УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційЕкономічна статистика

БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Раєвнєва О. В., Бобкова О. Ю.
Аналіз наявності та стійкості клубної конвергенції в Україні (c. 83 - 86)

У статті розглянуто основні етапи діагностики клубної конвергенції за методом Ква (Quah), а також проведено реалізацію даного методу на прикладі регіонів України.

Стаття написана російською мовою


Аксьонова І. В.
Статистичний аналіз впливу демографічних процесів на економічний розвиток України (c. 86 - 89)

У статті розглянуто стан демографічної ситуації в Україні, проаналізовано демографічні процеси, що впливають на економічний розвиток країни, виділено напрямки досліджень у сучасній економічній демографії.

Стаття написана українською мовою


Берест М. М.
Статистичний аналіз процесів банкрутства в Україні (c. 89 - 92)

У роботі проведено статистичний аналіз процесів банкрутства в Україні. Проаналізовано кількісні та якісні показники, що характеризують ефективність функціонування інституту банкрутства підприємств, проведено аналіз процесів, пов'язаних з банкрутством підприємств, що перебувають в державному управлінні.

Стаття написана українською мовою


Полякова О. Ю., Гольтяєва Л. А.
Методи багатовимірного статистичного аналізу як інструмент реалізації механізму вибору репрезентативних показників (c. 92 - 96)

Стаття присвячена розробці механізму вибору репрезентативних показників. У ході дослідження сформульовані цілі, визначено склад модулів механізму, завдання, інструментарій, який підтримує його реалізацію. Результати даної публікації можливо застосувати для формування ознакового простору для оцінки фінансового стану підприємства.

Стаття написана українською мовою


Сєрова І. А.
Проблеми обробки результатів статистичних спостережень (c. 97 - 99)

У статті розглянуто питання обробки результатів статистичних спостережень у різних сферах їх проведення та методичні підходи щодо забезпечення цього процесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Раєвнєва О. В., Гриневич Л. В.
Статистична оцінка інвестиційної активності в Україні (c. 111 - 114)

Стаття присвячена оцінці інвестиційної активності в Україні на підставі використання статистичних методів. Визначено тенденції інвестиційної активності в країні, отримані висновки щодо інтенсивності зміни інвестиційної активності у посткризовому періоді.

Стаття написана українською мовою


Сергієнко О. А., Мазняк М. Г.
Моделі багатовимірного статистичного аналізу в дослідженні конкурентних позицій держави (c. 114 - 121)

Запропонований інструментарій методів багатовимірного статистичного аналізу є базисом прийняття рішень з розробки ефективних інструментів управління економічною безпекою держави, реалізація якого дозволить сформувати управлінські рішення, направлені на підвищення рівня конкурентних позицій та підтримку належного стану економічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Мілевська Т. С.
Статистична оцінка результатів інноваційної діяльності регіонів (c. 145 - 150)

У статті розглянуто проблеми інноваційного розвитку в регіонах, який, як правило, забезпечується інноваційною активністю підприємств, що знаходяться на даній території. Інноваційний розвиток регіонів слід розглядати в розрізі рівня інноваційного розвитку відповідних галузей промисловості. У роботі було розглянуто регіони України і 23 показники інноваційної діяльності. Застосування багатовимірного шкалювання дозволило розташувати регіони і показники в просторі тривимірної розмірності для достатньо адекватного відтворення спостережуваних відстаней між ними. Вибір методу та системи показників обумовлений оптимальністю критеріїв, що характеризують регіональну диференціацію рівня розвитку регіонів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Проноза П. В.
Динаміка та особливості розвитку економіки України в 2003 – 2012 роках (c. 413 - 423)

У статті представлено результати дослідження динаміки економічного розвитку України в останньому десятилітті. Виділено три фази розвитку національної економіки. Доведено, що при вивченні особливостей і диспропорцій розвитку економіки України необхідним є виявлення та аналіз видів економічної діяльності, що надавали найбільший вплив на динаміку ВВП країни. Виділено найбільш масштабні за абсолютним обсягом види економічної діяльності ВВП України, проаналізовано їх динаміку. Побудовано матрицю позиціонування видів економічної діяльності ВВП України в площині «масштабність – динамічність». Проаналізовано динаміку видів економічної діяльності економіки України за абсолютним обсягом експорту і розрахований абсолютний приріст експорту з України за видами економічної діяльності. Виділено найбільші за обсягом імпорту види економічної діяльності ВВП України і абсолютний приріст імпорту в Україну за видами економічної діяльності. Проаналізовано експорто- і імпортооріентованість видів економічної діяльності ВВП України . Побудовано матрицю позиціонування в площині «експортооріентованість – імпортозалежність» видів економічної діяльності ВВП України. Представлено розподіл видів економічної діяльності ВВП України в площині «експортооріентованість – імпортозалежність» по кластерах. Розраховано коефіцієнт повних витрат видів економічної діяльності ВВП України. Побудовано розподіл видів економічної діяльності ВВП України з урахуванням їх взаємозалежності. Запропоновано порівняльні характеристики основних видів економічної діяльності ВВП України за 2003 – 2012 рр. Виділено лідируючі види економічної діяльності, які займають 35% у ВВП країни, проте надають значний мультиплікативний ефект на розвиток інших секторів економіки і визначають стійкість їх розвитку.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Капленко Г. В.
Про імовірнісний характер прогнозування купівельного попиту на основі даних суцільного спостереження (c. 228 - 232)

Вихідний пункт статті – визнання наявності кризи в теорії та практиці економічного прогнозування. У цьому контексті піддано критиці положення книги Дж. К. Гелбрейта «Економіка невинного обману», що орієнтують на відмову від розробки економічних прогнозів, і показано актуальність завдань вдосконалення її теорії. Далі увагу зосереджено на одному з цих завдань – дослідженні проблеми можливості використання імовірнісно-статистичних (вибіркових) оцінок при розробці прогнозів купівельного попиту на основі даних суцільного спостереження. У зв'язку з цим здійснено історико-порівняльний аналіз уявлень про використання імовірнісно-статистичного підходу до економічного прогнозування на основі моделювання даних суцільного спостереження. На цій основі зроблено висновок, що побудова на таких даних економетричних прогнозів купівельного попиту повинна базуватися на логіко-алгебраїчному, а не на імовірнісно-статистичному підході.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Кисельов К. Ю.
Основні напрями формування інформаційної бази для статистичного вивчення споживання продукції та послуг населенням України (c. 236 - 241)

У статті проведено аналіз використання статистичного інструментарію обстеження умов життя домогосподарств (УЖД) окремих країн ЄС та України, визначено підходи щодо формування та використання інформаційного забезпечення процесів споживання продукції та послуг. Автором проаналізовано окремі інформаційні ресурси обстеження умов життя домогосподарств, а також запропоновано використання спеціальних тематичних запитальників, орієнтованих на малозабезпечені верстви населення, для оцінювання показників бідності та боргових навантажень населення. Опрацьовані й проаналізовані автором інформаційні ресурси дозволили сформувати концептуальний підхід до прийняття рішень на основі інформаційного забезпечення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Черненко Д. І.
Статистичне прогнозування кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні (c. 263 - 268)

У статті запропоновано методику та викладено результати короткострокового прогнозування кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні. Мета статті полягає в розробці методики проведення моделювання тенденцій зміни показників кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні за період 2003 – 2013 рр. на основі аналітичних рівнянь з метою розробки прогнозу. Аналіз передбачуваних річних темпів зростання рівнів показників розвитку ринку лабораторних медичних послуг, а саме – лікарняних лабораторних тестів на 100 госпіталізованих хворих та поліклінічно-амбулаторних лабораторних тестів на 100 відвідувань дозволив зробити висновки про підвищувальний напрямок кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Мельникова К. В.
Статистика логістичної діяльності підприємств (c. 244 - 247)

У статті проаналізовано сучасні наукові підходи до визначення терміна «логістична діяльність». Розкрито роль нового напрямку статистики логістичної діяльності як засобу інформаційного забезпечення діяльності підприємств. У результаті проведеного дослідження автором визначено сутність поняття «статистика логістичної діяльності підприємства». Визначено та охарактеризовано об’єкт, предмет та завдання статистики логістичної діяльності підприємств. Розглянуто та узагальнено різні напрямки статистичних досліджень логістичної діяльності та їх роль в інформаційному забезпеченні логістичної діяльності. Виділено методи та особливості статистичних спостережень за логістичною діяльністю підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Соболєв В. М., Корепанов О. С., Соболєва М. В., Черненко Д. І.
Статистичне оцінювання попиту на лабораторні медичні послуги в регіонах України (c. 86 - 93)

Метою статті є виявлення структури попиту на лабораторні медичні послуги (ЛМП) (англ. – Clinical Laboratory Services Market – CLSM) в Україні в регіональному розрізі для його статистичного оцінювання. Ринок ЛМП (CLS) розглядається як потреби у ЛМП (CLS), платоспроможно забезпечені споживачами. Запропоновано авторську сегментацію ринку ЛМП. На найвищому рівні сегментування виділено два основні структурні елементи зі специфічними формами пропозиції та задоволення попиту споживачів послуг: 1. ЛМП (CLS), що пропонуються з метою лікувальної діагностики для повернення здоров’я, відновлення та збереження певного рівня працездатності при її тимчасовій втраті. Цей сегмент ринку умовно названо лікувально-діагностичним. Послуги, що надаються з метою діагностики захворювання, встановлення діагнозу, призначаються лікарем. 2. ЛМП (CLS), що пропонуються для профілактичної діагностики, з метою збереження і підтримки здорового стану організму. Цей сегмент визначено як профілактично-діагностичний. Послуги, які надаються з метою профілактики захворювань, зазвичай ініціюються споживачем (пацієнтом). Потреби в ЛМП першого сегмента визначено на основі даних щодо первинної захворюваності. Потреби в послугах ЛМП другого сегмента визначено на основі вікової структури споживачів відповідних послуг та лікарських рекомендацій щодо призначення аналізів.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Черненко Д. І.
Статистичне оцінювання рівня концентрації приватного сектора ринку лабораторних медичних послуг в Україні (c. 147 - 153)

У статті запропоновано методику та викладено результати статистичного оцінювання рівня концентрації приватного сектора ринку лабораторних медичних послуг в Україні на основі розрахунку стандартних показників концентрації (CR) та індексів концентрації Херфіндаля – Хіршмана (HHI). Проведені розрахунки стандартних показників концентрації та індексів концентрації Херфіндаля – Хіршмана для приватного сектора ринку лабораторних медичних послуг за показниками чистого доходу та кількості працівників показали, що цей сектор ринку слід вважати помірно концентрованим ы його слід типологізувати як «монополістичну конкуренцію» (за кількістю працівників) або «олігополію» (за чистим доходом).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Черненко Д. І.
Система показників статистичного оцінювання ринкової кон’юнктури (c. 262 - 268)

Мета статті полягає в систематизації та вдосконаленні системи статистичних показників ринку лабораторних медичних послуг (ЛМП) і розробленні методики їх розрахунку. У ході формування системи статистичних показників кон’юнктури ринку ЛМП запропоновано виділити 9 блоків: масштаб ринку; пропорційність ринку; ринковий попит; ринкова пропозиція; рівень та динаміки цін; варіації ЛМП; динаміка, тенденції розвитку та циклічність ринку; структура ринку; рівень конкуренції та монополізації. Запропоновані система статистичних показників та методика їх розрахунку має забезпечити вивчення тенденцій та закономірностей формування кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Кобилинська Т. В.
Cтатистичне прогнозування обсягів викидів окремих видів забруднюючих речовин від сільськогосподарських підприємств Житомирського регіону (c. 201 - 207)

Тривале реформування сільськогосподарської галузі країни призвело до того, що система аграрного виробництва не відповідає принципам еколого-економічної збалансованості розвитку національної економіки загалом і галузі сільського господарства зокрема. Питання статистичної оцінки екологічних наслідків сільськогосподарської діяльності підприємств країни потребують розробки та впровадження нових підходів до проведення статистичної оцінки даної галузі. У процесі дослідження проведено вибіркові статистичні спостереження за діяльностю сільськогосподарських підприємств. За отриманими в результаті вибіркового статистичного дослідження даними проведено статистичне прогнозування викидів окремих видів небезпечних речовин під впливом тих чи інших факторів.

Стаття написана українською мовою


Захожай В. Б., Лазебник Ю. О., Чала Т. Г.
Методологічні основи статистичного забезпечення управління сталим міським розвитком (c. 208 - 214)

Мета статті полягає в розробленні статистичного забезпечення створення та функціонування нової сучасної моделі міського розвитку, яка об’єднує всі аспекти сталого розвитку, сприяє рівності, добробуту та спільному процвітанню всіх мешканців міст. Розглянуто актуальні питання щодо тенденцій урбанізації населення світу, зростання загальної чисельності населення, а також розподілу сільського та міського населення за регіонами світу і в Україні. Викладено теоретичні засади «Концепції сталого розвитку», яка була прийнята на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в 1992 р., та «Цілей сталого розвитку», затверджених Генеральною Асамблеєю ООН у вересні 2015 р. Також розглянуто проблеми та основні елементи сталого розвитку міст. Визначено сутність і мета управління сталим міським розвитком. Розроблено концептуальну блок-схему статистичного забезпечення управління сталим міським розвитком, що характеризує структуру та послідовність операцій, спрямованих на обґрунтування управлінських рішень. Наведено опис основних напрямів статистичного аналізу, які є базою побудови узагальнюючих характеристик економічного зростання, соціальної інтеграції та стану навколишнього середовища.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Гінчук Л. І.
Чинники якості статистичної інформації про адміністративні правопорушення, яку формує державна статистика України (c. 95 - 99)

У статті розглянуто чинники забезпечення якості статистичної інформації державного статистичного спостереження щодо адміністративних правопорушень в Україні. Доведено, що категорія якості інформації про адміністративні правопорушення є багатоаспектною та визначається як система вимірів якості інформації про адміністративні проступки, кожен з яких відображає окремий аспект життєдіяльності суспільства та держави. Зазначено, що зміни в законодавстві та запровадження нових звітних форм не повною мірою відображають реальну ситуацію у сфері якості інформації про адміністративні правопорушення в державі тому, що інформація про значну кількість адміністративних правопорушень відсутня. Такий стан речей унеможливлює достовірність аналізу якості інформації про адміністративні правопорушення, а отже, ускладнює можливості розроблення системи заходів запобігання вчиненню нових адміністративних правопорушень. Підвищення якості вказаної інформації потребує розроблення нових статистичних форм для узагальнення інформації про адміністративні правопорушення по галузях, передусім про адміністративні правопорушення на транспорті, в митній сфері, антикорупційні правопорушення, інформація щодо яких на сьогодні є найбільш доступною.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2019

Лазаришина І. Д.
Методичні засади аналізу рівня виплат на страховому ринку України (c. 136 - 142)

Стаття присвячена методичним положенням аналізу рівня виплат на страховому ринку України. Рівень виплат досліджено в розрізі двох основних продуцентів страхових послуг: страхових компаній, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя («non-life»); страхових компаній, що здійснюють страхування життя («life»). Запропоновано методику аналізу рівня виплат у розрізі основних видів страхування: страхування життя; добровільного особистого страхування; добровільного майнового страхування; добровільного страхування відповідальності; недержавного обов’язкового страхування, зокрема страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Установлено найбільший рівень виплат у діяльності страхових компаній («non-life») у розрізі таких видів, як добровільне особисте страхування та страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Відзначено, що практично однаковий рівень виплат, який спостерігається в діяльності страхових компаній протягом останніх п’яти років, не слід вважати негативною тенденцією, оскільки наявне щорічне зростання сум страхових виплат і страхових премій. Зростання останнього є свідченням того, що все більше коло страхувальників користуються послугами страхових компаній. Зазначено доцільність та корисність використання аналітичної інформації про рівень виплат такими користувачами: безпосередньо страховиками (з метою регулювання менеджменту діяльності компаній, що сприятиме регулюванню їх прибутковості); страхувальниками (з метою підтвердження правильності рішення щодо співпраці зі страховими компаніями).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2019

Єріна А. М.
Статистичні профілі мілітаризації глобального простору (c. 193 - 199)

Посилення воєнної напруги, зміна систем озброєнь, форм і способів протиборства підживлюють зростання попиту на озброєння та нарощення військових витрат практично в усіх регіонах світу. Без усвідомлення реального рівня військової могутності країн, динаміки їх змін і напрямів подальшого розвитку неможливо вибудувати досконалу систему забезпечення національної безпеки, конкретизувати ймовірні військово-політичні загрози, розробити інструменти протидії цим загрозам і сценарії їх нейтралізації. Мета статті – висвітлити сучасні закономірності перебігу процесів мілітаризації на глобальному рівні, виявити регіональні та національні особливості мілітаризації, здійснити компаративний аналіз військової могутності та боєздатності армій геополітичних гравців. Спираючись на бази даних міжнародних аналітичних центрів, які в той чи іншій спосіб пов’язані із системами безпеки й оборони (SIPRI, BICC, IISS та ін.), у статті висвітлено глобальні тенденції та регіональні особливості нарощення оборонних бюджетів як детермінанти військової могутності країн і боєздатності їхніх армій. Вимірювання та міжнародні порівняння багатоаспектних процесів мілітаризації ґрунтуються на індикаторах міжнародних рейтингових систем: військової могутності країн і боєздатності армій – на основі Global Firepower (GFP), мілітарного навантаження на економіку та суспільство в цілому – на основі Global Militarization Index (GMI). Розглядаються також методологічні аспекти формування названих міжнародних рейтингів, наводяться результати позиціонування в рейтингах топових країн та України, яка вже п’ять років потерпає від російської гібридної агресії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2019

Гордей О. Д., Миркун Б. А.
Сучасний стан соціального та економічного розвитку України (c. 151 - 157)

Метою роботи є аналітичне дослідження стану соціального та економічного розвитку України в сучасних умовах. Досліджено поняття «соціально-економічний розвиток», обґрунтовано чинники, що здійснюють вплив на стан його основних складових. Проаналізовано такі складові соціального та економічного розвитку: інституційний устрій, економічний потенціал, місце національної економіки на міжнародній арені, рівень інновацій, політична стабільність, інвестиційний клімат, рівень життя населення. Проведений аналіз показав, що визначення значної кількості показників, які складають основу соціально-економічного розвитку в Україні, не відбувається. Наприклад, рівень життя населення Міністерство соціальної політики визначає лише на основі економічних факторів, водночас соціальний аспект абсолютно не враховується. У результаті дослідження з’ясовано, що за більшістю міжнародних рейтингів та індексів, які є базисом для здійснення оцінки соціально-економічного розвитку, Україна займає позиції нижче середнього. Зокрема, досліджується Індекс людського розвитку, Глобальний рейтинг інновацій, Індекс інвестиційної привабливості, рейтинг країн за рівнем ВВП на душу населення. Один із найголовніших показників виміру рівня життя населення – Індекс людського розвитку – щороку погіршується. У ході аналізу було з’ясовано основні фактори, які здійснюють негативний вплив на рівень соціально-економічного розвитку України. Одними із основних чинників згубного впливу є корупція, інфляція та недосконала податкова система. Проте, незважаючи на складне економічне становище, політичну нестабільність та низький рівень життя населення, відзначається, що Україна має потужний внутрішній потенціал, необхідний для покращення соціального та економічного розвитку.

Стаття написана українською мовою


Лазебник Ю. О., Чала Т. Г., Буракова А. О.
Аналіз регіональної диференціації та тенденцій розвитку сфери охорони здоров’я в Україні (c. 158 - 164)

Метою статті є розроблення методів і прийомів для статистичного забезпечення аналізу регіональної диференціації, тенденцій розвитку та прогнозування основних показників сфери охорони здоров’я в Україні та його впливу на смертність населення. Виділено та проаналізовано основні фактори охорони здоров’я, що впливають на смертність населення в Україні. На основі застосування методів кореляційного аналізу визначено найбільш впливові фактори, до яких віднесено кількість лікарняних закладів, кількість лікарів усіх спеціальностей, кількість захворювань, захворювання населення на розлади психіки, новоутворення. Для збільшення ефективності модернізації сфери охорони здоров’я в Україні запропоновано згрупувати регіони країни за станом цієї сфери та коригувати управлінські рішення для кожної із виділених груп відповідно до її особливостей. Групування регіонів України за станом сфери охорони здоров’я проведено із застосуванням методів кластерного аналізу. Здійснено аналіз особливостей диференціації регіонів за чинниками, що впливають на смертність населення України з точки зору сфери охорони здоров’я. На основі застосування методів сингулярного спектрального аналізу досліджено тенденції розвитку, сезонність та побудовано прогноз смертності населення України на 2020 р. Доведена адекватність моделей, побудованих на основі розрахунку помилки прогнозу МАРЕ. Запропоновано використання побудованих моделей для наукового обґрунтування перспективних рівнів смертності населення за виділеними групами регіонів України; при плануванні заходів і стратегій розвитку сфери охорони здоров’я на місцевому рівні, виходячи з особливостей того чи іншого регіону; при розробленні управлінських рішень у сфері соціально-демографічної політики країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Шликова В. О., Леванда О. М.
Розвиток споживчого ринку України в умовах макроекономічної нестабільності (c. 247 - 258)

Метою статті є визначення сучасних тенденцій та особливостей формування попиту та вітчизняної пропозиції на ринку споживчих товарів в Україні в умовах макроекономічної нестабільності. Період дослідження охоплював 2010–2018 рр. зі скороченням часового ряду у випадках відсутності можливості забезпечити його однорідність на зазначеному проміжку. Використовувались статистичні показники, які дозволили виявити структурні зміни та дослідити загальну динаміку споживчих витрат домогосподарств України, роздрібного товарообороту, споживчих цін, випуску споживчих товарів. Встановлено, що з боку попиту макроекономічна нестабільність викликає переорієнтацію витрат споживача на задоволення базових потреб у продуктах харчування, охороні здоров’я та послугах транспорту. Своєю чергою, з боку пропозиції спостерігається падіння виробництва як більшості харчових продуктів, так і споживчих товарів тривалого користування, особливо складнотехнічної продукції. Виявлені негативні тенденції падіння національного виробництва, зростання імпортозалежності споживчого ринку, наявності суттєвого розриву між темпами зростанням доходів населення та інфляцією, трансформації інфраструктури роздрібної торгівлі підтверджують необхідність проведення подальших досліджень щодо створення необхідних передумов для розвитку споживчого ринку в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Гринчак Н. А.
Статистичний моніторинг розвитку ринку міжнародних контейнерних перевезень (c. 248 - 254)

Метою дослідження є статистичний моніторинг ринку глобальних контейнерних перевезень, визначення проблем цього ринку та пошук способів їх вирішення. За результатами проведеного статистичного дослідження ринку світових контейнерних перевезень встановлено, що 4/5 обсягу всіх перевезень здійснюється морем, при цьому 1/3 із них здійснюється контейнерами. Визначено, що подальше зростання ціни на нафту може негативно позначитися на прибутковості морських перевізників і загальній динаміці глобального попиту на контейнерні перевезення. Введення нових екологічних обмежень на вміст сірки в судновому паливі з початку 2020 р. (так звані норми IMO-2020) зумовило активізацію процесу модернізації флоту й інвестицій в установку систем очищення суднових вихлопів. Здійснено перегляд діяльності термінальних і лінійних операторів щодо стратегії розвитку зі зміщенням пріоритетів на прилеглий сегмент – логістику (Maersk, DP World, Cosco, Contship Italia). Ця тенденція зумовила зростання інтересу до фідерних операцій і, як наслідок, зростання попиту на будівництво невеликих фідерних контейнеровозів. Відзначено пряму залежність контейнерного ринку від політики. «Торгова війна» між США і Китаєм вплинула на розвиток ринку контейнерних перевезень у регіональному аспекті. Несприятлива ситуація в сегменті ринку перевезень Азія – Європа значною мірою обумовлена політичною нестабільністю в Європі. Встановлено, що, незважаючи на активне об’єднання перевізників в укрупнені альянси та на створення мультимодальних коридорів доставки товарів, більшість учасників ринку визнають, що залізничний коридор Азія – Європа стає повноцінним варіантом доставки, який в деяких моментах краще морських контейнерних перевезень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2020

Гінчук Л. І., Башкіров С. В.
Індикатори та критерії оцінювання якості інформації про адміністративні правопорушення, її статистичного виробництва (c. 244 - 255)

Офіційна статистична інформація про адміністративні правопорушення надходить із багатьох джерел і використовується великою кількістю різноманітних користувачів з різними вимогами. У зв’язку з цим існує необхідність подальшого впровадження мінімального стандарту щодо якості інформації про адміністративні правопорушення та розробки і формування певної групи індикаторів для її визначення. Метою дослідження є ідентифікація основних індикаторів і критеріїв якості інформації про адміністративні правопорушення, статистичних обстежень і процесів її статистичного виробництва, застосовуючи світову практику оцінки якості процесів "Generic Statistical Business Process Model" v. 5.1 (далі – GSBPM). Індикатори якості GSBPM розроблені Комітетом зі стандартів та стандартизації Групи високого рівня з модернізації офіційної статистики. Для ідентифікації визначені основні критерії для кожного з підпроцесів та індикатори, що визначають їхню відповідність. Дані індикатори було обрано з урахуванням як національних властивостей, так і з деякими специфічними властивостями процесу виробництва статистичної інформації саме даного типу. Виходячи з того, що запропонована національна модель статистичного виробництва інформації про адміністративні правопорушення передбачає два рівні процесу, індикатори підпроцесів у сукупності формують загальну систему індикаторів процесів статистичного виробництва інформації про адміністративні правопорушення. Таким чином, у процесі дослідження встановлено, що забезпечення якості статистичної інформації потребує не тільки оцінювання відповідної якості даних про адміністративні правопорушення, а й оцінки якості процесів виробництва цієї статистичної інформації, чого можна досягти завдяки використанню процесного підходу.

Стаття написана українською мовою


Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.
Класифікація у сфері соціальних медіа: прикладна статистика та система обліку (c. 256 - 264)

Однією з умов ефективного функціонування бізнесу є використання в господарській діяльності різних сервісів соціальних медіа – як за видами економічної діяльності, так і за номенклатурою послуг. Суб’єкти господарювання для формування інформаційних ресурсів у системі управління використовують різноманітні види соціальних медіа, зокрема соціальні мережі, веб-сайти з мультимедійним вмістом, блоги чи мікроблоги підприємства, засоби обміну знаннями. Метою використання соціальних медіа є представлення бізнесу підприємства на ринку, отримання відгуків від покупців, залучення клієнтів, співпраця з партнерами, наймання працівників та обмін думками про важливі проблеми господарювання. Класифікаційні ознаки соціальних медіа як виду масової комунікації визначаються в теоретичних дослідженнях багатьох учених та в прикладній статистиці за відповідними класифікаторами. Для характеристики сфери соціальних медіа прикладна статистика використовує чотири класифікатори. Аналіз змісту класифікаторів свідчить про відсутність їх уніфікації щодо як номенклатури послуг соціальних медіа, так і можливих видів економічної діяльності в цій галузі. Подальший розвиток послуг соціальних медіа в Україні в контексті зростання їх ролі в бізнесі неможливе без формування достовірної інформації про результати господарювання в цій сфері в системі рахунків бухгалтерського обліку, особливо щодо процесів діяльності на рахунку 23 «Виробництво». Основним інструментом для подолання цих проблем повинна стати уніфікація змісту статистичних класифікаторів за номенклатурою послуг і щодо видів соціальних медіа, а також побудова на цій основі інформаційної системи в бухгалтерському обліку.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру