УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Вплив четвертої промислової революції на соціодемографічну основу людства
Черненко Н. О., Глущенко Я. І., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є.

Черненко Н. О., Глущенко Я. І., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є. Вплив четвертої промислової революції на соціодемографічну основу людства. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 46–56.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-46-56

Розділ: Глобалізаційні процеси в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.5

Анотація:
У проведеній науковій роботі авторами розглянуто питання впливу характерних рис четвертої промислової революції на соціодемографічну основу людства. Матеріал відображає дані, що характеризують стан демографічних характеристик, віковий склад населення, якість життя та освіти, рівень конкурентоздатності працездатного населення. Матеріали дослідження дозволили встановити, що в умовах четвертої промислової революції одним із показників міжнародної конкурентоспроможності є частка високотехнологічних товарів у експорті промислової продукції держави. На основі зазначеного авторами встановлено перелік показників, які відображають прояви сучасного технологічного розвитку, акцентуючи увагу на інтенсивності розробки і впровадження інновацій, що є відправною точкою підвищення конкурентоспроможності на міжнародному трудовому ринку в сучасних умовах. Таким чином, методологія статті передбачає аналіз таких даних, як динаміка частки високотехнологічної продукції, динаміка глобального індексу інновації, а також «Людський капітал і дослідження», «Освіта», країн світу з найбільшою часткою високотехнологічної продукції в експорті. Матеріал статті також відображає результати дослідження, що дозволяють сформувати припущення щодо необхідності та доцільності послідовної реалізації глобальної міграційної стратегії на основі глобального балансу трудових ресурсів, що передбачає реалізацію комплексу заходів щодо послаблення основних причин міграції, які сформовані у запропонований авторами перелік.

Ключові слова: високотехнологічна продукція, інновації, людський капітал, міграція, соціодемографічна основа, четверта промислова революція.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 36.

Черненко Наталя Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]
Глущенко Ярослава Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]
Корогодова Олена Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]
Моісеєнко Тетяна Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. Київ : PortFRoyal, 2001. 594 с.
Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / предисл. И. А. Столярова. М. : МП «ЭКОНОВ - КЛЮЧ», 1993. 475 с.
Fisher I. The Nature of Capital and income. L. : Macmillan&Co, 1927. 427 р.
Schultz T. W. Investment in human capital. American Economic Review. 1961. No. 51. P. 1–17.
Becker G. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. The Journal of Political Economy. 1962. No. 66 (2). Р. 281–302.
Mincer J. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. Journal of political economy. 1958. Vol. 66. P. 57–68.
Bowen H. R. Investment in Learning. San Francisco : Tossey. Bass, 1978. 362 р.
Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование. М. : Экономика, 1978. 275 с.
Thurow L. Investment in Human Capital. Belmont : Wadsworth. Publishing Company, Inc., 1970. 145 p.
Denison E. The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before us. N.Y. : Committee for Economic Development, 1962. 297 p.
Антонюк В. П. Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.07. Донецьк : Вид-во ДНУ, 2008. 39 с.
Богиня Д. П., Кулінов Г. Т., Лкогор Л. С. та iн. Конкурентоспроможність робочої сили в системi соцiально-трудових вiдносин : монографія. Київ : Ін-т економіки України, 2003. 214 с.
Геєць В. М. Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки. Економіка України. 2012. № 10. С. 4–23.
Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ : Знання, 2001. 254 с.
Данилишин Б., Куценко В. Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні : шляхи поліпшення їх використання. Економіка України. 2006. № 1. С. 71–72.
Захарова О. В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування : монографія. Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2010. 378 с.
Ушенко Н. В. Напрями відтворення людського капіталу та їх вплив на економічний розвиток країни. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. № 9 (88). С. 76–84.
Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. Київ : Логос, 2003. 632 с.
Стешенко В. С. Криза демореальності, криза демографічна. Криза демореальності в Україні на рубежі 20 та 21 ст. // Енциклопедія історії України : Т. 5 : Кон - Кю / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. Київ : Наук. думка, 2008. 568 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Kriza_Demorealnosti
Носик О. М. Людський капітал інноваційного розвитку: економічні основи відтворення : монографія. Харків : НФаУ, 2016. 490 с.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
High-technology exports (% of manufactured exports) // The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/tx.val.tech.mf.zs
Моісеєнко Т. Є. Особливості розвитку високотехнологічних сфер діяльності в Україні. Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики. 2012. Вип. 2. С. 183–187.
Global innovation index 2018. SC Johnson College of Business, The Business School of the World // WIPO. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf
Global innovation index 2017. SC Johnson College of Business, The Business School of the World // WIPO. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf
Global innovation index 2016. SC Johnson College of Business, The Business School of the World // WIPO. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf
Global innovation index 2015. SC Johnson College of Business, The Business School of the World // WIPO. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2015.pdf
Global innovation index 2014. SC Johnson College of Business, The Business School of the World // WIPO. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2014.pdf
Global innovation index 2013. SC Johnson College of Business, The Business School of the World // WIPO. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2013.pdf
Global innovation index 2012. SC Johnson College of Business, The Business School of the World // WIPO. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2012.pdf
Глущенко Я. І. Оцінка стану інноваційної діяльності промислових підприємств України. Економіка, фінанси, право. 2016. № 5/3. С. 34–37.
Human Capital. URL: https://www.academia.edu/Documents/in/Human_Capital
IMF. URL: https://www.imf.org/external/index.htm
World Bank. URL: https://www.worldbank.org/
Черненко Н., Лугвіщик Ю. До питання прогнозування масштабів трудової міграції в Україні. Підприємництво та інновації. 2917. № 4. С. 56–60.
Гафарова Л. М., Корогодова О. О. Людський капітал як фактор розвитку національної економіки в умовах Іndustry 4.0. Актуальні проблеми економіки та управління. 2019. № 13. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/8629/showToc

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру