УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінка взаємозалежності основних видів конкурентоспроможності
Кривешко О. В.

Кривешко О. В. Оцінка взаємозалежності основних видів конкурентоспроможності. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 445–451.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-445-451

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 65.012.12:339.137

Анотація:
Метою статті є визначення взаємозалежних об’єктів конкурентоспроможності та особливостей їх взаємного впливу. У результаті аналізу публікацій різних учених виявлено широкий спектр класифікаційних ознак поділу конкурентоспроможності. Серед них визначено основні види та форми конкурентоспроможності. На мікрорівні виокремлено конкурентоспроможність продукції та підприємства. Наголошено на наявності, залежно від джерел конкурентних переваг, зовнішньої та внутрішньої конкурентоспроможності. Визначено сутність цих видів конкурентоспроможності. Виділено світовий, державний (національний), регіональний і локальний рівні конкурентної боротьби. Оскільки більшість підприємств конкурує не лише на макрорівні, але й у межах галузі всередині країни (мезорівень), і на макрорівні (міжнародні ринки), основний акцент здійснено на конкурентоспроможності підприємства, його продукції, конкурентоспроможностях галузі та країни, оскільки саме вони мають взаємний вплив і є взаємозалежними. Проаналізовано прояви зазначених видів конкурентоспроможності для України та вітчизняних підприємств. Наведено приклади неконкурентоспроможності підприємств із конкурентоздатною продукцією через недосконалі системи управління. Зазначено, що конкурентоспроможність галузі та країни є похідними поняттями та залежать, перш за все, від рівня конкурентоспроможності продукції, а лише потім – від конкурентоздатності підприємства, яке її виготовляє. Охарактеризовано взаємозалежність цих видів конкурентоспроможності. Оцінено основні аспекти такої залежності. Наголошено на існуванні проблем конкурентоспроможності України та сприйнятті її як постачальника сировини у зв’язку зі значною часткою природних ресурсів та необроблених матеріалів у структурі експорту. За такої ситуації ускладнюється можливість посилення конкурентоспроможності України та вітчизняних підприємств на світових ринках.

Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність галузі, конкурентоспроможність економіки, конкурентна перевага.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Кривешко Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Брутман А. Б. Категория конкурентоспособности как обобщение понятия экономического потенциала предприятия. Бизнес Информ. 2018. № 2. C. 127–134. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-2_0-pages-127_134.pdf
Грицишин Н. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2004. Вип. 33. С. 431–436.
Ємельянов О. Ю., Мусійовська О. Б. Типологія видів конкурентоспроможності продукції підприємства // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19–20 вересня 2013 р.). Львів : АртDрук, 2013. С. 83–84.
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення : монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового. Одеса : Атлант, 2013. 470 с.
Фатхутдінов Р. А., Осовська Г. В. Управління конкурентоздатністю організації : підручник. Київ : Кондор, 2009. 470 с.
Гуменюк О. Г. Особливості регіонального розвитку конкурентного середовища. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Серія «Економічні науки». 2009. Вип. ІІ. С. 34–45.
Петрович Й. М., Кривешко О. В., Ступак І. О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : монографія. Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012. 228 c.
Компанії. Галицькі контракти. 2008. № 15. С. 52.
Борисова Т. М. Конкурентоспроможність галузі: детермінанти формування та сучасні методи оцінювання. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2011. № 6. Т. 1. С. 54–60. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_1/054-060.pdf
Зубчик О. А. Формування конкурентоспроможності держави в перспективі політичного часу (державно-управлінські аспекти): дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01. Київ, 2019. 480 с.
Черваньов Д., Авдєєва Н. Інноваційні фактори зміцнення конкурентоспроможності України в умовах світової економічної кризи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2009. Вип. 107–108. С. 63–66.
Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні – листопаді 2019 року // Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1119_u.htm

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру