УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Смарт-промисловість: формування базису нового етапу економічного зростання у світі
Князєв С. І.

Князєв С. І. Смарт-промисловість: формування базису нового етапу економічного зростання у світі. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 150–162.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-150-162

Розділ: Економіка промисловості

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК [338.45+338.2+330.88]:004

Анотація:
Метою статті є аналіз процесів становлення смарт-промисловості в країнах-лідерах, визначення перспектив, зумовлених її розвитком у світі, а також місця і ролі України в цих процесах. Визначено фундаментальну особливість сучасного періоду, якою є структурна перебудова світової економіки, обумовлена зміною технологічних укладів. Кінець чергового економічного циклу збігся зі спалахом пандемії раніше невідомого вірусу (COVID-19), що призводить до найсильнішої економічної кризи за останні десятиріччя. Сформульовано нові виклики, ризики та загрози, пов'язані зі змінами структури світового господарства, а отже, і з принципово новими процесами конкуренції, що проходять в умовах змін технологій, комунікацій тощо. Розкрито особливості промислового смарт-підприємства – гнучкого кіберфізичного виробництва, що забезпечує точне налаштування на споживача і ґрунтується на використанні великих даних, – як складової смарт-промисловості. Проаналізовано досвід формування стратегій розбудови смарт-промисловості країн-лідерів: ФРН, США та Китаю, які у найближчому майбутньому будуть відігравати провідну роль у побудові нової моделі «розумного зростання» світової економіки. Також розглянуто особливості національних стратегічних програм країн ЄС щодо дигіталізації промисловості та розбудови Індустрії 4.0, що сформовані як відповідь на головний виклик сучасності – недостатні темпи цифровізації промислових секторів і розвитку інновацій.Визначено нові перспективи, можливості та проблеми, пов’язані з розвитком смарт-промисловості в Україні. Надано ряд пропозицій, реалізація яких сприятиме подоланню наслідків теперішньої економічної кризи і виходу України на траєкторію стабільного економічного зростання.

Ключові слова: технологічний уклад, смарт-підприємство, смарт-промисловість, Індустрія 4.0, промисловий інтернет речей, кіберфізичні виробничі системи, інформаційно-комунікаційні технології, великі дані.

Бібл.: 38.

Князєв Святослав Ігорович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар, Відділення економіки, Національна академія наук України (вул. Володимирська, 54, Київ, 01030, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. М. : Экономика, 1989. 523 с.
Перес К. Технологические революции и финансовый капитал: динамика пузырей и периодов процветания. М. : Дело, 2011. 231 с.
Глазьев С. О глубинных причинах нарастающего хаоса и мерах по преодолению экономического кризиса. 01.04.2020 URL: https://glazev.ru/articles/1-mirovoy-krizis/78041-o-glubinnykh-prichinakh-narastajushhego-khaosa-i-merakh-po-preodoleniju-jekonomicheskogo-krizisa#_ftn5
International Monetary Fund. World Economic Outlook. Chapter 1. The great lockdown. April 2020, 25 рр.
Policy Responses to COVID19 // IMF (2020). URL: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#U
Грамматчиков А. Цифровизация под давлением. Эксперт. 2020. № 15–16 (1159). С. 18–20.
McKinsey Global Institute. The internet of things: mapping the value beyond the hype. McKinsey&Company, 2015. 131 p.
Industry 4.0 Market | Size, Share, system and Industry Analysis and Market Forecast to 2024 // Marketsandmarkets.com. URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/industry-4-market-102536746.html
Roadmap Smart Industry. 2016. 34 p. URL: https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/roadmaps/smart-industry
Industrie 4.0. Chancen und Herausforderungen der vierter industriellen Revolution. PWC, 2014. URL: https://www.strategyand.pwc.com/reports/industrie-4-0
Yegorov I. Smart Specialization for Ukraine: Preliminary Analysis. Unpublished Report to JRC, Seville, Spain. September 2016. 14 р.
Yegorov I., Ryzhkova Y. Innovation policy and implementation of smart specialisation in Ukraine. Economy and Forecasting. 2018. No. 3. Р. 48–64.
Рижкова Ю. О. Особливості реалізації концепції розумної спеціалізації в деяких країнах світ. Проблеми науки. 2015. № 1. С. 41–50.
Хаустова В. Є., Крамарев Г. В., Зінченко В. А. Інноваційно-технологічне забезпечення модернізації пріоритетних галузей промисловості України. Бізнес Інформ. 2019. № 3. С. 218–228.
Скіцько В. І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 33–40.
Збаразська Л.О. Неоіндустріалізація в Україні: концепт національної моделі. Економіка промисловості. 2016. № 3. С. 5–32.
Вишневський В. П., Князєв С. І. Смарт-промисловість: перспективи і проблеми. Економіка України. 2017. № 7. С. 22–37.
Череватський Д. Камо грядеше, промислове? // Дзеркало тижня. 2017. № 29. URL: https://dt.ua/energy_market/kamo-gryadeshi-promislovoste-250970_.html
Вишневський В. П., Гаркушенко О. М., Князєв С. І., Липницький Д. В., Чекіна В. Д. Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал : монографія / за ред. В. П. Вишневьского, С. І. Князєва. Київ : Академперіодика, 2020. 188 с.
Амоша О. І., Вишневський В. П., Ляшенко В. І., Харазішвілі Ю. М., Підоричева І. Ю., Мадих А. А., Охтень О. О., Дасів А. Ф., Міночкина О. М. Індустрія 4.0: напрями залучення інвестицій з урахуванням інтересів вітчизняних виробників. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3 (57). С. 189–216.
Yin S., Kaynak O. Big Data for Modern Industry: Challenges and Trends. Proceedings of the IEEE. 2015. Vol. 103. No. 2. P. 143–136.
Hu H., Wen Y., Chua T.-S., Li X. Towards scalable systems for big data analytics: A technology tutorial. IEEE Access. 2014. Vol. 2. P. 652–687.
Baily M. N., Manyika J. Is Manufacturing «Cool» Again? // Project Syndicate. 2013. URL: https://www.project-syndicate.org/print/skills-and-workers-in-the-new-age-of-manufacturing-by-martin-n--baily-
Auschitzky E., Hammer M., Rajagopaul A. How big data can improve manufacturing // McKinsey & Company. 2014. URL: http://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/how-big-data-can-improve-manufacturing
Jagadish H. V., Gehrke J., Labrinidis A. et al. Big Data and Its Technical Challenges. Exploring the inherent technical challenges in realizing the potential of Big Data. Communications of the ACM. 2014. Vol. 57. No. 7. P. 652–687.
Evans P., Annunziata M. Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines. Fairfield, CT : General Electric Co., 2012.
Белов В. Новая парадигма промышленного развития Германии – Стратегия «Индустрия 4.0». Современная Европа. 2016. № 5 (71). С. 11–22. URL: http://www.sov-europe.ru/2016/5-2016/3.pdf
Федак М. Огляд стратегій по 4.0 країн ЄС від Єврокомісії. 2019. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2018/08/27/review-national-strategies-4-0-in-eu/
AT&T, Cisco, GE, IBM и Intel сформировали Консорциум промышленного Интернета. URL: https://www.cisco.com/c/ru_ru/about/press/press-releases/2014/03-033114b.html
Li L. China's manufacturing locus in 2025: With a comparison of «Made-in-China 2025» and «Industry 4.0». Technological Forecasting and Social Change. 2018. Vol. 135. P. 66–74.
Єрфорт І. Ю., Збаразська Л. О. Політика Китаю щодо розвитку smart-промисловості. Вісник економічної науки України. 2017. № 1. С. 39–47.
European Commission. Peer Review of the Ukrainian Research and Innovation System. Horizon 2020 Policy Support Facility / Directorate-General for Research and Innovation. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 76 p.
ITUdata. ICT Development Index 2017. URL: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
АППАУ (2020). Індустрія 4.0 в Україні. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/
Юрчак О. Українська стратегія Індустрії 4.0 – 7 напрямів розвитку. 2019. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2019/01/02/ukrainska-strategiya-industrii-4-0-7-napriankiv-rozvutku/
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» від 10.07.2019 №526-р. Офіційний вісник України. 2019. № 57. Ст. 1983.
Reiman M., Ruckriegel C. (Lead authors). Road2CPS. Priorities and Recommendations for Research and Innovation in Cyber-Physical Systems. Steinbeis-Europa-Zentrum: Steinbeis-Edition, 2017. 56 p.
Digital transformation monitor, 2017 // EC. URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/category/national-initiatives?page=1

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру