу, розробки комплексного механізму управління, який би враховував вплив зовнішнього середовища та забезпечував взаємозв'язок цілей і поставлених завдань в умовах певного господарюючого суб'єкта. Доведено, що під науковою методологією управління логістикою необхідно розуміти сукупність принципів, методів та інструментів організації логістики, які, базуючись на економічних законах і дослідженні факторів, що впливають на логістичну діяльність, забезпечують науково обґрунтоване управління нею. Запропонований процес формування принципів логістики повинен включати чотири етапи, які описано в статті. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є систематизація та уніфікація термінології, що застосовується в логістиці, з метою уникнення неточності й повторів визначень, що надаються науковцями.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Ткаченко С. А.
Роль і особливості методології моніторингу при створенні та функціонуванні територіально-виробничих систем (c. 245 - 249)

Сучасні умови регулювання регіональних структур і територіальних організацій суб’єктів агропродовольчої сфери поставили нові цілі перед теорією та практикою економічного моніторингу. Найважливішою із цих цілей виступає створення універсальних теоретико-методологічних матеріалів із економічного моніторингу, які дозволяють досліджувати різні аспекти діяльності за певний період часу і відповідають вимогам, що висуваються до побудови подібних систем та організацій суб’єктів агропродовольчої сфери. Методологія являє собою найважливіший елемент методу забезпечення економічно ефективного розвитку підсистеми моніторингу, тому розроблення, затвердження та передача теоретико-методологічних матеріалів та інструктивних вказівок із підсистеми моніторингу територіально-виробничим системам мають бути здійсненими в першу чергу і передувати проведенню проектних робіт за іншими видами забезпечення функції. Серед перспектив подальших розвідок у даному напрямку особливою актуальністю відрізняються складові, спрямовані на визначення суцільного комплексу питань удосконалення методології підсистеми моніторингу у функціонально розвинутих системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2016

Шевченко І. Ю.
Методичні засади оцінювання розвитку трудового потенціалу на мезорівні (c. 170 - 175)

Метою статті є узагальнення та доповнення методичних засад оцінювання розвитку трудового потенціалу на мезорівні. Методологію написання статті склали метод аналізу та синтезу, метод індукції та дедукції, метод теоретичного узагальнення, монографічний метод, системний підхід. Проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінювання розвитку трудового потенціалу, зокрема: ресурсний, факторний, результативний, вартісний (витратний), інтегральний, суб’єктивний. Зроблено висновок про доцільність застосування для оцінювання розвитку регіонального трудового потенціалу положень ресурсного, факторного та інтегрального підходів. На основі часткового синтезу елементів ресурсного, факторного та інтегрального підходів розроблено методику оцінювання розвитку трудового потенціалу регіону. Особливістю розробленої методики є виділення кількісного та якісного розвитку регіонального трудового потенціалу, здійснення його матричної та критеріальної діагностики.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2017

Кравчук І. А.
Перспективні вектори теоретико-методологічних досліджень формування доданої вартості продукції (c. 281 - 284)

Метою статті є обґрунтування перспективних векторів теоретико-методологічних досліджень формування доданої вартості продукції. У світових наукових школах проблема формування доданої вартості розглядається впродовж багатьох років, а її методологічне обґрунтування здійснюється у площинах її ототожнення з результуючим фактором управлінської моделі підприємства, результатом економічних процесів у ланцюгу створення цінності, набором певних дій (операцій) на кожному етапі «руху» продукції від сировини до готового продукту. Ієрархічний підхід в теоретико-методологічному обґрунтуванні формування доданої вартості слід використовувати в контексті виділення відповідності етапів створення, додавання, відтворення доданої вартості локальному, регіональному та національному рівням економічної системи країни. Процесний підхід слід використовувати при вивченні аспектів внутрішньогалузевого, оптового та роздрібного ціноутворення, формування логістичних ланцюгів та систем вертикальної інтеграції підприємств. Обґрунтування формування доданої вартості слід здійснювати з установленням відповідності меж концептуальних розвідок та змістовного наповнення контексту дослідження у цих межах. Оцінку ефективності формування доданої вартості слід розглядати як зіставлення результатів процесів, в яких вона отримана, з витраченими на її формування ресурсами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Сосновська О. О.
Поняття економічної безпеки підприємства в контексті різних методологічних підходів (c. 443 - 448)

Проаналізовано наявні сучасні дефініції економічної безпеки підприємства та зроблено їх систематизацію в контексті захисного, стійкого, ресурсно-функціонального, конкурентного, гармонізаційного та комплементарного підходів. На основі аналізу наявних трактувань економічної безпеки підприємства в контексті кожного підходу сформовано комплексне уявлення щодо сутності досліджуваної категорії шляхом систематизації її ресурсно-функціональних складових, цільових орієнтирів і завдань, факторів впливу, критеріїв ефективності. Запропоновано авторське визначення економічної безпеки підприємства як комплексної діяльності підприємства, що спрямована на ефективне формування та використання його ресурсного потенціалу у різних функціональних сферах для забезпечення стійкого функціонування в умовах невизначеного та мінливого економічного середовища. Ретельне вивчення методологічних підходів як основи пізнання сутності економічної безпеки підприємства є базисом для подальших наукових досліджень із питань впливу ризиків на його економічну безпеку в умовах циклічного розвитку економіки та розробки методичного інструментарію управління ризиками з метою досягнення стійкого функціонування підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Жилінська О. І., Аксьом Г. І.
Методологічний інструментарій дослідження інституційних впливів на організації (c. 20 - 26)

Інституційна теорія передбачає, що організаціям більш притаманне прагнення забезпечити свою легітимність як соціальних акторів і слідувати загальноприйнятим нормам свого середовища, аніж максимізувати ефективність та економічні переваги, і ця тенденція, своєю чергою, сприяє організаційній однорідності на макрорівні. З моменту формулювання інституційної теорії її пояснення і передбачення регулярно отримують емпіричне підтвердження в чисельних дослідженнях. Проте невдалий вибір методологічного підходу може призвести до невірної інтерпретації результатів або неможливості ідентифікувати інституційні процеси. В цій статті зроблено огляд двох основних підходів до дизайну інституційних досліджень – кількісних і якісних методів. Проаналізовано кожний із цих типів методології на предмет онтологічної та епістемологічної сумісності із теоретичним апаратом організаційного інституціоналізму, а також визначено слабкі та сильні сторони кожного підходу. У результаті проведеного аналізу автори дійшли висновку, що кількісні методи є більш вдалим інструментарієм для вивчення інституційних впливів на організації, а також поєднання макро- та мікрорівнів аналізу. В той час як кількісні методи дозволяють здійснити емпіричну перевірку теорії як такої, її застосування на мікрорівні дозволяє пояснювати нагальні емпіричні питання й інтерпретувати отримані дані.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2019

Шлапак А. В.
Еволюція методології досліджень конкурентних переваг лідерства (c. 348 - 352)

Метою статті є дослідження еволюції методологічних питань конкурентного лідерства країн, яке в умовах глобалізації набуває якісно нових змісту і формату та «розчиняється» у багатьох теоретико-методологічних і прикладних вимірах. Дослідження еволюції категорії «конкурентне лідерство» дає підстави стверджувати, що вона зародилась у надрах філософських, політичних, історичних, психологічних, соціологічних і юридичних наук і є продуктом історичного розвитку світового господарства. Як результат – сутнісний зміст даного поняття зазнавав постійних трансформацій під впливом незворотних, спрямованих і закономірних змін у структурній динаміці міжнародної економічної системи. Саме цим обумовлюється той факт, що в теоретичній кваліфікації даної категорії, як, власне, і в її понятійній операціоналізації, завжди існували значні методологічні труднощі. Вони обумовлені як перманентними змінами диспозиції держав у світогосподарській системі та стрімким розширенням й ускладненням взаємозв’язків між ними, так і нарощуванням доцентрових силових ліній у взаємодії національних економік з фундаментальними модифікаціями структурних властивостей міжнародної економічної системи як закономірного результату взаємодії великих держав.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2019

Бондаренко О. М., Мараренко Д. О., Кобзар Д. Ю.
Визначення конкурентних переваг ЗВО в умовах глобалізації (c. 86 - 91)

Мета статті полягає в дослідженні теоретичних і практичних аспектів формування системи конкурентних переваг закладів вищої освіти (ЗВО) в умовах глобалізації на основі міжнародних і національних рейтингів. Предметом дослідження є порівняння конкурентних переваг світових та українських ЗВО на основі міжнародних і національних рейтингів. Об’єкт дослідження – процес підвищення конкурентоздатності Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова в сучасних умовах на основі міжнародних і національних рейтингів. Глобалізація економіки призвела до глобалізації конкуренції. Одним з показників конкурентоздатності ЗВО є його позиція в міжнародних і національних рейтингах. Рейтинг для ЗВО – це можливість стати більш впізнаваним, покращити власну репутацію. Потрапляючи в національний, а тим більше світовий рейтинг на провідні місця, ЗВО підвищує свою привабливість не тільки для абітурієнтів, але і для роботодавців, інвесторів і держави. Проте у сучасних рейтингів є слабкі місця, і дуже важливо уникнути перетворення рейтингів на самоціль.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Журавель О. В., Мамонтенко Н. С.
Наукові основи методології дослідження економічних явищ і процесів інноваційного менеджменту (c. 486 - 491)

У статті розглянуто сутність методології як науки, особливості використання наукових методів і прийомів у дослідженні економічних явищ і процесів інноваційного менеджменту. Зазначено, що вивчення економічних процесів та явищ в інноваційному менеджменті доцільно здійснювати таким чином: обґрунтувати актуальність проблеми дослідження; висвітлити методологію проведення дослідження; підібрати необхідний методичний інструментарій; виявити закономірності розвитку того чи іншого явища; виконати поставлені завдання; досягнути мети дослідження. Конкретизовано використання діалектичного та системного підходів, визначено рівні наукового пізнання. Запропоновано виділення окремої групи наукових методів – багаторівневого пізнання економічних процесів в інноваційному менеджменті. Аналіз показав, що одного-двох методів для проведення комплексного економічного дослідження в інноваційному менеджменті того чи іншого явища недостатньо, оскільки проблема має багатоваріантний аспект вирішення. Тому при розгляді економічних явищ і процесів в інноваційному менеджменті доцільним є застосування системного підходу до виявлення й аналізу існуючих закономірностей і ймовірних процесів, які мають кількісне та якісне вираження.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2020

Пелехатий А. О.
Бюджетна політика розвитку територій: методологія дослідження (c. 476 - 484)

Мета статті полягає в розробленні теоретико-методологічних засад, розвитку науково-методологічних підходів і наданні практичних рекомендацій щодо підвищення ролі бюджетної політики в забезпеченні розвитку територій. Визначено основні рівні методології дослідження бюджетної політики розвитку територій, а саме: фундаментальний (філософський), загальний, конкретно-науковий і технологічний. Виділено та охарактеризовано послідовні етапи дослідження бюджетної політики розвитку територій: теоретичний (обґрунтування теоретичних засад бюджетної політики розвитку територій, уточнення понятійного апарату); методологічний (розроблення принципів, методології та визначення підходів до дослідження бюджетної політики розвитку територій); оцінювальний (формування системи показників, аналіз стану та тенденцій формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій); науково-експериментальний (моделювання впливу бюджетної політики на розвиток територій, перевірка гіпотез) і практичний (обґрунтування напрямів та механізмів удосконалення бюджетної політики та посилення її ролі в розвитку територій). Зазначено методичну основу авторського наукового дослідження бюджетної політики та її впливу на розвиток територій. Виділено множинність підходів до вивчення бюджетної політики розвитку територій як системи через принципову складність їх структури та властивостей; залежність системи від факторів середовища (внутрішнього та зовнішнього), під впливом яких система проявляє та змінює свої властивості. До основних підходів віднесено: поведінковий, інституційний, синергетичний, програмно-цільовий, біхевіористський і міждисциплінарний. Перспективою подальших розвідок у даному напрямі є визначення нових етапів дослідження, які впливатимуть на формування методів, принципів та методологічних підходів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2020

Вдовиченко Л. Ю., Волосюк М. В.
Теоретико-методологічні аспекти формування механізму стратегічного управління економічною безпекою підприємства (c. 469 - 477)

У сучасних умовах перед підприємствами України стоїть проблема забезпечення економічної безпеки шляхом запровадження відповідного механізму стратегічного управління та ефективного застосування його складових. Стаття присвячена актуальній проблемі щодо забезпечення економічної безпеки підприємств та засвідчує міжгалузевий характер досліджуваної проблеми. Для ефективного забезпечення економічної безпеки підприємства потрібний механізм стратегічного управління його економічною безпекою, який представляє собою сукупність спрямованих дій для досягнення поставлених цілей підприємства за допомогою створення сприятливих умов для ефективного використання ресурсів. Метою статті є висвітлення теоретико-методологічних аспектів формування такого механізму. На основі використання методів аналізу та синтезу, наукової абстракції та логічного узагальнення, через призму дослідження підходів науковців до тлумачення сутності економічної безпеки підприємства, узагальнено поняття економічної безпеки підприємства та системи економічної безпеки підприємства; обґрунтовано принципи механізму стратегічного управління економічної безпеки підприємств; визначено сутність дефініції «механізм стратегічного управління економічної безпеки підприємства» та зазначено методологічні аспекти його формування. Із застосуванням методу аналітичного моделювання запропоновано структуру механізму стратегічного управління економічною безпекою підприємства. Дана тематика має перспективу дослідження прикладних аспектів застосування механізму стратегічного управління економічною безпекою підприємства в конкретних галузях промисловості з використанням особливостей та напрямів їх розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2021

Шкуренко О. В.
Методологічні положення управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки (c. 402 - 408)

Актуальною проблемою сучасної науки є формування наукової методології управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки, оскільки прагнення науковців додати власний внесок у науку пояснюється бажанням її розвивати й удосконалювати з метою розширення кола як теоретичних, так і практичних питань, які можуть бути вирішені із застосуванням сучасної термінології. Мета статті полягає у формуванні методологічних положень управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки. Проведено дослідження формування сутності методології, проаналізовано етапи розвитку методів і засобів наукового пізнання. Систематизовано та проаналізовано визначення дефініції «методологія», що дозволило визначити основні засади формування методологічних положень управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки, а саме: підходи, принципи, категорії, функції, інструментарій, парадигму. Виокремлено та надано характеристику категоріальному, концептуальному та інструментально-модельному рівням методології управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки. Розглянуто та визначено зв’язок емпіричних і теоретичних методів наукового пізнання. Доведено, що як концептуальний модуль методології управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки варто розглядати метатеоретичну єдність, що базується на онтологічних і гносеологічних ідеалізаціях, – методологічну парадигму.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2021

Єрмак С. О., Фролова Л. В., Бугенко С. І.
Систематика методичного інструментарію оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємницьких структур. (c. 266 - 275)

Протягом останніх десятиліть на тлі інноваційної спрямованості економічного розвитку роль інноваційних процесів у діяльності підприємницьких структур стрімко зростає. Тим самим актуалізуються наукові дослідження, пов’язані з інноваційною діяльністю підприємницьких структур, її ефективністю та методиками її оцінки. Метою даного дослідження є систематизація існуючого методичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємницьких структур, виявлення його особливостей і недоліків для подальшого вдосконалення. У статті проведено докладну систематизацію методичного інструментарію оцінки інноваційної діяльності підприємницьких структур, що дозволило виділити наи?більш характерні методики, які різняться показниками й алгоритмами їх розрахунку, та розділити і?х на дві групи залежно від статусу: державні та наукові (рекомендаційні). Проведено систематизацію методик оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємницьких структур відповідно до основного об’єкта дослідження, де серед основних критеріїв оцінки її ефективності виділено: результативність, порівняльну ефективність, приріст прибутку, факторний аналіз, дисконтування, дисконтування з урахуванням ризику, життєвий цикл інновацій і зацікавленість споживачів. Виявлено, що не всі існуючі методики дозволяють отримати цілісний висновок щодо стану інноваційної діяльності підприємницьких структур, оскільки багато з них не враховують факторів неекономічного характеру, досить поверхнево або взагалі не оцінюють екологічну, соціальну та інші сфери, які мають безпосередній вплив на рівень розвитку інноваційної діяльності підприємницьких структур. Це підтверджує неможливість широкого застосування таких методик для аналізу та екстраполяції результатів, отриманих при розрахунках за ними, на інші рівні управління інноваційним розвитком (галузевий і національний).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022

Куницька-Іляш М. В.
Щодо концептуальних засад методології аналізування фінансової безпеки стратегічних галузей національної економіки (c. 21 - 27)

На сучасному етапі розвитку теоретико-методичних засад і прикладних аспектів забезпечення фінансової та загалом економічної безпеки держави актуалізувалася проблема вдосконалення концептуальних положень методології аналізування фінансової безпеки стратегічних галузей національної економіки. Це дозволить підвищити ефективність забезпеченості суб’єктів господарювання стратегічних галузей економіки фінансовими ресурсами, використання капіталу та створення передумов для фінансово-економічного розвитку та зростання національної економіки, забезпечення її потужних конкурентних позицій. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад методології дослідження фінансової безпеки стратегічних галузей національної економіки. Об’єктом дослідження є процеси вдосконалення державної політики зміцнення фінансової безпеки стратегічних галузей національного господарства. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: синтезу і системного аналізу, логічного узагальнення, стратегічного менеджменту, компаративного аналізу. У статті акцентовано увагу на актуальності розгляду проблематики економічної та, зокрема, фінансової безпеки на рівні галузевої економічної системи. Окремий акцент зроблено на актуальності державної політики забезпечення фінансової безпеки безпосередньо стратегічних (пріоритетних) галузей національної економіки. На основі аналізування теоретико-методичних підходів до формування змістової та структурної характеристик економічної безпеки галузі визначено елементи методологічного забезпечення аналізування фінансової безпеки стратегічних галузей національного господарства. Визначено такі завдання методології аналізування фінансової безпеки стратегічних галузей економіки, як забезпеченість фінансово-інвестиційними ресурсами, належний фінансовий стан, ефективність використання капіталу, захищеність від фінансових ризиків і загроз, розвиток фінансової підсистеми галузі, реалізація потенціалу в забезпеченні фінансово-економічного розвитку національного господарства. Зроблено висновок, що елементами логіко-структурної моделі методології аналізування стратегічних галузей національного господарства є мета, завдання, складові, індикатори, підходи та методи до аналізування й оцінювання. Перспективи подальших наукових досліджень в аналізованій сфері стосуються формування рекомендацій відносно ув’язки сформованої інформаційно-аналітичної бази в підсумку оцінювання з формуванням заходів і контролем державної політики їх реалізації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2022

Титикало В. С.
Методологічне підґрунтя формування системи забезпечення просторово-процесного управління економічним потенціалом підприємства (c. 143 - 151)

Метою статті є генерування методологічного підґрунтя формування системи забезпечення просторово-процесного управління економічним потенціалом підприємства в сучасних мінливих умовах. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що в сучасних умовах найважливіше, що може принести підприємству ефективність, – це адаптація розміщення та структури виробництва до реальних потреб часу, така виробничо-технологічна, а також структурно-управлінська організація, яка, забезпечуючи підприємству сучасний техніко-технологічний рівень виробничих процесів, дозволить знизити витрати за допомогою генерування методології формування системи забезпечення просторово-процесного управління економічним потенціалом підприємств. Надзвичайно високий інтерес до генерування даної методології та використання в усіх сферах практичної діяльності промислових підприємств пов’язаний як зі зростанням ролі науки та інноваційних можливостей системи управління, так і з ефектами глобалізації, серед яких виділяється домінуюча тенденція зростання стратегічної нестабільності. Ця тенденція частково пояснює стирання кордонів між проєктом і прогнозом: чим більш проблематичною стає сама можливість прогнозної дії, тим більше об’єктивний прогноз залежить від проєкту, а отже, від пошуку істини про взаємозв’язок рівня знань, ідеї, пізнання та наукової гіпотези. Актуальність генерування методологічного підґрунтя формування системи забезпечення просторово-процесного управління економічним потенціалом підприємства свідчить про те, що безсумнівною доцільністю даної проблематики є використання іноваційно-креативного мислення, урахування впливу макроекономічного середовища тощо. Таким чином, генерування методологічного підґрунтя формування системи забезпечення просторово-процесного управління економічним потенціалом підприємства має особливе значення з точки зору теорії, філософії та методології, враховуючи контекст і науково-філософський погляд.

Стаття написана українською мовою


Яковенко В. С., Кучеренко С. К.
Методичні аспекти оцінювання туристичної інфраструктури України (c. 151 - 157)

У статті наведено систему та процедуру оцінювання розвитку туристичної інфраструктури України. Концептом дослідження виступила система теоретичного, аналітичного та модельного базису дослідження, які, своєю чергою, складаються з п’яти блоків: теоретичного, блоку узагальнення, аналітичного, блоку результатів та блоку рішень. На теоретичному рівні дослідження встановлені ключові терміни й обґрунтовано використання методів дослідження туристичної інфраструктури України. На рівні узагальнення обґрунтовано ключові показники функціонування туристичної інфраструктури, виділено транспортну, житлову, харчову складові та складову забезпечення реалізації подорожей. Кожна з цих груп налічує низку показників, які наведені в офіційних джерелах. З використанням цих показників, відповідно до складових інфраструктури, запропоновано індикативні показники, які розраховуються як узагальнюючі. Аналітичний блок виокремив методи кількісного та якісного аналізу, завдяки чому було отримано відповідні результати. Щодо кількісних методів, у досліджені запропоновано використання графоаналітичного методу, методу нелінійного прогнозування, нейромережевого прогнозування та методу інтегрального оцінювання. Серед якісних методів пропонується використання методів нечіткої логіки для оцінювання ступеня задоволеності споживачами рівня туристичної інфраструктури України. Блок результатів акумулює результати за кількісними та якісними методами, і на цьому етапі формуються оцінки відповідних рішень. Блок управлінських рішень накопичує в собі обґрунтовані рішення, які базуються на результатах дослідження розвитку туристичної інфраструктури. Запропонована система оцінювання туристичної інфраструктури з використанням економіко-математичних методів туристичного потоку надала можливість проведення системного аналізу туристичної інфраструктури країни для більш виважених і точкових управлінських рішень щодо підвищення ефективності використання туристичної інфраструктури та поліпшення якості надання туристичних послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2023

Швець Н. В., Крамчанінова М. Д., Касаткіна М. В.
Концептуально-методичний підхід до оцінювання впливу цифровізації на розвиток бізнесу в національній економіці (c. 262 - 270)

Метою статті є визначення особливостей перебігу процесу цифровізації в підприємницькому середовищі національної економіки та формалізація концептуально-методичного підходу до оцінювання впливу зазначеного процесу на розвиток бізнесу. У статті досліджено актуальне науково-практичне питання впливу цифрових трансформацій на результати економічної діяльності підприємницького сектора як основного рушія національної економіки. Підкреслено значущість цифровізації та необхідність розуміння її багатоаспектності й особливостей перебігу в соціально-економічних системах різного рівня. Оскільки процес цифрової трансформації виходить за межі окремих суб’єктів господарювання та галузей національної економіки, зроблено висновок, що повний і глибокий аналіз впливу чинників цифрових перетворень на розвиток підприємницького сектора необхідно проводити з охопленням змін, які відбуваються на мікро-, мезо- та макрорівнях. Запропоновано концептуально-методичний підхід до аналізу результатів цифрової трансформації в економіці з акцентом на підприємницькому секторі. Підхід включає використання системи показників для проведення комплексного оцінювання перебігу цифрових перетворень на кожному з вищезазначених рівнів. На мікрорівні вивчається стан цифровізації внутрішнього середовища економічних суб'єктів. На мезорівні відстежуються цифрові трансформації в межах галузевої та міжгалузевої взаємодії. На макрорівні досліджуються загальнонаціональні процеси в підприємницькому секторі під впливом реалізації державної цифрової стратегії та політики. Підкреслено важливу роль держави у просуванні цифрових інновацій та стимулюванні розвитку нових технологій на користь національної економіки. Зазначено, що впровадження запропонованого підходу потребує створення певного інформаційного, аналітичного та організаційного забезпечення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2023

Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О.
Результативність процесу: системний, енергетичний та еконофізичний підходи у контексті моделювання (c. 222 - 229)

У статті з точки зору системного, енергетичного та еконофізичного підходів окреслено окремі аспекти теорії та практики вимірювання дієвості (зокрема, ефективності, результативності) процесів функціонування системи. Підкреслено, що сучасні реалії вказують на актуалізацію питань з квантової еконофізики, зокрема з адаптації та задіювання математичного апарату квантової механіки для моделювання процесів в економіці, використання квантово-механічних моделей та аналогій, застосування квантово-механічної ідеології, оскільки сучасні соціо-еколого-економічні системи є складними, нелінійними, в їх динаміці спостерігаються синергетичні явища, мають місце нестійкість і погана передбачуваність. Метою роботи є висвітлення деяких аналогів понять і показників, аналогічних фундаментальним фізичним поняттям, у парадигмі «пізнання – вимірювання – оцінювання – управління» щодо функціонування соціо-еколого-економічних систем і процесів у них із окресленням підходів до визначення результативності цих процесів на засадах моделювання з використанням системного, енергетичного та еконофізичного підходів. Запропоновано в парадигмі «пізнання – вимірювання – оцінювання – управління» щодо результативності процесів функціонування систем враховувати економічну інтерпретацію принципу невизначеності Гейзенберга та поняття економічного аналогу сталої Планка. Обґрунтовано, що теоретико-методологічний аналіз деяких основних фундаментальних фізичних понять (енергії, імпульсу тощо) та їхніх формальних і неформальних зв’язків з реальними економічними поняттями та процесами сприятиме вдосконалюванню процедури визначення та застосування ККД енергії процесів функціонування систем на основі авторських показників складових результативності процесів з урахуванням економічної інтерпретації принципу невизначеності Гейзенберга та поняття економічного аналогу сталої Планка.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру