УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Соціально-економічна безпека: зміст категорії та її об’єкти
Романовська Ю. А.

Романовська Ю. А. Соціально-економічна безпека: зміст категорії та її об’єкти. Бізнес Інформ. 2019. №6. C. 13–20.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-13-20

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 9

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.113

Анотація:
В економічній безпекології, як і в будь-якій іншій науці, вирішальна роль належить понятійно-категоріальному апарату, в якому поряд з такими категоріями, як «економічна безпека (об’єкта)» та «соціальна безпека (об’єкта)», що вже набули усталеності, останнім часом активно використовується і категорія «соціально-економічна безпека (об’єкта)». Ці категорії схожі, взаємозумовлені та взаємопов’язані, але є відносно самостійними. У статті показано, що соціально-економічна безпека певного об’єкта є синтетичною категорією, яка містить економічну та соціальну компоненти; універсальною категорією, яка застосовна для всіх рівнів соціально-економічної системи держави. Розкрито зміст фундаментальної підстави «соціально-економічної безпеки об’єкта» – категорії «безпека»; показано, що соціально-економічна безпека має розглядатися стосовно ієрархічно розташованих її об’єктів (держава, регіон, підприємство). Зі зростанням рівня ієрархії об’єктів збільшується кількість ознак, з використанням яких розкривається зміст категорії «соціально-економічна безпека (об’єкта)», який уточнюється та поглиблюється залежно від її об’єкта з урахуванням більшої кількості ознак. Надано загальні ознаки, з використанням яких розкрито зміст категорії «соціально-економічна безпека (об’єкта)».

Ключові слова: економічна безпекологія, терміносистема, категорія, зміст, безпека, соціально-економічна безпека, об’єкт, ознака.

Рис.: 1. Бібл.: 27.

Романовська Юлія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного университету (вул. Соборна, 87, Вінниця, 21050, Україна)
Email: bogdana32rom@ukr.net

Список використаних у статті джерел

Клейнер Г. О границах неограниченного. Вопросы экономики. 2012. № 2. С. 140–145.
Козаченко Г. В., Буколова В. В. Соціально-економічна безпека регіону: зміст поняття та особливості дослідження // У кн.: Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : монографія : у 3-х т. / за заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко. Полтава : ПолтНТУ, 2018. Т. 2. С. 169–179.
Копенгагенська декларація про соціальний розвиток : ухвалена 01.01.1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_505
Кальницька М. А. Соціальна безпека: поняття та рівні дослідження. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 566–571. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/118.pdf
Токарський Т. Б. Соціально-економічна безпека України. Сучасні питання економіки і права. 2017. Вип. 1 2. С. 179–189.
Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України (прийнято до застосування Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 № 1277). URL: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
Поснова Т. В. Соціальний механізм економічної безпеки. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. Серія «Економіка, право». 2014. № 1. С. 64–69.
Зінченко О. І., Хімченко А. М. Щодо сутності поняття «соціально-економічна безпека». Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2014. Том 2. № 6. С. 123–128. URL: http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/912/929 (дата звернення: 12.04.2019).
Буколова В. В. Теоретичні та інструментальні засади оцінювання соціально-економічної безпеки регіону : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05. Полтава, 2018. 229 с.
Козаченко А. В., Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : монография. Киев : Либра, 2003. 280 с.
Ирмшер Й., Йоне Р. Словарь античности. М. : Прогресс, 1989. 704 с.
Жаліло Я. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації // Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. Київ : Сатсанга, 2001. 224 с.
Глазов О. В. Національна безпека: сутність, ознаки, концепція та геополітичні чинники. Наукові праці. 2011. Вип. 143. Том 155. С. 42–46.
Ілляшенко О. В. Механізми системи економічної безпеки підприємства : монографія. Харків : Мачулін Л. І., 2016. 504 с.
Заплатинський В. М. Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття «безпека». Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2012. № 5. С. 90–98.
Костирєв А. Політико-правові проблеми розбудови системи міжнародної інформаційної безпеки в умовах глобалізації. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2010. Вип. 21. С. 234–246.
Козаченко Г. В., Шульженко Л. Є. Екосесент: зміст, предмет і структура. Бізнес Інформ. 2014. № 2. С. 8–12.
Заплатинский В. М. Новое определение термина «опасность». PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Dlugosza w Cz SERIA: Edukacja Techniczna. 2012. Т. VІІ. С. 189–199. URL: http://www.pneti.ajd.czest.pl/docs/tom7/art/vz_a.pdf
Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Економічна кібернетика : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 231 с.
Безбожний В. Л. Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Луганськ, 2009. 186 с.
Савіна Г. Г., Зайцева О. І. Гармонізація інтересів підприємства в кризових умовах як основа забезпечення його соціально-економічної безпеки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2009. № 4. Т. 1. С. 229–231.
Коленда Н. В. Поняття соціально-економічної безпеки підприємства. Економіка та суспільство. 2016. № 7. С. 672–678. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/601-kolenda-n-v
Bukolova V. V. Region as an object of socioeconomic security. L'AssocТatТon 1901 «SEPIKE». 2017. No. 18. P. 215–221.
Антошкін В. К. Сутність соціально економічної безпеки регіонів та її зв’язок з національною безпекою держави. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2014. № 3. С. 17–23.
Козаченко Г. В. Основні проблемні області в економічній безпекології // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю (1 грудня 2016 р.– 10 січня 2017 р.). Полтава : ПолНТУ, 2017. С. 11–14. URL: http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/1429
Unger P. Philosophical Relativity. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1984. 143 p.
Гринчук Н. Вдосконалення управління великим містом на шляху соціалізації. Управління сучасним містом. 2004. № 1–3. С. 186–190.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру