УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої фінансової звітності
Пелех У. В., Тенюх З. І., Хоча Н. В.

Пелех У. В., Тенюх З. І., Хоча Н. В. Аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої фінансової звітності. Бізнес Інформ. 2021. №4. C. 168–175.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-168-175

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.375.6(047.32)(075.8)

Анотація:
У статті наведено теоретичне обґрунтування й аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої фінансової звітності. Розглянуто сутність поняття, мету, нормативно-правове забезпечення консолідації фінансової звітності. Узагальнено та вивчено концептуальні принципи застосування методів консолідації: безперервності та систематичності, суттєвості, єдиних методів оцінки, єдиної дати складання консолідованої фінансової звітності, єдиної облікової політики, єдиної валюти. Відображено основні вимоги до складання консолідованої фінансової звітності. Наведено основні етапи консолідації фінансової звітності. Проаналізовано основні методи консолідації фінансової звітності: повна консолідація, пропорційна консолідація, метод пайової участі. Систематизовано визначальні проблеми, які виникають на етапі підготовки та подання консолідованої фінансової звітності: методика складання звітності доволі складна, відсутній чіткий інструментарій щодо практичного застосування вимог МСФЗ, невідповідності між МСФЗ і чинним законодавством України (МСФЗ вимагає додаткове розкриття інформації), неоперативність консолідованої звітності, використання різних програмних продуктів для оперативного та фінансового управління, недостатність кваліфікованих кадрів, неузгодженість методик ведення обліку. Додатковими проблемами визначено такі: складність нормативного регулювання; складність процесу організації бухгалтерського обліку; складність збору та структуризації облікових даних з метою їх зіставлення; мультивалютність; неможливість визначення вкладу окремої компанії в загальні показники групи; складність визначення величини нереалізованого прибутку та часток участі в капіталі; висока трудомісткість і тривалість складання звітності; відсутність методики проведення аналізу консолідованої звітності. Зроблено висновок про необхідність подальших досліджень у напрямку розв’язання існуючих проблем.

Ключові слова: підприємство, методи, консолідована фінансова звітність, принципи консолідації, методи консолідації.

Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 22.

Пелех Уляна Василівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Тенюх Зоряна Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Хоча Надія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку та аудиту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Годнюк І. Нормативне регулювання та методичні аспекти консолідованої фінансової звітності. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2016. Вип. 1. С. 31–39. URL: http://ibo.wunu.edu.ua/index.php/ibo/article/view/257/257
Гордієнко М. Консолідована фінансова звітність за МСФЗ. URL: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/5007/1/Гордієнко%20М.І._Теза.pdf
Залунін В. Ф., Кононова І. В. Сутність консолідованої фінансової звітності та її роль в управлінні підприємством. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5232
Івченко Л. В., Федорченко О. Є. Консолідована фінансова звітність: основні аспекти. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 8. С. 756–761. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/125.pdf
Клименко Я. В. Сутність консолідованої фінансової звітності. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 31. С. 208–218. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6905/1/24.pdf
Кучер С. В. Основні проблеми складання консолідованої фінансової звітності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 19. Ч. 2. С. 148–151. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_19/2/38.pdf
Кучер С. В., Грибинюк Н. С. Особливості методики складання консолідованої фінансової звітності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 14. С. 952–955. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/191.pdf
Лежненко Л. І. Організаційно-правові аспекти складання зведеної та консолідованої фінансової звітності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 3. С. 350–354. URL: http://global-national.in.ua/archive/3-2015/74.pdf
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) 27. Консолідована та окрема фінансова звітність (від 01.01.2012 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_045#Text
Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 (МСФЗ 1). Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (від 01.01.2012 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_004#Text
Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 (МСФЗ 10). Консолідована фінансова звітність (від 01.01.2013 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_065#Text
Онищенко В. Є., Скирда І. М. Складання консолідованої фінансової звітності: проблеми та шляхи вдосконалення. Молодий вчений. 2018. № 12. С. 302–306. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-72
Основні принципи, методика та проблеми складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ. Вісник МСФЗ. 2015. № 17. URL: https://product.ligazakon.ua/osnovni-principi-metodika-ta-problemi-skladannya-kons olidovano%D1%97-finansovo%D1%97-zvitnosti-za-msfz
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 19 «Об’єднання підприємств» від 07.07.1999 р. № 163 (дата оновлення: 03.11.2020 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99#Text
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (дата оновлення: 14.11.2020 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»» від 27.06.2013 р. № 628 (дата оновлення: 03.08.2018 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13#Text
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73 (дата оновлення: 23.07.2019 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
Рубейкін В. А. Консолідація фінансової звітності: методика виконання процедур. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5204
Сторожук Т. М., Коротаєва І. Р. Консолідація фінансової звітності: зарубіжний досвід та вітчизняні проблеми. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 38. Ч. 2. С. 137–141.
Яцко М. В., Яцко Г. В. Консолідована фінансова звітність в умовах зростання конкурентної боротьби. Науковий вісник Ужгородського університету. 2014. Вип. 2. С. 190–193.
Consolidated Financial Statements. URL: https://xplaind.com/537623/consolidated-financial-statements
McBride C. Consolidation Vs. Equity Method of Accounting. URL: https://bizfluent.com/way-7218874-consolidation-vs--equity-method-accounting.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру