УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Змістовна характеристика системи антикризового управління
Шатайло О. А.

Шатайло О. А. Змістовна характеристика системи антикризового управління. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 217–226.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-217-226

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 12

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 65.011:005.33:621(477)

Анотація:
Мета статті полягає у дослідженні та доповненні змістовних характеристик системи антикризового управління. Визначено зміст і сутнісні характеристики поняття «антикризове управління». Виокремлено декілька підходів до трактування цього поняття: антикризове управління як процес загального управління; як система управління, що застосовується на період кризи; як дії, що застосовуються для попередження та нейтралізації кризових ситуацій; як механізм відновлення конкурентоспроможності підприємства та запобігання його банкрутству. Але у результаті дослідження з'ясовано, що такий вид управління є відокремленим від загального та діє як окрема система. Визначено, що ресурсним забезпеченням антикризового управління може бути антикризовий потенціал. Удосконалено базові принципи побудови антикризового управління на підприємстві. Сформовано авторське визначення поняття «антикризове управління». Визначено подальший напрямок досліджень – оцінка антикризового потенціалу на підприємстві.

Ключові слова: антикризове управління, криза, антикризовий потенціал, принципи антикризового управління.

Табл.: 1. Бібл.: 50.

Шатайло Ольга Анатоліївна – аспірант, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Завадський Й. С., Осовська Т. В., Юшкевич О. О. Економічний словник. Київ : Кондор, 2006. 355 с.
Cambridge dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/crisis-management
Patterson B. Crisis impact on reputation management. Public Relations Journal. 1993. № 49/11. P. 47–48.
Штангрет А. М., Копилюк О. І. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. Київ : Знання, 2007. 335 с.
Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием. Киев : Эльга ; Ника-Центр, 2006. 672 с.
Fink S. Crisis management: Planning for the inevitable. New York : AMACOM, 1986.
Бурий С. А., Мацеха Д. С. Антикризове управління та управлінські рішення – проблеми підприємств малого бізнесу : монографія. Хмельницький : Тріада-М, 2006. 93 с.
Кошкин В. И. Антикризисное управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 11. М. : ИНФРА-М, 2000. 512 с.
Коротков Э. М. Антикризисное управление. М. : Юрайт, 2014. 406 с.
Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2003. 504 с.
Антикризисное управление : учеб. пособие / под ред. Е. С. Минаева, В. П. Панагушина. М. : ПРИОР, 1998. 432 с
Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 560 с.
Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством : підручник. Київ : КНТЕУ, 2005. 824 с.
Чернявський А. Д. Антикризове управління : навч. посіб. Київ : МАУП, 2000. 208 с
Антикризисный менеджмент / под ред. А. Г. Грязновой. М. : ЭКМОС, 1999. 368 с
Уткин Э. А. Антикризисное управление. М. : Ассоциация авторов и издателей «Тандем»; Эксмос, 1997. 400 с.
Ситник Л. С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. Донецьк : ІЕП НАН України, 2000. 503 с.
Маховка В. М. Формування системи антикризового управління туристичними підприємствами : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Полтава, 2015. 277 с.
Кушнір Н. Б., Войтович Д. С. Особливості антикризового управління та економічної діагностики підприємства в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_5_16
Нестеров А. Ю. Оценка эффективности антикризисного управления предприятиями. Теория и практика общественного развития. 2011. № 8. С. 302–306.
Humphreys K. C. Crisis Planning: Necessity, Not Luxury. Bank Marketing. 1992. No. 24 / 6. P. 34–35.
Baubion C. OECD Risk Management: Strategic Crisis Management. OECD Publishing, 2013.
Zhigang Li, Hongqi Chen. Strategy of Enterprise Crisis Management in the Information Age // 3rd International Conference on Management Science, Education Technology, Arts, Social Science and Economics (MSETASSE 2015)
Stavros T. P., Ntalla A. Crisis Management Practices and Approaches: Insights from Major Supply Chain Crises. Procedia Economics and Finance. 2016. Vol. 39. Р. 668–673.
Kadarova J., Mihalcova B., Kadar G., Vida M. Strategy Map for the Crisis Communication. Procedia Economics and Finance. 2015. Vol. 23. Р. 1119–1124.
Шварц І. В. Механізм забезпечення ефективності антикризового управління підприємством (на прикладі машинобудівних підприємств) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Хмельницький, 2008. 229 с.
Кузнецова Г. В. Формування системи антикризового управління на вітчизняних підприємствах. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 312–319.
Головач К. С. Формування механізму антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах : дис. канд. екон. наук : 08.00.04. Житомир, 2017. 249 с.
Погребняк А. Ю. Механізм антикризового управління на підприємствах машинобудування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2016. 234 с.
Шконда В. В., Кальянов А. В. Стратегії антикризового управління сучасним підприємством. Наукові праці МАУП. 2014. Вип. 42. С. 167–175.
Гудзь Т. П. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств : монографія. Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. 166 с.
Ткаченко А. М., Силенко С. А. Антикризове управління – передумова попередження загроз і негативних наслідків кризових явищ. Економіка та підприємництво. 2015. Вип. 34–35. Ч. 2. С. 227–233.
Сааков А. С., Егорова Н. Н., Саакова Э. Б. Антикризисное управление как частный случай системной стабилизации бизнес-структур в условиях кризиса. Вопросы управления. 2015. № 2. С. 73–81.
Шестопалова О. В. Економічно-кризові ситуації на підприємстві та механізми їх подолання. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1. С. 119–122.
Кондратьева К. В. Состояние и проблемы развития антикризисного управления на предприятиях промышленности. Вестник Пермского университета. 2014. № 4. С. 99–107.
Li Zh., Wang H. Research on the Enterprise Crisis Management System Basic on Knowledge Demand. URL: https://www.researchgate.net/publication/255586539_Research_on_the_Enterprise_Crisis_Management_System_Basic_on_Knowledge_Demand
Gao J., Alas R. The Impact of Crisis on enterprise Life-Cycle. Management in firms and organizations. Problems and Perspectives in Management. 2010. Vol. 8, Issue 2. Р. 9–20.
Мальчик М. В., Оплачко І. О. Механізм антикризового управління діяльністю промислових підприємств з урахуванням організації рефлексивних впливів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Логістика. 2018. № 892. С. 140–148.
Череп А. В., Корженевська В. М. Роль та значення антикризового управління в діяльності підприємства. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2015. № 3. С. 16–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2015_3_5
Тюріна Н. М., Шатайло О. А. Антикризовий потенціал: сутнісні характеристики та структуризація. Бізнес Інформ. 2018. № 5. C. 434–439.
Демчук О. Н., Ефремова Т. А. Антикризисное управление : учеб. пособие. М. : ФЛИНТА, 2009. 256 с.
Адамська О. Антикризове управління в контексті реагування на регіональні виклики: теоретико-методологічний аспект. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 2. C. 30–38.
Воронін О. Є., Товма І. О. Сутність та основні принципи антикризового управління. Культура народов Причерноморья. 2011. № 216. С. 30–33.
Олешко А. А. Механізм антикризового управління фінансовими корпораціями. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6106
Глєбова А. О., Конзерська Т. О. Формування системи антикризового управління на підприємстві. Молодий вчений. 2015. № 11. С. 35–40.
Діденко Є. О. Модель антикризового управління підприємством. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. 2015. № 3. С. 53–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2015_3_8
Філіпішин І. В. Управління розвитком промислових підприємств. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Вип. 2 (12). Т. 3. С. 39–44.
Яркіна Н. М. Принципи формування комплексного механізму управління підприємством. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 1 (52). С. 290–296.
Маказан Є. В. Сучасні маркетингові принципи управління підприємством. Вісник приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2016. Вип. 31 (2). С. 49–54.
Халімон Т. М. Принципи побудови механізму управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 25 (1). С. 158–161.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру