УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Товариство з обмеженою відповідальністю
«Видавничий Дім «ІНЖЕК»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _______________ Шум М. А.

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

7 жовтня 2012 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю Видавничий Дім «ІНЖЕК» (далі за текстом – Ліцензіат), яке діє на підставі Статуту, відповідно до ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, публікує даний Договір про таке:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у такому значенні:
Твір – наукова стаття, яка запропонована Ліцензіаром для публікації в журналі «Бізнес Інформ»;
Ліцензіар – автор (автори), якому (яким) належать виключні авторські права на Твір;
невиключна ліцензія – ліцензія, яка не виключає можливості використання Ліцензіаром Твору та видачі ним іншим особам ліцензій на використання даного Твору.
Сторони – Ліцензіат та Ліцензіар.
Інші терміни, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіатові невиключну ліцензію (згідно Creative Commons Attribution 4.0 International - CC BY-SA), що дає право на використання Твору Ліцензіара в обумовлених Договором межах.
2.2. За цим Договором передаються права на використання Твору такими способами:
– відтворення Твору;
– включення Твору як складової частини до журналів, збірників, монографій тощо;
– розповсюдження Твору;
– подання Твору до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.
2.3. Ліцензіар має право на подальше використання Твору та надання невиключної ліцензії на його використання третім особам.

3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. Для Ліцензіарів, які до моменту публікації даного Договору на офіційному сайті журналу «Бізнес Інформ» (www.business-inform.net) не подавали свій Твір для публікації в журналі «Бізнес Інформ», свідоцтвом повного та беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є факт передачі Ліцензіаром Твору для публікації в журналі «Бізнес Інформ» через електронну пошту, або на електронному носії безпосередньо в редакції, або іншим чином. З моменту передачі Твору для публікації в журналі «Бізнес Інформ» Ліцензіар автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата передачі Твору.
3.2 Для Ліцензіарів, які до моменту публікації даного Договору на офіційному сайті журналу «Бізнес Інформ» (www.business-inform.net) вже подавали свої Твори для публікації в журналі «Бізнес Інформ», свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є:
– або незаперечення проти умов даного Договору (згода через мовчання) протягом 30 календарних днів з моменту публікації даного Договору. В іншому випадку (незгода з умовами даного Договору) заперечення має бути надано Ліцензіату в письмовій формі протягом 30 календарних днів з моменту публікації даного Договору;
– або факт передачі Ліцензіаром нового Твору для публікації в журналі «Бізнес Інформ» через електронну пошту, або на електронному носії безпосередньо в редакції, або іншим чином.
При настанні однієї з цих подій Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку вважається дата публікації даного Договору.
3.3. Ліцензіат на письмову вимогу Ліцензіара надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. Ліцензіар має право:
4.1.1. Усно або письмово повідомляти Ліцензіата про виявлені недоліки твору та вживати заходи щодо їх усунення.
4.1.2. У разі використання Твору в порушення норм законодавства у сфері авторського права і суміжних прав та цього Договору заборонити використання Твору (призупинити дію ліцензії за цим Договором) Ліцензіатом до усунення порушення.
4.1.3. З урахуванням вимог законодавства визначити обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційними, і вимагати від Ліцензіата нерозголошення цих відомостей.
4.2. Ліцензіат має право:
4.2.1. На використання Твору способами, зазначеними в пункті 2.2 цього Договору.
4.2.2. На надання субліцензій іншим особам в обсязі наданих йому за цим договором прав у визначеній Договором сфері.
4.2.3. Робити запити і одержувати необхідну інформацію та документи, що мають відношення до предмету Договору та знаходяться у Ліцензіара.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Ліцензіар зобов’язаний:
5.1.1. Надати Ліцензіату у використання Твір.
5.1.2. Відповідно до запиту Ліцензіата своєчасно забезпечувати його інформацією та документами, що стосуються предмета Договору і необхідні для виконання умов Договору.
5.1.3. Відповідно до запиту Ліцензіата брати участь у проведенні дій та процедур, необхідних для виконання умов Договору, які вимагають такої участі з боку Ліцензіара.
5.2. Ліцензіат зобов’язаний:
5.2.1. Використовувати Твір на умовах, визначених цим Договором.
5.2.2. Не розголошувати будь-які відомості, які складають комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією.
5.2.3. Дотримуватися особистих немайнових прав Ліцензіара.

6. ПОЧАТОК ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Дата укладання Договору (акцепту) визначається відповідно до ст. 3 цього Договору.
6.2. Договір укладається на невизначений термін.
6.3. Цей договір опубліковано на офіційному сайті журналу «Бізнес Інформ» (www.business-inform.net) 7 жовтня 2012 р.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

7.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього Договору йому нічого не відомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї ліцензії.
7.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання Ліцензіатом зобов’язань, що передбачені цим Договором, Ліцензіар має право призупинити виконання своїх зобов’язань по Договору.
7.3. У випадку систематичного порушення Ліцензіатом умов Договору щодо своїх зобов’язань, Ліцензіар має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Ліцензіата не менше, ніж за 30 календарних днів.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів.
8.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.
9.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.
9.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися в момент прострочення нею виконання своїх обов’язків за Договором.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів, Сторона повинна повідомити про таку зміну іншу Сторону в термін не більше ніж 10 днів з моменту настання таких змін.
10.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.
10.3. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАТА:

ТОВ «Видавничий Дім «ІНЖЕК»
пр. Гагаріна, 20, оф. 2227, Харків, 61001, Україна
Тел. / факс (057) 703-40-21, 703-40-01, 732-09-59
e-mail: [email protected]
ЄДРПОУ 32237339
Свідоцтво платника ПДВ № 3223733320301 від 29.11.2002 р.


Директор __________________ Шум М. А.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру