УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Організація управлінського обліку на вітчизняних підприємствах у рамках системи обліково-аналітичного забезпечення управління
Шевців Л. Ю., Сподарик Т. І.

Шевців Л. Ю., Сподарик Т. І. Організація управлінського обліку на вітчизняних підприємствах у рамках системи обліково-аналітичного забезпечення управління. Бізнес Інформ. 2020. №10. C. 255–266.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-10-255-266

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.5

Анотація:
Мета статті – дослідження теоретичних і практичних підходів до організації управлінського обліку на основі власної парадигми обліково-інформаційного забезпечення для прийняття ефективних рішень щодо стратегічного управління підприємством. Визначено проблеми організації управлінського обліку на вітчизняних підприємствах. Узагальнено результати досліджень учених щодо вибору технологій/інструментів організації управлінського обліку, які надають більше можливостей для аналізу обліково-аналітичної інформації, збільшують швидкість її отримання. Досліджено необхідність побудови управлінського обліку в обліково-інформаційній системі підприємства. Виокремлено поняття обліково-аналітичного забезпечення та обліково-аналітичної інформації як одного з найважливіших напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних ринкових умовах, які значним чином обумовлені процесами економічної та цифрової глобалізації, забезпечують взаємодію різних структурних підрозділів будь-якого підприємства. Обґрунтовано, що основними функціями обліково-аналітичного забезпечення є облікова, аналітична та інформаційна. Акцентовано увагу на переліку бухгалтерських програмних продуктів та їх ролі в обліковій системі підприємства. Визначено стадії побудови управлінського обліку, їх вплив на формування стратегії бізнесу на сучасних підприємствах. Проаналізовано переваги використання фінансових і нефінансових показників діяльності підприємства, релевантного підходу, який дозволить виконувати функції управління з метою прийняття управлінських рішень за видами діяльності. Досліджено, що організаційне забезпечення функціонування управлінського обліку передбачає перерозподіл ролей між службами (відділами), які належать до інформаційного розрізу організаційної структури управління підприємством. Організацію управлінського обліку в обліково-інформаційному забезпеченні системи управління підприємством пропонується здійснювати на основі розробленої моделі. Визначено ряд переваг, з якими стикається сучасна організація на етапі організації управлінського обліку, зроблено відповідні узагальнення, висновки та пропозиції. Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення та визначено основне призначення управлінського обліку на підприємствах на сучасному етапі розвитку ринкового суспільства.

Ключові слова: управлінський облік, обліково-аналітичне забезпечення, облікова інформація, бухгалтерські програмні продукти, організація управлінського обліку.

Рис.: 6. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Шевців Любов Юліанівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аналізу і контролю, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Сподарик Тетяна Ігорівна – магістр, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. пособие. М. : Финстатинформ, 1999. 359 с.
Палий В. Ф. Управленческий учет: организация и функционирование. Бухгалтерський учет. 2007. № 23. С. 60–65.
Цвєткова Н. М. Сучасна організація обліку а складання звітності для прийняття управлінських рішень. Бухгалтерський облік і аудит. 2008. № 3. С. 15–27.
Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник. Київ : Лібра, 2003. 704 с.
Касич А. О., Циган Р. М., Карбан О. І. Науково-методичні основи обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком підприємства. Проблеми економіки. 2013. № 1. С. 191–196.
Безродна Т. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності поняття. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2008. № 10. Ч. 2. С. 58–62.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
Функції менеджменту як основа процесу управління. URL: https://referat.me/management/240626-funkc-yi-menedzhmentu-yak-osnova-procesu-upravl-nnya
Пилипів Н. І., Марків М. М. Місце організації управлінського обліку в процесі прийняття управлінських рішень деревообробними підприємствами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 2. С. 351–357. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10845/1/МІСЦЕ%20ОРГАНІЗАЦІЇ%20УПРАВЛІНСЬКОГО%20ОБЛІКУ%20В%20ПРОЦЕСІ%20ПРИЙНЯТТЯ.pdf
Глобальні принципи управлінського обліку. Ефективний управлінський облік: оптимізація рішень та створення успішних організацій. URL: https://www.cgma.org/content/dam/cgma/resources/reports/downloadabledocuments/ukranian-full-gmaps-document.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру