УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційМенеджмент і маркетинг

БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2011

Назаренко С. А.
Використання системного підходу до інституційного управління якістю послуг кластера процесів життєзабезпечення (c. 82 - 85)

У роботі визначено основні механізми поліпшення житлових умов громадян та проведено аналіз галузі житлово-комунального комплексу.

Стаття написана українською мовою


Коюда В. О.
Управлінські рішення в системі антикризового управління підприємством (c. 85 - 90)

У статті охарактеризовано антикризове управління, узагальнені підходи щодо розробки й реалізації управлінських рішень та їх якість з урахуванням впливу факторів системи антикризового управління підприємства.

Стаття написана українською мовою


Заруба В. Я., Шаша О. І.
Управлінська концепція іміджбілдінгу (c. 90 - 94)

У статті розглянуто сутність і специфіку методичних аспектів організації іміджбілдінгу. Проаналізовано структуру іміджу підприємства. Запропоновано модель формування іміджу предмету в результаті впливу суб’єктів управління на цільові аудиторії. Розглянуто процес формування уявлення про образ предмету з боку об’єкта, що формує імідж.

Стаття написана українською мовою


Мажник Л. О.
Методика оцінки технології управління персоналом підприємства (c. 94 - 99)

У статті встановлено послідовність аналізу складових технології управління персоналом підприємства та визначено й розраховано її комплексний показник оцінювання.

Стаття написана українською мовою


Корсаков Д. О.
Визначення факторів, що впливають на конкурентні переваги системи управління персоналом (c. 99 - 102)

У статті здійснено аналіз факторів, які впливають на конкурентні переваги систем управління персоналом підприємств. На основі цього аналізу складено класифікацію, у якій виділено фактори за ознакою ступеня впливу на конкурентні переваги систем управління персоналом.

Стаття написана українською мовою


Мажник Н. А., Костін Д. А.
Теоретичні основи управління професійним розвитком персоналу підприємства (c. 103 - 107)

Удосконалено сутність та зміст поняття «управління професійним розвитком персоналу» на основі узагальнення існуючих теоретичних підходів. Запропоновано комплекс заходів професійного розвитку персоналу підприємства.

Стаття написана українською мовою


Діденко Ю. Ю., Соболєва Т. П.
Дослідження концепції бенчмаркінга витрат як частини методології загального менеджменту якості (c. 107 - 109)

Застосування методів управління витратами на якість дозволяє підприємству не тільки оптимізувати витрати, але і, як наслідок, підвищити конкурентоспроможність і продукції, і підприємства в цілому. У статті проаналізовано тенденції розвитку методів управління витратами на якість за допомогою дослідження концепції бенчмаркінга.

Стаття написана російською мовою


Александрова Н. В.
Вплив бренда на регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві (c. 110 - 113)

У статті автором розглянуто категорії «бренд», «внутрішній бренд», їх вплив на соціально-трудові відносини на підприємстві. Розроблено рекомендації щодо формування внутрішнього бренда підприємства.

Стаття написана російською мовою


Лещук Г. В.
Оцінювання ризику проекту реструктуризації підприємства (c. 114 - 117)

У статті проведено аналіз методів оцінки ризиків, а також розроблено методичний підхід до проведення всебічного аналізу ризиків проекту реструктуризації підприємства з метою формування ефективних управлінських рішень.

Стаття написана російською мовою


Паламарчук І. М., Сторожилова У. Л.
Застосування принципів логістики в управлінні компанією (c. 117 - 119)

Авторами розглядається актуальне питання виникнення й зростання компанії в сучасних умовах ринку. Досліджуються застосування логістичних принципів в управлінні організацією.

Стаття написана російською мовою


Марченко О. С.
Внутрішній консультаційний ринок фирми: сутність, структура (c. 120 - 124)

Розкрито сутність і структуру внутрішньофірмового консультаційного ринку, його роль у здійсненні фірмою функцій інтегратора знань. Обґрунтовано головні економіко-організаційні форми внутрішнього консультування, запропоновано методику визначення внутрішньої ціни консультаційної послуги.

Стаття написана російською мовою


Солнцев С. О., Струлєв О. О.
Особливості маркетингового управління промисловою нерухомістю (c. 124 - 133)

Шляхом аналізу та узагальненням системи понять, що відображають істотні риси, ознаки, властивості, характеристики і проблеми, реально існуючі в економічний категорії нерухомості як товару промислового ринку, відособлені від загальної кількості факторів – базові, котрі і визначили особливості маркетингового управління. Визначено науково-теоретичну сутність промислової нерухомості, стимули її розвитку, споживча цінність, метацінність та їх вплив на формування критерію прийняття рішення в процесі купівлі-продажу об’єктів промислової нерухомості. Проведено систематизацію та визначено філософсько-теоретичну сутність такого економічного поняття, як механізм формування попиту на об’єкти промислової нерухомості, що безумовно, буде корисним усім працюючим у цьому сегменті ринку нерухомості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.1

Азаренкова Г. М., Самородов Б. В., Бондарюк Н. А.
Антикризові інновації в управлінні підприємствами (c. 71 - 74)

У статті обґрунтовано необхідність впровадження антикризових інновацій в управління підприємствами з метою подолання їхньої збитковості, а також забезпечення їхнього стабільного розвитку. Особлива увага приділена впровадженню такої інноваційної дії, як використання українськими підприємствами вексельного кредиту.

Стаття написана російською мовою


Гончаренко Н. Г., Науменко М. О.
Збалансована система показників у системі стратегічного управління розвитком інтегрованих корпоративних структур (c. 81 - 84)

Запропоновано підхід до інтеграції збалансованої системи показників із системою оперативного управління інтегрованої корпоративної структури, заснований на архітектурному її поданні та використанні мереж Петрі.

Стаття написана російською мовою


Капустник К. В.
Стратегічні рішення розвитку підприємств як предмет економічних експертиз (c. 87 - 89)

У статті розглядаються питання доцільності проведення економічних експертиз стратегічних рішень розвитку підприємств на різних рівнях управлінського процесу. Сформульовано поняття стратегічних рішень як предмету економічних експертиз та як базову категорію експертної методики.

Стаття написана російською мовою


Отенко І. П., Малец А. О.
Методичні підходи до аналізу ризику при прийнятті та реалізації стратегічних рішень на підприємстві (c. 153 - 155)

У статті виділено типи ризиків відповідно етапам прийняття та реалізації стратегічних рішень, представлено методичні підходи до їхнього аналізу з описом методів дослідження та оцінки.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.2

Пилипенко С. М., Пилипенко Д. Р.
Організація управління кооперацією та лояльністю в корпоративних логістичних системах: обліково-аналітичний аспект (c. 138 - 139)

Представлено еволюцію концепції маркетингу партнерських відносин і визначений її взаємозв'язок із сінергетичною парадигмою. Розроблено рекомендації щодо створення та використання маркетингового механізму управління логістичними ланцюгами створення вартості. Обґрунтовано типологію логістичних взаємин. Розглянуто особливості формування полів взаємодії суб'єктів прецизійного маркетингу.

Стаття написана російською мовою


Скопенко Н. С.
Актуальні проблеми аналізу інтеграційних процесів (c. 140 - 142)

Розглянуто особливості аналізу інтеграційних процесів. Аргументовано, що комплексний економічний аналіз і його наукова організація в контексті цілей, завдань, особливостей кожного етапу інтеграційного процесу визначають ефективність інтеграції.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2011

Прохорова В. В.
Методичний підхід до розробки та реалізації управлінських інновацій (c. 120 - 123)

У статті запропонований науково-методичний підхід по впровадженню управлінських інновацій на основі діагностики інноваційного середовища підприємства для підвищення ефективності його функціонування.

Стаття написана російською мовою


Єфремова Л. В., Єфремов С. Л.
Бізнес-консалтинг – невід'ємна частина ринкової інфраструктури (c. 123 - 125)

У статті досліджені питання становлення та розвитку консалтингу як форми діяльності та одного із сучасних видів бізнесу в сфері виробництва та обігу, проведений аналіз основних факторів, що впливають на функціонування ринку консалтингових послуг, і визначені напрямки та перспективи його розвитку в Україні.

Стаття написана російською мовою


Мельник Ю. О.
Визначення основних факторів, що впливають на зміну трудового потенціалу підприємства в рамках оцінки вартості підприємства (c. 126 - 128)

Стаття висвітлює деякі можливості підвищення якості оцінки вартості підприємства шляхом кількісної і якісної оцінки персоналу та трудового потенціалу підприємства. З цією метою розглядаються основні фактори, що впливають на трудовий потенціал підприємства, його відтворення та розвиток з урахуванням подальшої розробки інструментарію оцінки трудового потенціалу в рамках оцінки вартості підприємства.

Стаття написана російською мовою


Недавня А. В., Момот Т. В.
Вартісно-орієнтований підхід до управління портфелем будівельних проектів (c. 128 - 131)

Запропоновано класифікацію проектів будівельного підприємства відповідно до стадії їх реалізації з метою прийняття управлінських рішень. Розроблено механізм управління портфелем будівельних проектів.

Стаття написана українською мовою


Пилипенко А. А., Пилипенко С. М., Пилипенко Д. Р.
Капіталізація та первинне розміщення акцій як стратегічний імператив розвитку національних суб'єктів господарювання та інтегрованих корпоративних логістичних систем (c. 132 - 134)

Доведено необхідність орієнтації стратегічних імперативів діяльності інтегрованих корпоративних структур на зростання їх капіталізації та ринкової вартості, ґрунтуючись на вимогах до проведення первинного розміщення акцій. Розглянуто особливості використання стратегічних систем вимірювання та проведене структурування показників ефективності. Запропоноване використання розробленого сценарію проведення ІРО як елементу нормативно-регламентаційного забезпечення стратегічного спрямування діяльності інтеграційних утворень.

Стаття написана українською мовою


Удалих О. О., Горбатовська Н. В.
Моніторинг та оцінка організаційних змін на підприємстві (c. 135 - 137)

У статті розглянуто сутність та необхідність моніторингу та оцінки організаційних змін на підприємстві в системі управління організаційним розвитком. Досліджено елементи управління організаційними змінами, фактори ефективності організаційних перетворень та методи її оцінки.

Стаття написана українською мовою


Чаплинська О. Ю., Непорожня Є. В.
Розвиток соціального пакета з метою мотивації персоналу (c. 137 - 139)

У даній роботі висвітлюються проблеми надання соціального пакета та необхідності використання інструментів, пов'язаних з підвищенням мотивації співробітників.

Стаття написана російською мовою


Ненно І. М.
Ризик-менеджмент банку з використанням інструментів фондового ринку (c. 139 - 144)

У статті розглянуті питання методології управління ризиками банка, проведена оцінка рівня банківських ризиків. Обґрунтовано рекомендації та порядок обліку ефективності хеджирования у фінансовому результаті банку.

Стаття написана російською мовою


Немашкало К. Р.
Теоретичні основи формування системи управління соціального капіталу підприємства (c. 145 - 147)

Узагальнено теоретичні підходи формування системи управління та представлена система управління соціальним капіталом підприємства на основі кібернетичного підходу.

Стаття написана російською мовою


Шатохін О. Г.
Критерії вибору альтернатив з вербальними оцінками на шкалах (c. 147 - 150)

У статті розглядаються критерії вибору альтернатив з вербальними оцінками на шкалах та невизначеності. При оцінці варіантів передбачається, що наявна інформація точно описує наслідки певних альтернатив. Проте часто немає повного контролю над розвитком кожного варіанту. Можна вибрати варіант, лише тільки передбачаючи наслідки його реалізації та ризику. Основними рисами ризику є: суперечність, альтернативність і невизначеність.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2011

Славгородська О. Ю.
Стратегічне управління компетентністю персоналу підприємства (c. 128 - 131)

Стаття присвячена дослідженню стратегічного управління компетентністю персоналу підприємства як основи досягнення стратегічних цілей організації.

Стаття написана російською мовою


Гольдфарб А. Г.
Проблеми впровадження системи мотивації на основі ключових показників ефективності на підприємстві (c. 131 - 134)

У статті розглянуті поняття та основні переваги впровадження на підприємстві системи мотивації на основі ключових показників ефективності (KPI); виявлені проблеми впровадження KPI на вітчизняних підприємствах і запропоновані шляхи рішення цих проблем.

Стаття написана російською мовою


Астаф’єва К. О.
Формування структури економічної безпеки відповідно до етапів життєвого циклу компанії (c. 134 - 136)

У даній статті формування структури економічної безпеки підприємства пропонується проводити відповідно до етапів життєвого циклу компанії. При аналізі теорії розвитку організації були визначені основні особливості розвитку етапів росту. Це дає можливість визначити, які види безпеки будуть мати більш значний вплив на процес функціонування підприємства та виходячи із цього формувати структуру безпеки.

Стаття написана російською мовою


Доровськой О. Ф., Іванісов О. В., Гідзула А. О.
Оцінка рівня організації системи оперативного планування з метою її подальшого розвитку (c. 137 - 138)

У статті обґрунтовується необхідність і метод оцінки системи оперативного планування з метою її подальшого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Ґудзь П. В., Остапенко Т. І.
Аналіз зарубіжного досвіду застосування системного управління логістичною діяльністю (c. 139 - 142)

У статті аналізується зарубіжний досвід використання системного управління логістичною діяльністю, зокрема мікрологістична система KANBAN, just-in-time, MRP. Пропонується спосіб застосування управління логістичною діяльністю на вітчизняних підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Сейдаметова Л. Д., Аблязова С. А.
Корпоративне управління та інвестиційна привабливість: сучасні концептуальні підходи (c. 142 - 147)

У статті розглянуті основні концепції корпоративного управління і їхній вплив на інвестиційну привабливість корпорації. Розроблено формування системи корпоративного управління.

Стаття написана російською мовою


Касіч-Пилипенко Т. М., Дячко Т. А.
Кадровий потенціал як ключова складова конкурентної переваги підприємства (c. 147 - 150)

Розглянуто та проаналізовано такі поняття, як: трудові ресурси, трудовий потенціал, кадровий потенціал та встановлено взаємозв'язок між ними. З'ясовано складові елементи кадрового потенціалу підприємства. Визначено роль кадрового потенціалу в досягненні конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано схему управління кадровим потенціалом підприємства.

Стаття написана українською мовою


Лисиця Н. М.
Соціальний потенціал споживачів як основа формування маркетингової політики підприємства (c. 150 - 153)

У статті аналізується соціальний потенціал споживачів, на підставі якого конструюються можливі моделі фінансового поводження. Проводиться аналогія та виявляються розходження між групами споживачів. Аналіз можливих моделей фінансового поводження дає підстави для вибору маркетингової політики підприємства.

Стаття написана російською мовою


Лук’янченко В. В.
Маркетингові підходи в управлінні виробничим підприємством з інноваційним ресурсом та у формуванні нової бізнес-моделі (c. 154 - 158)

У статті наведено результати досліджень сучасних методів вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища українських підприємств. Визначено сутність і основні підходи до формування інноваційної моделі управління підприємством через розробку та створення нової бізнес-моделі. Розглядається необхідність розвитку маркетингової діяльності на підприємствах при великій конкуренції.

Стаття написана українською мовою


Кукла О. Л.
Маркетингова концепція роботи кіннозаводських підприємств як основа успішного їх функціонування (c. 158 - 160)

Висвітлено питання, пов'язані з маркетинговою концепцією роботи кінних заводів. Розкрито необхідність створення в кінних заводах відділів маркетингу. У статті представлено схему взаємодії відділу маркетингу кінного заводу з зовнішньою та внутрішньою середовищами.

Стаття написана українською мовою


Заремба П. О.
Взаємозв'язок рекламної стратегії підприємств ресторанного господарства та поводження споживачів (c. 161 - 164)

У статті проаналізовані фактори, які впливають на поводження споживачів, а також ієрархія реакції споживачів на рекламу, що відображає взаємозв'язок мотивів придбання продукції та споживчого поводження на ринку послуг ресторанного господарства.

Стаття написана російською мовою


Іванечко Н. Р.
Впровадження інформаційних баз даних у діяльність торговельно-розважального підприємства (c. 164 - 167)

У даній статті обґрунтовується використання інформаційної бази даних у діяльності торговельно-розважального підприємства при формуванні маркетингової стратегії. Запропоновано практичні рекомендації щодо формування інформаційних баз даних споживачів торговельно-розважального підприємства, їх складу та структури.

Стаття написана українською мовою


Сергєєва Л. Н., Манжура О. М.
Моделювання цінової структури неоднорідних ринків (c. 168 - 173)

Стаття присвячена дослідженню ринків товарів і послуг на основі моделі гармонічного ринку. Пропонується поділ ринків на субринки при використанні моделі гармонічного ринку, а також удосконалення даної моделі за рахунок введення інтервалів відхилення від гармонійності.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2011, Т.2

Голубєва Т. В., Литовченко І. В.
Оцінювання рівня розвитку професійної компетентності управлінського персоналу промислового підприємства (c. 83 - 88)

Запропоновано методичний підхід до якісно-кількісної оцінки рівня розвитку професійної компетентності управлінського персоналу, обосновано класифікацію промислових підприємств залежно від рівня розвитку професійної компетентності управлінського персоналу.

Стаття написана російською мовою


Гончарова С. Ю.
Напрямки розвитку технології управління персоналом (c. 88 - 89)

У статті розглянуті сутність, критерії та особливості технології управління персоналом, які необхідно враховувати в процесі функціонування підприємств на регіональному рівні.

Стаття написана російською мовою


Дударь А. В., Осипенко І. М.
Моделі прийняття рішень в управлінні (c. 90 - 91)

У статті розглядаються основні моделі прийняття рішень в управлінні. Виділяються основні напрямки дослідження теорії прийняття рішень. Аналізується управлінське рішення як інструмент впливу на об'єкт управління та окремі його підсистеми, важливі ланки формування та реалізації відношень управління в організації.

Стаття написана українською мовою


Клебанова Т. С., Грачов В. І., Зима О. Г., Яценко Р. М., Баликов О. Г.
Системи організації групової роботи в управлінні кафедрою ВНЗ (c. 92 - 95)

У статті пропонується система управління кафедрою вищого навчального закладу, яка реалізується на базі розподілених мережних інформаційних технологій. Наведені спеціалізовані інформаційні системи організації групової роботи. Проаналізовано основні інструменти системи з відкритим кодом Feng Office.

Стаття написана українською мовою


Степуріна С. О.
Використання когнітивного підходу для прийняття управлінських санаційних рішень (c. 96 - 97)

У статті запропоновано когнітивну модель для санаційного управління підприємством. Розглянуто алгоритм реалізації технології когнітивного моделювання процесу санаційного управління в кризовій ситуації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2011

Кримська Л. О., Рибіна М. В.
Інкрементальний підхід у стратегічному управлінні та організаційному розвитку вітчизняних корпорацій (c. 121 - 123)

Світове бізнес-середовище безперервно змінюється, увесь час на полі з'являються нові гравці, розвиваються та набувають нової сили існуючі компанії, а дехто змушений вибути зі гри. Бізнес-середовище України є аж надто нестабільним для середньої категорії компаній, що змушує їх уважно стежити за змінами та оперативно вносити корективи до своїх стратегічних планів.

Стаття написана українською мовою


Тесленок І. М., Кучеренко М. О.
Сутність і структура інформаційного потенціалу підприємства (c. 124 - 127)

У статті проведено аналіз поняття та структури інформаційного потенціалу підприємства. Відображено взаємозв'язок елементів інформаційного потенціалу підприємства та їх складових.

Стаття написана українською мовою


Кульбіт Ю. В.
Аналіз підходів до розробки та прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності (c. 127 - 129)

У статті розглянуте завдання розробки та прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності, для чого розглянуті можливі шляхи рішення поставленого завдання на основі використання технології прийняття стратегічних рішень із застосуванням ряду підходів, що доповнюють класичний підхід інтуїтивним фактором.

Стаття написана російською мовою


Преображенська О. С.
Теоретичні аспекти дослідження компетенцій підприємства (c. 129 - 133)

Охарактеризовано професійні управлінські компетенції, пов'язані з стратегічними аспектами управління, функціями управління, системою відносин. Зазначено, що компетенції підприємства, хоча й ґрунтуються на індивідуальних компетенціях, являють собою здатності, сформовані в межах усього підприємства, і дозволяють виробляти такий продукт або послугу, яка необхідна споживачеві та вбудовується в конкурентну позицію підприємства.

Стаття написана українською мовою


Даниленко С. В.
Особливості діяльності акціонерних товариств в Україні (c. 133 - 135)

Проведено дослідження стану корпоративного управління на вітчизняних підприємствах. Виявлено невирішені проблеми та напрямки поліпшення стану корпоративного управління.

Стаття написана російською мовою


Павловська І. Г.
Управління інтеграційною взаємодією в стратегії розвитку холдингових структур (c. 136 - 138)

У статті досліджені питання оптимізації інтеграційної взаємодії корпоративних структур холдингового типу. Ресурсне забезпечення інвестиційних програм і взаємодія із власним капіталом, регламентація внутрікорпоративних відносин, використання науково-практичних підходів корпоративного управління зорієнтують вітчизняні холдинги на подолання типових проблем, що стримують їхній розвиток.

Стаття написана російською мовою


Баришева Н. В., Ніколаєва О. Г.
Інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень з логістичного управління прямими та зворотними потоками підприємства (c. 139 - 142)

У роботі розроблено інформаційно-аналітичну систему підтримки прийняття рішень з логістичного управління прямими та зворотними потоками підприємства, яка забезпечує своєчасне отримання необхідної інформації, що стосується прямого та зворотного рухів потоків по всій логістичній системі для прийняття управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Солодухін С. В., Хорошун В. В., Тищенко О. І.
Механізми підтримки процесів інформаційного управління соціально-економічними системами (c. 142 - 145)

У статті розглядаються методологічні основи та інструментарій процесів інформаційного управління соціально-економічними системами. Наводиться опис розробленої концептуальної схеми інформаційного управління, яка придатна як для прийняття управлінських рішень, так і для створення організаційних систем управління, коригування, оптимізації структур вже наявних цільових організацій.

Стаття написана українською мовою


Нездоймінов С. Г., Дишловий І. М.
Науково-методологічні засади формування стратегії конкурентоспроможності готельних підприємств регіону (c. 145 - 149)

Розглянуто сучасні підходи щодо формування конкурентних стратегій готельних підприємств регіону. Досліджено чинники, що впливають на конкурентні переваги готелів і принципи розробки конкурентної стратегії розвитку підприємств готельної сфери.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.1

Литовченко І. Л.
Вектор трансформації сучасної концепції маркетингу (c. 132 - 133)

Досліджено еволюцію концепції маркетингу як філософії бізнесу. Розглянуто етапи трансформації теоретичних положень. Запропоновано концептуальні основи Інтернет-маркетингу, які відповідають сучасним вимогам переходу до інформаційного суспільства.

Стаття написана російською мовою


Окландер Т. О.
Трансформація концепції маркетингу в XXI сторіччі (c. 134 - 136)

У статті розглянуто необхідність трансформації концепції маркетингу в сучасних умовах. Виявлені причини «перезавантаження» концепції. Запропоновано новий стратегічний вектор дій у межах нової концепції, який передбачає максимальне використання Інтернет-технології.

Стаття написана українською мовою


Фоміченко І. П.
Підвищення ефективності систем управління підприємством на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій (c. 136 - 137)

У статті розглянута система управління підприємством на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, яка спрямована на формування інформаційної стратегії. На сучасній (інформаційній) стадії народногосподарського розвитку, перспективний розвиток і підвищення ефективності систем управління підприємством полягає в створенні єдиного інформаційного простору підприємства, яке є необхідною умовою для функціонування господарюючих суб'єктів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.2

Голобурда Ю. В.
Аналіз та систематизація методів оцінювання ризиків (c. 146 - 148)

У статті проведено аналіз існуючих підходів та методів оцінювання ризиків. А також синтезовано системи кількісної та якісної оцінки ризиків, що дозволяють повно характеризувати конкретні ризики по їх якісним характеристиках та відбирати методи їх кількісного оцінювання згідно з умовами розрахунків: наявністю даних, фінансових ресурсів, вимог по їх точності.

Стаття написана українською мовою


Косарєв В. М.
Використання інтегрованих показників при оцінюванні системи управління якістю вищого навчального закладу (c. 149 - 151)

Розглядається підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг та наукової діяльності в Україні та за її межами з рахунок міжнародної сертифікації ВНЗ. Запропонована модель оцінювання якості діяльності ВНЗ за критеріями, орієнтованими на використання принципів Total Quality Vanagement (ТQМ) і міжнародних стандартів ІSО 9000, що є основою для впровадження систем управління якістю в організаціях.

Стаття написана українською мовою


Мартіянова М. П., Гончаренко К. М.
Мотивація персоналу підприємства (c. 151 - 152)

У статті запропоновано рекомендації щодо мотивації персоналу відповідно типу їх мотивації. Розглянуто типи мотивації персоналу залежно від спрямованості діяльності людини на задоволення певних груп потреб.

Стаття написана українською мовою


Березовський К. М.
Архітектурний підхід до синтезу системи маркетингового управління промисловим підприємством в умовах глобалізації (c. 153 - 155)

Ідентифіковано роль маркетингового управління в процесах життєдіяльності промислового підприємства. Визначено напрямки розвитку системи маркетингового управління, особливістю яких є орієнтація на множинність описів промислового підприємства та застосування сервісно-орієнтованої парадигми.

Стаття написана російською мовою


Попов О. В.
Концептуальні основи організації маркетингової діяльності підприємства в умовах глобалізації (c. 155 - 157)

Розкрито особливості маркетингової діяльності у випадку розгляду її через категорію «інтерес» і введення рефлексивних моделей узгодження інтересів представників ринку промислової продукції. Виділено аспекти організації маркетингової діяльності, адаптовані до умов системно-рефлексивного маркетингу

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2011

Іщенко Т. В.
Управління стратегічним розвитком міст України (c. 157 - 159)

Розглянуто проблеми управління стратегічним розвитком міст України як системи, досліджено основні етапи цього процесу та їхні особливості.

Стаття написана українською мовою


Топій І. І.
Оцінювання рівня успішності реалізованих антикризових заходів (c. 160 - 163)

У статті запропоновано підхід до побудови механізму оцінювання рівня успішності реалізованих антикризових заходів, визначено притаманні йому переваги та застосовано до діяльності умовного машинобудівного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Кокодей Т. О.
Принципи постановки оптимального формату стратегічного управління на агропромисловому підприємстві (c. 164 - 167)

Викладено базові принципи постановки оптимального формату стратегічного управління на агропромисловому підприємстві.

Стаття написана російською мовою


Мирошниченко Ю. В., Момот О. В.
Трактування поняття «криза» і причин її виникнення як вектор антикризового управління (c. 168 - 171)

Досліджується різноманіття підходів до визначення поняття «криза», а також систематизація факторів її виникнення як напрямок антикризового управління, який визначає його особливості.

Стаття написана російською мовою


Скоков Б. Г., Першина Г. О.
Розробка моделі ефективного члена наглядової ради акціонерного товариства (c. 171 - 174)

У статті розглядається питання оцінки кандидатів на членство до наглядових рад акціонерних товариств та розробляється модель ефективного члена ради.

Стаття написана українською мовою


Бабаєв В. Ю., Маєвська Н. І.
Управління якістю на підприємствах (c. 175 - 178)

Проведено порівняльну характеристику систем загального управління якістю (TQM) та сертифікації якості ISO 9000. Обґрунтовано пропозиції щодо їх використання на підприємствах України.

Стаття написана українською мовою


Колодізєв О. М., Хмеленко І. І.
Розробка стратегій управління конкурентоспроможністю підприємства (c. 178 - 180)

Для того, щоб займати гідне місце на зовнішніх ринках, країна повинна не успадковувати, а створювати та розвивати найбільш істотні фактори виробництва, такі як кваліфікована робоча сила або науково-технічна база виробництва. Більш того, набір факторів, які має держава в якийсь момент, виявляється менш значимим, чим швидкість і ефективність їхнього створення та відновлення.

Стаття написана російською мовою


Ус М. І.
Сучасні напрямки формування партнерських відносин (c. 181 - 183)

Актуалізується необхідність формування партнерських відносин та визначаються особливості поняття партнерства. Пропонується підхід до ідентифікації суб'єктів партнерських відносин на основі п'яти конкурентних чинностей М. Портеру.

Стаття написана українською мовою


Криванич М. В.
Оцінка достатності передумов для підвищення міжнародної конкурентоспроможності інжинірингової організації (c. 184 - 187)

Стаття присвячена розробці методичного підходу до оцінки достатності підстав прийняття управлінських рішень про проведення цілеспрямованих заходів щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності інжинірингових організацій на основі порівняльної оцінки конкурентних потенціалів організацій-конкурентів. Суть підходу і його використання викладена на прикладі конкретної інжинірингової організації.

Стаття написана російською мовою


Тягунова З. О.
Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності маркетингового потенціалу торговельних підприємств споживчої кооперації України (c. 188 - 192)

У статті викладаються результати проведеного автором дослідження конкурентного профілю торговельних підприємств споживчої кооперації України, яке є основою програмування конкурентоспроможності їхнього маркетингового потенціалу.

Стаття написана російською мовою


Каїра З. С.
Маркетингова товарна політика підприємства та шляхи її удосконалення (c. 192 - 194)

У статті розглянуто особливості маркетингової товарної політики в сучасних умовах, її взаємозв'язок з товарними інноваціями в системі діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Наумова О. Е., Антонова О. І.
Сучасний стан і перспективи розвитку ринку ковбасних виробів в Україні (c. 194 - 197)

Стаття містить узагальнення та систематизацію результатів дослідження стану українського ринку ковбасних виробів. Виявлено основні проблеми та визначені перспективи його розвитку. Розглянуто напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняних м’ясопереробних підприємств.

Стаття написана російською мовою


Космарова Н. А.
Розвиток персоналу як основа формування інтелектуальної організації (c. 197 - 199)

У статті визначені роль і необхідність розвитку персоналу в складі інтелектуальної організації, визначені завдання освітніх програм.

Стаття написана російською мовою


Чумак Л. Ф., Ніколаєнко Л. П.
Сучасні тенденції теорії та практики кадрової політики (c. 201 - 204)

Досліджено та проаналізовані підходи вітчизняних і закордонних учених по сучасних проблемах теорії та практики формування кадрової політики та управління персоналом. Запропоновано нові шляхи ефективного управління персоналом.

Стаття написана російською мовою


Отенко В. І., Гронь О. В.
Стратегічні зміни на підприємстві: сутність, види, інструментарій (c. 204 - 207)

Визначення сутності стратегічних змін полягає у вивченні співвідносності понять «зміна», «стан», «процес». Категорія «зміни» характеризує перехід з одного стану об'єкта в інший та передбачає певні його перетворення. Характер змін відповідає направленості процесів, а їх види визначаються за ознаками: цілеспрямованості перетворень, масштабності, траєкторії проходження, об'єктам управління. Аналіз концепцій реалізації стратегічних змін дозволяє створити певний методологічний базис для розробки та реалізації рішень щодо стратегічних змін підприємства, сформувати інструментарій управління ними.

Стаття написана українською мовою


Березовський К. М.
Синтез системи управління маркетинговим потенціалом промислового підприємства (c. 208 - 210)

Запропоновано підхід до ідентифікації сутності та кількісному оцінюванню маркетингового потенціалу промислового підприємства, виходячи з наявності стратегічних розривів і необхідності забезпечення його стратегічної відповідності. Визначені напрямки забезпечення стратегічної відповідності підприємства та доведена необхідність їхнього подання як цільових орієнтирів для системи маркетингового управління.

Стаття написана російською мовою


Попов О. В.
Модель організації інформаційно-інституціонального забезпечення рефлексивного узгодження інтересів у партнерському маркетингу (c. 211 - 213)

Розкрито особливості застосування підходів рефлексивного управління та інституціонального проектування в умовах маркетингу партнерських відносин. Запропоновано модельну підтримку переорієнтації маркетингової діяльності на рефлексивне узгодження інтересів у рамках відповідного інформаційно-інституціонального середовища.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2011

Гавкалова Н. Л., Соболєв В. Г.
Класифікація концепцій управління персоналом (c. 168 - 171)

Представлено визначення понять «концепція управління персоналом». Проаналізовано існуючі концепції управління персоналом підприємства. Розроблено узагальнену класифікацію концепцій управління персоналом.

Стаття написана російською мовою


Іванова О. Ю.
Взаємозв'язок управління персоналом та конкурентоспроможності підприємства (c. 171 - 173)

У статті розглянуто особливості взаємозв'язку управління персоналом та конкурентоспроможності підприємства в розрізі підходів до їх визначення та складових. Розроблено структурно-логічну схему прямого та зворотного зв'язку управління персоналом та конкурентоспроможності.

Стаття написана українською мовою


Гончаренко Т. П.
Рівень технічної готовності споживача як індикатор вибору напрямку наукових досліджень (c. 174 - 177)

У статті розглянуті питання управління науково-технічними дослідженнями на промисловому підприємстві на основі аналізу рівня технічної готовності споживача, як індикатора вибору напрямку наукових досліджень. Проблема взаємодії науки та виробництва має як мінімум два основних аспекти: вибір напрямку досліджень, який би відповідав перспективним ринковим тенденціям і був, сумісним з виробничими технологіями виробника та споживача, і другий аспект - прискорення наукових досліджень. У зв'язку із цим рівень технічної готовності споживача до функціональної експлуатації майбутнього продукту здобуває особливу значимість, урахування якої має супроводжувати будь-які види робіт при виборі напрямків наукових досліджень виробника.

Стаття написана російською мовою


Грузіна І. А.
Удосконалення системи оцінки компетенцій персоналу підприємства (c. 177 - 181)

Розроблено рекомендації щодо оцінки рівню прояву компетенцій співробітників промислового підприємства з метою формування основних напрямків мотиваційної стратегії управління персоналом.

Стаття написана українською мовою


Малинка О. Я., Устенко А. О., Чоповський А. Я.
Географічні інформаційні системи як засіб вдосконалення бренд-менеджменту підприємства (c. 181 - 184)

Запропоновано використання географічних інформаційних систем як засіб для оптимізації бюджету на рекламне просування бренду за рахунок направленості комунікацій на цільового споживача в поєднанні зі застосуванням географічного аналізу.

Стаття написана українською мовою


Понікаров В. Д., Кожушко О. В.
Мотиваційна складова механізму управління захистом інтелектуального капіталу промислового підприємства (c. 184 - 187)

Обґрунтовано мотиваційну складову механізму управління захистом інтелектуального капіталу промислового підприємства.

Стаття написана російською мовою


Руденко Г. Р.
Підвищення ефективності логістичної діяльності на підприємствах (c. 187 - 190)

У статті виявлені та охарактеризовані види забезпечення логістичної діяльності на підприємствах. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності логістичної діяльності на прикладі ВАТ «Харкiвський машинобудiвний завод «Свiтло Шахтаря».

Стаття написана українською мовою


Селезньова Г. О.
Особливості стратегії управління персоналом компетентної організації (c. 190 - 193)

У статті досліджено особливості стратегії управління персоналом компетентної організації з урахуванням специфіки її діяльності та визначено основні складові даної стратегії.

Стаття написана українською мовою


Шталь Т. В.
Модель формування маркетингової стратеги підприємства в системі його корпоративної стратегії (c. 194 - 197)

У статті розглянуто з погляду маркетингу стратегічний ландшафт підприємства та визначені його елементи. Запропоновано модель формування маркетингової стратегії підприємства в системі формування корпоративної стратегії з урахуванням стратегічного ландшафту і його профілю.

Стаття написана російською мовою


Березовський К. М.
Консолідація маркетингової інформації в системі стратегічного управління промисловим підприємством (c. 197 - 199)

Визначено змістовне наповнення процесів консолідації інформації в сфері маркетингової діяльності промислового підприємства. Доведено необхідність застосування інструментарію інтелектуального аналізу даних у маркетингових дослідженнях і визначене місце даного інструментарію в модельному базисі маркетингового управління. Обґрунтовано підхід до переорієнтації маркетингових комунікацій на консолідацію інформаційних потоків у єдиному інформаційному полі взаємодії агентів ринку.

Стаття написана російською мовою


Васюта О. П.
Обґрунтування специфіки входження в ринок фармацевтичних та аптечних підприємств в Україні (c. 200 - 202)

У статті проведено аналіз розвитку фармацевтичного ринку Україні з урахуванням специфіки вхідних бар'єрів, рівня його концентрації та монополізації.

Стаття написана українською мовою


Гуріна І. В.
Організаційна реструктуризація діяльності фармацевтичних підприємств на засадах логістики та менеджменту якості (c. 203 - 205)

Проаналізовано проблеми, обумовлені недостатністю професійних і кваліфікованих логістів на вітчизняних фармацевтичних підприємствах. Запропоновано впровадження посади логіста на фармацевтичних підприємствах. Розроблено організаційну структуру для промислових фармацевтичних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Єльцова І. В.
Особливості процесу прийняття управлінського рішення (c. 205 - 207)

У статті розглянуто основні етапи процесу прийняття рішення. Проаналізовано визначення поняття «процес прийняття рішення».

Стаття написана українською мовою


Мураєв Є. В.
Впровадження методології проектного менеджменту в практику управління системою теплопостачання житлово-комунального господарства міста (c. 207 - 213)

Проведено аналіз проблем, які обумовлені розвитком житлово-комунального господарства, у тому числі теплопостачання в містах України. Запропоновано введення методології проектного менеджменту з метою покращення системи теплопостачання в системі житлово-комунального господарства.

Стаття написана українською мовою


Полубєдова А. О.
Передумови зміни парадигми управління трудовим поводженням персоналу підприємства (c. 213 - 217)

Виконано аналіз передумов старіння традиційної парадигми управління активністю персоналу підприємства, можливі варіанти та напрямки її розвитку в умовах формування когнітивного суспільства та інтелектуалізації капіталу.

Стаття написана російською мовою


Попов О. В.
Інструментарій організації маркетингової діяльності в інституціональному оцінюванні конкурентної позиції промислового підприємства (c. 218 - 220)

Подання маркетингової діяльності промислового підприємства через ідентифікацію та узгодження інтересів учасників ринку вимагає зміни підходів, як до вироблення стратегічних рішень, так і до організації ведення конкурентної боротьби. Відповідно зі зазначеною трансформацією розроблено підхід до оцінювання маркетингового потенціалу підприємства через ступінь задоволення інтересів і через невикористані можливості для здійснення узгодження інтересів. Конкурентну позицію підприємства запропоновано оцінювати в контексті інституціоналізації взаємин підприємства з лояльними споживачами в процесі спільного продукування цінності.

Стаття написана російською мовою


Птащенко О. В.
Товарна політика підприємства та її маркетингова підтримка (c. 221 - 223)

У статті розглянуто особливості товарної політики в сучасних умовах та можливості формування її маркетингової підтримки, взаємозв'язок з товарними інноваціями в системі діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2011

Малаєва Т. В.
Сутність якості управління і його зв'язок з результативністю роботи підприємства (c. 126 - 127)

У статті викладені результати дослідження сутності якості управління. Автором відзначається, що досить часто якість управління і його ефективність розглядаються як синоніми. Разом з тим, оцінюючи ефективність діяльності (у тому числі й управлінської), а не її результативність, дослідники звужують коло показників, критеріїв, факторів досліджуваних процесів на підприємстві. Вивчаючи параметри нерезультативності діяльності та причини такого положення речей, можна розробити заходи щодо перекладу відповідних процесів у категорію результативних, а отже, підвищити ймовірність того, що ця діяльність згодом стане ефективною.

Стаття написана російською мовою


Доронін А. В.
Управління трудовим поводженням персоналу (c. 128 - 132)

Узагальнено передумови побудови соціокультурної парадигми наукового напрямку - управління трудовим поводженням персоналу. Сформульовано головну конструктивну ідею нового наукового напрямку та гіпотези, що конкретизують її зміст. Запропоновано алгоритм дослідження резервів удосконалювання управління трудовим поводженням персоналу.

Стаття написана російською мовою


Славгородська О. Ю.
Стратегічні пріоритети управління компетентністю персоналу підприємства (c. 132 - 135)

У статті визначаються та аналізуються пріоритети стратегічного управління компетентністю персоналу підприємства.

Стаття написана українською мовою


Мушникова С. А.
Методичний підхід до оцінки рівня адаптивної гнучкості промислових підприємств у системі формування управлінських інновацій (c. 136 - 140)

У статті проведено аналіз методичного забезпечення управлінського аналізу, запропонована та обґрунтована система показників оцінки рівня адаптивної гнучкості промислових підприємств для формування системи управлінських інновацій.

Стаття написана українською мовою


Безугла Ю. Є.
Основні аспекти вдосконалення концептуальних положень системи управління реструктуризацією підприємств (c. 141 - 143)

Розглянуто основні аспекти вдосконалення концептуальних положень системи управління реструктуризацією підприємств, схематично подано теоретичні положення розвитку підприємства на основі реструктуризації та етапи системи управління реструктуризацією підприємств.

Стаття написана українською мовою


Пішенін І. К.
Особливості інформаційної системи та технологія управління безпекою вантажоперевезень морським транспортом (c. 144 - 145)

Досліджується питання формування інформаційної системи управління вантажоперевезеннями на морському транспорті. На основі одержаних результатів запропоновані напрями підвищення організаційного та інформаційного забезпечення транспортно-промислового комплексу.

Стаття написана українською мовою


Березовський К. М.
Формування профілю міжнародної маркетингової стратегії промислового підприємства в умовах глобалізації (c. 146 - 149)

Ідентифіковано сутність міжнародної маркетингової стратегії промислового підприємства та визначені основні типи стратегічних рішень. Запропоновано підхід до формування профілю міжнародної маркетингової стратегії підприємства, що відрізняється більшою обґрунтованістю вибору елементів через застосування комбінацій матриць портфельного аналізу та OLAр-технологій.

Стаття написана російською мовою


Руденко Ю. В.
Елементи системного підходу в управлінні витратами підприємства на маркетинг (c. 150 - 154)

Розглянуто технологію управління витратами підприємства через сукупність функцій, методів та інструментарію впливу на витрати. Визначено сутність управління маркетинговими витратами на вітчизняних підприємствах. Проаналізовано калькуляційні системи витрат на маркетингову діяльність та запропоновано спосіб калькулювання маркетингових витрат у межах удосконалення системи управління маркетингом.

Стаття написана українською мовою


Попов О. В.
Організація маркетингової діяльності промислового підприємства в контексті збалансованої системи показників (c. 154 - 157)

Запропоновано співвіднесення процесів організації маркетингової діяльності промислового підприємства та впровадження збалансованої системи показників, що трансформується у сукупність орієнтирів і регламентів стратегічного розвитку. Доведено актуальність розвитку концепції когнітивного маркетингу елементами синергетичної парадигми. Обґрунтовано можливість розгляду надаваної підприємством споживчої цінності як аттрактора маркетингової діяльності.

Стаття написана російською мовою


Комарова О. А.
Пріоритетні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму формування освітнього потенціалу населення в системі вищої освіти (c. 158 - 162)

У статті обґрунтовано доцільність впровадження механізму субсидіарного фінансування вищої освіти та розкрито його зміст. Визначено принципи розширення автономії вищих навчальних закладів. Розкрито організаційно-правові засади створення університетських комплексів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2011

Калюжна Н. Г., Дзюбко К. Р.
Особливості процесу прийняття управлінських рішень на вітчизняних підприємствах-суб'єктах ЗЕД в умовах невизначеності (c. 167 - 169)

У статті доведено необхідність врахування чинників впливу на вітчизняні підприємства які сприяють ефективному прийняттю управлінських рішень щодо їх зовнішньоекономічної діяльності в умовах невизначеності.

Стаття написана українською мовою


Кривешко О. В.
Торгова марка як стратегічна маркетингова конкурентна переваги підприємства (c. 169 - 171)

У статті розглянуто особливості торгової марки як стратегічної конкурентної переваг підприємства. Пояснено необхідність трансформації торгової марки в бренд. Запропоновано схему управління торговою маркою.

Стаття написана українською мовою


Разінкова В. П., Марченко Л. С.
Аналіз конкурентоспроможності підприємства як системоутворюючий компонент обґрунтування управлінських і господарських рішень (c. 172 - 174)

Зміст статті присвячений оцінці конкурентоспроможності як системоутворюючему компоненту в процесі прийняття й обґрунтування управлінських і господарських рішень.

Стаття написана російською мовою


Ріпка Д. О.
Організація маркетингових досліджень на ринках інтелектуальної власності (c. 174 - 175)

У статті розглянуто особливості маркетингу на ринках інтелектуальної власності, запропоновано послідовність реалізації маркетингових досліджень з метою визначення пріоритетного напряму використання об'єкта інтелектуальної власності.

Стаття написана українською мовою


Ситник Н. І.
Креативна організація: розвиток концепції гнучкості (c. 176 - 177)

У роботі виявлені форми гнучкості, властиві креативним організаціям, а саме перцептивна, когнітивна та інформаційно-комунікативна гнучкість.

Стаття написана українською мовою


Тонєва К. В.
Організація інформаційного забезпечення моделювання маркетингової діяльності підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності (c. 178 - 179)

Своєчасне та необхідне використання маркетингової інформації для моделювання є необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності підприємства. Використання інформаційних джерел мережі Інтернет набагато підвищує оперативність та точність даних, що в умовах сучасних нестабільних та динамічних ринкових тенденцій є обов'язковим для підвищення, та навіть підтримання необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Ястремська О. О.
Економічна сутність іміджу, його об'єктивне підґрунтя щодо туристичних підприємств (c. 179 - 182)

У статті досліджено економічне підґрунтя іміджу, запропоновано його дві складові: об'єктивну та суб'єктивну, функції, досліджено вплив чинників об'єктивної складової на формування іміджу, розроблено рекомендації з підвищення іміджу туристичних підприємств у реальному та віртуальному просторі.

Стаття написана українською мовою


Красноносова О. М., Котельникова Ю. М.
Кадрове забезпечення підприємств коксохімічної промисловості як складова їхньої конкурентоспроможності (c. 182 - 184)

Стаття присвячена дослідженню категорій «конкурентоспроможність підприємства» і «кадрове забезпечення підприємства», а також виявленню ролі кадрового забезпечення в конкурентоспроможності підприємств коксохімічної промисловості.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2011

Маляр Д. В.
Екзогенні ризики корпоративного управління в Україні (c. 135 - 138)

Досліджено структуру зовнішніх ризиків корпоративного управління; визначено сутність та надано класифікацію інституційних ризиків фондового ринку; запропоновано систему заходів щодо зменшення інтенсивності ризиків корпоративного управління.

Стаття написана українською мовою


Прохорова В. В., Мушникова С. А.
Синергетична концепція у формуванні управлінських інновацій на підприємствах (c. 139 - 141)

У статті наведені основні положення концепції синергетики, обґрунтована необхідність впровадження синергетического підходу у формуванні системи управлінських інновацій.

Стаття написана російською мовою


Рябик Г. Є.
Систематизація класифікаційних ознак основних підходів до визначення природи конкурентних переваг підприємства (c. 141 - 145)

У статті ретельно вивчено складні та різноманітні відзнаки, що характеризують природу конкурентних переваг і на цій основі створено цілісну систему можливих конкурентних переваг підприємства.

Стаття написана українською мовою


Кізло М. В.
Розроблення методу визначення рівня контролю діяльності промислового підприємства (c. 145 - 151)

У статті досліджено сутність показника «рівень контролю» та окреслено види рівня контролю. Визначено послідовність дій при оцінюванні загального рівня контролю діяльності промислового підприємства. Розроблено метод розрахунку загального рівня контролю, який надає об'єктивну оцінку ступеню впливу контролюючої системи на підконтрольні об'єкти.

Стаття написана українською мовою


Ястремська О. М.
Здійснення управлінського консультування промислових підприємств на основі визначення їх сприйнятливості до розвитку (c. 151 - 158)

У статті представлено результати використання методів нейронних мереж та нечітких множин для визначення сприйнятливості промислових підприємств до розвитку, доведене доцільність їх використання в процесі управлінського консультування.

Стаття написана українською мовою


Українська Л. О., Волошко Н. О.
Характеристика структурної побудови системи управління акціонерним капіталом промислового підприємства (c. 159 - 162)

У статті розглянуто структурну побудову системи управління акціонерним капіталом підприємства, до основних складових якої пропонується віднести: підсистему механізму управління, підсистему структури управління, підсистему організації процесів управління акціонерним капіталом та підсистему забезпечення функціонування.

Стаття написана українською мовою


Чобіток В. І.
Контролінгові механізми управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств (c. 162 - 164)

Розглянуто контролінгові механізми управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств. Проведено аналіз визначення сутності поняття «контролінг». Складено декомпозиційний аналіз поняття «контролінг в управлінні потенціалом конкурентоспроможності».

Стаття написана українською мовою


Пилипенко А. А., Литвиненко А. О.
Реструктуризація потенціалу матеріально-технічної бази в контурі стратегічного управління розвитком підприємства (c. 165 - 168)

У статті обґрунтовано підхід до стратегічного управління розвитком потенціалу матеріально-технічної бази підприємства на засадах реструктуризації.

Стаття написана українською мовою


Момот В. М., Цапенко Л. Ю.
Удосконалювання внутріфірмового планування в сучасних умовах (c. 169 - 173)

Стаття присвячена вдосконалюванню процедури внутріфірмового планування на підприємстві. У роботі запропонована модель системи внутріфірмового планування, заснована на обліку наявного економічного потенціалу та потенціалу планування. Розглянуто зміст та взаємозв'язок елементів потенціалу внутріфірмового планування та запропонована методика його оцінки.

Стаття написана російською мовою


Білоцерківський О. В.
Оцінка доцільності розвитку персоналу для підвищення ефективності бізнес-процесів страхової компанії (c. 173 - 176)

Стаття присвячена рішенню практичного завдання визначення доцільності розвитку персоналу для підвищення ефективності бізнес-процесів за допомогою імітаційного моделювання.

Стаття написана російською мовою


Діхтяренко К. В.
Оцінка конкурентних переваг при формуванні стратегії розвитку підприємства (c. 176 - 179)

У статті досліджено методичні засади та розкрито сутність основних понять управління конкурентними перевагами, сформовано основні положення управління конкурентними перевагами підприємства. На базі розроблених методичних підходів здійснено оцінку конкурентних переваг та обґрунтовано джерела їх формування.

Стаття написана українською мовою


Лобазов С. М.
Удосконалення класифікації ризиків і загроз у контексті кадрової безпеки (c. 180 - 183)

У статті досліджено ризики та загрози, які призводять до послаблення кадрової безпеки підприємства, представлено їх удосконалену класифікацію та наведене значення загроз для підприємства.

Стаття написана українською мовою


Носань Н. С.
Людський капітал – основа економічного розвитку України (c. 183 - 186)

Розглянуто сутність поняття людський капітал, теорії людського капіталу, теоретичні аспекти інвестування в людський капітал, віддачу та оцінку інвестицій у людський капітал.

Стаття написана українською мовою


Миронова Л. Г.
Міжнародний досвід розвитку трудового потенціалу (c. 186 - 188)

У статті розглянуто форми та методи розвитку трудового потенціалу, притаманні американській, західноєвропейській та японській системам управління персоналом. Проаналізовано особливості створення корпоративного університету, його роль та роль гуртків якості в розвитку різних аспектів трудового потенціалу. Визначено переваги інноваційних методів навчання персоналу, які базуються на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях.

Стаття написана українською мовою


Квітка А. В.
Економічні основи розвитку та реалізації людського потенціалу в Україні (c. 188 - 191)

Стаття присвячена аналізу економічних основ розвитку та реалізації людського потенціалу. Автор аналізує існуючу на сьогоднішній день ситуацію розвитку людського потенціалу в Україні та виділяє пріоритетні напрямки його ефективного розвитку та реалізації.

Стаття написана російською мовою


Гоц Л. М.
Алгоритм реалізації організаційно-економічного механізму оцінки ділової репутації підприємства (c. 192 - 194)

Запропоновані в статті організаційно-економічний механізм і алгоритм його реалізації безпосередньо на підприємстві дадуть можливість провадити оцінку таких нематеріальних активів, як бренд, корпоративний імідж і ділова репутація підприємства без залучення послуг сторонніх організацій.

Стаття написана російською мовою


Товма О. А.
Ділова репутація торговельного підприємства як об'єкт управління (c. 195 - 198)

Досліджено ділову репутацію торговельного підприємства в контексті об'єкту управління, здійснена спроба щодо визначення її основних складових, а також дій, спрямованих на формування та подальший розвиток ділової репутації.

Стаття написана українською мовою


Хаустова В. Є., Колбасін Є. С., Горбатова Є. Ф.
Аналіз поточного позиціювання лікувально-оздоровчих установ Автономної Республіки Крим (c. 199 - 209)

У статті наведені результати дослідження поточного позиціювання лікувально-оздоровчих установ Автономної Республіки Крим у розрізі як окремих курортних зон, так і в цілому по регіоні.

Стаття написана російською мовою


Тарасенко О. О.
Інвестиційна діяльність інвестора та її залежність від довгостроковості накопичень (c. 210 - 214)

У статті показана частина теоретичних і методичних питань визначення залежності інвестиційної діяльності інвесторів від довгостроковості накопичень. Автором запропоновано аналіз формування структури інвестиційного портфелю індивідуального інвестора в залежності від віку. Метою такого аналізу є сприяння більш повному та об'єктивному обґрунтуванню принципів залучення заощаджень приватних інвесторів у довгострокові інвестиції. Тематика статті є актуальною для таких інституційних інвесторів як недержавні пенсійні фонди, особливо з огляду на відсутність досвіду функціонування в Україні систем довготривалих накопичень цими інститутами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2012

Фролова Т. О.
Еволюція функції менеджменту до умов гло­балізації (c. 138 - 146)

Досліджуються еволюція функцій менеджменту та трансформаційні процеси, що відбуваються при формуванні нової гло­бальної економіки, та їх вплив на менеджмент корпорацій. Проа­налізовано функції управлінської діяльності в міжнародних кор­пораціях і запропоновано сучасні функції управління компанією.

Стаття написана українською мовою


Гвоздарьова Ю. С.
Мотивація праці на торговельному під­приємстві (c. 147 - 149)

Проаналізовано особливості системи мотивації працівників торговельних підприємств. Розглянуто обидва блоки системи: матеріального й нематеріального стимулювання. Розглянуто вимоги й відмінні риси системи мотивації на конкретних під­приємствах.

Стаття написана російською мовою


Чобіток В. І.
Методика формування ад'єктивних рішень у системі управління потенціалом конкурентоспроможнос­ті підприємства на засадах контролінгу (c. 149 - 152)

Зформовано методику ад'єктивних рішень в системі управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств на засадах контролінгу. Методика грунтувалася на основі імітаційних екс­периментів, які полягали у формуванні управлінських впливів.

Стаття написана українською мовою


Чумаченко І. В., Можевенко Т. Ю.
Використання медіаком­бінацій при плануванні рекламних комунікацій підприєм­ства (c. 152 - 155)

У статті розглянуто рішення завдання використання унікаль­них медіакомбінацій для складання моделі оптимізації коштів рекламного бюджету, і саме таке планування й розподіл бю­джету дозволить вирішити три взаємозалежні між собою за­вдання: вибір носія рекламного повідомлення, вибір комбіна­ції цих носіїв, вибір календарного періоду виходу рекламного повідомлення, тобто які саме носії інформації будуть включені в модель й у якій комбінації.

Стаття написана російською мовою


Мозгова О. О., Олійник Т. В.
Визначення ознак культури адаптивного підприємства (c. 155 - 157)

Визначено та розглянуто ознаки культури адаптивного під­приємства, проаналізовано їх сутність та зміст. Ці визначення дають можливість формалізувати та оцінити ознаки культури адаптивного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Бабайлов В. К.
Управління, менеджмент, виробництво (c. 157 - 159)

Уперше визначена подібність і відмінність менеджменту й управління (установлено, що менеджмент є частина й специ­фічна форма управління). Доведено, що Тейлор відокремив від менеджменту не виконання, а виробництво. Уточнено пере­клади й сутність найважливіших понять теорії Тейлора.

Стаття написана російською мовою


Кривешко О. В.
Місце маркетингових стратегій підприєм­ства у формуванні конкурентних переваг (c. 159 - 162)

Розглянуто зміст маркетингових стратегій. Описано компо­ненти маркетингових стратегій. Охарактеризовано вплив мар­кетингових стратегій на формування конкурентних переваг.

Стаття написана українською мовою


Нагаївська Д. Ю.
Факторна модель формування іміджу підприємства в умовах реалізації стратегії виходу на нові закордонні ринки (c. 173 - 177)

У роботі теоретично обґрунтовано напрямки підвищення імі­джу підприємства в умовах реалізації стратегії виходу на нові закордонні ринки й виділено основні підходи до визначення іміджу підприємств. Також розроблено факторну модель імі­джу підприємства в умовах реалізації стратегії виходу на за­кордонні ринки й обґрунтована доцільність використання кожного з факторів даної моделі.

Стаття написана російською мовою


Перерва П. Г.
Становлення та розвиток маркетингового ау­диту в Україні та світі (c. 191 - 193)

У статі розглянуто особливості європейського та вітчизняного ринків аудиторсько-консалтингових послуг, проаналізовано та узагальнено етапи розвитку маркетингового аудиту в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2012

Кужелєв М. О., Меженська В. В.
Стратегічні аспекти впливу динамічних умов зовнішнього середовища на проведення оцінки фінансового стану корпорації (c. 180 - 183)

У статті розглянуто особливості оцінки фінансового стану корпорації в умовах динамічного зовнішнього середовища, запропоновано основні підходи до створення системи стратегічного управління, яка дозволить підвищити її функціонування в довгостроковому періоді.

Стаття написана російською мовою


Мажник Н. А., Лахачева А. В.
Організація учбового процесу та дозвілля студентів різного профілю навчання (c. 183 - 187)

У роботі розглянуто організацію навчального процесу, раціональний розподіл робочого часу в розрізі напрямів освіти різних поколінь. Для цього виділено й проаналізовано чотири типи освіти з урахуванням опитування студентів різних вузів, а також осіб старшого віку.

Стаття написана російською мовою


Мозгова Г. В.
Напрями вдосконалення антикризових заходів з позиції превентивного маркетингу (c. 187 - 190)

Стаття присвячена дослідженню та узагальненню антикризових заходів, які описано в сучасній науковій і практичній літературі, та на цій основі – визначенню основних складових превентивного маркетингу.

Стаття написана українською мовою


Новікова К. І., Кущенко Д. І.
Перспективні напрямки використання інформаційних технологій для вдосконалення управлінських процесів у митних органах України (c. 191 - 194)

У статті розглянуто основні напрямки інформатизації митної служби на сучасному етапі. Досліджено проблемні питання використання інформаційних технологій в Державній митній службі України. Запропоновані нововведення, які необхідні для координування напрямків розвитку митних органів України та співпадають з принципами реалізації митної політики провідних країн світу.

Стаття написана українською мовою


Ткаченко Ю. В.
Адаптація підприємств до умов функціонування в період кризи (c. 194 - 196)

Досліджено актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні в умовах кризи, визначено тактичні та стратегічні пріоритети подальшого розвитку вітчизнянного підприємництва.

Стаття написана російською мовою


Тютлікова В. В., Сайфуліна А. В.
Формування системного підходу до навчання персоналу виробничої організації (c. 197 - 199)

Сформовано системний підхід до навчання персоналу. Розглянуто стилі творчого вирішення проблем. Визначено взаємозв'язки між стилем мислення працівника та методами і підходами до його навчання.

Стаття написана українською мовою


Чорна О. О., Устьянов В. В., Галич С. В.
Маркетингова концепція практичного використання космонавтики на світовому ринку (c. 200 - 202)

Проведено аналіз різних аспектів пріоритетних напрямків комерціалізації, які повинні сприяти наданню якісних космічних послуг. Розглянуто етапи маркетингової стратегії процесу комерціалізації.

Стаття написана українською мовою


Кузнецов А. А.
Інформаційний механізм контролю розвитку корпоративної культури промислового підприємства (c. 203 - 205)

У статті обґрунтовано теоретичні і практичні напрями для формування інформаційного механізму для контролю розвитку корпоративної культури промислового підприємства.

Стаття написана російською мовою


Пхаладзе С. Г.
Мотиваційні теорії персоналу і управління мотивацією праці (c. 206 - 209)

Проаналізовано різноманітні теорії мотивації персоналу, способи побудови політики управління мотивацією й особливості їх застосування в умовах українських підприємств.

Стаття написана російською мовою


Тахтаулов М. В.
Бренд як конкурентна перевага (c. 210 - 212)

У статті викладено результат дослідження різних підходів авторів до визначення сутності і характер сприйняття бренда споживачами. Сформовано основні визначення. Запропоновано методи підвищення конкурентоспроможності за рахунок формування сильного бренда.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2012

Васильєва Т. А.
Підходи до формування маркетингової стратегії банку (c. 218 - 220)

У статті проведено аналіз існуючих підходів до формування маркетингової стратегії. Визначено ключові вимоги до формування маркетингової стратегії банку. Зроблені пропозиції щодо позиціонування бренду банку.

Стаття написана українською мовою


Клокар О. О.
Розробка комплексу маркетингових комунікацій на ринку аграрних трудових ресурсів (c. 221 - 224)

Визначено провідні етапи та складові розробки комплексу маркетингових комунікацій на ринку аграрних трудових ресурсів. Здійснено всебічну характеристику кожної з них, акцентовано увагу на взаємодії державних і приватних інститутів щодо узгодження соціально-трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками агросфери.

Стаття написана українською мовою


Огліх В. В., Єфанова Т. І., Ніколаєв Т. Г.
Оптимізація процесу керування підприємством в рамках виробничо-збутового циклу (c. 224 - 227)

Робота присвячена проблемі керування підприємством у рамках виробничо-збутового циклу. У роботі розглянуто можливі варіанти щодо її вирішення шляхом одночасної оптимізації обсягів виробництва та мінімізації витрат за рахунок проведення ефективної політики управління запасами. Аналізуються наслідки таких рішень.

Стаття написана українською мовою


Полуектова Н. Р.
Сучасні тенденції розвитку корпоративних інформаційних систем (c. 227 - 230)

У статті наведено данні, які дозволяють виявити сучасні тенденції в галузі впровадження та використання корпоративних інформаційних систем, а також сформувати рекомендації щодо більш успішного впровадження складних інформаційних систем управління в умовах кризи.

Стаття написана російською мовою


Селезньова Г. О.
Роль стратегії управління персоналом у стратегічному наборі компетентної організації (c. 231 - 233)

У статті досліджено підходи до стратегії управління персоналом. Визначено роль даної стратегії у стратегічному наборі компетентної організації та її взаємозв’язок із загальною стратегією.

Стаття написана українською мовою


Гаджієв Н. Д. о.
Роль SWOT-аналізу при формуванні стратегії розвитку електронного уряду в Азербайджані (c. 233 - 237)

Визначено основну структуру й принцип розвитку е-уряду. Розглянуто результати SWOT-аналізу у формуванні стратегій розвитку е-уряду в Азербайджані. Розглядається більш інформативний й ефективний спосіб SWOT-аналізу – шляхом використання сучасних математичних методів, що дає найбільш достовірні результати. Зроблено висновок, що SWOT-аналіз дозволяє точно й вчасно оцінити реальну ситуацію при формуванні, а також перспективи розвитку стратегії е-уряду та її реалізації.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2012

Рамазанов С. К., Чмельов В. В.
Концепція інформаційно-аналітичного веб-ресурсу проведення експертних оцінок в забезпеченні економічної безпеки підприємства (c. 221 - 223)

У статті розглянуто концепцію роботи інформаційно-аналітичного веб-ресурсу, призначеного для збору, опрацювання та аналізу експертних оцінок в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Представлено огляд тестової версії з результатами експертної оцінки складових економічної безпеки підприємства.

Стаття написана українською мовою


Гужва В. М.
Мультиагентна технологія процес-майнінгу для отримання прецедентів при адаптивному управлінні підприємствами (c. 224 - 227)

Для забезпечення організаційно-економічної стійкості промислових підприємств в ринкових умовах доцільно використовувати адаптивне управління, зокрема, на основі прецедентів. Як прецеденти можуть бути використані реальні бізнес-процеси, отримати які можна шляхом використання технології процес-майнінгу (Process Mining). Як інструментарій для практичного впровадження даної технології пропонується мультиагентний підхід.

Стаття написана українською мовою


Захарова О. В.
Модель семантичного Web-процесу для підтримки бізнес-рішень (c. 227 - 229)

У роботі розглянуто модель семантичного Web-процесу. Досліджено можливості застосування сучасних методів та технологій для аналізу, автоматизації та інтеграції інформаційних систем та Web-сервісів для підтримки бізнес-рішень.

Стаття написана російською мовою


Левицький С. І., Фрунзе І. А., Ілясова І. Г.
Моделювання проектної інтеграції в організаційній структурі КП «Компанія «Вода Донбасу» (c. 229 - 233)

У статті було обґрунтовано необхідність підвищення ефективності та найдійність роботи житлово-комунальних систем. Зокрема, розглянуто побудову ефективної системи управління водним господарством України в межах централізованого підходу до управління проектами на підприємстві КП «Компанія «Вода Донбасу».

Стаття написана російською мовою


Милов О. В., Мілевський С. В.
Інформаційні структури в організаційних системах прийняття рішень (c. 233 - 235)

Для крупних організацій, особливе децентралізованих, припущення про високий ступінь синхронізації процесів є нереалістичним. Подається аналітичний опис протоколів взаємодії між членами організації з використанням поняття потоку даних.

Стаття написана російською мовою


Ус Г. О.
Управління представленням інформації в корпоративних системах знань та для навчання економістів (c. 236 - 237)

Здійснено аналіз факторів, що впливають на ефективність сприймати знання студентами (слухачами). Запропоновано метод і засіб персоналізації процесів сприйняття інформації слухачами з метою підвищення ефективності навчання в умовах класичної та електронної освіти.

Стаття написана українською мовою


Шило І. В., Шило Н. В.
Системний підхід до побудови ідеальної моделі бізнесу на підставі обмежень власників компанії (c. 238 - 241)

У роботі розглядаються питання попередньої фази процесу стратегічного управління, а саме: розробки формалізованого бачення й системи обмежень власників. З урахуванням досвіду ряду консалтингових проектів пропонується прикладний алгоритм формування документа «Бачення й система обмежень Компанії», а також описується практика його використання в реальному бізнесі.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2012

Гончаренко Н. Г., Науменко М. О.
Організація маркетингового управління діяльністю інтегрованих корпоративних структур (c. 237 - 240)

У статті визначено основні напрямки трансформування системи управління діяльністю інтегрованих корпоративних структур на засадах маркетингу. Визначено специфічні принципи організації маркетингового управління та наведено складові відповідної до них трансформації парадигмального зрізу маркетингового управління. Особливістю пропозицій є орієнтування управлінського процесу та контурів зворотних зв’язків на проактивне створення споживчої цінності, яка, у свою чергу, розглядається як головний системоутворюючий фактор для виникнення та коригування параметрів життєдіяльності інтегрованого утворення.

Стаття написана українською мовою


Єлісєєва О. К., Тарасенко Т. В.
Оцінка якості розвитку ринку освітніх послуг в Україні (c. 241 - 245)

У статті розглянуто проблему якості освітніх послуг і розвитку ринку освіти. Використано метод когнітивного моделювання для діагностики якості розвитку ринку освітніх послуг. Обґрунтовано напрямки змін у сфері освіти для забезпечення її ефективного розвитку.

Стаття написана українською мовою


Калюжна Н. Г.
Підхід до кількісного оцінювання потенціалу системи управління підприємством із застосуванням нечіткої логіки (c. 245 - 247)

У статті обґрунтовано доцільність застосування апарату нечіткої логіки для вирішення завдання кількісного оцінювання потенціалу системи управління підприємством. Розглянуто послідовність дій у системі нечіткого логічного виводу типу Мамдані в контексті визначення потенціалу системи управління підприємством як функції потенціалів його складових блоків.

Стаття написана українською мовою


Квасній Л. Г., Щербан Т. Й.
Антикризове управління економічним потенціалом (c. 248 - 250)

На основі аналізу зроблено висновок, що основні зусилля антикризового управління економічним потенціалом як окремого господарюючого суб’єкта, так і економіки України в цілому, повинні бути спрямовані на оптимізацію величини чистих грошових потоків у окремих періодах.

Стаття написана українською мовою


Огліх В. В., Криворучко С. П.
Система моделі формування ефективної бізнес-стратегії підприємства в умовах конкуренції (c. 250 - 255)

Позначено питання побудови комплексної системи формування ефективної бизнес-стратегії виробничого підприємства в умовах конкуренції. Здійснено економіко-математичну формалізацію поставленого завдання.

Стаття написана українською мовою


Петриченко П. А., Рудінська О. В., Яроміч С. А.
Лояльність клієнтів на споживчому ринку: основні поняття і тенденції розвитку (c. 255 - 257)

У статті розглядається еволюція концепцій маркетингу взаємин, систематизовані погляди дослідників на визначення поняття «лояльність». Виділяються нові напрями маркетинговій діяльності. Визначено новий вектор відношень у межах еволюції маркетингових концепцій.

Стаття написана українською мовою


Плоха О. Б.
Оцінка ефективності функціонування системи управління маркетингом на підприємстві (c. 258 - 260)

У статті запропоновані методичні рекомендації щодо оцінки ефективності функціонування системи управління маркетингом. Методика передбачає порівняння фактичного стану системи управління маркетингом конкретного підприємства з об’єктивно необхідним ста ном, який визначається за критерієм функціональної повноти системи.

Стаття написана українською мовою


Хитра О. В.
Синергічна орієнтація стратегій міжнародної корпорації (c. 261 - 265)

Розглянуто передумови формування синергічної стратегії міжнародної корпорації. Визначено роль стратегічних рішень у процесі переходу від хаосу до порядку, підвищенні інформативності та зменшенні рівня ентропії економічної системи. Охарактеризовано ефекти синергізму, що досягаються від впровадження багаторівневої стратегії міжнародної корпорації.

Стаття написана українською мовою


Гребньов Г. М.
Категорії конкуренції та конкурентоспроможності в сучасному економічному світі (c. 265 - 270)

У статті досліджено сутність економічних категорій «конкуренція» і «конкурентоспроможність» та систематизовано основні наукові підходи щодо їх розуміння. Визначено ключові внутрішні та зовнішні чинники впливу на конкурентоспроможність сучасного підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Бихова О. М.
Роль бренда в організації інтегрованих маркетингових комунікацій (c. 191 - 193)

Статтю присвячено визначенню ролі бренда в організації інтегрованих маркетингових комунікацій. Виокремлено класифікаційні групи маркетингових комунікацій, які впливають на вибір споживача щодо певної торгової марки. Проаналізовано найбільш ефективні види маркетингових комунікацій залежно від етапу життєвого циклу бренда.

Стаття написана українською мовою


Ведернікова О. А., Бабенко Н. В., Рибас Я. М.
Формування маркетингових стратегій та програм в умовах глобальних змін (c. 194 - 196)

У статті проаналізовано сучасні тенденції глобалізаційних процесів та іх зв'язок з формуванням глобальної стратегії підприємства. Обгрутовано актуальність формування нового концептуального підходу до розробки стратегії за умов «стабільної нестійкості». Запропоновано модель розробки стратегії, яка передбачає формування мережі взаємопов’язаних альтернативних стратегій та дозволяє гнучко адаптуватися до умов, що постійно змінюються.

Стаття написана російською мовою


Клунко Н. С.
Удосконалення процесу логістичного обслуговування вітчизняних фармацевтичних підприємств на умовах аутсорсингу (c. 196 - 199)

У даній статті розглядаються актуальні питання удосконалення процесу логістичного обслуговування фармацевтичних підприємств на умовах аутсорсингу. Розглянуто перспективи використання контрактної логістики вітчизняними фармацевтичними компаніями.

Стаття написана українською мовою


Маркова Н. С.
Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком персоналу (c. 200 - 202)

У статті представлено організаційно-економічний механізм управління розвитком персоналу із визначенням та описом елементів керованої та керуючої підсистем, відокремленням зовнішніх і внутрішньоорганізаційних чинників впливу.

Стаття написана українською мовою


Мирошниченко Ю. В., Філіпова А. І.
Науково-понятійний апарат реінжинірингу бізнес-процесів підприємства (c. 203 - 206)

У статті проаналізовано сутність реінжинірингу бізнес-процесів, проведено порівняльний аналіз різноманітних трактувань поняття «реінжиніринг бізнес-процесів», досліджено схожі за функціональними ознаками поняття, такі як «реструктуризація», «реформування», «інжиніринг», наведено авторське визначення реінжинірингу бізнес-процесів.

Стаття написана українською мовою


Діденко Н. В.
Формування механізму організаційної культури (c. 206 - 207)

Запропоновано механізм формування організаційної культури підприємства, у рамках якого виокремлено складові організаційної культури, її функції, властивості, завдання та фактори, що впливають на її формування.

Стаття написана українською мовою


Доля З. В.
Якість професійно-технічної освіти в умовах сучасності (c. 207 - 209)

У статті розглядаються питання моніторингового дослідження відповідності пропозиції кваліфікованої робочої сили потребам ринку праці України та визначення рівня якості професійно-технічної освіти (ПТО).

Стаття написана українською мовою


Селезньова О. В.
Теоретичні основи системного управління конкурентним потенціалом підприємства (c. 209 - 213)

У статті розглянуто концепцію управління конкурентоспроможністю підприємства, яка ґрунтується на інтегрованій цілісності конкурентного потенціалу і конкурентної стійкості підприємства та використовує системний підхід, що дозволяє формувати ефективний механізм управління конкурентоспроможністю та уможливлює перетворення конкурентних можливостей підприємства в його конкурентні переваги.

Стаття написана українською мовою


Середа А. С.
Формування концептуальної моделі управління поведінкою експортоорієнтованого підприємства (c. 213 - 219)

Стаття присвячена розробці концептуальної моделі управління поведінкою експортоорієнтованого підприємства. Модель призначена для підвищення якості та ефективності управлінських рішень на експортоорінтованому підприємстві завдяки використанню системи економіко-математичних моделей та методів, що враховують нелінійний вплив зовнішнього середовища та синхронну чи асинхронну поведінку сфер життєдіяльності підприємства на генеральну траєкторію розвитку експортоорієнтованого підприємства.

Стаття написана українською мовою


Фріман І. М.
Оцінка рівня стабільності розвитку людського капіталу як фактор підвищення економічної безпеки промислового підприємства (c. 219 - 222)

У даній роботі відображено роль оцінки рівня сталого розвитку людського капіталу в забезпеченні економічної безпеки промислового підприємства. Розглянуто значення продуктивності праці і приросту прибутку в підвищенні економічної безпеки підприємства. Запропоновано сукупність критеріїв для оцінки динаміки рівня розвитку людського капіталу співробітників.

Стаття написана російською мовою


Чанкіна І. В.
Формування концептуальної моделі управління розвитком промислового підприємства (c. 222 - 226)

У статті сформовано та обґрунтовано концептуальну модель, що спрямована на забезпечення управління розвитком промислового підприємства з урахуванням трансформаційних ефектів сучасного етапу розвитку економіки України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Клунко Н. С.
Система оцінки логістичної складової фармацевтичних компаній України на базі збалансованої системи показників (c. 149 - 151)

У статті представлено одну з можливих методик розробки системи показників для характеристики стану логістичних бізнес-процесів у фармацевтичних компаніях України. Особливу увагу зосереджено на послідовності розробки системи показників і виявленню труднощів при розробці та їх ефективному вирішенні.

Стаття написана українською мовою


Максимів Б. М.
Формування рекламної стратегії підприємств на основі SWOT-аналізу (c. 152 - 156)

У статті автором визначено вплив SWOТ-аналізу на формування ефективної стратегії розвитку підприємств. Також виокремлено маркетингову та рекламну стратегії. Головним інструментом управління розвитком організації в умовах ринкової трансформації наростаючих змін у зовнішньому середовищі і пов’язаної з цим невизначеності є методика стратегічного менеджменту (стратегічного управління). Таким чином, розробка стратегії повинна починатися з ситуаційного аналізу, з вичерпної перевірки і дослідження усіх важливих внутрішніх і зовнішніх чинників, задіяних в даній ситуації. Сюди входить визначення сильних і слабких сторін даної компанії, загроз і можливостей – SWOТ-аналіз компаній.

Стаття написана українською мовою


Посохов І. М.
Порівняльна характеристика моделей корпоративного управління в ринковій економіці: переваги та недоліки (c. 157 - 159)

У статті на основі порівняльного аналізу моделей корпоративного управління в ринковій економіці виділено їх переваги та недоліки, розроблено рекомендації щодо їх подальшого розвитку та застосування в Україні для становлення вітчизняної моделі корпоративного управління.

Стаття написана українською мовою


Птащенко О. В.
Формування маркетингової підтримки товарної інноваційної політики (c. 160 - 162)

У статті розглянуто основні положення щодо формування товарної інноваційної політики підприємства та можливості оптимізації використання маркетингових інструментів у межах маркетингової підтримки.

Стаття написана українською мовою


Ріпка Д. О.
Координація управлінських і виробничих процесів на підприємстві (c. 162 - 166)

У статті розглянуто особливості узгодження виробничих та управлінських процесів на основі побудови матриці бізнес-процесів, запропоновано критерії та показники досягнення координації як кінцевого результату.

Стаття написана українською мовою


Ястремська О. О.
Моделювання показників визначення об'єктивної складової іміджу підприємств у сучасних умовах (c. 166 - 174)

У статті представлено результати моделювання об’єктивної складової іміджу підприємств з урахуванням ресурсного та інноваційного напрямів, що забезпечують їх розвиток, розроблено рекомендації з прогнозування кількісного значення інтегрального показника іміджу.

Стаття написана українською мовою


Вуйців М. М.
Застосування інструментів контролінгу в діяльності вітчизняного менеджменту (c. 174 - 177)

З метою визначення сучасних тенденцій розвитку систем обліку та контролю проведено соціологічне опитування та аналіз матеріалів досліджень вітчизняних науковців, присвячених застосування інструментів контролінгу в практиці управління фінансово-господарською діяльністю.

Стаття написана українською мовою


Доля З. В.
Проблеми державно-громадського управління системою профтехосвіти (c. 178 - 179)

У статті розглядаються питання комплексного вивчення проблем управління професійно-технічною освітою та пропонуються можливі варіанти їх вирішення.

Стаття написана українською мовою


Таньков К. М.
Маркетинг взаємовідносин в управлінні ланцюгами поставок (c. 180 - 183)

Досліджено еволюцію теорії маркетингу взаємовідносин як передумови розширення концепції управління ланцюгами поставок у концепцію управління ланцюгами попиту, яка спрямована на формування конкурентних переваг їх учасників.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Алькема В. Г.
Концептуалізація оцінювання розвитку мікрологістичних систем (c. 177 - 181)

В роботі обґрунтовано необхідність концептуалізації оцінювання розвитку мікрологістичної системи сучасного підприємства. Проведено аналіз альтернативних поглядів на розвиток цієї системи. Сформовано комплекс показників для оцінювання складових такого розвитку. Запропоновано здійснювати діагностику розвитку мікрологістичної системи на підставі комплексу індексів розвитку.

Стаття написана українською мовою


Божко В. П., Кащєєва І. О.
В чому полягає секрет успішної реорганізації (c. 181 - 183)

У статті висвітлено та розглянуто особливості проведення процесу реорганізації підприємства, основні етапи та обґрунтована її доцільність. Було виділено основні види та напрями процесу реорганізації у сучасних економічних умовах та встановлено основні завдання та проблеми, які постають перед типовим українським підприємством. На основі опрацьованого матеріалу були розроблені рекомендації щодо проведення реорганізації підприємства.

Стаття написана українською мовою


Дмитрієв І. А., Близнюк А. О.
Особливості інтеграції підрозділу управління економічною безпекою в організаційну структуру підприємства (c. 184 - 186)

В статті обґрунтовано необхідність впровадження в організаційну структуру підприємства підрозділу з управління економічною безпекою, проведено аналіз особливостей проведення такої інтеграції в умовах найбільш розповсюджених типів організаційних структур управління підприємством.

Стаття написана українською мовою


Нусінов В. Я., Ярова А. Б.
Оцінка ефективності антикризових заходів за умов обмеження в часі з позиції втрат підприємства та його власників на гірничо-збагачувальних комбінатах (c. 186 - 188)

В процесі антикризового управління, зокрема, оцінки доцільності впровадження та ефективності антикризових заходів визначений порядок оцінки втрат підприємства та його власників гірничо-збагачувальних комбінатів в умовах наближення технічної неплатоспроможності.

Стаття написана українською мовою


Дякон Л. Л.
Діагностика ефективності контролінгу бізнес-процесів підприємства (c. 188 - 192)

У статті досліджено методику діагностики ефективності контролінгу бізнес-процесів, в результаті її проведення зявляється можливість визначити недоліки контролінгових систем. Сутність такого методу полягає у порівнянні контролінгових систем з еталонним значенням.

Стаття написана українською мовою


Зоріна О. І., Наумова О. Е., Антонова О. І.
Застосування концепції інтегрованого маркетингу на залізничному транспорті в умовах реформування галузі (c. 192 - 195)

У статті обґрунтовано необхідність застосування концепції інтегрованого маркетингу в систему управління залізничним транспортом. Визначено основні завдання маркетингових підрозділів. Розглянуто етапи стратегічного маркетингового планування.

Стаття написана українською мовою


Копосов Г. О., Шелухін П. Г.
Управління підприємством в умовах невизначеності на основі розробки системи гештальтів (образів) (c. 195 - 198)

У статті розглянуто проблеми управління підприємством в умовах невизначеності. Запропоновано створення нового комплексного підходу управління підприємством на основі системи гештальтів. Описано принципи функціонування системи та надано її логічний алгоритм.

Стаття написана українською мовою


Мельникова К. В.
Методичний підхід до оцінки ефективності логістичних стратегії (c. 198 - 200)

У статті наведено методичний підхід до оцінки логістичних стратегії, які вперше впроваджуються на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Науменко М. О.
Організація стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами засобами збалансованої системи показників (c. 201 - 204)

В статті розглянуто особливості організації стратегічного управління інтегрованими об’єднаннями суб’єктів господарювання. У якості інструментарію реалізації керівних впли-вів обрано концепцію збалансованої системи показників. Запропоновано використання у яко-сті орієнтирів стратегічного розвитку інтегрованого утворення максимізацію прояву інте-граційних та синергетичних ефектів. Розроблено агреговане представлення модельного ба-зису стратегічного управління інтегрованим об’єднанням підприємств, розподіленого в рам-ках перспектив збалансованої системи показників.

Стаття написана українською мовою


Оганезова А. В.
Збалансована система показників – універсальний механізм управління стратегічним розвитком медичних організацій (c. 205 - 207)

У статті обґрунтовано доцільність використання системи збалансованих показників в управлінні медичною організацією, а також виділені ключові фактори успіху і показники функціонування для об'єкта системи охорони здоров'я.

Стаття написана російською мовою


Посохов І. М.
Дослідження факторів ризиків корпорацій (c. 207 - 211)

У статті на основі проведеного дослідження факторів та джерел ризиків корпорацій в ринковій економіці розроблена класифікація факторів ризику корпорації.

Стаття написана українською мовою


Третяк В. П.
Управлінське консультування в малому та середньому бізнесі в Україні (c. 211 - 213)

В статті розглядаються методичні підходи до вивчення ефективності управлінського консалтингу в малому і середньому бізнесі.

Стаття написана російською мовою


Бабенко Г. Є.
Проблеми впровадження організаційних змін на комунальних підприємствах України (c. 214 - 216)

У статті обґрунтовано необхідність проведення змін на комунальних підприємствах України, визначено особливість їх впровадження на сьогоднішньому етапі розвитку підприємств. Розглянуті основні проблеми розвитку комунальних підприємств та систематизовані індикатори змін. Визначені рівні проведення змін на комунальних підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Бричко М. М.
Роль странових особливостей розвитку систем корпоративного управління при оцінці їх ефективності (c. 216 - 218)

Метою даної статті є демонстрація основних характеристик систем корпоративного управління в різних країнах (Італія, Україна) з різним рівнем їхнього розвитку. У статті розкрито питання про оцінку корпоративного управління для всіх країн, проаналізовано ефективність показників оцінки корпоративного управління. У статті робиться висновок, що немає єдиного "найкращого" вимірювача корпоративного управління, а найбільш ефективна оцінка системи корпоративного управління заснована на особливостях кожної з країн і на конкретних особливостях банківської діяльності зокрема.

Стаття написана англійською мовою


Григор’єва Ю. О., Татарченко Ю. В.
Методика вибору стратегії антикризового управління підприємством (c. 218 - 220)

У статті розглядаються питання вибору методики антикризового управління підприємством для виведення його з кризи.

Стаття написана російською мовою


Денисюк О. В.
Умови формування управлінських компетенцій підприємства (c. 221 - 224)

В статті проаналізовано ступінь участі промислових підприємств в інноваційній діяльності, схильність управлінців до впровадження нововведень. Визначено умови формування управлінських компетенцій шляхом виділення фінансово-інвестиційних, виробничих та освітньо-кваліфікаційних чинників

Стаття написана українською мовою


Мавріду В. Ю.
Методичний підхід до оцінки рівня використання моделі «Мозаїка бренду» на підприємстві (c. 224 - 229)

У статті запропоновано модель «Мозаїка бренду», яка є адаптованою до франчайзингової діяльності. Удосконалено сутнісне наповнення складових бренду. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки рівня використання моделі «Мозаїка бренду» на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Мироненко І. І.
Особливості споживчої поведінки та принципи впливу на промислового споживача (c. 229 - 231)

Підприємство не може домогтися успіху, якщо воно ігнорує запити споживачів. Економічна діяльність охоплює всі сторони функціонування ринку, в тому числі і поведінку споживачів, визначаючи, за допомогою відповідних показників, напрямки споживчого попиту. В рамках маркетингу відносин в статті розглянуті актуальні питання стосовно поведінки промислового споживача, засобів впливу на нього та управління його поведінкою.

Стаття написана українською мовою


Семенова Г. І.
Сутнісний зміст й таксономія ризиків девелоперських проектів (c. 231 - 235)

У статті запропонована таксономія ризиків девелоперського проекту за загальновідомими класифікаційними ознаками ризиків, а також наведені можливі види ризиків та їх наявність в етапах девелоперського проекту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Соколова Л. В., Шкіль Н. Г.
Аналіз теоретичних і практичних аспектів процесно-орієнтованого управління підприємством (c. 278 - 281)

Стаття присвячена систематизації теоретичних розробок щодо історичної сутності дефініції поняття «процесний підхід» і узагальненню зарубіжного і вітчизняного досвіду застосування процесного підходу при управлінні сучасним підприємством в умовах мінливого бізнес-середовища.

Стаття написана українською мовою


Боярко І. М., Самусевич Я. В.
Теоретичні аспекти системи ціннісно-орієнтованого управління підприємством (c. 282 - 284)

У статті досліджено існуючі в науковій та нормативній літературі підходи щодо визначення понять вартості та вартості підприємства. Запропоновано власні визначення термінів "вартість" і "цінність підприємства", а також здійснено розмежування випадків використання даних понять на практиці. Визначено сутність та складові елементи системи ціннісно-орієнтованого управління підприємством.

Стаття написана українською мовою


Карапейчик І. М.
Логіка використання потенціалів у задачах управління підприємством (c. 285 - 290)

Обґрунтовано актуальність задачі визначення місця і ролі потенціалів в управлінні підприємствами і доцільність використання оцінок потенціалів як інструмента встановлення мети у задачах вибору напрямків розвитку підприємств.

Стаття написана російською мовою


Птащенко О. В.
Бренд як складова стратегічного розвитку товару (c. 290 - 292)

У статті розглянуто основні питання щодо термінологічного обґрунтування понять «бренд» і «бренд-менеджмент», основні етапи розвитку товару на основі бренда та необхідні інструменти для цього. Також розглянуто основні складові бренда, що сприяють процесу формування стратегії розвитку товару для підприємства

Стаття написана українською мовою


Чмельова О. С., Алєксєєва О. В.
Методика проведення SWOT-аналізу в установах науково-дослідної сфери (c. 293 - 297)

У статті проаналізовано сучасний стан економічних умов для розвитку науково-дослідних установ в Україні. Обгрунтовано актуальність застосування методу SWOT-аналізу з метою вибору стратегічних напрямів інноваційного розвитку при плануванні та фінансуванні інноваційної діяльності в установах науково-дослідної сфери. Авторами показано доцільність застосування методу SWOT-аналізу щодо науково-дослідної установи в комплексі з іншими методами стратегічного аналізу. Об’єктом дослідження обрано один із найстаріших в Україні наукових закладів – Харківський науково-дослідний інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мєчнікова.

Стаття написана українською мовою


Шкодін Я. В.
Проблеми корпоративного управління в Україні (c. 297 - 300)

У статті досліджено стан корпоративного управління в Україні в посткризовий період, визначено ключові проблеми та шляхи їх розв’язання.

Стаття написана українською мовою


Ялдін І. В.
Теорія та практика використання системи збалансованих показників у забезпеченні сталого розвитку інтегрованих структур бізнесу (c. 301 - 315)

У роботі доведено, що найбільш дієвим у сучасних умовах інструментом, що дозволяє формалізувати стратегію розвитку інтегрованої структури бізнесу (ІСБ) та розробити ефективну систему заходів з її впровадження й реалізації, є концепція збалансованої системи показників (Balanced Score Card -BSC). Наведено результати дослідження щодо застосування концепції BSC при стратегічному плануванні розвитку інтегрованих структур бізнесу, причому інтегровану структуру бізнесу розглянуто в межах проведеного дослідження у вигляді комплементарного пулу компетенцій. Компетенція в цьому сенсі трактується як здатність, чи спроможність певного суб’єкта господарювання вирішувати певний клас професійних завдань. В основу розкриття сутності поняття "інтегрована структура бізнесу" з точки зору компетентнісного підходу покладено твердження, що накопичення компанією критичної кількості ключових компетенцій зумовлюють підвищення її ділової активності, забезпечує унікальні конкурентні переваги, найбільш оптимальне використання існуючих і потенційних можливостей, а також зростання ринкової вартості. Розроблено комплекс пропозицій щодо застосування концепції збалансованої системи показників в забезпеченні сталого розвитку ІСБ.

Стаття написана українською мовою


Єлесіна А. А.
Механізм управління зовнішніми ризиками ВНЗ (c. 315 - 318)

У статті розглянуто класифікацію зовнішніх ризиків ВНЗ, визначено елементарні ризики ВНЗ, умови їх виникнення, наслідки для ВНЗ та запропоновано механізм управління кожним елементарним зовнішнім ризиком ВНЗ.

Стаття написана українською мовою


Предєін А. М.
Роль ресурсів у стратегічному управлінні підприємствами (c. 318 - 325)

У статті розглянуто поняття «ресурси підприємства», а також еволюцію ідей ресурсного підходу в процесі управління підприємством. Також подано власне визначення поняття «стратегічні ресурси підприємства» та їхню класифікацію. Розроблено імітаційну модель управління стратегічними ресурсами.

Стаття написана українською мовою


Рябенков О. В., Височина А. В.
Роль та значення системи контролінгу в процесі стратегічного управління (c. 326 - 329)

У роботі досліджено підходи науковців до визначення сутності та значення контролінгу, запропоновано авторське визначення поняття "стратегія" на основі критичного огляду літератури. Виявлено спільні риси контролінгу та стратегічного управління в контексті їх методології. Розглянуто взаємозв’язок контролінгу та стратегії через призму збалансованої системи показників. Розроблено стратегічну карту та ключові показники ефективності у відповідності до стратегічних цілей у рамках методу збалансованої системи показників.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

Попов О. Є.
Нормативне упорядкування корпоративних відносин в акціонерному товаристві (c. 235 - 238)

Розглянуто склад елементів сфери нормативного упорядкування корпоративних відносин. Визначено основні причини неповної досконалості нормативного упорядкування процесів взаємодії учасників корпоративних відносин. Обґрунтовано доцільність використання інструментарію корпоративного управління як динамічного аспекту інституціонального регулювання корпоративних відносин.

Стаття написана українською мовою


Шкарлет С. М., Жидок В. В.
Модель організації стратегічного управління на меблевих підприємствах (c. 239 - 243)

У статті запропоновано модель організації стратегічного управління на меблевих підприємствах та проаналізовано основні етапи її реалізації: аналіз діяльності меблевого підприємства, розробка стратегії розвитку, розробка системи реалізації стратегії розвитку.

Стаття написана українською мовою


Джемелінська Л. В.
Маркетинг в управлінні інноваційною продукцією як один з аспектів забезпечення конкурентоспроможності підприємства (c. 244 - 248)

Розроблено модель процесу маркетингового управління інноваційною продукцією, створеної з використанням об’єктів промислової власності, на рівні промислового підприємства, яка дозволить підвищити конкурентоспроможність продукції з врахуванням функцій управління маркетинговою і інноваційною діяльністю, визначення конкурентних переваг і проведення цього процесу, як нарівні виробництва продукції, так і її реалізації з використанням сучасних концепцій управління.

Стаття написана українською мовою


Козенков Д. Є., Нікітін П. А.
Основні методи оцінки ризиків у сучасному ризик-менеджменті (c. 248 - 253)

У процесі своєї діяльності підприємства стикаються з різними видами ризиків, зокрема з ризиками ЗЕД, серед яких найбільш актуальними є комерційні та фінансові ризики, що потребують детального дослідження, а значить – і класифікації.У статті розглянуто основні методи оцінки ризиків та відмінності між різними методами оцінки.

Стаття написана українською мовою


Колодізєва Т. О., Панасьянц Г. С.
Моделювання організаційного забезпечення функціонування логістичних систем промислових підприємств (c. 254 - 259)

У статті проаналізовано підходи до організаційного моделювання логістичних процесів та запропоновано удосконалений метод розподілу організаційного забезпечення функціонування логістичних систем підприємств, який включає до себе концептуальну, змістову, технологічну та рефлексивно-оціночнускладові.Ключові слова: концептуальна складова, змістова складова, технологічна складова, рефлексивно-оціночна складова.

Стаття написана українською мовою


Кравченко В. О., Никифоренко В. Г.
Оцінка впливу організаційної культури на ефективність та конкурентоспроможність підприємства (c. 260 - 263)

У статті проведено аналіз впливу організаційної культури на ефективність та конкурентоспроможність підприємства. Висвітлено основні точки зору щодо визначення головних елементів оцінки рівня (сили) організаційної культури. Запропоновано основні етапи робіт щодо оцінки рівня організаційної культури. Запропоновано систему заходів щодо впливу організаційної культури на зростання ефективності та конкурентоспроможності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Лугова В. М., Гринь Р. С.
Зростання ролі особистісної компетентності керівника в умовах гуманістичного підходу до управління (c. 263 - 266)

У статті розглянуто сутність особистої компетентності керівника, її складові та напрями розвитку в умовах гуманістичного підходу до управління

Стаття написана українською мовою


Посохов І. М.
Сучасний стан методичного забезпечення управління ризиками корпорацій (c. 266 - 271)

У результаті дослідження зроблено висновок, що кожен з методів управління ризиком має свої особливості. У той же час, наявність великої кількості методів управління ризиком, кожен з яких має свої переваги і недоліки, а також свою область найбільш ефективного застосування, порушує питання про сполучення різних заходів. Поєднання вибраних методів оформляється у формі програми управління ризиком. Проведене дослідження вказує на недостатнє дослідження методів управління ризиками, відсутність класифікації методів управління ризиками, підтверджує необхідність створення класифікації методів управління ризиками.

Стаття написана українською мовою


Сочинська-Сибірцева І. М.
Креативні технології управління конфліктними ситуаціями на вітчизняних підприємствах (c. 271 - 274)

Стаття присвячена проблемам використання креативних технологій у процесі розв’язання конфліктних ситуацій та впровадження превентивних заходів у практику управління конфліктом. Розглянуто сутність поняття «технологія управління», описано основні характеристики креативних технологій управління в умовах діяльності вітчизняних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Агаркова Г. О.
Економічне обґрунтування ефективності рекламної кампанії (c. 275 - 277)

У статті розглядаються методи виміру ефективності рекламної кампанії підприємства, а також проблеми пов'язані з правовим регулюванням рекламної діяльності в Україні. Виділяються основні труднощі у зв'язку з використанням кожного з методів визначення ефективності рекламної кампанії. У статті вказано і розкрито основні показники, які характеризують ефективність рекламної кампанії. Розглядаються спонукальні мотиви, які заставляють потенційного покупця доброзичливо реагувати на те, чого хоче добитися рекламодавець.

Стаття написана російською мовою


Беседіна А. О.
Конкурентна розвідка в системі забезпечення стратегічного розвитку підприємства (c. 277 - 279)

У статті розглянуто необхідність створення такого структурного елементу забезпечення економічної безпеки на підприємстві, як підрозділ конкурентної розвідки.

Стаття написана українською мовою


Сідоренко В. В.
Джерела формування трудового потенціалу підприємства (c. 280 - 284)

У статті розглядаються проблеми формування трудового потенціалу підприємства за рахунок внутрішніх процесів (підвищення кваліфікації, перепідготовки, змін в організаційній структурі, покращення складових економічного потенціалу), що сприяють зміні потенціалу персоналу, та зовнішніх агентів (освітніх закладів, суб’єктів господарювання, служби зайнятості, іноземців), які виступають джерелом потенційних працівників. Досліджено вплив внутрішніх процесів, що відбуваються на підприємстві, на його трудовий потенціал.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Вацьковски К. С., Ковальчик Т.
Nearshoring - специфіка управління віддаленою командою розробників програмного забезпечення (c. 252 - 255)

У статті розглянуто особливості переваг управління віддаленими командами розробників програмного забезпечення, так званих «NearShore Центрів», як одного з важливих і цінних джерел стратегій на ринку, що склався.

Стаття написана англійською мовою


Кузнєцова І. О.
Формування конкурентної стратегії домінуючої позиції в системі на-копичення цінності: методологічні підходи (c. 255 - 258)

Розглянуто розвиток концепції системи накопичення цінності. Визначено методологічні підходи щодо ідентифікації та підтримки домінуючого положення підприємства у системі накопичення цінності.

Стаття написана українською мовою


Близнюк Т. П.
Крос-культурні особливості української ділової культури (c. 259 - 263)

У статті розглянуто сутність поняття культури та визначено, що культура має чотири рівні: 1) національна культура; 2) ділова культура; 3) корпоративна культура; 4) професійна культура. Розглянуто та проаналізовано класифікацію ділової культури Г. Хофстеде, а саме, що ділові культури різних країн можна класифікувати за такими параметрами: 1) співвідношення індивідуалізму та колективізму; 2) дистанція влади; 3) співвідношення мужності та жіночності в діях; 4) ставлення до невизначеності. Визначено місце української ділової культури в цій класифікації та запропоновані відповідні рекомендації.

Стаття написана українською мовою


Кайнова Т. В.
Оптимізація маркетингу на ринку В2В (c. 263 - 266)

У статті визначено ринок B2B, обґрунтовано необхідність оптимізації маркетингу на ринку В2В, запропоновано систему B2B-маркетинга та розроблені етапи її формування. На основі опрацьованого матеріалу визначено основні фактори формування лояльності покупців та представлено етапи розробки програм лояльності для покупців на ринку B2B.

Стаття написана українською мовою


Ситник Н. І.
Гносеологічні аспекти організаційної креативності (c. 266 - 269)

У дослідженні розглядаються гносеологічні аспекти організаційної креативності. Аналізуються теоретичні джерела формування інтеракціоністського підходу, що є домінуючим у дослідженні організаційної креативності на сучасному етапі. Виявлені відмінності у трактуванні поняття креативності представниками функціональної, інтерпретативної, радикально-гуманістичної та радикально-структуралістської парадигм.

Стаття написана українською мовою


Знак К. О.
Порівняльний аналіз методичних підходів до діагностування корпоративної культури та перспективи їх використання на підприємствах машинобудівної галузі (c. 270 - 272)

Досліджено основні підходи до діагностування корпоративної культури, проаналізовано та визначено основні етапи дослідження, висвітлено основні критерії дієвої методики оціни корпоративної культури.

Стаття написана українською мовою


Ірицян С. О.
Проблема застосування управлінських технологій в умовах сучасної динамічної ринкової ситуації (c. 273 - 275)

У статті автор розглядає актуальну проблему сучасної економіки - можливість застосування управлінських технологій з метою підвищення ефектив-ності процесу управління організацією. У статті подано основні визначення та характеристики, які характеризують технологію управління як систему та процес. Подано класифікацію управлінських технологій, визначено можливості їх застосування в сучасних економічних умовах.

Стаття написана українською мовою


Яковенко В. С.
Концепція моделювання оперативного управління логістичними процесами розподільчих систем (c. 275 - 279)

У статті запропоновано концепцію моделювання оперативного управління логістичними процесами розподільчих систем, обґрунтовані задачі з управління розподільчою системою, окреслено взаємозв’язок інфраструктурної та організаційної складових управління, запропоновано комплексний підхід вирішення задач оперативного управління розподільчою логістичною системою.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Горобинська М. В.
Оцінка цінності інтелектуального капіталу (c. 305 - 308)

Пропонується використовувати концепцію ціннісно-орієнтованого менеджменту для оцінки цінності інтелектуального капіталу. Розглянуто системно-структурні особливості даної концепції і її основні наукові поняття. В рамках цієї концепції була запропонована класифікація показників

Стаття написана російською мовою


Литовченко О. Ю.
Вибір та обґрунтування стратегії антикризового управління підприємством (c. 308 - 312)

У статті розкрито сутність антикризового управління підприємством та обґрунтовано підходи до вибору стратегії антикризового управління з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Зроблено висновок, що розробка системи ключових стратегічних орієнтирів має враховувати часовий фактор, який характеризується стадією життєвого циклу підприємства. Необхідно втілювати основоположні вимоги до перспективного розвитку з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін та оцінки стану зовнішнього та внутрішнього середовища.

Стаття написана українською мовою


Попов О. Є., Легостаєва О. О.
Організація матеріально-технічного забезпечення механізму управління корпоративним розвитком (c. 312 - 316)

Організацію матеріально-технічного забезпечення корпоративного розвитку висвітлено в контексті формування відповідного управлінського механізму та в рамках ресурсно-діяльністного підходу до реалізації стратегічного процесу. Представлено взаємозв’язок особливостей присутності корпоративного підприємства на ринках ресурсів та активів з параметрами корпоративного розвитку. Доведена доречність фіксування складових організації матеріально-технічного забезпечення корпоративного розвитку в рамках відповідної системи інституціональних правил здійснення корпоративних відносин

Стаття написана українською мовою


Шубін О. О., Кривоніс А. О.
Психологічні та етичні аспекти розвитку бренду з орієнтацією на дитячу аудиторію (c. 316 - 320)

Статтю присвячено морально-етичним аспектам, які виникають в процесі розробки бренду для дитячої аудиторії. Запропоновано оптимальний варіант виявлення і задоволення емоційних потреб дитячої аудиторії і раціональних мотивів їх батьків. Для створення концепції торговельної марки, що враховує взаємодію складних систем в області нестійкої рівноваги, розроблена матриця створення торгової марки в умовах довічного таргетування.

Стаття написана англійською мовою


Кулініч О. А., Нікітіна О. В.
Теоретико-методологічний аспект формування ефективної системи управління продажами (c. 321 - 326)

Проаналізовано основні функцій та класифікаційні ознаки класичних інструментів матричного типу при наявності будь-якої організаційної структури управління. Розкрито формування комплексу управлінських, організаційних та технологічних функцій торгівельної фірми, що лежать в основі маркетингової стратегії розповсюдження товару. Запропоновано шляхи вирішення проблем, пов’язаних з типовими помилками керівників. Визначено основні види сучасного інструментарію здійснення ефективного управління продажами – схема автоматизованої інформаційної підтримки процесів продаж, класифікація бази клієнтів за абсолютними критеріями, алгоритм заходів щодо підвищення обсягу продаж.

Стаття написана українською мовою


Котелевська Ю. В., Новікова Т. В.
Особливості категоріального апарату банківського маркетингу (c. 326 - 329)

У статті проаналізовано основні поняття банківського маркетингу, а саме, «банківська операція» і «банківська послуга». Також, виведено поняття «банківського продукту». На цій основі запропоновано комплекс заходів для покращення комунікаційної політики банку, що є актуальний для сучасного розвитку банківського ринку України як ринку споживачів.

Стаття написана українською мовою


Мангушев Д. В.
Визначення управлінського консультування як економічної категорії та його роль у сучасному ринковому середовищі (c. 330 - 333)

У статті проаналізовано досвід вчених-економістів щодо трактування терміну «управлінське консультування», на основі чого запропоновано власне розуміння поняття. Розглянуто характерні риси управлінського консультування, моделі управлінського консультування на основі яких відбувається співпраця персоналу клієнтської організації і управлінського консультанта в процесі інноваційних організаційних змін.

Стаття написана українською мовою


Цветаш Ю. О.
Передумови до формування економічного консалтингу як самостійного бізнесу в Україні (c. 333 - 336)

У статті наведено кілька визначень консалтингу як окремої ринкової послуги та історія виникнення консалтингових послуг в Україні. Наведено основні напрями діяльності консультантів і функції консалтингу. При цьому консалтора представлено як фінансового посередника. Зроблено висновок, що консалтинг – це один із проявів революції, що відбувається в економіці та бізнесі.

Стаття написана українською мовою


Амосов О. Ю.
Формування потенціалу підприємства: організаційний та управлінський аспект (c. 337 - 340)

На сучасному етапі розвитку економіки країни, в умовах кризи та за складних трансформаційних процесів суттєво ускладнюються умови господарювання вітчизняних підприємств. Ефективність діяльності суб’єктів господарювання зумовлюється переважно станом їх організаційно-управлінської структури, що призводить до необхідності розгляду проблеми формування потенціалу підприємства в організаційно-управлінському аспекті. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад формування потенціалу підприємства в організаційному та управлінському аспекті. У ході дослідження проведено аналіз теоретичних аспектів економічного розвитку підприємств, який показав, що погодженість і цілеспрямованість формування потенціалу забезпечуються процесами організації та управління, які представляють собою вплив організаційних можливостей та управлінських компетенцій на всі елементи й стадії реалізації стратегічних цілей. На основі наукового обґрунтування теоретичних підходів до визначення сутності процесу формування потенціалу підприємства в організаційно-управлінському аспекті запропоновано комплексний підхід до формування організаційно-управлінського потенціалу та визначено його ключову роль в забезпеченні ефективного функціонування суб’єктів господарювання. Урахування авторських викладок поряд із загальною актуалізацією процесу формування організаційно-управлінського потенціалу дає можливість уточнити стратегічні напрями розвитку підприємств у напрямі забезпечення сталості його організаційно-управлінського розвитку, та, як наслідок, досягнення відповідного стратегічним цілям фінансового стану.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Амосов О. Ю., Діденко Н. В.
Подолання опору змінам: теоретичні підходи та реалізація (c. 293 - 298)

У сучасних умовах посткризового розвитку економіки, підприємства для виживання на ринку і збереження конкурентоспроможності повинні вносити зміни в свою господарську діяльність. У практиці і наукових дослідженнях дедалі більше уваги приділяється аналізу методів та організаційним можливостям управління змінами. В даний час багато підприємств здійснюють перетворення у формах і методах управління, спрямованих на стимулювання розвитку нових економічних відносин. Метою дослідження являється обґрунтування необхідності дослідження науково-теоретичних підходів щодо подолання опору змінам і розробка заходів антикризової спрямованості. В ході дослідження проведено аналіз різних підходів до подолання опору змінам. Виділено шість кроків, що ведуть до ефективних змін, які концентруються на зміні ролей працівників, конкретизації відповідальності та коригуванні відносин для вирішення конкретних організаційних проблем у невеликих підрозділах, цілі і завдання яких можуть бути чітко визначені.

Стаття написана російською мовою


Вікарчук О. І.
Інноваційна культура як ефективний метод управління (c. 298 - 301)

Розглянуто поняття, значення і сутність інноваційної культури в процесі управління підприємством. Визначено основні передумови, економічні пріоритети і концептуальні аспекти, які спонукають українських управлінців впроваджувати інноваційну культуру як ефективний метод управління. Обґрунтовано роль інноваційної культури в інноваційній системі підприємства. Удосконалено понятійний апарат інноваційної культури як соціально-економічної категорії, визначено її основні завдання та функції.

Стаття написана українською мовою


Шепеленко О. В., Граніш С. А.
Критерій оцінки управління процесом рекламної діяльності на споживчому ринку (c. 302 - 307)

Мета статті полягає у визначенні критерію оцінки ефективності рекламної діяльності підприємств на споживчому ринку. У процесі дослідження використано методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу, методи сітьового планування і управління, методи економіко-математичного моделювання. У статті визначено критерії оцінки управління рекламною діяльністю підприємства на споживчому ринку на основі економіко-математичної моделі оцінки ефективності рекламної діяльності. З метою підвищення ефективності рекламної діяльності конкретного підприємства запропоновано економіко-математичну модель оптимізації величини витрат на рекламну діяльність на основі моделі сітьового планування і управління. Використання запропонованих економіко-математичних моделей дозволяє оцінити ефективність рекламної діяльності підприємства та оптимізувати витрати на рекламну діяльність, що сприятиме підвищенню ефективності рекламної діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Кузнєцова Т. В.
Комплексний підхід до вдосконалення системи управління персоналом на експортноорієнтованих підприємствах України (c. 308 - 313)

Досліджено систему управління персоналом на експортно орієнтованих підприємствах України та запропоновано комплексний підхід до вдосконалення цієї системи у вигляді вирішення проблеми комплексного поєднання закордонних систем менеджменту персоналу з існуючими системами на підприємствах України. Враховано світовий досвід управління людськими ресурсами у транснаціональних корпораціях, міжнародних організаціях та підприємствах при аналізі особливостей вітчизняної економіки, соціального середовища, української ментальності та процесу зовнішнього й внутрішнього інформаційного впливу. Здійснено порівняння деяких елементів систем управління в індустріальній та інформаційній економіці.

Стаття написана українською мовою


Мажник Н. А., Білик І. Ю.
Вплив фінансових факторів мотивації на ефективність управління персоналом (c. 314 - 320)

У статті розглянуто сучасний стан організації системи мотивації працівників підприємств України, проаналізовано проблему мотивації персоналу. Розглянуто різні теорії мотивації, в яких є цікаві моменти, які повинні враховуватися керівництвом організації при формуванні програми мотивації персоналу. Визначено особливості зарубіжних моделей стимулювання персоналу на підприємстві та запропоновано рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної системи мотивації працівників.

Стаття написана українською мовою


Реслер М. В.
Загальні підходи до впровадження автоматизованого управлінського облік (c. 321 - 323)

Розглянуто важливі етапи автоматизації управлінського обліку. Доведено ефективність використання програмних продуктів для автоматизації управлінського обліку, що дозволить значно скоротити час та організаційні затрати на складання, корегування бюджетів і формування внутрішньої звітності. Такий підхід дозволить одразу зробити незалежною систему управлінського обліку від бухгалтерського та адекватно відобразити логіку бізнесу, що зумовлює споживання тих чи інших ресурсів підприємством. Далі необхідно формалізувати спроектовану систему на рівні внутрішніх документів підприємства та за потребою чи наявністю коштів перейти до наскрізної автоматизації.

Стаття написана українською мовою


Кулєшова Н. В.
Модельний базис формування маркетингової стратегії туристичного підприємства (c. 323 - 327)

У статті запропоновано модельний базис формування маркетингової стратегії туристичного підприємства. Він дозволяє, з урахуванням змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі, розробляти наукове обґрунтованя та ефективні маркетингові стратегії на основі застосування економіко-математичних методів та моделей. Запропонована концептуальна модель та блок-схема взаємозв’язку комплексу моделей дозволяють комплексно та системно підходити до проблеми формування науково-обґрунтованої маркетингової стратегії туристичного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Мельник Н. І.
Види та специфіка методів структуризації попиту на продукцію промислових підприємств (c. 328 - 331)

У статті подано основні підходи до проведення структуризації попиту на продукцію промислових підприємств. Залежно від засобів отримання інформації виокремлено та охарактеризовано інтуїтивні, формалізовані та комбіновані методи структуризації попиту на продукцію підприємств. Особливу увагу звернуто на інструменти, які застосовуються в соціологічних методах. Розглянуто методи дослідження структури реалізованого, нереалізованого та перспективного попиту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2013

Мішин О. Ю., Мішина С. В.
Оптимізація процесу управління кадровою безпекою підприємств (c. 280 - 283)

Проаналізовано існуючі підходи до управління кадровою безпекою бізнес-одиниць на мікрорівні; розглянуто понятійно-категоріальний апарат, середовище формування системи управління кадровою безпекою підприємства; уточнено науково-теоретичний підхід до оптимізації процесу управління кадровою безпекою підприємств за рахунок визначення етапів, підсистем управління, взаємозалежностей і взаємозв'язків між ними, що, на відміну від існуючих підходів, забезпечує раціональне поєднання системно і ситуаційно орієнтованого управління.

Стаття написана російською мовою


Науменко М. О., Гура Т. В., Красногрудь О. С.
Удосконалення стратегічного управління організацією (c. 284 - 286)

У статті розглянуто як теоретичні, так і практичні актуальні аспекти стратегічного розвитку організації в умовах ринку. Обґрунтовано актуальність постійного вдосконалення процесу управління підприємством. Узагальнено теоретичні концепції, які розглядають процес управління підприємством. Визначено методи та підходи до розробки стратегії для досягнення конкурентоспроможності підприємства, а також перспективні напрями діяльності, що забезпечують його зростання та розквіт.

Стаття написана українською мовою


Бурак Т. В.
Контрактне управління: організаційно-правова форма готельних мереж (c. 287 - 289)

Готельний бізнес у останні десятиліття є найбільш динамічним і прибутковим сегментом економіки, який визначається високою ступеню інтернаціоналізації капіталу та міжнародним характером. На даному етапі чітко спостерігається розвиток національних і міжнародних готельних мереж. Одним із таких методів розвитку та створення готельних мереж є контракт на управління. У статті розкрито теоретичні засади впровадження контрактного управління в готельному бізнесі, його дієвість та перспективи розвитку на національному ринку готельних послуг.

Стаття написана українською мовою


Зубкова М. С.
Застосування маркетингу в готельних підприємствах (c. 290 - 298)

У статті розглядаються результати маркетингового дослідження про застосування маркетингу в готельних підприємствах Криму. Результати анкетування виявили недостатню кваліфікованість маркетологів і наявність потреби в них. Проведені готелями маркетингові дослідження роз'єднані та епізодичні, обмежені зіставленням цін конкурентів, аналізом анкет клієнтів готелю, даних історії гостей готелю і не носять системного характеру. Показано залежність потреби у фахівцях даного профілю від типів підприємств, їх величини і віку. Визначено приблизну кількість необхідних фахівців з маркетингу.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Мєшкова Н. Л., Фесенко І. А.
Розвиток теоретичних аспектів управління діловою активністю підприємств (c. 336 - 339)

У статті проведено аналіз теоретичних основ управління діловою активністю підприємств. Розглянуто сучасні підходи до аналізу та оцінки ділової активності, їх переваги та недоліки, особливості використання. Доведено необхідність удосконалення існуючих методичних підходів. Запропоновано систему показників, які можуть використовуватися як критерії оцінки ділової активності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Буряк Р. І.
Персонал як важливий елемент системи менеджменту якості аграрного підприємства (c. 340 - 344)

У статті обґрунтовано необхідність залучення персоналу до діяльності щодо вдосконалення систем менеджменту якості вітчизняних аграрних підприємств. Проаналізовано доцільність застосування комплексу стандартів при здійсненні діяльності як важливого чинника підвищення ефективності та продуктивності праці персоналу організації та забезпечення її якості. Визначено сутність поняття «система управління діяльністю персоналу аграрного підприємства». Розроблено системні підходи стосовно управління діяльністю працівників аграрного підприємства у сфері якості. Здійснено аналіз складових елементів системи управління діяльністю персоналу. Запропоновано методичні підходи щодо залучення персоналу до діяльності стосовно вдосконалення системи менеджменту якості. Автор достатньо аргументовано доводить, що формування ефективної системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000 та її подальше вдосконалення на аграрному підприємстві неможливе без широкого залучення персоналу.

Стаття написана українською мовою


Шкромида В. В.
Організація управлінського обліку в системі управління діловою репутацією підприємства (c. 344 - 347)

Обґрунтовано необхідність процесу управління діловою репутацією підприємства в сучасних умов ведення бізнесу, визначено важливість його інформаційного забезпечення та необхідність в організації управлінського обліку на підприємстві відповідно до потреб менеджменту. Наведено особливості організації управлінського обліку в контексті формування інформаційної бази для прийняття рішень щодо збереження та покращення ділової репутації господарюючого суб’єкта та визначено можливі варіанти його інтеграції з фінансовим обліком.

Стаття написана українською мовою


Волошко Н. О., Курінний О. В.
Мотиваційне забезпечення управління частками акціонерного капіталу (c. 348 - 353)

Система корпоративного управління, яка сформувалася в Україні, характеризується переважанням інтересів інсайдерів над прагненнями інших учасників корпоративних відносин. Наявність такої диспропорції у відносинах між акціонерами та вищими посадовцями корпорації істотно ускладнює умови корпоративної співпраці й часто зводить нанівець усі переваги від використання акціонерної форми організації підприємницької діяльності. Складність взаємин між акціонерами та найманими вищими керівниками акціонерного товариства є причиною формування відповідно складних форм погодження інтересів цих груп учасників корпоративних відносин, найбільш досконалими з яких є використання програм участі в капіталі, для оплати праці вищого керівництва корпорації на принципах реалізації програм довгострокового преміювання.

Стаття написана українською мовою


Лугова В. М.
Професійна Я-концепція керівника як фундаментальна умова його професійного розвитку (c. 354 - 358)

У статті уточнено сутність поняття «професійна Я-концепція», яке розглядається як динамічна cистема оцінних уявлень керівника щодо своїх професійних якостей, мотивів і ціннісних орієнтацій, стилю та ефективності своєї роботи, кар'єри, способів взаємодії з партнерами, професійного досвіду, що забезпечує саморегуляцію поведінки і відносин у професійній сфері та планування саморозвитку і самореалізацію в професії. Виділено компоненти професійної Я-концепції: когнітивний, емоційний, поведінковий та її складові: реальне, ідеальне, динамічне та фантастичне Я. Запропоновано стратегії професійного становлення керівника залежно від рівня розвитку Я-концепції: примітивне функціонування, кар’єрна стратегію, актуалізація себе в професії та творче самовираження. Обґрунтовано необхідність вивчення методів і засобів формування позитивної Я-концепції, що забезпечить реалізацію стратегії творчого самовираження керівника.

Стаття написана українською мовою


Кінаш І. П.
Політика розвитку виставкової інфраструктури в Україні (c. 358 - 361)

Виставкова інфраструктура в даній статті виступає складовою соціальної інфраструктури держави. У роботі здійснено аналіз тенденцій розвитку виставкової інфраструктури України, виявлено проблеми функціонування. Автором виявлено позитивні тенденції розбудови виставкової інфраструктури: збільшення кількості виставкових центрів, заходів, учасників виставок тощо. На основі досліджень запропоновано напрями політики її розвитку через: прийняття необхідних законодавчих актів щодо розширення виставкової діяльності; ефективного використання наявних виставкових площ; розбудову сервісної інфраструктури; членство України у міжнародних виставкових організаціях; залучення різних джерел фінансування проектів розбудови виставкових центрів.

Стаття написана українською мовою


Кожухівська Р. Б.
Суть і принципи реалізації інтегрованих маркетингових комунікацій (c. 362 - 367)

У зв’язку зі змінами маркетингових стратегій підприємств питання застосування інтегрованих маркетингових комунікацій, спрямованих на забезпечення послідовності повідомлень і використання додаткових засобів масової інформації, на даний час ще недостатньо висвітлені в освітній і фаховій літературі. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження. У статті розглянуто та схематично представлено процес інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК). Виділено основні чинники, що впливають на процес впровадження концепції ІМК, та основні проблеми, які вирішуються в процесі їх використання. Визначено, що важливу роль при реалізації стратегії інтегрованих маркетингових комунікацій відіграє ефект синергії. Його сутність полягає у спільному застосуванні декількох маркетингових комунікаційних заходів. Установлено, що основними інфологічними принципами інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) є інтеграція вибору, інтеграція позиціонування та інтеграція плану-графіку. Проаналізовано їх сутність та складено схематичну модель. У статті запропоновано вдосконалення деяких елементів інтегрованих маркетингових комунікацій, шляхом комплексного застосування організаційно-економічних, рекламно-інформаційних і міжособистісних-комунікативних заходів.

Стаття написана українською мовою


Петриченко П. А.
Еволюція концепцій маркетингу взаємин: пріоритети, концептуальна база, домінуюча логіка (c. 367 - 372)

У статті розглядається еволюція концепцій маркетингу взаємин, систематизовані погляди дослідників на визначення поняття «лояльність». Виділяються нові напрями маркетингової діяльності. Визначений новий вектор відношень у межах еволюції маркетингових концепцій, домінуюча логіка. Обґрунтовано, що ефект від використання інструментів маркетингу взаємин дозволить використовувати знання комплементу про потреби клієнтів і підсилити позиції підприємства на новому конкурентному полі товарів і послуг. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня залучення споживачів до маркетингової діяльності компаній.

Стаття написана українською мовою


Пересипкіна Г. О., Продан В. О.
Методологічні основи управління персоналом на українських підприємствах (c. 372 - 376)

Дана стаття присвячена дослідженню системи управління персоналом підприємства. У статті здійснюється узагальнення і систематизація наукових знань про сучасний стан і моделі управління персоналом в турбулентному, швидко змінюваному економіко-правовому середовищі України. На базі проведеного аналізу дано характеристику персоналу як фактора виробництва та розглянуто критерії підвищення ефективності управління персоналом на українських підприємствах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Замлинська О. В.
Маркетингова стратегія інтеграції як умова модернізації ліфтового господарства (c. 405 - 410)

У статті обґрунтовано вибір маркетингової стратегії українських підприємств ліфтового обладнання, яка дала б змогу забезпечити їм економічне зростання та модернізацію. У результаті аналізу літературних джерел систематизовано ознаки класифікації маркетингових стратегій та визначено нові підходи та типи стратегій. Запропоновано вирішення проблеми модернізації ліфтового господарства України за рахунок обрання маркетингової стратегії зростання у формі горизонтальної контрактної інтеграції. Її реалізація дасть можливість додатково завантажити виробничі потужності підприємств, зменшити рівень безробіття, забезпечити накопичення коштів для модернізації ліфтового господарства і покращення його технологічного стану.

Стаття написана українською мовою


Лакейхіна В. С.
Організація стратегічного управління холдинговою структурою в умовах непередбачуваних змін зовнішнього середовища (c. 411 - 417)

У статті розроблено модель впливу факторів зовнішнього середовища на стратегічні плани, яка дозволяє перетворити заплановані показники в прогнозовані значення. Представлено класифікацію основних факторів зовнішнього середовища, що визначають ризики діяльності машинобудівних холдингових об'єднань підприємств – виробників продукції машинобудування. Також автором було проведено кластерний аналіз з використанням методу кластеризації, заснованому на обчисленні k-середніх. У результаті проведення розрахунків наведено кілька загальних критеріїв раціонального вибору варіантів рішень з безлічі можливих, які засновані на аналізі матриці можливих станів навколишнього середовища і альтернатив рішень. Запропоновані види управлінських рішень в умовах невизначеності дають можливість правильно коригувати стратегію розвитку холдингових структур.

Стаття написана українською мовою


Мартиненко І. О.
Місце професійного навчання у процесі розвитку персоналу (c. 418 - 422)

У статті проаналізовано основні визначення поняття «розвиток персоналу», що дає змогу зробити висновки щодо неоднозначності даної категорії. Багато вчених під розвитком персоналу мають на увазі тільки процес його навчання, інші у складі різних заходів також однією з важливих складових виділяють професійне навчання персоналу. Розглянуто модель професійного навчання, етапи формування бюджету навчання та різні методи навчання за категоріями персоналу. Вибір того чи іншого методи навчання є складним процесом, який обумовлюється низкою факторів і потребує значної уваги з боку керівництва підприємства з метою досягнення максимального результату від навчання та отримання позитивного ефекту. Запропоноване власне формулювання категорії «професійне навчання».

Стаття написана українською мовою


Романенко О. В.
Еволюція наукових підходів до визначення змісту стратегічного аналізу (c. 422 - 428)

У статті визначено зміст основних підходів до поняття «стратегічний аналіз», систематизовано взаємозв’язки стратегічного аналізу з аналізом і менеджментом, сформульовано зміст основних характеристик стратегічного аналізу, що додатково аргументують його самостійність у складі функціональних сфер підприємства. Застосування теоретичних положень розвитку стратегічного аналізу дасть можливість визначити основні напрями розробки його методичних положень та організації, а це, у свою чергу, забезпечить більш високий рівень комплексності та масштабності дослідження діяльності господарюючих суб’єктів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Бєлова О. І.
Формування схеми контролю мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством (c. 328 - 333)

У статті проаналізовано етапи формування та реалізації мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством, визначено важливість та необхідність контролю механізму як засобу оптимізації та гармонізації. Визначено вимоги до контролю та сім етапів контролю мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством: формування робочої групи; визначення напрямків контролю; визначення методів контролю; визначення термінів контролю; складання інструкцій; складання звітної документації; перевірка ефективності контролю. Сформовано схему контролю за реалізацією мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством, яка визначає зв’язок між етапами та шляхи подолання можливих перешкод. Сформульовано основні проблеми, з якими підприємство може зіштовхнутися на етапі контролю. Сформульовано основні правила та принципи, якими менеджери мають керуватися у процесі здійснення контролю за механізмом.

Стаття написана українською мовою


Болотна О. В.
Маркетингові інструменти підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах кризи (c. 333 - 337)

У статті представлено аналіз сучасних методів управління конкурентоспроможністю підприємства, спрямованих на зниження незастрахованих ризиків, пов’язаних зі змінами в ринковій кон'юнктурі. Дослідження проведене в розрізі виділення системи традиційних інструментів антикризового маркетингу. При цьому акцент зроблений на її відповідність реаліям інформаційного (постіндустріального) суспільства, а також умовам господарювання в Україні. Розглянуто принципи «партизанського» маркетингу ефективність якого зростає, що доведено на основі критичного розгляду співвідношення економічного потенціалу і витрат рекламних заходів на телебаченні, радіо, у друкованих виданнях і в Інтернеті. Проведено аналіз маркетингових стратегій, які використовуються найбільш успішними сучасними українськими компаніями. Дослідження зовнішнього середовища функціонування національних господарюючих суб'єктів дозволило зробити висновок про домінування в структурі методів підвищення конкурентоспроможності (отримання конкурентних переваг на ринку) тіньових інструментів, зокрема, практики укладання корупційних угод.

Стаття написана російською мовою


Криворучко О. М., Гладка О. І.
Обґрунтування та вибір напрямів реалізації маркетингу персоналу підприємства (c. 338 - 344)

Обґрунтовано процес вибору напрямів з маркетингу персоналу. Процес ґрунтується на 8-етапній схеми прийняття управлінських рішень та передбачає: формування та уточнення цілей з маркетингу персоналу, визначення критеріїв досяжності цілей, проектування альтернативних варіантів рішень, їх оцінку та вибір найкращого варіанту, планування та впровадження заходів. Сформовано методичний інструментарій щодо реалізації запропонованого процесу, який передбачає використання результатів оцінки привабливості підприємства як роботодавця, визначення та формування загальної стратегії з маркетингу персоналу, пошук і вибір максимально задовільного варіанту досяжності цілей з маркетингу персоналу. Застосування таких методологічних підходів, як факторно-цільовий і морфологічний аналіз дозволили побудувати «дерево цілей» і визначити заходи, що сприяють досяжності поставлених цілей. В основі «дерева цілей-заходів» закладено елементи комплексу маркетингу персоналу (робочого місця, компенсаційного пакету, системи комунікацій з цільовими аудиторіями, брендінгу роботодавця, людей, організації процесу МП та фізичного оточення) і враховано цілі двох його видів: внутрішнього та зовнішнього.

Стаття написана українською мовою


Лаптєв В. І.
Реалізація методів гнучкої політики зайнятості в контексті ефективного кадрового менеджменту на підприємстві (c. 345 - 351)

У статті досліджується проблема вивільнення персоналу, яке має негативні наслідки як для працівника, якого звільняють, так і для самого підприємства за рахунок зменшення продуктивності праці, погіршення іміджу через нераціональну процедуру вивільнення, вірогідність судових позовів. У зв’язку з цим у роботі здійснено аналіз принципів, за якими має будуватися звільнення працівників, побудовано алгоритм здійснення цього процесу з урахуванням пропозицій нового трудового кодексу, а також визначено терміни виконання дій за кожним з етапів. Досліджено можливі зміни в трудовому законодавстві України у випадку прийняття нового трудового кодексу, проаналізовано їх переваги та недоліки. Також розглянуто сутність та структура здійснення аутплейсменту як одного з найбільш витратних, однак, у той же час, ефективних методів гнучкої політики зайнятості на підприємстві, який дозволить зменшити негативний вплив процесу вивільнення.

Стаття написана російською мовою


Євтушенко Г. В.
Модель управління марочним капіталом підприємства (c. 351 - 356)

У статті показано роль марочного капіталу в сучасних економічних трансформаціях; розглянуто ринкові та соціальні прояви марочного капіталу; виявлено і проаналізовано фактори впливу на формування та функціонування механізму управління марочним капіталом підприємства; визначено етапи процесу формування марочного капіталу; досліджено взаємозв’язок між функціями управління марочним капіталом; обґрунтовано теоретико-методичні основи моделі управління марочним капіталом підприємства; сформульовано авторське визначення моделі управління марочного капіталу; запропоновано модель управління марочним капіталом підприємства; розроблено рекомендації щодо організації управління марочним капіталом підприємства.

Стаття написана українською мовою


Собчак А. П., Коваленко С. В.
Роль сервісного обслуговування в просуванні промислового обладнання на ринку (c. 356 - 360)

У даній статті наводяться матеріали, присвячені проведенню якісного сервісного обслуговування як необхідного і ефективного інструменту, що забезпечує стійкий збут продукції підприємства. Представлені види сервісу: передпродажний, гарантійний, післягарантійний. Розглянуто фактори, які впливають на зацікавленість клієнта в проведенні післягарантійного сервісу, ризики, як основні, так і додаткові. Просування продукту виробництва до кінцевого споживача та подальше його існування більшою мірою залежить не лише від передпродажного та гарантійного сервісу, але і від правильної політики забезпечення післягарантійного життя товару. Запропоновано послідовність виконання зобов’язань з післягарантійного сервісу промислового високотехнічного обладнання. У результаті отримано висновок: якість виконання та сервіс безпосередньо впливатиме на подальші взаємини після закінчення гарантійного терміну між замовником і виконавцем, який представляє інтереси виробника чи є безпосередньо ним.

Стаття написана російською мовою


Могила І. С.
Управління витратами на маркетингову діяльність торгівельного підприємства (c. 360 - 365)

В умовах постійного динамічного розвитку ринкового середовища під впливом широкого спектра економічних, політичних, науково-технічних і соціальних факторів, більшість керівників вітчизняних та зарубіжних компаній розглядають маркетинг як основний засіб досягнення власних цілей. Однак досягнення поставлених цілей стає реальним тоді, коли керівники, а також менеджери підприємств здійснюють систематичне управління маркетинговою діяльністю, а також витратами на маркетинг. Слід зазначити, що управління витратами є важливим фактором розвитку фірми, оскільки відображає насамперед ефективність використання ресурсів, результати впровадження новітніх технологій, вдосконалення організації праці, виробництва, розподілу та управління.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Бєлікова Н. В.
Роль реклами у формуванні суспільства споживання в країнах, що здійснили економічні реформи (c. 361 - 366)

Постійне зростання уваги з боку наукової спільноти до проблем надмірного споживання, вичерпання ресурсів, навантаження на довкілля та необхідності переходу до сталого збалансованого розвитку визначає актуальність дослідження феномену суспільства споживання. Особливий інтерес викликають у цьому сенсі постсоціалістичні країни, які в короткий термін здійснили перехід від адміністративної до прото-ринкової економіки. Метою статті є дослідження особливостей формування компонент суспільства споживання в постсоціалістичних країнах і встановлення факторів, що визначають швидкість та спрямованість цього процесу. З позицій поєднання економічного, соціологічного та філософського підходів на базі методів історичного аналізу, системного аналізу та синтезу й порівняння доведено, що феноменом постсоціалістичних країн є надзвичайна швидкість трансформації масової свідомості населення від засудження споживання до його ідеалізації. Визначено перелік позитивних і негативних економічних компонент суспільства споживання та представлено аналіз їх присутності у постсоціалістичних країнах. Обґрунтовано коло психологічних компонент суспільства споживання та його наявність у свідомості населення таких країн. Висунуто й доведено гіпотезу, що зміна як моделей споживання, так і самої цінності споживання в свідомості населення постсоціалістичних країн відбувалася в першу чергу за рахунок реклами. Окреслено процес трансформації об’єкта психологічної довіри від радянської пропаганди до ринкової реклами.

Стаття написана українською мовою


Порожняк О. О., Єльцова І. В.
Інструментарій управління стратегічною стійкістю підприємства (c. 367 - 371)

У статті обґрунтовано необхідність формування інструментарію управління стратегічною стійкістю підприємства, яка розглядається в двох аспектах: з позиції бажаного стану підприємства, обумовленого стратегічними цілями, планами та баченням, а також з позиції здатності підприємства досягати поставлених цілей за будь-яких умов, пов’язаною зі збереженням і розвитком конкурентних переваг, адаптацією до змінюваних умов, змінами, реалізацією стратегічних намірів. Визначено сутність поняття «стратегічні наміри» підприємства, виділено пріоритетні напрями їх формування, які відповідають складовим стратегічної стійкості підприємства (виробничій, кадровій, організаційній, інноваційній, екологічній). Неоднозначність у розумінні стратегічних намірів пов'язана із сутністю діяльності самих підприємств, їх місією і стратегічною стійкістю, передусім. Запропоновано підхід до формування інструментарію управління стратегічною стійкістю підприємства, який включає напрями адаптації, адаптивні процеси, стратегічні наміри та стратегічні заходи.

Стаття написана українською мовою


Ціомашко Ю. С., Станкевич І. В.
Еволюційні передумови формування процесного підходу до управління якістю (c. 372 - 377)

У статті досліджено основні етапи еволюції розуміння та формування підходів до управління якістю. Простежено виникнення та шлях розвитку наукової думки в теорії управління якістю з точки зору процесного підходу. Обґрунтовано актуальність підвищення рівня результативності та ефективності діяльності організації за рахунок створення, забезпечення та управління системою взаємопов'язаних процесів. Проведені дослідження дозволили виділити вісім основних етапів еволюції в управлінні якістю, що знайшло відображення в розробленій авторами схемі. Установлено, що процесний підхід, який був запропонований ще у 1920-х рр. представниками адміністративного менеджменту, сьогодні є основним підходом до управління якістю та відповідає вимогам сучасності. У ході аналізу історичного формування підходів до управління якістю визначено еволюційні передумови, що сприяли запровадженню та поширенню процесного підходу до управління якістю як основи уcпішного функціонування організації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2013

Мазаракі А. А., Босовська М. В.
Теоретичні та методологічні засади формування інтеграційної стратегії підприємств (c. 299 - 308)

У статті представлено авторське бачення вирішення наукової проблеми формування та реалізації інтеграційних стратегій підприємств; обґрунтовано необхідність розроблення методологічного та теоретичного забезпечення процесів формування інтеграційної стратегії як перманентної умови забезпечення ефективності функціонування, здобуття конкурентних переваг і стійкої ринкової позиції підприємств. Досліджено ґенезу інтеграційної стратегії в розрізі концепцій стратегічного управління; визначено сутність та зміст інтеграційної стратегії; сформовано її іманентні елементи; приділено увагу розробленню стратегічного набору управління інтеграційною взаємодією щодо реалізації стратегій корпоративного рівня, бізнес-формату та функціонального блоку. Сформовано матрицю вибору стратегії управління розвитком інтеграційної взаємодії на основі використання рівня інтеграційного потенціалу і ступеня нестабільності поля взаємодії; вибір стратегії управління розвитком інтеграційної взаємодії (наступальна, кардинального зростання, захисна, елімінаційна) рекомендовано здійснювати на основі модифікованої матриці І. Ансоффа. Перспективами подальших досліджень методологічного базису формування інтеграційної стратегії визначено розроблення механізмів її реалізації та визначення процедур оцінки ефективності стратегічного інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


Ачкасова О. В.
Обґрунтування вибору формату опису вимог до кандидатів на посади вітчизняними промисловими підприємствами (c. 308 - 313)

Мета статті полягає у дослідженні наявних форматів обґрунтування й опису вимог до працівників, визначенні їх переваг, недоліків й особливостей застосування, а також встановленні найбільш доцільних для використання вітчизняними промисловими машинобудівними підприємствами у швидкозмінюваних умовах господарювання. На основі аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених встановлені найбільш поширені формати опису вимог до кандидатів, що можуть використовуватись вітчизняними підприємствами в процесі залучення персоналу. У результаті порівняльного аналізу виділені переваги, недоліки та особливості їх застосування вітчизняними промисловими підприємствами. Запропоновано матрицю вибору форматів опису вимог до кандидатів на посади з урахуванням розміру підприємства та стадії його життєвого циклу. Використання запропонованої матриці забезпечить підґрунтя для своєчасного прийняття управлінських рішень у сфері управління персоналом підприємства у швидкозмінюваних умовах господарювання.

Стаття написана українською мовою


Кавтиш О. П.
Адаптаційний механізм корпорацій: суть і особливості реалізації (c. 313 - 320)

Мета статті полягає у виявленні особливостей адаптаційного механізму корпорацій, його сутності та особливостей реалізації. У результаті дослідження було систематизовано погляди на сутність поняття «адаптація», особливості та фактори дії адаптаційного механізму і визначено, що серед систем, які сьогодні стають пильним об’єктом наукового пізнання є корпорації. Охарактеризовано фактори середовища, які впливають на адаптацію корпорацій, і запропоновано розподіляти їх на внутрішні і зовнішні. Обґрунтовано, що фактори зовнішнього середовища є первинними по відношенню до факторів внутрішнього і виступають спонукальним мотивом до здійснення кількісних і якісних змін у корпорації. Серед факторів зовнішнього середовища одне з провідних місць відведено державі. Проаналізовано методи, засоби і варіанти стратегій, які компанії можуть використовувати як основу реалізації механізму адаптації до умов середовища. Результати дослідження можуть бути основою поглиблення теорій адаптації та корпорацій, відпрацювання практичного інструментарію визначення умов забезпечення стійкості корпорацій до впливу факторів середовища. Подальші дослідження мають бути орієнтовані на визначення видової різноманітності адаптації корпорацій до умов середовища, а також реалізацію оберненого активного впливу на саме середовище їх функціонування.

Стаття написана українською мовою


Гребешкова О. М., Малярчук О. Г.
Динамічні здатності підприємства: способи виявлення та відстеження розвиненості (c. 321 - 326)

У статті висвітлено ключові положення методичного підходу до виявлення динамічних здатностей підприємства та відстеження їх розвиненості. Систематизовано методологічні засади та уточнено основні положення ідентифікації динамічних здатностей підприємства в контексті ресурсного підходу. Авторське узагальнення методологічних засад концепції динамічних здатностей ґрунтується на виявленні спектру стратегічних амбіцій підприємства постіндустріальної епохи, що описується в контексті двох типів ринкової поведінки – проактивного та реактивного (адаптивного). Зазначено, що різні типи ринкової поведінки підприємства ґрунтуються на різних методологічних платформах, серед яких найпоширенішими є концепції підривних інновацій та «голубого океану», менеджменту знань та реляційна концепція фірми. Вдале вирішення завдання набуття фірмою стійких конкурентних переваг вирішується завдяки використання її динамічних здатностей в сферах стратегічного управління, інноваційно-інвестиційної діяльності та бізнес-взаємодії (мережі довірчих відносин з іншими учасниками ринку). Виявлено, що механізм прояву динамічних здатностей ґрунтується на комбінації унікальних компетенцій підприємства, які пропонується визначати на п’яти рівнях організації – індивідуальному, груповому (рольовому), функціональному, стратегічному та загально-організаційному. Ураховуючи практичну відсутність методичних розробок у цьому напрямі, запропоновано формувати систему індикаторів для моніторингу динамічних здатностей в контексті збалансованої системи показників діяльності підприємства. Запропонована система ключових індикаторів є здебільшого теоретичним конструктом та потребує адаптації й розвинення для конкретного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Корж Н. В.
Інструменти оптимізації системи корпоративного управління промислових підприємств (c. 326 - 331)

Аналіз і систематизація сучасних наукових знань у розрізі оцінок ефективності дає змогу констатувати, що об'єктивність оцінки прямо залежить від рівня достатності оціночних критеріїв, який можна визначити як ступінь референційності безлічі послідовно збудованих ознак, що не корелюють між собою. Позначені проблеми вимагають вирішення у вигляді розробки та систематизації критеріїв оцінки ефективності системи корпоративного управління, що пропонується здійснити шляхом об'єднання кількісного, якісного і вартісного підходів до оцінки ефективності та реалізації їх предиктивної моделі ухвалення управлінських рішень. Це дозволить сформувати стратегічні заходи щодо оптимізації системи корпоративного управління залежно від рангу отриманої оцінки ефективності.

Стаття написана українською мовою


Пашкевич М. С., Папіж Ю. С., Пауло Ж. М.
Розвиток гірничодобувних підприємств в умовах глобальних викликів (c. 332 - 336)

У статті окреслено проблему вибору моделі сталого розвитку гірничодобувного підприємства, що дає можливість прогнозування траєкторії його розвитку в короткостроковій і довгостроковій перспективі, вибору оптимальних рішень. Проаналізовано існуючий наробок вітчизняних та закордонних вчених в даній галузі. Обґрунтовано необхідність зосередження на математичному моделюванні тріади соціально-еколого-економічних процесів забезпечення сталого розвитку гірничодобувних підприємств. Доведено необхідність здійснення кластеризації та застосування методології кластерного аналізу. Встановлено, що три сфери діяльності гірничодобувного підприємства: економічна, соціальна та сфера довкілля можуть бути представлені у двовимірному просторі як набір об’єктів, що мають тільки два параметри грошових потоків: доходи та видатки. Запропоновано описати ці сфери окружностями, також знайдено їх параметри – координати центрів кластерів економічного, соціального та кластера довкілля. Окреслено перспективи подальших досліджень стосовно визначення радіусів кластерів тріади соціально-еколого-економічних процесів ефективного розвитку гірничодобувних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Наумік К. Г.
Теоретико-методологічний базис державного регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності (c. 336 - 340)

У статті визначено проблематику та характеристики теоретико-методологічного базису державного регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності. Показано багатоаспектність вивчення категорії «комунікація» та побудовано картину світу в контексті дослідження автора. Окреслено принципи формування та розвитку сфери комунікаційної діяльності. Автором підкреслено посилення поведінкових факторів при формуванні соціально-економічних моделей в умовах зростання складності та диференційованості світу. Для обґрунтування картини світу державного регулювання сфери комунікаційною діяльності використано засади квантово-релятивісткої концепції. Створення теоретико-методологічного базису державного регулювання сфери комунікаційної діяльності засновано на закономірностях дослідження відкритих систем економічних та соціальних процесів не тільки на мікрорівні, але й на національному рівні.

Стаття написана українською мовою


Дериховська В. І.
Взаємозв’язок розвитку персоналу та стратегії управління персоналом (c. 341 - 347)

У статті розглянуто розвиток персоналу з точки зору взаємозалежності та взаємозв’язку зі стратегією управління персоналом, а також визначено його місце в системі стратегічного управління підприємством. Запропоновано розширити існуючу нині класифікацію стратегій управління персоналом шляхом її доповнення ознакою «основні етапи процесу управління розвитком персоналу» і відповідно виділити стратегії відбору та залучення персоналу, його трудової адаптації, оцінювання, професійного навчання, кар’єрного просування, використання та руху, мотивації та скорочення. Розглянуто трансформацію основних завдань стратегії управління процесом розвитку персоналу відповідно до стратегії підприємства із зазначенням характерних стратегій та пріоритетних завдань.

Стаття написана українською мовою


Канцір О. С.
Роль і значення ділової репутації в бізнесі (c. 347 - 351)

У статті розглянуто сутність ділової репутації з позицій суб’єктів підприємництва, з’ясовано її складові елементи та їх взаємозв’язок. Досліджено кореляцію між поняттями «репутація» та «імідж», а також наведено порівняльну характеристику та відмінність між поняттями «імідж» і «авторитет» фірми. Визначено зв'язок між діловою репутацією та корпоративною культурою і розкрито зміст корпоративної культури на основі узагальнення її визначень в економічній літературі. Виділено та охарактеризовано чотири види корпоративних культур: ієрархічна, ринкова, планова і адхократична та з’ясовано місце і підпорядкованість «корпоративної культури» у структурі «організаційної культури» суб’єктів підприємництва. Досліджено залежність ділової репутації компанії від лояльності співробітників та існування у бізнесі двох типів лояльності. Доведено, що одним із чинником ділової репутації є також ротаційна кадрова політика. Визначено напрями розвитку корпоративної ділової репутації.

Стаття написана українською мовою


Кузнецов А. А.
Принципи управління корпоративною культурою підприємства в нестабільній економіці (c. 352 - 356)

У статті систематизовано групи принципів за змістом корпоративної культури та напрямами управління нею. Запропоновано авторське визначення терміна «принцип управління корпоративною культурою». Сформовано власну систему принципів управління корпоративною культурою в нестабільній економіці. Сформульовано сутність 13 принципів управління корпоративною культурою (інтелектуальність, індивідуалізація, цілісність, реалізм, непрямі дії, взаємообмін, динамізм, алармізм, адаптація, невідворотність, святість, інноваційність,турбулентність). Впровадження цих принципів у практику підприємств обумовлює формування принципово нової корпоративної культури, для якої будуть притаманні трансанціональність та індивідуальність, стабільність і турбулентність, глобальність та унікальність, інтернаціоналізація та специфічність, мобільність і традиційність. Таким чином, корпоративна культура стане дієвим інструментом досягнення місії підприємства в сучасних особливостях зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, для яких притаманні глобалізація та інтеграція, нестабільність, непередбачуваність, турбулентність, динамічність і кризовість.

Стаття написана українською мовою


Лабжанія Р. Г.
Місце і роль аутсорсингу в сфері послуг і виробництві (c. 357 - 361)

У статті визначено основні поняття та види аутсорсингу. Особливу увагу приділено міжнародному аутсорсингу і його ролі в економіці країн, що розвиваються. Визначено, що у розвинутих країнах аутсорсинг став важливим інструментом забезпечення конкурентних переваг підприємства. В Україні цей процес відбувається не так швидко, однак із загостренням конкуренції на внутрішньому ринку, розвитком інтеграційних процесів усе більше підприємств визнають його переваги й доцільність. Встановлено, що використання аутсорсингу спрямоване на стабілізацію розвитку підприємства, ефективне використання його внутрішнього потенціалу, підвищення гнучкості та адаптивності до змін у ринковому середовищі, пошук нових ринкових можливостей, підвищення здатності підприємства до впровадження інновацій.

Стаття написана українською мовою


Струпинська Н. В.
Пропозиції щодо якісного оцінювання ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства (c. 361 - 367)

Мета статті полягає в розробленні пропозицій щодо якісного оцінювання ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства за рахунок побудови функцій приналежності та визначення меж інтервалів якісних рівнів загальної ефективності маркетингової діяльності та її складових щодо чітких і нечітких умов розподілу їх кількісних параметрів. У результаті дослідження було обґрунтовано доцільність використання теорії нечітких множин з метою якісного оцінювання ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства за рахунок побудови функцій приналежності кількісних значень інтегральних показників складових ефективності маркетингової діяльності до її якісних рівнів щодо чітких і нечітких умов приналежності. Запропоновано блок-схему етапів якісного оцінювання ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування методичного підходу щодо розробки заходів з метою подальшого забезпечення ефективності маркетингової діяльності.

Стаття написана українською мовою


Тертичко Т. В.
Теорії комунікацій в управлінні промисловими підприємствами: переваги та недоліки (c. 368 - 372)

У статті окреслено проблему гострої необхідності підвищення ефективності процесів комунікації на підприємствах України. Обґрунтовано необхідність дослідження існуючих напрацювань українських і закордонних учених у даній галузі. Виконано аналіз основних теорій комунікації в управлінні промисловими підприємствами. Досліджено основні визначення поняття «процес комунікації», встановлено етапи даного процесу в загальному вигляді та на підприємстві зокрема. Вивчено еволюцію моделей комунікаційного процесу, починаючи від найперших і закінчуючи сучасними. Виявлено їх переваги та недоліки. Встановлено, що основним недоліком даних моделей комунікації є недостатня врахованість факторів практичної та економічної ефективності процесу комунікації на підприємстві. Проаналізовано сучасні канали процесу комунікації з точки зору походження та ступеню використання на підприємствах. Обґрунтовано переваги одних каналів процесу комунікації над іншими. Окреслено перспективи подальших досліджень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Бабич В. П., Посохов І. М.
Аналіз російських наукових шкіл ризик-менеджменту (c. 325 - 330)

Мета статті полягає в дослідженні становлення та наукових розробок російської школи ризик-менеджменту, виявленні російських наукових шкіл ризик-менеджменту, виділенні ще невирішених проблем і напрямів наукових досліджень. Аналізуючи і узагальнюючи наукові праці представників російських наукових шкіл ризик-менеджменту, було досліджено становлення цих шкіл, систематизовано погляди науковців. Проведене дослідження продемонструвало, що російські наукові школи ризик-менеджменту перебувають на етапі становлення та активно розвиваються. Це підтверджує висока актуальність проблеми управління ризиками в сучасних умовах циклічного розвитку світової економіки, особливо після фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр., яка сприяла зростанню кількості наукових досліджень та публікацій з цієї проблеми, як відомих, так і молодих науковців. Разом з тим, в сучасних наукових публікаціях досліджено та розкрито лише окремі питання управління ризиками, недостатньо досліджено технології, методики та методологію управління ризиками, у той час як достатньо багато наукових досліджень присвячено проблемі оцінки окремих видів ризиків, дослідженню фінансових ризиків, питанням управління ризиками в банківській сфері. Проведене дослідження дозволило встановити, що на сьогодні в Росії розвиваються дві провідні наукові школи ризик-менеджменту: московська та санкт-петербурзька. Аналіз наукових досліджень російських шкіл з ризик-менеджменту буде продовжено в наступних наукових публікаціях.

Стаття написана українською мовою


Ведмідь Н. І.
Інтегральна оцінка ефективності сервісного управління санаторно-курортних та оздоровчих підприємств (c. 331 - 336)

На сучасному етапі розвитку санаторно-курортних та оздоровчих підприємств спостерігається підвищений інтерес до проблем ефективності сервісної діяльності. Тому метою даної статті є наукове обґрунтування методологічних засад дослідження ефективності сервісного управління санаторно-курортних та оздоровчих підприємств. У статті обґрунтовано необхідність використання кваліметричних методів аналізу при розрахунку показників ефективності сервісного управління санаторно-курортними та оздоровчими підприємствами. Запропоновано методику оцінки ефективності сервісного управління, що включає: побудову багаторівневої ієрархічної структури показників, які покладено в основу інтегральної оцінки ефективності сервісного управління санаторно-курортними та оздоровчими підприємствами на основі принципів і методів кваліметричного аналізу, та узагальнено формулу її обчислення.

Стаття написана українською мовою


Захаров В. А., Іванова В. Й.
Аналіз стану операційного менеджменту на промислових підприємствах (c. 337 - 342)

Проведено аналіз стану операційного менеджменту на промислових підприємствах Харківського регіону, визначено основні проблеми та запропоновано шляхи покрашення якості операційного менеджменту на промислових підприємствах України. Виділено фактори конкурентного середовища операційної системи, які здійснюють найбільший вплив на операційний менеджмент промислового підприємства. Побудовано картку проблем і дерево цілей усунення проблем операційного менеджменту.

Стаття написана українською мовою


Клименко С. М.
Формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням ризиків (c. 343 - 347)

У статті обґрунтовано положення про те, що для підвищення життєздатності системи й прискорення її розвитку необхідно допускати, а в певних межах навіть навмисно створювати джерела випадкових впливів. Акцентовано увагу на доцільності комплексного використання існуючих методологічних підходів до управління розвитком підприємства, що дозволить нівелювати вплив зовнішніх чинників і циклічність розвитку світового та національного господарства. Сформовано зв’язок управління розвитком з ризиками підприємства. Запропоновано кількісну оцінку стратегії розвитку підприємства з урахуванням ризиків, яка дозволить аналізувати вплив як окремих складових зовнішнього і внутрішнього ризиків, так і їх сукупний вплив.

Стаття написана українською мовою


Куріна Н. С., Дарченко Н. Д.
Інноваційна модель концепції професійної адаптації персоналу (c. 348 - 353)

Розглянуто сутність і види адаптації як важливого елементу сучасної теорії менеджменту персоналу. Проаналізовано проблеми практичної адаптації персоналу на вітчизняних і російських підприємствах. Доведено актуальність та запропоновано концепцію професійної адаптації – адаптаційного менеджменту. Висвітлено основні моменти моделі-концепції професійної адаптації молодих фахівців, можливості та перспективи її впровадження, ризики та слабкі сторони. Показано інноваційність нової концептуальної моделі адаптації персоналу та її застосування: системність, поетапність, унікальність, мінімальні строки та витрати, довгострокова вигода. Модель передбачає багатопланову роботу з персоналом у сферах наукової діяльності, організаційно-господарського забезпечення трудових процесів, розвитку професійної компетентності з використанням передових педагогічних технологій і психологічних методів для створення сприятливого психологічного клімату в колективі, успішної адаптації та розвитку методичної грамотності представників підприємства, задіяних у системі професійної адаптації. Обґрунтовано соціально-психологічну та економіко-фінансову ефективність впровадження запропонованої системи професійної адаптації молодих фахівців.

Стаття написана українською мовою


Совершенна І. О.
Про сучасні особливості технологізації управління підприємством (c. 353 - 356)

У статті розглянуто основні положення технології управлінської праці керівників, особливості технологізації процесів управління підприємством. Визначено основне призначення і мету технологізації управління. Зроблено акцент на операціях і процедурах технології управління підприємством, наведено їх класифікацію за низкою критеріїв. Проаналізовано різні підходи до формування управлінської технології. Визначено переваги технологізації управління підприємством і чинники, необхідні для ефективної реалізації управлінських технологій.

Стаття написана українською мовою


Черкашина М. В., Науменко М. О.
Конкурентна розвідка та консолідація маркетингової інформації в системі менеджменту інтегрованих корпоративних структур (c. 357 - 361)

На сучасному етапі розвитку світової ринкової економіки провідною тенденцією, що визначає її розвиток, є глобалізація. Процеси глобалізації найважливіших сфер життя і діяльності людства не можуть не відбиватися на механізмах формування суб'єктів господарювання. Такі умови функціонування підприємств спричиняють необхідність концентрації та інтеграції промислового та банківського капіталів, тобто появу організаційних форм об’єднання суб’єктів господарювання – створення інтегрованих корпоративних структур (ІКС), що є основою для сталого розвитку та функціонування промисловості України. У системі управління ІКС визначальне місце посідає фінансовий менеджмент, який базується на консолідованій інформації та процесі її створення – конкурентній розвідці. У статті визначені роль та місце конкурентної розвідки у процесі створення консолідованої маркетингової інформації в системі менеджменту інтегрованих корпоративних структур.

Стаття написана українською мовою


Шульженко Л. Є.
Економічна безпека стратегічного альянсу в контексті теорій взаємодії (c. 361 - 366)

Розкрито зміст досліджуваної проблематики економічної безпеки стратегічного альянсу. Доведено доцільність її вивчення в контексті теорій взаємодії (теорія мікрорівня Дж. Хоманса, теорія макрорівня П. Блау, теорія взаємодії результатів Д. Тибо і Г. Кєллі), оскільки взаємодія є ключовим поняттям у розумінні й природи стратегічного альянсу, і його економічної безпеки, а інтереси учасників стратегічного альянсу, їхнє переплетіння та збалансованість створюють фундамент взаємодії учасників альянсу як єдиного цілого. З використанням положень цих теорій надано пояснення виникнення змін інтересів учасників стратегічного альянсу. З використанням захисного і гармонізаційного підходів визначено поняття "економічна безпека стратегічного альянсу". Показано, що забезпечення економічної безпеки стратегічного альянсу зводиться до запобігання або пом’якшення протиріч інтересів учасників стратегічного альянсу, збалансованості їхніх інтересів, передбачення таких протиріч, що виникають внаслідок різноманітних загроз інтересам учасників альянсу. Проаналізовано загрози інтересам учасників альянсу, що виникають при їхній взаємодії в межах спільної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Мельник О. В.
Проектування підсистеми стратегічно орієнтованого управління нематеріальними активами підприємства (c. 367 - 372)

Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні основних етапів проектування підсистеми стратегічно орієнтованого управління нематеріальними активами (НМА) на підприємстві. Було використано методи абстрактно логічний, систематизації та узагальнення. На основі досліджень наукових здобутків різних учених-економістів доведено необхідність впровадження управління НМА як стратегічно значущими ресурсами; запропоновано структуру елементів організаційно-економічного механізму реалізації стратегічно орієнтованого управління НМА на промислових підприємствах України. Узагальнено практику управління нематеріальними активами, визначено передумови їх створення та управління. Запропоновано концепцію проектування підсистеми стратегічно орієнтованого управління НМА, яка включає цільові настанови, методи формування та оцінку ефективності використання НМА, а також інструменти реалізації стратегії управління НМА різного типу. Практична значущість полягає в появі нових можливостей досягнення конкурентних переваг у довгостроковій перспективі та створенні стабільної конкурентної позиції на ринку.

Стаття написана українською мовою


Рвачова І. М.
Концептуальний підхід до управління маркетинговою компетенцією підприємств (c. 373 - 378)

Розглядається актуальна проблема пошуку й обґрунтування концептуальних положень щодо управління маркетинговою компетенцією підприємств. Метою статті є обґрунтування концептуального підходу до управління маркетинговою компетенцією підприємства, розробка його ключових компонентів, що визначають спрямованість управлінського впливу та архітектоніку управлінського процесу. Автор запропонував концептуальну схему управління маркетинговою компетенцією підприємства, що складається з таких компонентів: об’єкт, предмет, цілі, основні принципи, методи, етапи управління маркетинговою компетенцією підприємств, стратегії, критерії оцінки результативності управління, категоріальний апарат. Обґрунтовано, що управління маркетинговою компетенцією повинно базуватися на таких принципах: клієнтоорієнтованості, конкурентного диференціювання, інформованості, діалогу, адаптивності. Аргументовано, що управління маркетинговою компетенцією підприємств доцільно здійснювати за такими етапами: підготовчий, планування, організаційний, мотивації, контрольний етап.

Стаття написана українською мовою


Струпинська Н. В.
Методичний підхід до забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства (c. 379 - 387)

Мета статті полягає у розробленні та обґрунтуванні етапів методичного підходу до забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства, підґрунтям якого є попереднє оцінювання її ефективності (розрахунок інтегральних показників) та якісне розмежування ефективності за рівнями. У статті запропоновано етапи методичного підходу до формування програми забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства, яка містить дві ітерації. Перша ітерація програми полягає у скороченні заходів у відповідності до узгодження стратегічних цілей маркетингової діяльності, що відповідають загальній спрямованості стратегії маркетингової діяльності. Друга ітерація програми полягає у скороченні заходів у відповідності до урахування обмеженості виділених ресурсів підприємством. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування запропонованих заходів шляхом коригування значень відносних відхилень за частковими показниками ефективності маркетингової діяльності та наявним бюджетом для реалізації заходів на коефіцієнти значущості заходів, яким відповідають коефіцієнти значущості часткових показників, з метою подальшого ранжування заходів за пріоритетністю. Таке обґрунтування може стати додатковим підґрунтям для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення ефективності маркетингової діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Зосимова Ж. С.
Заходи щодо реалізації антикризової стратегії в умовах нестабільного зовнішнього середовища (c. 325 - 329)

У статті проаналізовано послідовність етапів розробки та реалізації антикризової стратегії підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища, який має 7 етапів. Однак для об’єктивного контролю реалізації стратегії передбачається зворотній зв'язок, який передбачає здійснення всіх етапів послідовності розробки та реалізації антикризової стратегії, починаючи з першого. Це дозволить виявити зміни у стані зовнішнього середовища та у кризовому стані підприємства й за необхідності обрати іншу стратегію або скорегувати заходи щодо реалізації існуючої. Для того, щоб запропонований вибір антикризової стратегії був упроваджений у дію, пропонуються антикризові заходи, які забезпечать розвиток досліджуваних підприємств. Зазначені заходи (в умовах вибору антикризової стратегії) допоможуть машинобудівному підприємству слідувати обраній стратегії, та уникнути банкрутства. В умовах кризового стану керівники та спеціалісти машинобудівних підприємств повинні бути зосереджені не стільки на проблемах усунення наслідків кризи, скільки на виборі такої антикризової стратегії, яка буде визначатися пріоритетами, пов’язаними із наслідками кризи, вмінням їх передбачати та спрогнозувати з метою подальшого їх усунення.

Стаття написана українською мовою


Галіцин В. К., Суслов О. П., Самченко Н. К.
Концептуальні засади моніторингу (c. 330 - 335)

У статті викладено концептуальні засади побудови і функціонування моніторингу об’єкта організаційного типу. Сформульовано узагальнене визначення моніторингу як процесу спостереження за об’єктом шляхом збору, систематизації, оброблення та накопичення інформації з метою аналізу та оцінювання його поточного стану відповідно до заздалегідь розробленої програми, діагностики та оцінювання його очікуваного стану на певний момент часу у разі порушення рівноваги і тенденцій розвитку та формування інформаційно-аналітичної бази для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення цілей розвитку об'єкта. Наведена структура та описані етапи здійснення моніторингу (формування інформаційно-аналітичної бази і мети, аналіз та оцінювання поточного стану об’єкта, діагностика результатів реалізації його стратегії, оцінювання результатів реалізації стратегії, формування інформаційно-аналітичної бази процесу підготовки прийняття управлінських рішень) у системі управління процесом розвитку об’єкта організаційного типу. При цьому моніторинг розглядається як спосіб контролю над ситуацією, специфічний інструмент «зворотного зв'язку», що забезпечує стійкість розвитку об’єкта, як складова технології управління та фактор зниження ризику при реалізації стратегії об’єкта. Сформульовані вимоги до формування інформаційно-аналітичної бази моніторингу та визначені задачі організації його функціонування.

Стаття написана українською мовою


Калиниченко М. П.
Адміністрування в маркетинговому управлінні промисловим підприємством (c. 336 - 342)

У статті адміністративний підхід розкривається як комплекс універсальних дій, способів впливу щодо формалізації, регламентації, контролю та забезпечення виконання запланованих цілей маркетингового управління промисловим підприємством. Автором наведено результати дослідження науково-теоретичних і практичних підходів до використання адміністративного підходу при формуванні структури маркетингового управління підприємством, організації та регламентації бізнес-процесів, розробки та реалізації стратегії маркетингового управління промисловим підприємством. Розкрито форми адміністрування, його роль залежно від рівнів управління підприємством (корпоративний, функціональний, інструментальний). Поєднання адміністративного та процесного підходів до маркетингового управління підприємством дозволило визначити засоби подолання «хронічних проблем» управління шляхом послідовного об’єднання дій, операцій, стадій, етапів, фаз і циклів у єдиний процес.

Стаття написана українською мовою


Мозгова Л. О., Котов А. М.
Методичне забезпечення оцінки та визначення можливості виникнення корпоративних конфліктів (c. 343 - 347)

У статті розглянуто поняття «корпоративний конфлікт» і «конфлікт інтересів», економічні та корпоративно-управлінські інтереси основних учасників корпоративних відносин. Виділено причини корпоративних конфліктів на вітчизняних підприємствах. Проаналізовано американську та європейську практики врегулювання корпоративних конфліктів, а також основні причини виникнення та розвитку корпоративних конфліктів на вітчизняних підприємствах. Удосконалено методичне забезпечення оцінки та визначення можливості виникнення корпоративного конфлікту. На підставі проведеної оцінки представлено низку пропозицій щодо мінімізації корпоративних конфліктів.

Стаття написана російською мовою


Павленко І. Г.
Клієнтоорієнтований підхід до управління маркетинговою взаємодією готелю (c. 347 - 354)

Мета статті полягає в розробці системи управління відносинами на ринку готельних послуг на засадах клієнтоорінтованого підходу до управління маркетинговою взаємодією. Систематизуючи наукові праці вчених з маркетингу послуг та взаємовідносин між виробниками та споживачами, було запропоновано модель взаємодії готелю зі споживачами готельних послуг, побудовано контекстну діаграму процесу взаємодії, представлено декомпозиційну діаграму процесу формування взаємовідносин готелю зі споживачами. Здійснення маркетингової взаємодії зі споживачами запропоновано проводити за допомогою моделі стратегічної карти готелю, що дозволяє дослідити внутрішні бізнес-процеси моделювання маркетингової взаємодії підприємства зі споживачами. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення системи ключових показників вимірювання результативності маркетингової взаємодії зі споживачами на стадії утримання маркетингових відносин готелів АР Крим у динаміці.

Стаття написана українською мовою


Соломянюк Н. М.
Вирівнювання маркетингу та продаж на підприємстві (c. 354 - 358)

Метою статті є дослідження категорійного апарату поняття «вирівнювання маркетингу і продаж», яке широко використовується в практичній діяльності і недостатньо висвітлене в теоретичних доробках. Проведено порівняльний аналіз іноземних та вітчизняних поглядів на визначення поняття «воронка продажів» як методичного підходу при плануванні маркетингу на підприємстві. Досліджено основні етапи побудови воронки продажів. Значну увагу приділено висвітленню поняття «лід» (lead), його типів, класифікацій та генералізації як одному з етапів побудови воронки продажів. Перспективою подальших розробок в даному напрямку є теоретичне обґрунтування доцільності використання воронки продажів при плануванні маркетингу. Розглянутий методичний підхід дозволяє генерувати ліди з перспективою формування цільових аудиторій, планувати комунікаційні заходи, контролювати процес їх реалізації та зворотну реакцію споживачів.

Стаття написана українською мовою


Ситник Г. В.
Стратегічне фінансове планування в системі управління підприємством торгівлі (c. 359 - 369)

В статті обґрунтовується зростання ролі стратегічного фінансового планування на підприємствах торгівлі в сучасних умовах господарювання, які формують нові виклики для традиційних систем управління. На основі аналізу наявних підходів до організації стратегічного фінансового планування в статті сформульовано авторське бачення його змісту та структури стратегічного фінансового плану на ґрунті інтеграції концепцій збалансованої системи показників (BSC) та економічної доданої цінності (EVA), яке, на думку автора, може бути взяте за основу організації стратегічного фінансового планування на підприємстві торгівлі будь-якого формату і надає ряд переваг, а саме: дозволяє інтегрувати стратегічний фінансовий план та процес його розроблення в загальний стратегічний процес на підприємстві; перетворює його на дієвий інструмент управління фінансами (він формалізує і конкретизує фінансову стратегію, інформує про її основні напрями і доводить її положення до конкретних виконавців, дозволяє формувати систему мотивації персоналу, що сприяє реалізації стратегічного фінансового плану); інтеграція концепцій BSC та EVA сприяє підвищенню результативності діяльності підприємства, оскільки інтегрує основні положення стратегічного та ціннісно-орієнтованого управління. В такій постановці концепція EVA окрім фінансових компонентів доповнюється перспективою «компетенції», в межах якої обґрунтовуються цілі, показники та програми вдосконалення бізнес-процесів, а збалансована система показників одержує чітку орієнтацію на формування цінності; зазначений підхід може бути ефективно реалізований на принципах процесного управління.

Стаття написана українською мовою


Науменко М. О., Черкашина М. В.
Стратегічний управлінський облік та збалансована система показників у циклі антикризового управління інтегрованими корпоративними структурами (c. 370 - 375)

У сучасних умовах структурно-інноваційного розвитку економіки України успішна реалізація стратегічних цілей національних товаровиробників значною мірою залежить від ефективного використання наявних інформаційних ресурсів і створення дієвої системи реалізації обраних стратегічних альтернатив. У статті розглянуто сутність і напрямки застосування системи збалансованих показників (BSC). Зосереджено увагу на використанні методики BSC для оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства. Обґрунтовано принципи побудови й методологію впровадження концепції BSC та визначено можливості її застосування для створення синергії й стратегічної єдності інтегрованих об’єднань підприємств. Визначено базові теоретичні настанови, подано наукові й практичні рекомендації з визначення послідовності та обґрунтування особливостей впровадження збалансованої системи показників у практику господарювання інтегрованих корпоративних структур.

Стаття написана українською мовою


Ткаченко С. А.
Методологія проектування та впровадження підсистеми обліково-аналітичного забезпечення у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промислових підприємств і виробничих об’єднань (c. 376 - 382)

Мета статті полягає в розробці науково обґрунтованої методології проектування та впровадження підсистеми обліково-аналітичного забезпечення у функціонально розвинених системах управління спеціального призначення промислових підприємств і виробничих об'єднань. У результаті аналізу, систематизації та узагальнення наукових праць багатьох вчених-економістів, було визначено труднощі проектування та впровадження функції обліково-економічного та аналітичного забезпечення. У результаті проведеного дослідження було обґрунтовано системний підхід до питань проектування та впровадження функції бухгалтерського обліку на підприємствах. Цей підхід розглядає підсистему обліково-аналітичного забезпечення, з одного боку, як складову частину системи управління підприємством, а з іншого боку – як єдине ціле. Тому спочатку необхідним є рішення загальних проблем, врахування всіх елементів підсистеми та їхнього взаємного впливу один на одного, і тільки після цього – перехід до вирішення окремих питань створення підсистеми обліково-аналітичного забезпечення. Необхідною умовою такого підходу є попереднє дослідження функції бухгалтерського обліку на підприємстві та розробка основних його моделей. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка універсальних методів створення систем управління підприємствами (об'єднаннями) та їхнє використання при проектуванні та впровадженні підсистеми обліково-аналітичного забезпечення. Подальший розвиток обліку здатний привести до заміщення традиційного бухгалтерського обліку розвинутою підсистемою обліково-аналітичного забезпечення.

Стаття написана українською мовою


Даніалі Ф.
Системність управління малими підприємствами громадського харчування (c. 383 - 387)

Досліджено загальне поняття громадського харчування як специфічної галузі національної економіки. Проаналізовано економічний зміст поняття «управління». Виявлено структурні елементи, що здійснюють управління малими підприємствами громадського харчування. Ідентифіковано типізації та різновиди підприємств громадського харчування. Визначено структурно-галузеві особливості громадського харчування. Визначено вплив галузевих особливостей на стан управління в громадському харчуванні. Досліджено стан функції підприємств громадського харчування, визначено системність управління малими підприємствами громадського харчування. Виокремлено ознаки підприємств громадського харчування. Проаналізовано основні елементи механізму управління підприємством громадського харчування: господарський (комерційний) розрахунок, внутрішньофірмове планування, ціноутворення та фінанси, кредит, маркетинг і стимулювання ефективної господарської діяльності.

Стаття написана українською мовою


Цимбалюк О. В.
Організаційно-методичний механізм управління технічними ризиками (c. 388 - 393)

Стаття присвячена обґрунтуванню організаційно-методичного управління технічними ризиками підприємства на основі моніторингу, який здійснюється в умовах експертно-аналітичної системи. Створення організаційного механізму моніторингу технічного ризику в умовах експертно-аналітичної системи базується на багатоаспектному еволюційному підході. Основними структурними елементами системи моніторингу є бази даних та бази знань, що забезпечують інформацією та методичним інструментарієм осіб, які приймають рішення. Організаційно-методичний механізм дослідження технічних ризиків має суттєві особливості в залежності від етапу, на якому він реалізується: на першому етапі виконується прогнозна оцінка можливих подій та їх наслідків, а на другому – врегулювання ризикової події і оцінка її впливу на результати діяльності підприємства. Такий механізм дозволить забезпечити системний підхід до управління технічним ризиком від окремої одиниці обладнання до підприємства в цілому і обґрунтувати розмір очікуваного збитку, а також його причини, місця виникнення і зони відповідальності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Лисиця Н. М., Бєлікова Ю. В.
Варіативність бар'єрів у процесі розвитку особистісних якостей майбутніх економістів (c. 351 - 356)

Мета статті полягає у виявленні бар'єрів у розвитку особистісних якостей випускників економічних спеціальностей. Було досліджено групи випускників економічних спеціальностей залежно від ступеня вираженості особистісних якостей; визначено соціально-психологічні бар'єри випускників економічних спеціальностей; особистісні бар’єри, позначено тенденції попиту на особистісні якості фахівців на ринку праці. У статті отримав подальший розвиток аналіз консонансу/дисонансу особистісних якостей випускників економічних спеціальностей і вимог до них роботодавців на основі даних анкетного опитування випускників економічних спеціальностей і моніторингу ринку праці, що дозволило номінувати особистісні бар'єри у сфері економічної освіти: бар'єр «автономності», бар'єр «виконавських якостей», бар'єр «завищеної самооцінки », бар'єр« самоорганізації », бар'єр «лідерства», бар'єр «готовність до ризику». Аналіз і порівняння тенденцій розвитку особистісних якостей випускників і вимог до них роботодавців забезпечать успішне працевлаштування відповідно до їх очікуваннями, дозволить підняти особистісний професійний статус у процесі кар'єрного зростання. Подібні дослідження формують один з напрямків модернізації сучасної вищої освіти.

Стаття написана російською мовою


Мігус І. П., Черненко С. А.
Сучасні підходи до оцінки персоналу суб'єктів господарювання з позицій економічної безпеки (c. 357 - 363)

У статті досліджено сучасні підходи до оцінки персоналу і запропоновано системний підхід до оцінки персоналу в контексті економічної безпеки суб’єктів господарювання. Систематизовано основні елементи системи оцінювання персоналу з позицій економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності: концепція оцінки персоналу (об’єкт, суб’єкт, предмет; функції оцінки персоналу; мета і завдання оцінки персоналу; принципи оцінки персоналу) і процедура оцінки персоналу (зміст оцінки персоналу; напрями оцінки; підходи до оцінки; сфери оцінки; джерела інформації про персонал; методи оцінки персоналу; показники оцінки персоналу). Окрему увагу приділено систематизації методів оцінки персоналу, що дозволило згрупувати їх за такими ознаками: за характером дослідження (традиційні та нетрадиційні), за напрямом дослідження (оцінка особистих якостей, оцінка результатів), за способом обробки інформації (якісні, кількісні, комбіновані). Проведено ґрунтовне дослідження показників оцінки персоналу, що дало змогу систематизувати їх за показниками оцінки особистих якостей, професійної поведінки та результативності праці.

Стаття написана українською мовою


Дубовик Т. В.
QR-технології в маркетинговій комунікаційній діяльності підприємств торгівлі (c. 363 - 366)

У статті запропоновано креативні рішення щодо інтегрованого застосування QR-кодів за звичайними технологіями та за допомогою інтернет-технологій у маркетинговій комунікаційній діяльності підприємств торгівлі, що надасть можливість збільшити вартість бренда підприємства торгівлі та його товарів під власною торговою маркою. У роздрібній торгівлі рекомендовано використовувати QR-коди, або штрих-коди, на упаковках товарів з переходом на мобільну версію сторінку інтернет-магазину. Охарактеризовано процес використання QR-кодів користувачами та надано пропозиції щодо застосування QR-технології в роздрібній торгівлі – надання інформації через QR-коди споживачам, взаємодія з покупцями за допомогою QR-технологій через створений підприємством програмний продукт, застосування у складському обліку підприємствами торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Піддубна Л. І., Васюренко В. О.
Органцізаційно-управлінський механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківського регіону (c. 367 - 372)

У статті проведено гносеологічний аналіз терміну «організаційно-управлінський механізм розвитку» та визначено сутність даного поняття. На підставі дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств виокремлено провідні фактори, що впливають та стимулюють розвиток ЗЕД підприємств в Україні. Пошук шляхів розвитку ЗЕД підприємств Харківського регіону в мінливих умовах зовнішнього середовища запропоновано провадити за допомогою побудови ліній атрактора. Запропоновано визначати організаційно-управлінський механізм розвитку ЗЕД підприємств в широкому і вузькому сенсі, в залежності від наявних зовнішніх та внутрішніх взаємозв'язаних стосунків між суб'єктом ЗЕД і елементами макро- та мікросередовища його розвитку. Встановлено, що організаційно-управлінський механізм розвитку як система повинен мати структуру, яка визначає стійкі зв'язки і відносини всередині нього, основні напрями управлінських впливів, що забезпечує цілісність механізму і самототожність. Виокремлено елементи організаційно-управлінського механізму, а саме: суб’єкти та об’єкти розвитку, цілі та задачі розвитку, методи та ресурси розвитку й ефективність розвитку. Побудовано концептуальну схему організаційно-управлінського механізму розвитку ЗЕД підприємств.

Стаття написана українською мовою


Науменко М. О., Черкашина М. В.
Концепція побудови механізму управління розвитком кластерно-мережних структур (c. 373 - 378)

Кластерні структури забезпечують значний імпульс розвитку держав як із розвиненою економікою, так і з такою, що розвивається. Незважаючи на це, формування та розвиток кластерних структур в економіці України відбувається надто повільно. Причиною цього є як невизначеність промислової політики в країні, так і нез’ясованість деяких питань теоретичного характеру. Незважаючи на те, що питання стратегічного управління ще із середини минулого століття привертають увагу вчених усього світу, проблеми управління кластерами, а отже і кластерно-мережними структурами, залишаються гострими і в наш час. У роботі обґрунтовано концепцію побудови механізму управління розвитком кластерно-мережних структур, яка лежить в основі стратегічного мислення, та наведено основні риси її застосування

Стаття написана українською мовою


Дідух О. В.
Управління ризиками аутсорсингу на основі розроблення механізму розподілу сподіваних втрат між підприємством-замовником і аутсорсером (c. 379 - 383)

Незважаючи на велику кількість літературних джерел, у яких досліджуються ризики аутсорсингу, проблема їх кількісного аналізу залишається невирішеною. Тому метою роботи є визначення основних особливостей оцінювання ризиків аутсорсингу при їх впровадженні у виробничо-господарську діяльність підприємств. Відтак, на основі аналізування методів теорії ймовірності, а також статистики, було запропоновано методику визначення і розподілу сподіваних втрат від настання зовнішніх аутсорсингових ризиків, яка дозволить мінімізувати збитки підприємства-замовника. З метою оцінки величини впливу ризиків аутсорсингу необхідним є також визначення граничного рівня ризику і його співставлення з очікуваним обсягом збитків, який залежить від залишку некомпенсованих аутсорсером втрат, а також від величини можливих збитків, внаслідок настання внутрішніх аутсорсингових ризиків. Якщо в процесі практичної реалізації підприємством – замовником стратегії управління ризиками аутсорсингу було встановлено, що очікуваний обсяг збитків є вищим за граничний рівень ризику чи рівним йому, необхідним є розроблення компенсаційних заходів або відмова від співпраці з обраним аутсорсером. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є визначення методики вибору аутсорсера на основі встановлення залежностей між кількісними і якісними характеристиками його діяльності з метою полегшення визначення сподіваного обсягу втрат.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Отенко І. П., Чепелюк М. І.
Роль корпоративної культури підприємства в концепціях організаційних змін (c. 347 - 354)

У статті проводиться аналіз поняття «корпоративна культура», яке є ефективним інструментом у сфері управляння людськими ресурсами, впливає на конкурентоздатність підприємства та є фактично правилами якісного та ефективного ведення бізнесу. Корпоративна культура – це «зведення» найбільш важливих положень діяльності організації, які визначають її місію та стратегію розвитку, знаходять вираження в сукупності соціальних норм, цінностей, які розділяють більшість працівників. Корпоративна культура як індикатор характеризує рівень розвитку та роботи організації, адже позначається в першу чергу на соціально-психологічному кліматі, який задає емоційний фон для роботи всього колективу. Дослідження ролі корпоративної культури в концепціях організаційних змін дозволить використовувати її як фактор подолання опору з боку персоналу при реалізації змін і здійсненні соціально-психологічного забезпечення процесів управління. У цьому випадку організація функціонує як цілісний організм і злагоджено працює на досягнення поставлених цілей.

Стаття написана українською мовою


Ковальова В. І., Тютлікова В. В.
Програма підготовки тренінгу (c. 354 - 358)

Розглянуто особливості впровадження нової форми навчання – тренінгу. Запропоновано та обґрунтовано методологічний підхід до програми підготовці тренінгу для вищого навчального закладу. Звичайно програма тренінгу є тільки орієнтиром, оскільки в процесі роботи неминучі відступи від заготовленого сценарного плану та іноді тренерові необхідно кардинально міняти стратегію ведення групи. Однак наявність такої програми є обов'язковим, оскільки її підготовка дозволяє тренерові усвідомити основні шляхи досягнення мети, чітко представити кінцевий результат. Крім того кардинальні відступи від етапів програми буде сигналом про помилки тренера й подальшою роботою над ними.

Стаття написана українською мовою


Гросул В. А., Артеменко С. В.
Обґрунтування стратегії розвитку торговельних підприємств у процесі стратегічного управління маркетинговим потенціалом (c. 359 - 366)

У статті обґрунтовано необхідність стратегічного управління маркетинговим потенціалом роздрібних торговельних підприємств. Спираючись на особливості торговельної галузі, розроблено загальну структурно-логічну схему процесу стратегічного управління маркетинговим потенціалом підприємства торгівлі. Встановлено, що основним ключовим питанням у теорії стратегічного управління залишається аргументація вибору базової стратегії розвитку господарюючого суб’єкта. Обґрунтовано науково-методичний підхід до вибору базової стратегії розвитку торговельного підприємства в процесі управління маркетинговим потенціалом, основними етапами якого є: оцінка рівня лояльності зовнішнього маркетингового середовища; визначення маркетингових стратегем; вибір стратегії розвитку підприємства. Запропоновано використання моделі маркетингової стратегеми, складовими елементами якої є політика управління маркетинговим потенціалом, стратегічна ринкова позиція підприємства та рівень лояльності зовнішнього маркетингового середовища. Розроблено інтерактивний стратегічний куб формування комплексу маркетингових стратегем, на основі використанням якого визначено маркетингові стратегеми для роздрібних торговельних мереж Харківського регіону та обґрунтовано стратегії їх подальшого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Баширов І. Х., Маковейчук К. О., Ануфрієва В. В.
Методика моделювання маркетингової діяльності з продажу програмної продукції (c. 367 - 371)

У статті досліджене актуальне питання розробки методики моделювання маркетингової діяльності з продажу програмної продукції для досягнення ефективного функціонування підприємства. На основі аналізу типу ринку для досліджуваного продукту ОС CloudLinux визначено тип ринкової структури: монополістична конкуренція. Для забезпечення інформаційної основи маркетингової діяльності на цільовому сегменті ринку запропонований метод опитування. Розроблено анкету, що містить специфічні питання стосовно досліджуваного сегмента ринку хостинг-послуг, для он-лайн опитування за допомогою сервісу Survio. Згідно із системним підходом товар ОС CloudLinux має властивості систем, а саме – різноманітність. Економічними відмінностями є нецінові показники, що не мають числового вираження і являють собою якісні описи. Аналіз ринку і проведене анкетування дозволяють їх отримати. Сукупність цінових і нецінових показників (індикаторів) дає повний опис властивостей товару. Для розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності запропоновано застосувати модель, засновану на прямому алгебраїчному підсумовуванні вагових мір окремих індикаторів, нормуванні індикаторів, що формалізуються, і використанні апарату нечітких множин для визначення індикаторів, що не формалізуються. Розрахований показник дозволяє не тільки оцінити поточний рівень конкурентоспроможності, а й визначити вплив на неї зміни різних індикаторів, що дозволяє підвищити ефективність маркетингових рішень. Також, після визначення цільової аудиторії хостинг-ОС і формалізації нецінових параметрів, можна здійснити пошук множини оптимальних характеристик продукту. У результаті сформується оптимальна стратегія його просування на ринок.

Стаття написана українською мовою


Сидоренко-Мельник Г. М.
Організаційно-методичні засади фінансового моніторингу ділової активності підприємства (c. 372 - 376)

У статті проаналізовано організаційно-методичні засади фінансового моніторингу ділової активності підприємства, який представлено як комплекс заходів організаційного, методичного й управлінського характеру. Доведено актуальність та практичну значущість впровадження системи фінансового моніторингу як базового елементу системи фінансового менеджменту ділової активності підприємства в сучасних умовах господарювання. Розглянуто сутність та призначення фінансового моніторингу ділової активності, з’ясовано його принципи та завдання. Запропоновано методичне забезпечення процесу моніторингу, акцентуючи увагу на дослідженні сутнісних характеристик ділової активності підприємства. Наголошується, що впровадження фінансового моніторингу ділової активності уможливлює розпізнавання стану об’єкта чи ситуації, ідентифікацію причин виявлених відхилень від запланованих (прогнозованих) результатів і створює базу для розробки прикладних рекомендацій з відповідного коригування, підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства та забезпечення передумов сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Бистров А. Г.
Поведінка лідера при впровадженні інновацій в організації (c. 377 - 382)

У статті обґрунтовано важливість лідера при підтримці змін, що супроводжують інновації. Запропоновано досліджувати сприятливість впровадження нововведень в організації на основі оцінювання інноваційного потенціалу працівників та їх мотивації. Результатом останнього є виділення ситуацій за рівнем сприятливості до змін, які згруповані в так звані зони: «зелена» зона – максимально приваблива, «жовта» – із середнім рівнем привабливості, «червона» – найбільш ризикований стан для впровадження інновацій. Для підвищення сприятливості персоналу змінам, що супроводжують інновації, наведено засоби впливу лідера на даний процес, які охоплюють стиль взаємодії з працівниками, ступінь структурованості роботи, використання посадової влади, розвиток і мотивацію. Застосування такого підходу до управління впровадженням інновацій в організації залежно від рівня інноваційного потенціалу та мотивації працівників дозволить: оцінити сприятливість змінам чи, навпаки, ризикованість; знизити витрати та термін впровадження інновацій; підвищити рівень інноваційного потенціалу та мотивації працівників.

Стаття написана українською мовою


Матюшенко О. І.
Методичний підхід до визначення фінансово-господарського стану підприємства (c. 383 - 390)

У статті визначено актуальність теорії життєвого циклу підприємства в системі управління фінансово-господарською діяльністю організації, визначено проблемні та недостатньо розробленні питання теорії, а саме визначення основного індикатора положення організації на кривій життєвого циклу, що всебічно має характеризувати його фінансово-господарську діяльність. Розроблено та запропоновано методичний підхід до визначення фінансово-господарського стану підприємства. У межах запропонованої методики проаналізовано, узагальнено та визначено основні підсистеми підприємства. На основі аналізу робіт науковців визначено основні показники, що характеризують кожну підсистему підприємства, в результаті аналізу існуючих методик розрахунку інтегрального показника визначено метод ентропії як найбільш обґрунтований підхід до розрахунку інтегрального показника життєвого циклу підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Виноградова О. В., Пілігрім К. І.
Сутність мотивації персоналу як основи розвитку підприємства (c. 339 - 347)

У статті розкрито сутність поняття «мотивація» з точки зору теорій менеджменту на основі змістовної та процесуальної теорії відповідно як зміст і процес; досліджено наукові підходи щодо визначення мети розвитку мотивації з виокремленням таких, що гармонують і не гармонують із розвитком підприємства; розкрито сутність мотивації персоналу з виокремленням її ролі у процесі розвитку підприємства та надано визначення поняття «мотивація персоналу» на відповідність змістовній та процесуальній теорії мотивації; доведено сутність поняття «стимулювання персоналу» з точки зору його розгляду як дієвого інструменту та вирішального зовнішнього чинника впливу на персонал у процесі розвитку мотивації; узагальнено наукові підходи щодо визначення видів мотивації, розроблено власну класифікацію видів мотивації персоналу, що відповідає процесу розвитку підприємства.

Стаття написана українською мовою


Прохорова В. В., Дружиніна Ю. О.
Напрями оцінки ефективності функціонування інтегрованих бізнес-структур підприємств машинобудування (c. 347 - 352)

У статті систематизовано теоретико-методологічні підходи до напрямів оцінки ефективності функціонування інтегрованої бізнес-структури підприємств машинобудування. Розглянуто сутність ефективності як основного критерію оцінки діяльності інтегрованих формувань. У результаті дослідження розкрито теоретичні основи оцінки ефективності інтегрованої бізнес-структури. Обґрунтовано чинники, які потрібно враховувати при оцінки ефективності. Узагальнено властивості, які притаманні інтегрованій бізнес-структурі і безпосередньо впливають на результативність діяльності всієї бізнес групи. Виділено основні напрями оцінки ефективності, які дозволяють враховувати вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на діяльність бізнес-структури. Описано загальні критерії оцінки ефективності функціонування інтегрованого формування, обумовлені особливостями типів взаємодії в горизонтальних, вертикальних і диверсифікованих інтегрованих бізнес структурах підприємств машинобудування. Проведені систематизація та узагальнення економічних коефіцієнтів дозволили визначити основну систему показників, яка характеризує результативність діяльності інтегрованої бізнес-структури.

Стаття написана українською мовою


Антонюк О. І.
Стрес-тестування як інструмент банківського ризик-менеджменту (c. 353 - 356)

Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо використання стрес-тестування українськими комерційними банками – мета написання даної статті. На основі наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців визначено стрес-тестування як складову частину банківського ризик-менеджменту. У статті окреслено сутність банківського стрес-тестування, визначено його роль у структурі ризик-менеджменту банків в Україні. Розглянуто цілі проведення стрес-тестування у банківських установах. Визначено основні аспекти та особливості проведення стрес-тестів банківських ризиків. Охарактеризовано основні переваги та недоліки використання стрес-тестування в сучасному банківському ризик-менеджменті. Узагальнено загальносвітовий та європейський підходи до методів проведення стрес-тестування в комерційних банках у порівнянні з українськими методичними рекомендаціями. Показано, що результати стрес-тестів мають практичну цінність, оскільки допомагають заздалегідь оцінити вплив потенційно негативних подій на стан кредитного портфеля банку та прийняти відповідні управлінські рішення.

Стаття написана українською мовою


Кучумова І. Ю.
Інтелектуальний капітал в системі управління підприємством (c. 357 - 364)

У статті розглянуто визначення інтелектуального капіталу та обґрунтовано систему управління інтелектуальною власністю, що впливає на зміни в структурі управління підприємством. Вивчення наукових праць вітчизняних і зарубіжних науковців дозволило провести аналіз категорії «інтелектуальний капітал», його змісту та структури, сформулювати основні завдання та визначити функції, вирішення яких повинна забезпечувати система управління інтелектуальною власністю підприємства. Проведене дослідження показало необхідність розроблення теоретико-методологічної бази управління нематеріальними об’єктами як повноцінними активами підприємства, що можуть забезпечити значний прибуток. Обґрунтовано необхідність створення окремої структури управління інтелектуальною власністю підприємства та визначено її місце у складі системи управління підприємством. Використання даної системи управління не потребує суттєвого збільшення кількості персоналу, тому виходячи з результатів, які вона забезпечує, її використання є ефективним. Завданням визначеної системи управління є забезпечення належного виконання специфічних функцій, пов’язаних з управлінням інтелектуальною власністю підприємства. Крім того, система управління інтелектуальною власністю відіграє роль координуючого центру, що має забезпечити узгодженість дій усіх існуючих складових системи управління підприємством, де це стосується створення та використання інтелектуальних продуктів.

Стаття написана українською мовою


Мирошниченко Ю. В., Надолько А. В.
Управління підприємницькими ризиками в умовах нестабільності економічного середовища (c. 364 - 368)

У статті проаналізовано стан організацій у сучасних умовах становлення нових конкурентних відносин між суб’єктами господарської діяльності та переходу до моделі ринкової економіки, обґрунтовано актуальність досліджень, присвячених методам управління підприємницькими ризиками. В даній роботі проаналізовано фактори, що впливають на рівень ризику, а також досліджено економічні методи захисту від ризику та запропоновано власне визначення даної категорії. У статті постає задача вдосконалення систематизованої класифікації методів управління підприємницькими ризиками. В результаті проведеного аналізу авторами було запропоновано вдосконалену систематизовану класифікацію методів управління ризиками та обґрунтовано ефективність її використання.

Стаття написана російською мовою


Чечетова-Терашвілі Т. М.
Раціоналізація управління стратегічним вибором підприємства (c. 368 - 372)

У статті проаналізовано стан управління вітчизняними корпоративними підприємствами за такими ознаками: характер управління, функції управління, сфери діяльності, ефективність діяльності та пріоритетні напрями розвитку. Позначено проблеми невідповідності вимог висококонкурентного середовища й існуючих моделей управління. Проаналізовано процедуру формування управлінських компетенцій на рівні суб’єктів корпоративних відносин, в основі якої є визначення їх функцій, критеріїв ефективності діяльності. Визначено необхідність дослідження управлінських компетенцій через виділення суб’єктів корпоративного управління, повноваження яких окреслені цілями ефективного управління, захисту прав акціонерів, забезпечення дотримання захищених законом та міжнародними нормативними актами прав зацікавлених осіб, забезпечення своєчасного і правдивого розкриття інформації з усіх найважливіших питань, що стосуються діяльності АТ. Обґрунтовано комплекс заходів щодо пошуку ефективних рішень щодо накопичення і використання управлінських знань шляхом створення портфеля альтернатив відповідно до певних критеріїв.

Стаття написана українською мовою


Цюрко І. А.
Модель ідеального керівника відділу персоналу (c. 372 - 377)

У статті розроблено модель керівника відділу персоналу, що наближається до ідеальної за класифікаційною ознакою «орієнтація на роботу з персоналом та орієнтація на реалізацію стратегії ефективного управління підприємством». При побудові моделі «ідеального керівника» відділу персоналу було застосовано компетентісний підхід з використанням моделі компетенцій «20 граней». Методом анкетування працівників відділу персоналу заводу було проведене оцінювання директора з персоналу за моделлю компетенцій «20 граней». За результатами оцінки виявлено сильні та слабкі сторони в роботі керівника. Автором запропоновано виокремлювати чотири типи керівників: «ідеальний керівник», «комунікатор», «формаліст» і «потужний механізм». Відмінність між представленими типами керівників відділу персоналу залежить від того, наскільки вони у своїй роботі орієнтуються на роботу з персоналом і на реалізацію стратегії ефективного управління підприємством.

Стаття написана українською мовою


Столярук Х. С.
Розробка рольового сценарію діяльності фахівця з управління персоналом (c. 378 - 383)

Статтю присвячено питанням розробки класифікації та змісту ролей, які виконуються у професійній діяльності фахівцями з управління персоналом. Доведено необхідність розробки рольових сценаріїв в умовах застосування компетентнісного підходу в освіті та практичній діяльності. Так, автором запропоновано п’ять ключових ролей фахівців з управління персоналом, які відображають різні вектори спрямованості сценарію професійної діяльності незалежно від виконуваної функції та посади. У запропонованій класифікації виділено наступні ролі: партнер, експерт, комунікатор, консультант, куратор. Надано результати соціологічного дослідження, які демонструють ступінь узгодженості думок роботодавців і практикуючих менеджерів з персоналу щодо виконання останніми ролей у сфері своєї професійної діяльності. У зв’язку з цим визначено ряд проблем, серед яких і проблема щодо наявності резервів підвищення рівня компетентності фахівців з управління персоналом. Це питання, у свою чергу, гостро торкається основних аспектів формування конкурентоспроможності зазначених фахівців, оскільки ступінь сформованості компетенцій є ключовою умовою формування конкурентних переваг.

Стаття написана українською мовою


Шкурупська І. О.
Поведінкові мотиви придбання геліоенергетичного обладнання (c. 383 - 388)

З метою створення ефективної маркетингової стратегії підприємств, що пропонують до продажу геліоенергетичне обладнання в Україні, визначено потреби цільової аудиторії, а саме структуру мотивів, які обумовлюють прийняття рішення щодо придбання. На вітчизняному ринку геліосистем існує п'ять сегментів: індивідуальні споживачі, рекреаційний комплекс, аграрний сектор, будівництво та соціальна сфера. Для даних сегментів було виявлено 15 мотивів придбання геліоустановки, найбільш значущі з них – ціна, доступність сонячної енергії, альтернативна ціна, енергозбереження. При цьому структуру таких мотивів було визначено для кожного сегмента індивідуально. Для вибору конкретних маркетингових інструментів у політиці просування геліотехніки визначено відмінності у вигляді цілей використання і мотивів придбання між виділеними сегментами споживачів. Виявлено певні бар'єри, що перешкоджають придбанню геліоустановок, – брак довіри до роботи геліосистеми, консервативні схильності споживачів, відсутність безкоштовних додатків для споживача – подолати які можливо за допомогою певних маркетингових дій.

Стаття написана російською мовою


Яневич М. М.
Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного маркетингового управління кондитерськими підприємствами (c. 389 - 394)

У статті розроблено та запропоновано до впровадження механізм інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного маркетингового управління кондитерськими підприємствами, що складається із семи компонентів різних ієрархічних рівнів: макромаркетингового та мікромаркетингового середовищ, товарного, інфраструктурного, споживчого, ресурсно-виробничого та організаційного компонентів. У межах даного механізму, завдяки врахуванню стану зовнішнього середовища та його впливу на внутрішнє середовище, із застосуванням інструментарію стратегічного управління кондитерське підприємство зможе обґрунтувати оптимальну маркетингову стратегію. В статті автором визначено напрямок впливу компонентів зовнішнього середовища на ключові бізнес-процеси стратегічного маркетингового управління, виявлено характер трансформації основних якісних показників маркетингового управління за рахунок покращення його інформаційно-аналітичного забезпечення та запропоновано до впровадження систему кількісних індикаторів його ефективності. Запропонована система показників має стати основою методології оцінки ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного маркетингового управління.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2014

Брюховецька Н. Ю., Хасанова О. В.
Моделювання інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства як основа прийняття управлінських рішень (c. 307 - 313)

У статті проаналізовано фактори впливу на інвестиційну привабливість публічного акціонерного товариства, які за класифікацією відносяться до факторів за сферою виникнення. Визначено ступінь та напрямок впливу факторів за сферою виникнення на інвестиційну привабливість публічного акціонерного товариства; розподілено фактори на такі дві групи, що можуть регулюватися безпосередньо товариством та, які не можуть регулюватися. Обґрунтована необхідність моделювання інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства під впливом факторів з метою прийняття управлінських рішень двох груп стейкхолдерів: власників і менеджерів, акціонерів та інвесторів. Проведено моделювання інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства з використанням методу «дерева» рішень. Розроблено матрицю рішень, відповідно до якої власники, менеджери, акціонери й інвестори можуть приймати рішення відносно напрямків збільшення інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства та доцільності першого чи подальшого інвестування у розвиток товариства.

Стаття написана українською мовою


Дикань В. Л., Посохов І. М.
Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками (c. 314 - 319)

Мета статті полягає в дослідженні існуючих міжнародних стандартів з управління ризиками як важливого чинника вдосконалення управління ризиками вітчизняних корпорацій та підприємств і розробці рекомендацій із застосування міжнародних стандартів в Україні, зокрема в рамках побудови корпоративних систем управління ризиком. Проведене дослідження продемонструвало, що використані в стандартах з ризик-менеджменту підходи до організації процесу управління ризиками носять загальний позагалузевий характер, відрізняються ступенем деталізації, їх безсумнівною цінністю з позиції розвитку ризик-менеджменту в Україні є визначення загального напрямку процесів побудови корпоративних систем управління ризиком на практиці. Застосування викладених підходів на національному та корпоративному рівнях стандартизації в Україні в рамках побудови корпоративних систем управління ризиком дозволить вдосконалити управління ризиками корпорацій та підприємств. Перспективою подальших досліджень вітчизняних фахівців у галузі ризик-менеджменту є розробка вітчизняного стандарту з управління ризиками, враховуючи сучасні вітчизняні особливості розвитку ризик-менеджменту в Україні та провідний зарубіжний досвід.

Стаття написана українською мовою


Титова К. В., Баранов В. І.
Особистість як суб'єкт управлінської діяльності (c. 319 - 323)

Психологічна наука поряд із багатьма іншими природними й суспільними науками вивчає людину, особистість, але виділяє в них свій специфічний аспект. У психологічній науці існує велика кількість підходів до розуміння сутності особистості. Професійно важливими якостями є індивідуальні якості суб'єкта діяльності, що впливають на ефективність діяльності й успішність її освоєння. Розглянуті концепції є спробами впорядкувати різні соціологічні й психологічні знання про особистість й об'єднати теорію особистості з теорією професійного вибору. Проблема професійного становлення особистості належить до числа активно розроблювальних психологічних проблем.

Стаття написана російською мовою


Донець О. С., Філіпович К. В.
Концептуальна модель бізнес-ситуації залучення і відтворення тимчасового персоналу івент-служби (c. 324 - 329)

У статті була розглянута важливість формування діючої системи управління персоналом, тому що персонал визначає конкурентний потенціал і конкурентні переваги організації. Було створено когнітивну модель бізнес-ситуації, яка допомагає наглядно уявити процес залучення та відтворення тимчасового персоналу на підприємствах, які займаються організацією масштабних заходів, і вплив кожного з факторів один на одного. Було побудовано концептуальну модель бізнес-ситуації залучення та відтворення тимчасового персоналу івент-служби та на її основі запропоновано модель прийняття рішення з використанням елементів нечіткої логіки щодо підбору фахівця на вакансію. Було виділено основні характеристики робітників, які враховуються в формуванні рішення щодо прийняття кандидатури на вільну вакансію.

Стаття написана українською мовою


Шаповал О. А.
Методичні засади управління контролем якості продукції (c. 329 - 333)

У статті проаналізовано сучасний стан управління контролем якості продукції. Обґрунтовано необхідність організації системи контролю якості в умовах безперебійного потокового виробництва. Виявлено проблеми, які пов'язані з низьким рівнем управління контролем якості продукції. Сформовано комплекс чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, які слід враховувати в процесі вибору виду управлінських дій з контролю якості продукції. Розглянуто специфіку визначення найбільш значущих чинників підприємства на основі використання матриці стратегічного SWOT-аналізу. Запропоновано процедуру визначення загальної оцінки впливу чинників. Проаналізовано механізм використання основних концептуальних моделей, що відображають системність управління якістю в організації – піраміди якості та петлі якості. Доведено необхідність застосування принципово нової схеми відносин між замовником і підприємством, при якій вимоги системи управління якістю акцентують увагу не на контролі і відбракуванню напівфабрикатів, а на створенні умов, що виключають появу браку. Розглянуто роль стандартів ISO 9000 в системі менеджменту якості, які рекомендують замовникам проводити попередню оцінку діяльності виконавця (підприємства).

Стаття написана українською мовою


Ясенецький В. С.
Особливості функціонування бірж як складової ринкової інфраструктури (c. 333 - 337)

Мета статті полягає в узагальненні функцій сучасних бірж, аналізі особливостей організаційно-правового статусу товарних і фондових бірж в Україні, виявленні проблем у розвитку біржової торгівлі та розробленні комплексу заходів щодо їх вирішення. У статті біржа розглядається як поліфункціональна інституція, що виконує специфічні функції: організація регулярних торгів фінансовими та речовинними активами в установленому місці за встановленими правилами; розробка правил біржової торгівлі та забезпечення їх дотримання всіма учасниками торгів; гарантування виконання укладених угод; виявлення, фіксація та моніторинг поточних цін на біржові товари. Порівняння організаційно-правового статусу товарних і фондових бірж в Україні показало, що вищі вхідні бар'єри на ринок встановлені для фондових бірж (організаційно-правова форма, мінімальний розмір статутного капіталу, порядок використання прибутку, особливі процедури реєстрації, ліцензування діяльності). У результаті дослідження виявлено, що нерозвиненість біржового сегмента торгівлі в Україні, з одного боку, зумовлена наявністю системних проблем у національній економічній системі, з іншого – виступає гальмуючим чинником економічного розвитку. Заходи щодо вдосконалення державного регулювання біржової торгівлі включають упорядкування організаційно-правового статусу бірж, подолання існуючої фрагментованості торгівельних майданчиків, розроблення механізмів гарантування виконання укладених біржових угод, стимулювання бірж запроваджувати сучасні електронні системи торгівлі. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розвиток підходів до оцінювання результативності та ефективності біржової торгівлі в Україні.

Стаття написана українською мовою


Цапук О. Ю.
Процедура удосконалення маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок (c. 338 - 344)

У статті розглянуто сучасний стан енергетики та її місце в економіці України, як основи сталого розвитку і конкурентоспроможності країни з врахуванням високої енергоємності національного валового внутрішнього продукту (ВВП). Проаналізовано бар’єри, що виникають на шляху підвищення енергоефективності країни, особливу увагу приділено механізму впровадження інноваційних розробок, а також ролі інвестиційної та інноваційної складових програм енергозбереження та розвитку енергетики України. Виконано огляд сучасних наукових підходів щодо тлумачення поняття «маркетинговий механізм», розглянуто сутність механізму впровадження інноваційних розробок в контексті взаємозв’язку з маркетингом та запропоновано нове визначення маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок. Запропоновано та обґрунтовано процедуру удосконалення маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок, яка враховую ключові детермінанти зовнішнього та внутрішнього середовища, базується на використанні економіко-математичних методів, що дозволяють спрогнозувати поведінку промислового споживача, визначати заходи з удосконалення організаційно-економічного забезпечення впровадження інноваційних розробок та підвищити конкурентоспроможність підприємств енергетичного машинобудування.

Стаття написана українською мовою


Шатілова О. В.
Модель формування бізнес-портфелю підприємства в контексті забезпечення стратегічної гнучкості (c. 345 - 349)

У статті розглянуто актуальні проблеми управління підприємством в умовах нестабільного зовнішнього середовища, досліджено проблематику управління стратегічною гнучкістю підприємства. Обґрунтовано, що одним з ефективних механізмів забезпечення стратегічної гнучкості є реструктуризація бізнес-портфелю підприємства відповідно до зміни кон’юнктури цільового ринку функціонування підприємства. Мета статті полягає у розробці моделі формування бізнес-портфелю підприємства в контексті забезпечення стратегічної гнучкості. Основною методикою оптимізації бізнес-портфелю підприємства в контексті забезпечення стратегічної гнучкості є використання модифікації моделі формування інвестиційного портфелю Марковіца (Markowitz). Запропонована модель формування бізнес-портфелю підприємства дозволяє враховувати зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі та проводити реструктуризацію портфеля у разі зміни кон’юнктури цільового ринку підприємства. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є деталізація та формалізація організаційно-економічного механізму реалізації стратегічної гнучкості на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Яворська К. Ю.
Стратегічне маркетингове управління портфелем бізнесів шляхом формування в його складі бізнес-напрямів (c. 350 - 355)

У статті було зазначено, що портфель бізнесів можуть утворювати не тільки стратегічні одиниці бізнесу, але й підтримуючі їх види діяльності. Таким чином, у складі бізнес-портфеля виникає можливість сформувати бізнес-напрями, що утворюватимуть другий рівень його агрегації. Було встановлено. що наявність бізнес-напрямів надає наступні переваги підприємству: посилення стійкості до негативного впливу зовнішніх та внутрішніх ринкових факторів; формування вхідних бар’єрів для появи нових та розвитку існуючих конкурентів; збереження та захист здобутих ринкових позицій за рахунок формування стійких та довгострокових конкурентних переваг; посилення рентабельності наявних складових у портфелі бізнесів тощо. У статті була запропонована модель формування бізнес-напрямів, яка передбачає три етапи: виявлення ринкового взаємозв’язку між складовими портфеля бізнесів, формування на їх основі бізнес-напрямів та оцінювання збалансованості портфеля на основі утворених бізнес-напрямів, та остаточний вибір бізнес-напрямів, при яких показники збалансованості будуть найкращими. Було запропоновано структурну-логічну схему стратегічного маркетингового управління портфелем бізнесів на основі бізнес-напрямів. На відміну від попередніх, зміст її етапів передбачає управління портфелем бізнесів з другого рівня агрегації (з рівня агрегованих бізнес-напрямів, а не окремо взятих стратегічних одиниць бізнесу та підтримуючих видів діяльності). Запропонована схема розглядає три ситуації управління портфелем бізнесів, залежно від ступеня його збалансованості. Було наведено методику вибору ринкових стратегій розвитку бізнес-напрямів, що залежить від ступеня збалансованості портфеля та його ресурсного потенціалу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Семак Б. Б.
Менеджмент якості та екологічної безпеки текстильної сировини (c. 356 - 360)

Мета статті полягає в розкритті ролі менеджменту та маркетингу у формуванні та оцінюванні якості та екологічної безпечності вітчизняної текстильної сировини та використання отриманої інформації для потреб розвитку ринку даної сировини і виготовленої на її основі продукції. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що процес маркетингового менеджменту повинен бути побудований на основі глибокого вивчення потреб споживачів текстильної сировини та продукції на її основі і є однією із запорук успішного розвитку ринку екотекстилю в Україні. Розкрито роль та обґрунтовано необхідність запровадження екологічної стандартизації як необхідної передумови формування системи екологічного менеджменту якості та екологічної безпечності текстильної сировини для виробництва екотекстилю. Подальші дослідження повинні проводитися у сферах розробки систем контролю рівня якості та екологічної безпеки текстильної сировини для забезпечення її відповідності вітчизняним і міжнародним нормативним документам.

Стаття написана українською мовою


Буднік М. М., Пономаренко І. С.
Створення ефективного процесу відбору персоналу (c. 361 - 366)

Стаття присвячена проблемі створення ефективного процесу відбору персоналу на підприємстві. У ході проведеного аналізу було розкрито методологію процесу відбору персоналу з урахуванням різних методів і формалізовано його до структурно-логічної схеми. Важливішим аспектом побудови цього процесу є правильність обрання методів відбору персоналу, що покладено до його основи. Для забезпечення правильності вибору згаданих методів було розроблено таблицю характеристик існуючих методів відбору працівників, що дозволяє наглядно оцінити специфічні характеристики кожного методу та обрати саме той, що відповідає конкретній ситуації. У результаті дослідження було виокремлено фактори, що спричиняють вплив на ефективність процесу відбору персоналу, і згруповано їх залежно від їх дії. Створено схему ефективного процес відбору персоналу в організації, яка відбиває взаємозалежність та спрямованість дії впливових чинників. Надано рекомендації щодо правильності вибору методів задля створення ефективного процесу відбору персоналу на підприємстві. Подальші дослідження в заданому напрямку дозволять створити універсальну модель відбору персоналу, яка буде ефективна для обрання кандидатів на будь-яку посаду.

Стаття написана українською мовою


Гончаренко Т. П.
Оцінювання сезонності в системі маркетингу промислових підприємств (c. 366 - 370)

У даній науковій роботі автором обґрунтовується необхідність дослідження питання використання комплексних інтегральних підходів у системі оцінювання впливу фактора сезонності на систему маркетингового управління промисловим підприємством, оскільки формування адекватних обсягів продажів продукції на плановий період є запорукою отримання конкурентних переваг у сучасних умовах розвитку ринку. Автором досліджено існуючі методичні підходи до оцінювання впливу фактора сезонності на систему маркетингу промислового підприємства, здійснено систематизацію існуючих методів прогнозування, які включають дослідження сезонної складової, проведено узагальнення моделей Бокса – Дженкінса. Зроблено висновок про те, що проаналізовані методи дають можливість виявити сезонну складову обсягів продажів і сформувати прогноз у системі маркетингу промислових підприємств, проте вони потребують практичної перевірки та формування сучасного підходу, який би враховував реалії функціонування вітчизняних промислових підприємств.

Стаття написана українською мовою


Іванова А. І.
Маркетингові інновації в контексті взаємодії підприємств сфери виробництва та послуг на основі використання аутсорсингу (c. 371 - 377)

Мета статті полягає в розробці методичного підходу до визначення доцільності передачі на аутсорсинг ремонтного обслуговування техніки виробничого підприємства, в якому враховувалися б особливості обслуговуючого виробництва і ступінь його впливу на основні виробничі процеси. Існуючі підходи до визначення доцільності передачі функцій і бізнес-процесів підприємства на аутсорсинг було систематизовано за класифікаційною ознакою виду методу, на основі якого побудовано підхід, виділено переваги і недоліки кожного з них. Встановлено, що таке групування може використовуватися як набір альтернатив з методів обґрунтування впровадження аутсорсингу в практику господарювання. Відповідно до мети дослідження розроблено методичний підхід з визначення доцільності передачі ремонтного обслуговування техніки виробничого підприємства, що ґрунтується на порівняльному аналізі інтегральних коефіцієнтів ефективності власної ремонтної служби із ефективністю ремонтних послуг аутсорсингових компаній і враховує основні параметри функціонування і ступінь впливу обслуговуючого виробництва на основні бізнес-процеси. Розроблений методичний підхід може використовуватися як інструмент розширення ринків збуту підприємств сфери послуг шляхом оцінки потреб замовників і встановлення цільового сегмента ринку.

Стаття написана українською мовою


Денисенко І. П.
Про окремі складові підвищення якості менеджменту підприємств (c. 377 - 381)

У статті проаналізовано фактори, що впливають на ефективність системи управління підприємством. У результаті дослідження визначено складові забезпечення якості менеджменту як умови досягнення підприємством керованості та високого рівня організаційної досконалості. Сформульовано принципи забезпечення керованого збалансованого розвитку організації. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є формування саме національної моделі менеджменту, що спиралася б на вже наявні випереджаючі конкурентні переваги в гуманітарній, геоекономічній сферах і сприяла б результативній модернізації для досягнення найвищого рівня організаційної досконалості підприємств загалом.

Стаття написана українською мовою


Саричев Д. О.
Створена цінність як ключовий індикатор успішної реалізації проекту (c. 382 - 386)

Метою даної статті є розробка універсального підходу до проектного управління, що базується на максимізації створюваної цінності для ключових бенефіціарів проекту: замовника (споживача) та організації – виконавця проектних робіт. Узагальнюючи теоретичні та емпіричні здобутки проектного аналізу, було розглянуто основні підходи до визначення критеріїв успіху проекту та результати досліджень практики проектного менеджменту на предмет результативності досягнення цільових параметрів проектів. У статті представлено авторський підхід до проектного управління, зорієнтованого на максимізацію та балансування цінності для замовника та організації – виконавця проектних робіт. Запропоновано модель для визначення поточної цінності проекту на основі зваженої суми значень цільових параметрів проекту – ідентифікованих як базові складові успішного проекту. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямку є розроблення методичних рекомендацій щодо імплементації ціннісно-орієнтованої концепції до системи процесного проектного менеджменту організації.

Стаття написана українською мовою


Сластяникова А. І.
Механізм формування ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства: стратегічний та тактичний аспекти (c. 386 - 391)

У статті розглянуто вплив факторів – причин виникнення кризових явищ на ресурсний потенціал з метою дослідження керовано-організаційного розвитку підприємства. Визначено, що співвідношення керованих і некерованих процесів на підприємстві досягається тільки правильним вибором тактичної та стратегічної спрямованості, яка повинна враховувати особливості різних видів кризових ситуацій, а також процесу розгортання їх та шляхів запобігання й усунення. Узагальнено вплив факторів – причин виникнення кризових явищ на ресурсний потенціал з метою дослідження керовано-організаційного розвитку підприємства та побудови механізму. Вдосконалено механізм формування ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства на тактичному та стратегічному рівнях. Це дало змогу визначити, що здійснення управлінських дій на формування і підтримку ключових факторів впливає на формування, управління та використання ресурсного потенціалу підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Доронін А. В., Сєріков Д. О.
Спіральна динаміка свідомості. Можливості використання керівником колективу (c. 364 - 371)

Мета статті полягає в обґрунтуванні можливості подолання проблеми зменшення працездатності людини в інформаційному суспільстві за рахунок зростання психічного навантаження. За методологічну основу її вирішення обрано ідеї американського психолога К. Грейвса (Clare William Graves), який, розвиваючи теорію Маслоу (Abraham Maslow), створив системну теорію еволюційного розвитку свідомості людини. На основі систематизації висновків К. Грейвса та його послідовників сформульовано гіпотезу про доцільність використання ідей спіральної динаміки свідомості для визначення резервів посилення впливу керівника колективу на трудову поведінку підлеглих. Перевірка гіпотези показала, що крім діагностики рушійних джерел індивідуальної трудової поведінки, теорія спіральної динаміки дозволяє визначити резерви формування колективної свідомості та колективної робочої сили творчого колективу. Їх використання створює підстави посилення інтелектуалізації капіталу організації. Для забезпечення цих змін необхідно знайти механізми зміни зовнішнього середовища, яке ставить принципово нові задачі та вимагає принципово нових стратегій їх вирішення.

Стаття написана російською мовою


Отенко І. П., Преображенська О. С.
Аналіз особливостей міжнародних стандартів кадрової безпеки підприємства (c. 371 - 376)

У статті виділено складові кадрової безпеки підприємства, позначено процеси управління персоналом, що відповідають умовам безпеки життєдіяльності та праці, компетентної, соціально захищеної професійної діяльності, наявності діючої системи мотивації та стимулювання, можливостей для вирішення корпоративних конфліктів. Представлені основні стандарти, норми, законодавчі акти, що регламентують забезпечення кадрової безпеки. Проаналізовано особливості застосування стандартів стосовно: безпеки життєдіяльності та культури охорони праці на підприємстві, що включають управлінські системи та практику, поведінку персоналу на робочому місці, а також інтелектуальної складової кадрової безпеки, що передбачає володіння персоналом знаннями та компетенціями, які допомагають досягти стратегічних цілей підприємства.

Стаття написана російською мовою


Чорний Г. М., Міщенко І. А., Файчук О. М.
Альтернативний аналіз класифікацій загальних управлінських функцій (c. 376 - 380)

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню класифікації загальних управлінських функцій. Критичний аналіз наукових праць видатних фахівців із менеджменту дав змогу встановити, що в основу класифікації функцій суб’єкта управління має бути покладена об’єктивна циклічна зміна стану інформації за трьома стадіями: поява інформації, її концентрація та перетворення інформації на програму конкретних дій. У статті запропоновано класифікаційну модель інтегрованої управлінської діяльності у соціальних і змішаних системах, яка включає в себе диференціацію функцій управління на три порядки. Забезпечення інформацією, прийняття рішення та реалізація рішення у цій моделі є функціями другого порядку (базові), тоді як облік, аналіз, цілевстановлення, планування, організація, керівництво і контроль виступають відповідно функціями третього порядку (похідними). З метою верифікації авторського судження щодо опрацьованої класифікації управлінських функцій у статті розглянуто конкретний приклад із практики менеджменту.

Стаття написана українською мовою


Дерев'янко О. Г.
Система репутаційного менеджменту підприємства (c. 381 - 386)

У статті запропоновано систему репутаційного менеджменту підприємства, спрямовану на збільшення економічних вигід від формування та підтримки високої репутації внаслідок максимізації обсягу отримуваних грошових потоків підприємства, а також тривалості та стабільності їх надходження. Доведено, що управління репутацією, яке дозволить досягти економічних цілей підприємства, має бути спрямоване на ключові групи стейкхолдерів: зростання продажів продукції забезпечують споживачі, зростання внутрішньої стабільності – персонал підприємства, зростання зовнішньої стабільності – суспільство, у т. ч. в особі органів влади, зростання вартості бізнесу – інвестори, власники та партнери. Обґрунтовано складові системи репутаційного менеджменту підприємства, розвиненість якої визначають три вектори: взаємодія зі стейкхолдерами та рівень зворотного зв’язку з ними: «меседжування», «інформування», «переконання» та «залучення»; активність використовуваних інструментів репутаційного менеджменту, регулярність / інтенсивність та кількісні показники їх застосування в рамках напрямків продуктового PR, корпоративного PR та IR, внутрішнього PR, GR і PR&CSR; рівень організаційних передумов (функціональний, системний та стратегічний) системи репутаційного менеджменту.

Стаття написана англійською мовою


Зюкова А. О., Зюкова І. О.
Маркетингове дослідження використання можливостей Internet як передумови інноваційного розвитку (c. 386 - 390)

Мета статті полягає в дослідженні можливостей Інтернет для забезпечення інноваційного розвитку та підвищення економічного зростання суб’єктів ринку. Використано маркетингові інструменти дослідження можливостей Інтернет-технологій. У ході проведення контент-аналізу було розглянуто еволюцію ринку Інтернет і широкосмугового доступу (ШСД) у цілому та його сегментів, з’ясовані тенденції розвитку, визначені напрямки використання можливостей Інтернет як для ринку В2В, так і В2С. Досліджено конкурентну ситуацію на ринку доступу Інтернет в Україні. Виявлені основні «гравці» ринку та їх конкурентні стратегії. Визначені основні оператори ринку доступу в Інтернет у м. Кривий Ріг. Проведене опитування серед криворізьких операторів зв’язку та клієнтів (споживачів) телекомунікаційних послуг (обсяг вибірки становив 1000 респондентів) дало підстави визначити бачення операторами та споживачами майбутнього ринку Інтернет-технологій. Визначено новий вектор взаємовідносин суб`єктів бізнес-процесів. Обґрунтовано, що ефект від використання Інтернет-технологій полягає у прискоренні бізнес-процесів, подоланні транзакційних бар`єрів, посиленні конкурентних позицій.

Стаття написана українською мовою


Коюда В. О., Мазко Т. І.
Результати діагностики як основа розвитку системи маркетингу машинобудівного підприємства (c. 391 - 396)

У статті розглянуто актуалізацію діагностики системи маркетингу (СМ) машинобудівного підприємства як найважливішої підсистеми підприємства та пріоритетність використання результатів цієї діагностики для вдосконалення розвитку СМ та суб’єкта господарювання в цілому. Визначені основні елементи результатів оцінки СМ машинобудівного підприємства для побудови моделі її розвитку як складової підприємства в ринковому конкурентному середовищі. Охарактеризовано складові аналізу результатів: оцінка СМ підприємства за обраними об’єктами оцінки (продукт, ціна, збут, просування, організаційна структура системи маркетингу); узагальнена оцінка СМ; виявлення впливу латентних факторів на маркетингову діяльність; моделювання стабільного функціонування і розвитку СМ машинобудівного підприємства. Якість цих результатів значною мірою залежить від інформаційного забезпечення СМ машинобудівного підприємства і є базою для обґрунтування комплексу заходів щодо підвищення ефективності функціонування системи у складі підприємства при активізації маркетингової діяльності.

Стаття написана українською мовою


Шатохін А. Л., Ігнашкіна Т. Б.
Сутність та складові елементи механізму управління економічною безпекою підприємства (c. 396 - 402)

У статті проведений аналіз існуючих поглядів щодо визначення поняття «механізм». Досліджуючи дане питання, усі види визначень, які наводилися в літературі дослідниками, були систематизовані за змістом, виявлено загальні та відмінні риси, переваги та недоліки. До першого блоку ввійшли визначення господарського механізму, до другого – визначення економічного механізму, до третього – визначення механізму управління. На основі проведеного дослідження було виділено головні риси поняття «механізм» в економічній теорії: системність, організаційність, самостійність, інтегрованість, комплексність. Виділено відмінності, які простежуються між механізмами антикризового управління та управління економічною безпекою. На основі проведеного аналізу було запропоновано структуру системи управління економічною безпекою та механізму управління економічною безпекою підприємства, досліджені їх елементи. Сформульовано власне визначення поняття механізму управління економічною безпекою підприємства.

Стаття написана українською мовою


Ярим-Агаев О. М., Дебела Г. О.
Формування маркетингової роботи з організації та підтримки корпоративного сайту компаній, що працюють на споживацькому ринку (c. 402 - 406)

У статті розглянуті основні питання організації інтернет-маркетингу на малих і середніх підприємствах України, обґрунтовано необхідність створення та маркетингової підтримки сайту, а також наведено рекомендації з розробки, впровадження та супроводу корпоративних сайтів для маркетологів і менеджерів з реклами. Розглянуто такі напрямки роботи з сайтом, як аналіз сайтів конкурентів, створення корпоративного сайту, інформаційне наповнення сайту, індексація сайту і робота з його просування в пошукових системах, розміщення посилань на сайт на інформаційних порталах, створення сторінок у соціальних мережах, робота на форумах, інформаційні поштові розсилки, робота з аналітикою сайту і забезпечення зворотного зв'язку з користувачами сайту. Наведені рекомендації дозволять підвищити імідж сайту, залучити нових клієнтів, організувати ефективну співпрацю з фахівцями зі створення та просування сайту і досягти максимального ефекту від даного джерела реклами і продажу.

Стаття написана російською мовою


Голоднюк О. С.
Формування інноваційної складової маркетингових технологій підприємств – виробників мінеральних вод (c. 407 - 412)

У статті розглянуто основні маркетингові технології побудови конкурентних переваг підприємствами – виробниками мінеральних вод України. Розглянуто окремі інновації концептуального (екомаркетинг) і прикладного (брендинг, бенчмаркінг і конкурентна розвідка) характеру, зважаючи на їхню значущість для учасників цього ринку. Запропоновано напрями нарощування інноваційної складової актуальних маркетингових технологій з метою імплементації їх результатів в управління конкурентними перевагами підприємств. Зроблено висновок про необхідність: зменшення очевидних і зростання кількості латентних конкурентних переваг, заснованих на інтелектуальних технологіях, а також розроблення і реалізацію концептуальної моделі провайдингу маркетингових інновацій у системі управління конкурентними перевагами підприємств; формування системи моніторингу маркетингових інновацій з метою створення додаткових умов і засобів побудови конкурентних переваг підприємств – виробників мінеральних вод.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Князєва Н. О., Лозовська Г. М.
Маркетинговий інструментарій впровадження соціально значущих інноваційних послуг (на прикладі послуг національного цифрового телебачення) (c. 424 - 431)

Метою статті є розробка маркетингового інструментарію впровадження соціально значущих інноваційних послуг на прикладі послуг національного цифрового телебачення (НЦТБ). Визначається роль телевізійних послуг у суспільстві як соціально значущих. Авторами проведено аналіз існуючих рішень у сфері розробки маркетингового інструментарію. На основі аналізу методів дослідження ринку послуг обґрунтований вибір найбільш доцільного, що дозволяє швидко та інформативно дізнатися про ситуацію на ринку телевізійних послуг. На основі анкетних досліджень розроблено маркетинговий інструментарій впровадження послуг національного цифрового телебачення для різних категорій користувачів. Він дозволяє розробити конкретні маркетингові рішення для кожної категорії користувачів НЦТБ, визначити джерела фінансової підтримки соціально незахищених верств населення на покупку декодерів, а також окреслити основні напрямки інформаційної кампанії для впровадження та поширення інтерактивного телебачення як найбільш перспективного напрямку на ринку телевізійних послуг.

Стаття написана українською мовою


Князєва О. А., Новицька С. С.
Впровадження контролінгу в діяльність великих підприємств задля підвищення їх конкурентоспроможності (c. 432 - 436)

Мета статті полягає у визначенні шляхів оптимізації організаційної структури великого підприємства шляхом впровадження відділу контролінгу задля підвищення його конкурентоспроможності на ринку (на прикладі державного підприємства поштового зв’язку). У статті розглянуто сучасний стан розвитку конкуренції на ринку послуг поштового зв’язку. Обґрунтовано доцільність та наведено передумови, мотиви та цілі впровадження відділу контролінгу в діяльність великого державного підприємства поштового зв’язку. Виділено принципи функціонування системи контролінгу та фактори, що впливають на впровадження контролінгу. Перспективою подальших досліджень є визначення оптимальних обсягів інформаційних потоків для ефективного функціонування служби контролінгу.

Стаття написана українською мовою


Гугул О. Я., Зінчук Д. М.
Нейромаркетинг як інструмент дослідження поведінки споживачів у системі маркетингових інновацій підприємства (c. 437 - 440)

З’ясовано сутність маркетингових інновацій підприємства. Визначено, що маркетингові інновації повинні формуватися на двох рівнях – концептуальному та інструментальному. На концептуальному рівні, поряд з існуючими, доцільно впроваджувати концепцію інноваційного розвитку маркетингу, що забезпечить здійснення інновацій на рівні інструментів маркетингу. Визначено основну мету, предмет і напрями використання нейромаркетингу. Обґрунтовано доцільність використання результатів дослідження поведінки споживачів за допомогою інструментів нейромаркетингу. Здійснено аналіз розвитку технологій нейромаркетингу зарубіжними компаніями та використання їх у практиці діяльності вітчизняних компаній.

Стаття написана українською мовою


Коваль Т. О., Яхкінд В. П.
Дослідження маркетингу партнерських відносин як інструменту стратегічного управління підприємством (c. 441 - 448)

У статті проаналізовано сучасний стан змін у сфері функціонування підприємств, які визначили необхідність розвивати власне цей напрям економічної науки, якими є: стрімкий розвиток сфери послуг – за останні двадцять років в економіці (особливо високорозвинених країн) відбувається різке зниження ролі виробництва і значне збільшення ролі послуг; зміни у сфері управління якістю – перехід підприємств на комплексне управління якістю породжує необхідність залучення у ці програми і постачальників, і клієнтів, що потребує встановлення довготривалих відносин зі всіма суб’єктами інфраструктури маркетингу; зростання складності взаємовідносин – у результаті технологічних інновацій модифікується саме поняття компанії; її межі розмиваються; значно зростають кількість і складність взаємовідносин із зовнішніми партнерами; розвиток інформаційних технологій – більшість сучасних інформаційних систем з’явилися у результаті міжфірмової взаємодії. Актуальність активного розвитку відносин між бізнес-партнерами підкреслюється науковцями в багатьох працях, і перш за все через можливість досягнення конкурентних переваг підприємства, що ґрунтується не лише на власних можливостях, але й на можливостях бізнес-партнерів, які разом формують ланцюг чи мережу, у яких функціонує це підприємство. Потреба у виході за межі підприємства та формуванні довготривалих відносин з іншими підприємствами виникає через необхідність підвищення ефективності функціонування, укладення стосунків партнерства дає можливість використовувати вміння, навики та ресурси інших підприємств. Такі зміни в сучасній економіці сприяють впровадженню у практику та розвиток теорії маркетингу відносин.

Стаття написана українською мовою


Шабельник Т. В.
Механізми бізнес-процесів маркетингоорієнтованого управління на фармацевтичному ринку (c. 449 - 453)

У статті проведено аналіз механізмів бізнес-процесів маркетингоорієнтованого управління на фармацевтичному ринку, визначено їх особливості. Проаналізовано такі механізми бізнес-процесів маркетингоорієнтованого управління на фармацевтичному ринку: маркетингові дослідження фармацевтичного ринку, формування та управління фармацевтичними послугами, управління ціноутворенням фармацевтичних товарів, стратегічне маркетингоорієнтоване управління динамічним асортиментом фармацевтичних товарів, управління динамічними запасами фармацевтичних товарів, управління транспортуванням фармацевтичних товарів, системи підтримки прийняття рішень бізнес-процесів маркетингоорієнтованого управління. До особливостей перелічених механізмів бізнес-процесів належать такі: механізми маркетингоорієнтованих бізнес-процесів фармацевтичного ринку функціонують як послідовно, так і одночасно; виходи одного можуть бути входами для іншого; механізми маркетингоорієнтованих бізнес-процесів фармацевтичного ринку не можуть функціонувати один без одного, ефективність кожного залежить від ефективності реалізації інших бізнес-процесів. У роботі також виділено актуальні завдання маркетингоорієнтованого управління фармацевтичним ринком, що потребують розробки спеціальних методів і моделей для їх подальшого вирішення.

Стаття написана українською мовою


Моргун Г. В.
Стратегічний контролінг як підсистема стратегічного управління (c. 453 - 459)

У статті узагальнено теоретичні підходи до визначення поняття «контролінг», які відображають еволюцію теорії контролінга й доповнюють один одного, роблячи акценти на різні аспекти цільової спрямованості контролінга в системі управління. Проведено порівняльний аналіз ознак основних напрямів контролінгу – стратегічного та оперативного, які достатньо тісно взаємодіють один з одним у процесі реалізації функцій управління. Систематизовано визначальні характеристики механізму та концепції стратегічного контролінгу, що складаються з цілей, задач, принципів, функцій, стратегій, методів, інструментів, технології та практики його реалізації. Обґрунтовано актуальність впровадження стратегічного контролінгу в системі стратегічного управління. Запропоновано визначення «стратегічного контролінгу» як координаційно-контролюючої й аналітично-інформаційної підсистеми стратегічного управління. Такий підхід дозволяє виділити сутнісну характеристику стратегічного контролінгу, уточнити механізм забезпечення та реалізації його функцій.

Стаття написана українською мовою


Кобець С. П.
Стратегічне управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств на засадах інноваційного розвитку (c. 460 - 464)

Мета статті полягає в розробці моделі, визначенні сутності та змісту етапів стратегічного управління конкурентною стійкістю машинобудівного підприємства. У результаті дослідження автором було запропоновано модель стратегічного управління конкурентною стійкістю машинобудівного підприємства, що передбачає виконання таких етапів: 1 етап. Стратегічний аналіз конкурентної стійкості підприємства; 2 етап. Коректування місії та цілей підприємства і визначення довгострокових цілей формування конкурентної стійкості підприємства; 3 етап. Розробка стратегії забезпечення конкурентної стійкості підприємства на засадах інноваційного розвитку; 4 етап. Розробка стратегічного плану формування конкурентної стійкості підприємства на засадах інноваційного розвитку; 5 етап. Реалізація стратегії забезпечення конкурентної стійкості підприємства та стратегічний контроль. У статті розкрито зміст кожного етапу стратегічного управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств. Здійснення процесу стратегічного управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств на засадах інноваційного розвитку згідно з представленою моделлю дозволить забезпечити комплексність у вирішенні проблеми формування конкурентної стійкості підприємства, підвищить рівень обґрунтованості та логічності стратегічних рішень, що приймаються.

Стаття написана українською мовою


Сиротинська Н. М.
Інновації та їх маркетингова підтримка (c. 465 - 469)

У статті розглянуто питання маркетингової підтримки інновацій машинобудівних підприємств. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було обґрунтовано основні особливості маркетингу інновацій; розглянуто конкурентні маркетингові стратегії підприємства залежно від обсягів ринку збуту продукції, досліджено етапи процесу сприйняття інновації різними групами споживачів; сформовано критерії, які визначають попит на інновацію. У результаті дослідження було запропоновано визначення поняття «маркетинг інновацій» та визначено завдання маркетингу інновацій на різних стадіях впровадження інновації для вітчизняних машинобудівних підприємств. Перспективою подальших досліджень в цьому напрямку є стратегічне планування маркетингу інновацій на машинобудівних підприємствах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Гриньова В. М., Явдак М. Ю.
Оцінка рівня функціональної повноти виконання управлінських завдань у системі планування операційної діяльності (c. 380 - 384)

Стаття присвячена вивченню проблем управління в системі планування операційної діяльності. Визначено обставини, у зв’язку з якими система планування операційної діяльності на підприємствах галузі має враховувати широке коло вимог та обмежень, пов’язаних із розмаїттям процесів функціонування операційної системи. Запропоновано методичний підхід щодо оцінки рівня функціональної повноти виконання управлінських завдань у системі планування операційної діяльності, який, на відміну від існуючих, базується на структуризації функціональних робіт і завдань, які виконуються окремими складовими системи планування операційної діяльності підприємства, що дозволяє підвищити обґрунтованість розподілу управлінських робіт за підрозділами та виконавцями, відповідальними за їх здійснення. Розрахунок інтегрального показника дозволив встановити існуючі проблеми у сфері організаційного забезпечення планування операційної діяльності. Визначено заходи удосконалення організаційного забезпечення управління витратами на підприємствах машинобудування.

Стаття написана українською мовою


Васюткіна Н. В.
Вплив зовнішнього середовища на складові системи управління розвитком підприємств авіаційної галузі (c. 384 - 389)

Метою статті є дослідження основних стримуючих факторів розвитку авіапідприємств, визначення складових впливу зовнішнього середовища на розвиток авіапідприємств, обґрунтування напрямків впливу середовища зовнішнього оточення підприємства на елементи системи управління його розвитком. У статті проаналізовано основні чинники, які стримують розвиток авіапідприємств, за трьома рівнями: інституційним, інфраструктурним, господарським. Визначено найбільш нагальні питання, що потребують вирішення на різних рівнях. Обґрунтовано вплив зовнішнього середовища на елементи системи управління підприємства у чотирьох ключових напрямках: інституціонально-імперативному; ресурсному, ринково-конкурентному та технологічно-інформаційному. Доведено, що для забезпечення сталого розвитку великого значення набувають постійний моніторинг і контроль технологічно-інформаційного та ринково-конкурентного впливів зовнішнього середовища, оскільки ці чинники приводять до прийняття рішень стосовно коригувань цілей та місії підприємств.

Стаття написана українською мовою


Жарська І. О.
Маркетингове забезпечення функціонування навчально-тренінгового підприємства (c. 390 - 395)

Метою статті є вдосконалення та подальший розвиток методичних основ формування навчального підприємства. У статті узагальнено досвід Одеського національного економічного університету з формування навчально-тренінгового підприємства на програмній платформі 1С «Бухгалтерія 8.2». Визначено мету створення маркетингового блоку навчального підприємства та сценарій його проведення. Розроблено алгоритм формування інформаційної бази навчального підприємства, який складається з трьох основних етапів. Запропоновано систему інструментів комунікативної політики, які має використовувати створене навчальне підприємство для збільшення своїх обсягів продажів, і розраховано витрати на комунікативні заходи на І квартал року. Запропоновано перелік робіт, які мають виконати студенти під час проходження практики у відділі маркетингу навчального підприємства. Показано напрямки комунікаційних зв’язків відділу маркетингу з іншими підрозділами розробленого підприємства. Обґрунтовано, що в результаті проходження практики на навчальному підприємстві студенти отримають можливість виконати завдання, наближені до реальних завдань фахівців на підприємстві, і сформувати навички роботи з реальними формами документів. Перспективою подальших дослідженнях у даному напрямі є розробка системи вхідної та вихідної звітності окремо за кожної посадою та системи критеріїв оцінки ефективності роботи студентів на навчальному підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Ситник Н. І.
Фактори передачі таситних знань у системах управління знаннями (c. 396 - 402)

Стаття присвячена аналізу специфічних факторів передачі таситних знань у системах управління знаннями. Показано, що бар’єри передачі таситних знань пов’язані як з процесом надання знань їх носієм, так і з процесом «схоплення» і сприйняття знань їх потенційним отримувачем. У роботі диференційовано шість бар’єрів передачі таситних знань, а саме: неусвідомленість наявності чи цінності таситних знань носієм і (чи) отримувачем; низька мотивація носія знань до їх екстерналізації; низька мотивація отримувача знань до їх сприйняття; комунікативний бар’єр; об’єктивна складність кодифікації таситних знань їх носієм, складність сприйняття знань їх отримувачем. Змістовні відмінності вказаних бар’єрів необхідно брати до уваги при виборі конкретних заходів та інструментів передачі таситних знань в організаційному середовищі. Запропоновано практичні рекомендації, спрямовані на подолання вказаних бар’єрів. Впровадження цих рекомендацій буде сприяти підвищенню ефективності передачі таситних знань і функціонування систем управління знаннями в цілому.

Стаття написана російською мовою


Шабельник Т. В.
Моделі та методи управління асортиментом і просуванням фармацевтичних товарів (c. 402 - 406)

В роботі проведено аналіз існуючих моделей та методів управління асортиментом і просуванням фармацевтичних товарів, за результатами якого виділено їх переваги і недоліки для вирішенні конкретних завдань управління. Фармацевтичні підприємства мають проблему визначення оптимальних методів та моделей управління асортиментом і просуванням фармацевтичних товарів в конкретній ринковій ситуації, як наслідок постійного розширення та динамічних змін ринкового асортименту фармацевтичних товарів. Кожний конкретний метод використовується для розв’язання тільки конкретного локального завдання. І на сьогодні не існує універсального механізму, який би поєднував процеси прийняття управлінських рішень від етапу формування асортименту фармацевтичних товарів до етапу надання фармацевтичної послуги з метою оптимізації структури асортименту фармацевтичних товарів та зниження торговельних витрат. Отже, на даний час існує об’єктивна необхідність у розробці нових методів і моделей з оптимального управління асортиментом і просуванням фармацевтичних товарів.

Стаття написана українською мовою


Шевченко О. Л.
Бренд у площині інтеграції потреб, мотивів і емоцій (c. 407 - 412)

Стаття присвячується вивченню питань створення та розвитку брендів у напрямку взаємообумовленого впливу таких маркетингових категорій, як потреби, мотиви та емоції. Автором підкреслюється і доводиться домінуюча роль вказаних категорій у побудові належної структури бренда, зважаючи на присутність у ньому як матеріальних, так і ментальних складових. Визначено та обґрунтовано зміст бренда як сукупності раціональних, емоційних і поведінкових відносин, що формуються між брендом і споживачем. Описано та проаналізовано сутність основних і другорядних потреб споживачів, що визначають особливості споживчого вибору і сприйняття. Вивчено класифікацію споживчих мотивів на основі їх специфічності та неоднозначності прояву в реальному житті. Досліджено роль і значення емоцій у побудові фундаментальних блоків бренда та їх зв’язок із споживчими потребами і мотивами. Запропоновано структуру бренда на базі інтеграції усіх зазначених складових і сформульовано відповідні висновки.

Стаття написана українською мовою


Гілета Ю. І.
Актуальні проблеми імпортозаміщення і практична цінність кластерного аналізу в покращенні маркетингової діяльності вітчизняних фармацевтичних підприємств (c. 413 - 418)

Мета статті полягає у визначенні актуальних проблем імпортозаміщення та практичної цінності кластерного аналізу в покращенні маркетингової діяльності вітчизняних фармацевтичних підприємств. Проаналізовано показники діяльності фармацевтичних підприємств України у 2011 р., проведено кластерний аналіз їхньої діяльності; представлено дендрограму кластерного аналізу діяльності фармацевтичних підприємств. У роботі подано змістовну характеристику фармацевтичного ринку України. Доведено необхідність вирішення проблеми імпортозаміщення шляхом розширення економічного простору функціонування ділової співпраці учасників фармацевтичного ринку. Одним із ефективних інструментів у маркетинговому аналізі виступає кластерний аналіз, результати якого апробовані для 19 фармацевтичних компаній. Сформовані кластери доцільно розглядати в контексті підвищення ефективності виробництва кожного підприємства через координацію спільних науково-дослідних робіт і передінвестиційних маркетингових досліджень.

Стаття написана українською мовою


Товма О. А.
Оцінка ділової репутації торговельного підприємства як об’єкта управління (c. 418 - 422)

Метою статті є обґрунтування необхідності оцінювання ділової репутації торговельних підприємств для подальшого управління ними та виявлення основних тенденцій розвитку торговельних мереж України в даному напрямку. Досліджено кількісні та якісні методи, за допомогою яких здійснюється розрахунок гудвілу. На цій основі виявлено групи економічної оцінки ділової репутації: методи, які ґрунтуються на оцінці доходу, що обумовлений наявністю бренда, ринкові та порівняльні. У статті запропоновано дослідження ділової репутації підприємства через розрахунок гудвілу методом надлишкових прибутків (доходний підхід), а також визначення його переваг і обмежень у використанні. Здійснено розрахунок гудвілу торговельних мережевих підприємств України та аналіз його динаміки за 2009 – 2012 рр. Виявлено причини незацікавленості підприємців у підвищенні ділової репутації через розрахунок та аналіз гудвілу.

Стаття написана українською мовою


Грищенко Д. Г.
Аналітичний метод оцінки стану кадрового маркетингу на підприємстві (c. 423 - 427)

У статті розглядається можливість застосування елементів маркетингу в кадровій політиці підприємства. Запропоновано авторську методику оцінки існуючого стану кадрового маркетингу на підприємстві, яка ґрунтується на трьох ключових аспектах: об’єктивність, простота та комплексність підходу. Об’єктивність полягає у статистичній природі даних, що усуває потребу в додаткових анкетах, які часто містять суб’єктивну позицію. Простота проявляється у невеликій кількості факторів, що аналізуються: плинність персоналу, компетентність кадрів, розвиток працівників, вікова структура персоналу, перевищення зростання продуктивності праці над зростанням середньої заробітної плати. Визначені фактори дають можливість оцінити загальний стан кадрової політики на підприємстві, що забезпечує комплексність підходу. Визначено алгоритм оцінювання, який являється універсальним для підприємств різних галузей промисловості. Представлено результати апробації запропонованої автором методики на підприємствах харчової промисловості України, які засвідчують, що власне розмір підприємства та галузь діяльності не мають суттєвого впливу на стан кадрового маркетингу. Отримані результати дозволили виявити найбільш проблемні місця в управлінні людськими ресурсами на досліджуваних підприємствах. Загалом аналіз кадрового маркетингу показав, що становище кадрової сфери на українських підприємствах відповідає середньому та нижче середнього рівням. Це має стимулювати розвиток якісно нового рівня в управлінні людськими ресурсами – кадрового маркетингу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Устенко А. О.
Цільова підсистема системи управління (c. 360 - 364)

Розглянуто цільову підсистему системи управління підприємством, що містить місію та систему цілей, потрібних для підтримки місії. Цілі підприємства можна досліджувати на трьох рівнях: локальному (цілі окремого структурного підрозділу соціально-економічної системи), системному (корпоративному) – цілі на рівні соціально-економічної системи і загальносистемному (у зовнішньому конкурентному середовищі; основна ідея – адаптація до нього соціально-економічної системи). Запропоновано факторно-параметричний підхід до представлення цільової підсистеми, основна ідея якого така: цілісна система як сукупність компонентів, взаємодія яких породжує нові (інтегративні, системні) якості, не притаманні її утворенню, досить умовно може бути описана як певна сукупність «факторів», тобто причин, рушійних сил її існування, життєдіяльності, кожен з яких характеризується певною системою «параметрів», тобто піддається вимірюванню постійних рис і властивостей «фактора» (маються на увазі загальноприйняті терміни, що характеризують по суті компоненти, їх властивості та риси, що вживаються при описі власне факторів та їх параметрів у конкретному виробничому процесі. Проілюстровано на прикладі конкретного підприємства, яким чином можна здійснити аналіз цільової підсистеми системи управління.

Стаття написана українською мовою


Тригуб О. В.
Організаційні аспекти ризик-менеджменту при наданні лізингових послуг (c. 365 - 372)

У статті обґрунтовано необхідність підвищення ефективності управління ризиками на ринку лізингових послуг України в сучасних умовах. З’ясовано сутність та уточнено складові системи управління ризиками при наданні лізингових послуг. Визначено основні етапи запровадження системи ризик-менеджменту в лізинговій діяльності. З метою систематизації ризиків, на які можуть наражатися учасники лізингової угоди, автором представлено власну класифікацію даних ризиків і проведено ідентифікацію ризиків на кожному етапі надання лізингової послуги. Підкреслена необхідність розробки й прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у співпраці з представниками вітчизняного лізингового бізнесу галузевих стандартів ризик-менеджменту для лізингових компаній. З метою підвищення фінансової стійкості та надійності вітчизняних лізингодавців акцентовано увагу на необхідності поширення на вітчизняному ринку лізингу міжнародних стандартів з управління ризиками при наданні лізингових послуг. Запропоновано розпочати роботу зі створення довідкової бази по лізингових угодах, формуванню масиву інформації для розрахунку показників ймовірності дефолту лізингоодержувача, орієнтовної величини втрат у разі його банкрутства та оптимальної величини капіталу лізингової компанії з огляду на рівень ризиковості здійснюваних операцій.

Стаття написана українською мовою


Кузьмін О. Є., Жежуха В. Й., Городиська Н. А.
Установлення структури інжинірингових платежів під час реалізації інжинірингових проектів (c. 373 - 377)

Метою статті є розроблення методу встановлення структури інжинірингових платежів під час реалізації інжинірингового проекту, що базується на дієвому математичному апараті та дасть змогу обирати оптимальне співвідношення первісного та періодичних інжинірингових платежів залежно від готовності інжинірингової компанії ризикувати щодо одержання очікуваного економічного ефекту інжинірингового проекту. Охарактеризовано відмінність між ціноутворенням на інжиніринговий продукт в Україні та економічно розвинутих державах. Розглянуто процес прийняття управлінських рішень щодо ціноутворення в інжиніринговій діяльності з позиції невизначеності, визначеності й ризику. Встановлено, що інжинірингові компанії під час реалізації інжинірингових проектів приймають управлінські рішення щодо структури інжинірингових платежів в умовах ризику. Розглянуто можливість використання різноманітних концепцій прийняття управлінських рішень в умовах ризику. За результатами дослідження обґрунтовано доцільність використання під час прийняття управлінських рішень щодо установлення структури інжинірингових платежів в умовах ризику теорії ігор. Охарактеризовано відповідний понятійно-термінологічний апарат цієї теорії з його проекцією на операційну діяльність інжинірингової компанії. Як наслідок, завдання установлення структури інжинірингових платежів під час реалізації інжинірингового проекту представлено як гру інжинірингової компанії й середовища замовника інжинірингових послуг, яке безпосередньо впливає на результати реалізації інжинірингового проекту. Наведено етапи застосування теорії ігор для установлення структури інжинірингових платежів під час реалізації інжинірингового проекту, а також запропоновано відповідний метод і розглянуто можливість його практичного застосування. Перспектива подальших розвідок за проблемою повинні полягає в розгляді можливості використання альтернативних теорій ігор концепцій прийняття управлінських рішень в умовах ризику під час установлення структури інжинірингових платежів.

Стаття написана українською мовою


Глущенко А. М.
Концепція управління змінами на металургійному підприємстві (c. 378 - 385)

Кожне підприємство здійснює свою діяльність в умовах постійних змін зовнішнього середовища, які повинні враховуватися в системі управління підприємством. Мета цієї статті полягає в розробці концепції управління змінами на металургійних підприємствах на базі класичних принципів менеджменту. На основі систематизації існуючих точок зору в статті було уточнено визначення категорії «управління змінами». Проаналізовано зв'язок між управлінням змінами та загальними підходами до управління, виділено функції, суб’єкти та об’єкти управління змінами, обґрунтовано мету та очікувані результати управління. У статті наведено аналітичні інструменти, що дозволяють відслідковувати зміни та оцінювати їх результати. Проведено розподіл принципів управління змінами на загальні, що використовуються в будь-якому управлінському процесі, та прикладні, що відображають специфіку управління змінами. Розглянуто методи управління змінами, запропоновано їх класифікацію. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є розробка концепцій управління змінами для підприємств інших галузей залежно від їх проблем та цілей розвитку.

Стаття написана російською мовою


Корчагіна Г. А.
Вибір показників для оцінки професійної культури управлінського персоналу підприємства (c. 385 - 389)

Мета статті полягає у виявленні показників, за допомогою яких можна оцінити професійну культуру управлінського персоналу на підприємстві. Дана оцінка дозволить виявити стратегічні напрямки з формування професійної культури управлінського персоналу, тим самим підвищити рівень управління підприємством і зміцнити культуру підприємства. У результаті дослідження за допомогою експертного методу було виявлено показники для оцінки професійної культури управлінського персоналу підприємства. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є визначення загального показника для редукції наявної інформації та виявлення певного рівня професійної культури управлінського персоналу. Дослідження в даній сфері дозволять управлінському персоналу визначити рівень його професійної культури, шляхи її розвитку для підвищення інвестиційної привабливості підприємства, налагодження бізнес-зв'язків і більш успішної діяльності підприємства.

Стаття написана російською мовою


Степанова Е. Р.
Стимулювання персоналу підприємства в умовах економічної та політичної кризи (c. 390 - 393)

Мета статті полягає в дослідженні особливостей стимулювання персоналу організації в умовах економічної та політичної кризи. Аналізуючи основні аспекти стимулювання персоналу, було виділено напрями, у рамках яких керівництву доцільно проводити стимуляційну політику. Було запропоновано впровадити на підприємствах антикризову програму, яка дасть змогу збалансувати витрати на матеріальне стимулювання персоналу із прибутками підприємства. Окрім цього, головною її метою є структурування дій керівництва та персоналу в умовах економічної та політичної нестабільності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення найбільш оптимальних форм матеріального та морального стимулювання, використання яких дасть змогу зменшити плинність кадрів та збільшити рівень лояльності персоналу.

Стаття написана українською мовою


Сомов Д. О.
Стратегічне управління підприємством: західноєвропейський та український підходи (c. 394 - 398)

У статті розглянуто основні етапи формування теорії стратегічного управління. Досліджено сучасні тенденції розвитку систем стратегічного управління підприємством. З’ясовано чинники, що впливають на формування систем стратегічного управління західноєвропейських та українських підприємств. Показано взаємозв’язок організаційних здібностей зі стійкими конкурентними перевагами. Визначено основні напрями розвитку систем стратегічного управління на українських підприємствах.

Стаття написана російською мовою


Орлов П. А.
Деякі аспекти розвитку маркетингу та проблеми його соціальної відповідальності (c. 399 - 404)

У статті розглянуто основні напрямки розвитку маркетингу на основі використання досягнень інформаційних технологій, мережі Інтернет, мобільної телефонії, а також проблеми його соціальної відповідальності. Представлена концепція соціальної відповідальності суб'єктів господарювання з акцентом на неприпустимість ухилення від сплати податків, а також на необхідність практикувати соціально відповідальний маркетинг. Наведено приклади соціальної безвідповідальності маркетингу в промислово розвинених країнах і в Україні, у тому числі з використанням мережі Інтернет, мобільної телефонії та інтернет-магазинів. Доводиться, що концепція соціально відповідального маркетингу в широких масштабах може бути реалізована тільки за умови належного державного регулювання економіки, а не на основі тільки зростання свідомості власників підприємств і соціальних ініціативах. Обґрунтовано висновок, що в країнах, економічні системи яких не в змозі забезпечити належний рівень державного регулювання економіки та її соціальної спрямованості, населення приречене на експлуатацію соціально безвідповідальними суб'єктами господарювання, моральну і фізичну деградацію і навіть вимирання.

Стаття написана російською мовою


Жарська І. О., Зіньковська Д. В.
Особливості дослідження поведінки споживачів освітніх послуг в Інтернет-середовищі (c. 404 - 412)

Метою статті є вдосконалення методичних основ дослідження поведінки споживачів освітніх послуг в Інтернет-середовищі. У статті розглядаються і систематизуються підходи різних авторів щодо сутності поняття «освітня послуга», а також пропонується його узагальнене визначення. Проведено систематизацію підходів до класифікації потреб споживачів і запропоновано класифікацію потреб споживачів освітніх послуг, яка включає дві категорії – основні та допоміжні потреби. Запропоновано план дослідження поведінки споживачів освітніх послуг в Інтернет-середовищі, який включає два етапи, а також показано найбільш ефективні інструменти для проведення цього дослідження. Обґрунтована необхідність застосування не тільки традиційних інструментів реклами для просування вищого навчального закладу, а й Public relations. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є розробка універсального плану дослідження поведінки споживачів освітніх послуг в Інтернет-середовищі з урахуванням всіх особливостей даного напрямку і використання його для підвищення ефективності маркетингової діяльності вищого навчального закладу.

Стаття написана українською мовою


Царьова Т. О.
Оцінювання конкурентоспроможності технології: п’ятирівнева модель технології як товару (c. 413 - 418)

Метою статті є розробка моделі товару «технологія» для забезпечення ефективного управління технологією як товаром в умовах ринкової економіки. Також розроблено матрицю оцінювання конкурентоспроможності технології на основі зазначеної моделі. Для досягнення мети в ході дослідження використовувались такі методологічні підходи та методи, як: системно-структурний підхід, що дозволив визначити склад і сутнісні зв’язки п’яти рівнів моделі технології як товару (ідея, логічний спосіб реалізації, фізичний, організаційний та правовий способи реалізації технології); методи узагальнення, порівняння та аналогії, що дозволили проаналізувати існуючі моделі товару в маркетингу та використати досвід аналізу товару для такого об’єкта, як технологія, а також аналізу та синтезу, що уможливило розробку матриці оцінювання конкурентоспроможності технології. Результатом роботи стала структурована п’ятирівнева модель із обґрунтуванням і зазначенням змісту кожного рівня. Дана модель розкриває особливості аналізу саме технології в контексті її використання потенційним споживачем, враховуючи всі її компоненти та особливості передавання і впровадження у виробництво. Особливості використання та впровадження включають всі складові та ситуації: від виникнення ідеї товару, як відповіді на базову потребу споживача, до правового супроводу процесу передавання такого синтетичного об’єкта, як технологія, що може складатись із об’єктів інтелектуальної власності різного змісту (промисловий зразок, патент, марка тощо). Розробка уможливлює проведення більш точного та якісного оцінювання ринкової привабливості та конкурентоспроможності технології як товару, що є актуальним з огляду на стрімкий розвиток технологічного ринку.

Стаття написана українською мовою


Тітова К. В.
Проблематика вдосконалення стратегічного управління товарним портфелем на підприємствах ринку заморожених напівфабрикатів України (c. 419 - 425)

У статті проаналізовано ефективність використання процесного підходу при визначенні принципів роботи відділів підприємств галузі заморожених напівфабрикатів. У результаті дослідження виявлено проблеми, характерні для вітчизняних підприємств галузі заморожених напівфабрикатів, запропоновано відповідні заходи, а саме: проведено модифікацію організаційної структури з точки зору вимог сучасного маркетингового менеджменту. Запропонована трансформація організаційної структури дозволить підвищити ефективність бізнес-процесів контролю якості сировини та готової продукції, а також планування щомісячних і щорічних продажів підприємства. Складено інструменти реалізації зазначених бізнес-процесів: алгоритм бізнес-процесу контролю якості готової продукції, визначено напрями автоматизації процесу контролю якості.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Козик В. В., Масюк В. М.
Виявлення ризиків і загроз машинобудівного підприємства, що перебуває у стані кризи (c. 315 - 324)

Питання кризового стану та антикризового управління є актуальними для багатьох суб’єктів господарювання. На вітчизняних підприємствах, зокрема машинобудівних, відсутній необхідний досвід застосування інструментів антикризового управління, насамперед попереджувальних, що призводить до неефективної діяльності, порушення їхньої фінансово-економічної стабільності, реалізації ризиків і загроз, які спричиняють або поглиблюють кризу. У статті охарактеризовано негативні чинники, які впливають на підприємство, що перебуває в умовах кризи. Ідентифіковано ризики і загрози поточної діяльності підприємства та процесу антикризового управління. Виділено етапи антикризового управління підприємством та розглянуто ризики і загрози на кожному з них, визначено джерела їхнього виникнення. Ідентифіковано можливі ризики і загрози залежно від фази кризи та різних стратегій антикризового управління підприємством.

Стаття написана українською мовою


Король С. Я.
Управлінська звітність: сутність і алгоритм формування (c. 325 - 331)

Метою статті є уточнення сутності поняття «управлінська звітність», визначення місця та ролі управлінської звітності в обліково-інформаційній системі підприємства і обґрунтування алгоритму її формування. Проаналізовано, систематизовано та узагальнено змістовний, формальний і методичний підходи до базової економічної категорії «звітність» і поняття «управлінська звітність». На основі порівняння управлінської з іншими видами звітності встановлені її сутнісні характеристики та запропоновано власне визначення даного поняття. Доведено, що управлінська звітність є засобом формалізації вимог внутрішніх користувачів до управлінського обліку. Встановлено, що основою створення управлінської звітності має бути інтегрована обліково-аналітична база даних. Запропоновано алгоритм формування управлінської звітності як основу створення обліково-інформаційної бази управління підприємством. Визначено, що подальший розвиток теорії та практики формування управлінської звітності слід спрямувати на автоматизацію обліково-звітної роботи на підприємстві та створення єдиного інформаційного простору як основи забезпечення внутрішніх користувачів своєчасною, достовірною і релевантною інформацією.

Стаття написана українською мовою


Бойко Т. Л.
Ризики в управлінні інтелектуальним потенціалом (c. 332 - 337)

Основною метою статті є аналіз ризиків у процесі управління інтелектуальним потенціалом, зокрема з’ясування передумов їхнього виникнення, а також дослідження можливих шляхів щодо запобігання їхнього вияву та негативного впливу на результати діяльності підприємств. У результаті аналізу, систематизації й узагальнення наукових поглядів сформульовано ключові фактори походження ризиків у контексті управління інтелектуальним потенціалом. У межах даної проблематики обґрунтовано можливу класифікацію ризиків, яка має практичну цінність у процесі менеджменту,– за етапами відтворення інтелектуального потенціалу, впливом на результат у часі та структурними елементами інтелектуальних ресурсів. Ідентифіковано та описано ключові ризики, асоційовані з кожним структурним елементом інтелектуального потенціалу. Запропоновано низку заходів, виконання яких сприятиме зниженню рівня впливу ризиків в управлінні інтелектуальним потенціалом на процес діяльності суб'єктів господарювання. Деталізація та вдосконалення таких методів є основою подальших досліджень у даному напрямку.

Стаття написана українською мовою


Лобазов С. М.
Аналіз стану кадрової безпеки промислових підприємств (c. 337 - 343)

Метою статті є теоретичне обґрунтування та виявлення основних загроз кадровій безпеці, проведення аналізу системи кадрової безпеки на підприємстві. У статті для створення надійної системи кадрової безпеки підприємства об’єктивно оцінено вплив навколишнього середовища на господарську діяльність промислового підприємства, проведено SWOT-аналіз підприємства, на матриці SWОT-аналізу відображено співставлення зв’язків отриманих характеристик, проведено аналіз соціально-мотиваційної складової кадрової безпеки, досліджено професійні складові кадрової безпеки, для узагальнення проведеного аналізу складено профіль кадрової безпеки підприємства, на основі кластерного аналізу визначено п’ять факторів, які спричиняють найбільший вплив на рівень кадрового ризику підприємства, розраховано інтегральний показник кадрового ризику, представлено оцінку передумов настання кадрового ризику, наведено інтерпретацію шкали рівня кадрового ризику.

Стаття написана українською мовою


Погребняк А. Ю.
Порівняльний аналіз методик оцінки ймовірності банкрутства в системі антикризового управління на підприємстві (c. 344 - 352)

У статті проаналізовано місце методики оцінки ймовірності банкрутства підприємства у процесі реалізації заходів антикризового управління. Визначено, що реалізація процесу антикризового управління включає в себе низку етапів, які логічно продовжують один одного. Найчастіше це діагностика банкрутства та аналіз середовища, в якому функціонує підприємство (SWOT-аналіз, PEST-аналіз SPACE-аналіз і т. п.). Зважаючи на конкретизацію діагностики, автор відзначає, що варто деталізовано зупинити увагу на дискримінантному аналізі. Автором систематизовано інформацію щодо вітчизняних і західних методик оцінки ймовірності банкрутства та на цій основі визначено специфіку застосування на промислових підприємствах національного господарства. Враховуючи зростаючий характер кризових явищ на промислових підприємствах, було обґрунтовано необхідність перевірити якість проаналізованих методик діагностики кризових явищ на промислових підприємствах України. Визначено, що до системоутворюючих галузей національної економіки можна віднести машинобудування. У галузі за даними аналітики працює ряд потужних підприємств, що формують засади конкурентоспроможності не лише галузі, а і національного господарства на міжнародних ринках. Для наочного представлення практичного значення проаналізованих вище підходів з них було обрано ПАТ «Мотор Січ». Дослідження показало, що розглянуті західні моделі можна використовувати як паралельні, корелюючи отримані результати з показниками, розрахованими за вітчизняними моделями. Крім того, у сучасних умовах необхідно зважати не лише на кількісний, але й на якісний аналіз, ураховувати різні аспекти (наприклад, поведінковий, мотиваційний і т. п.).

Стаття написана українською мовою


Польова В. В.
Підвищення ефективності діяльності підприємств за рахунок оптимізації кадрового складу (c. 353 - 358)

Працівники як вирішальний чинник, що забезпечує ефективність функціонування підприємств, потребують створення сприятливих умов для своєї діяльності та розвитку, у т. ч. через оптимізацію – приведення внутрішнього складу управлінських і виконавчих команд до найкращого стану. Досягнення цієї мети можливе за умови об’єднання конкретного колективу, команди навколо єдиної системи цінностей та уявлень, бажано такої, що складає основу корпоративної культури підприємства. Перш ніж це здійснити, необхідно проаналізувати ступінь ціннісно-мотиваційної єдності всередині команди. У статті визначено поняття «ціннісно-мотиваційна єдність», на основі якого, з урахуванням принципу соціокультурної ідентичності, розроблено авторську методику оцінки ефективності командної взаємодії працівників у процесі трудової діяльності на підприємстві, запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності командної взаємодії. Апробація даної методики засвідчила її практичну цінність для підприємств залізничного транспорту та підтвердила, що її застосування сприятиме: формуванню високоефективних управлінських команд; ефективному комплектуванню невеликих робочих груп (ланок, бригад); здійсненню правильного вибору під час прийому на вакантні місця нових співробітників та у розстановці кадрів; формуванню нової структури кадрового складу під час злиття, поглинання чи реструктуризації підприємств; створенню результативної робочої атмосфери під час формування тимчасових проектних команд.

Стаття написана українською мовою


Олексів І. Б., Лісович Т. Ю.
Формування методу оцінювання ефективності впровадження організаційних змін у систему управління підприємством (c. 359 - 364)

Мета статті полягає у створенні методу оцінки результатів впровадження організаційних змін на підприємстві за допомогою регресійного аналізу основних взаємозалежних показників діяльності підприємства. На основі аналізу основних взаємозалежних показників проведено порівняльну характеристику отриманих коефіцієнтів регресійного аналізу. У статті вперше використано методологію регресійного аналізу для отримання та порівняння регресійних коефіцієнтів аналізованих взаємозалежних даних. Враховано періодичність взаємозалежних даних діяльності підприємства до застосування організаційних змін і після них. Це дало змогу оцінити ефективність впровадження організаційних змін на підприємстві. Результати використання даного методу оцінювання показали певні недоліки та переваги впровадження організаційних змін на підприємстві. Створено подальші умови для більш глибокого дослідження та аналізу результатів впровадження організаційних змін на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Шиманська Л. М.
Побудова системи механізмів реалізації завдань стратегічного розвитку підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (c. 365 - 369)

У статті акцентовано увагу на проблему ефективного стратегічного управління підприємством. Запропоновано систему механізмів реалізації стратегії розвитку підприємства в системі зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) з виявленням джерел конкурентних переваг і поліпшення позицій підприємства на ринках збуту внаслідок їх раціонального використання. У системі механізмів реалізації стратегії виділено економічний, організаційний та мотиваційні механізми. Взаємодія охарактеризованих у статті механізмів має відбуватись з дотриманням принципів адаптивності, гнучкості, з обов’язковим елементом раціональності, що є передумовою своєчасного та ефективного реагування на зміни зовнішнього середовища. Автором показано, що зміни характеристик будь-якого елемента функціональної структури або їх сукупності мають відповідним чином враховуватися в роботі механізмів стратегічного розвитку, оскільки будь-які зміни є джерелом нових можливостей і ризиків. Тому розглянута система механізмів реалізації стратегій підприємства дасть змогу виявити джерела конкурентних переваг і поліпшить позицію підприємства на ринку внаслідок раціонального використання таких джерел.

Стаття написана українською мовою


Збаржевецька Л. Д.
Моделювання мотиваційної поведінки суб’єктів регламентованої і творчої праці (c. 369 - 373)

Метою дослідження є визначення закономірностей формування певної мотиваційної поведінки працівників з урахуванням регламентованої та творчої компонент трудової діяльності. Визначено закономірності формування певної мотиваційної поведінки працівників з урахуванням регламентованої та творчої компонент трудової діяльності. Акцентовано увагу на специфіці активізації творчої праці, оскільки творчість не може однаковою мірою бути притаманна усім людям, проте зумовлює прояв інноваційної активності. Зазначено, що потрібно не тільки залучати кваліфікованих працівників із творчими здібностями, розвиненим інтелектуальним потенціалом, а й постійно турбуватися про інвестування в розвиток їх людського капіталу, підвищення кваліфікації, про оновлення знань та пошук прийнятних методів матеріальної та моральної підтримки творчості. У результаті моделювання, виконаного стосовно визначення переваг творчої праці відносно регламентованої, виявлено особливості, які мають бути враховані системою регулювання інноваційної активності працівників підприємств.

Стаття написана українською мовою


Бойко М. М.
Система ціннісних орієнтирів, норм і правил соціально-трудових відносин як основа соціального капіталу сфери послуг (c. 374 - 378)

Метою статті є узагальнення теоретичних аспектів формування цінностей в організації; вивчення та встановлення взаємозв’язку глибинних загальнолюдських цінностей з професійними та іншими організаційними цінностями; дослідження практичних інструментів формування цінностей для підприємств сфери послуг. Автором запропоновано загальну модель формування «етичного ядра» соціального капіталу – цінностей організації, які повинні відображати: релігійні, культурні, етичні та традиційні етнічні цінності, традиції соціальної та професійної взаємодії, тощо. Визначено, що цінності покликані відігравати роль контексту ділової культури організації та гармонізувати інтереси кожного співробітника зокрема та організації в цілому. Представлено конкретизацію організаційних та особистих цінностей за основними групами (професійні, ієрархічні, соціальної взаємодії, етичні, крос-культурні, специфічні). Проведена селекція цінностей організації як головного інструменту формування соціального капіталу базується на визнанні особливого призначення, яке покликані виконати цінності, трансформуючи місію організації в реальні дії персоналу.

Стаття написана українською мовою


Варцаба В. І., Огородник В. О., Дюлай Є. В.
Футуристичний маркетинг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності банку (c. 379 - 383)

Стаття присвячена розгляду футуристичного маркетингу як інструменту забезпечення конкурентоспроможності банку. Авторами розглядаються питання сутності та історії виникнення маркетингу. У роботі уточнено категоріальне наповнення дефініції «банківський маркетинг». Увагу зосереджено на футуристичному маркетингу як нестандартному інструменті боротьби за лояльність споживчої аудиторії. У результаті дослідження було виділено та охарактеризовано нові форми використання банківського маркетингу, а саме: використання Інтернет; застосування комп'ютерних ігор / кіно (product placement – розміщення торгової марки в кіно або в комп'ютерних іграх у рекламних цілях); сенсорний брендинг (сенсбрендінг – комплексний вплив на споживача через всі органи чуття); love marks – підхід (щирі відносини між банком і клієнтом). Авторами зроблено спробу довести, що ефективним інструментом забезпечення конкурентоспроможності банку є футуристичний маркетинг.

Стаття написана українською мовою


Яковенко Т. І., Педченко Н. С.
Система маркетингової інформації як умова забезпечення ефективної маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі (c. 384 - 388)

Метою статті є дослідження системи маркетингової інформації як умови забезпечення ефективності маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі. У статті розглянуто поняття системи, проаналізовано вже існуючі підсистеми маркетингової інформаційної системи, наведено їх визначення та джерела. У результаті дослідження було виявлено, що система маркетингової інформації підприємств рекламної галузі складається з добре налагоджених взаємопов'язаних елементів: маркетингове середовище; фахівці з маркетингу; підсистеми маркетингової інформації, кожна з яких відповідає за окремі питання. Зокрема, підсистема внутрішньої звітності підприємства відповідає за набір методів аналізу маркетингових даних, що складаються зі статистичного банку та банку математичних моделей; підсистема аналізу маркетингової інформації (аналітична система, система підтримки маркетингових рішень) – за проектування, збирання, обробку та аналіз даних, які потребують спеціального дослідження конкретної маркетингової ситуації для ухвалення конкретних управлінських рішень щодо продуктово-ринкової стратегії підприємства рекламної галузі; підсистема маркетингових досліджень – за комплекс джерел, методичних прийомів і процедур, які застосовують для отримання щоденної інформації про різні події, що відбуваються на ринку; підсистема збору зовнішньої поточної маркетингової інформації – за сукупність даних, які виникають у формі бухгалтерської та статистичної звітності, оперативної й поточної виробничої та науково-технічної інформації.

Стаття написана українською мовою


Мокіна С. М.
Моделі формування бренда роботодавця (c. 389 - 398)

Мета статті полягає в дослідженні існуючих підходів до формування моделей бренда роботодавця. Проаналізовано та узагальнено моделі формування бренда роботодавця зарубіжними вченими. Здійснений аналіз дозволяє сформувати чітке уявлення щодо побудови процесу при наявності різних вихідних цілей та доступних ресурсів. Питання моделей бренда роботодавця є новим для вітчизняної наукової думки, тому аналіз, запропонований у статті, є актуальним і корисним. Загалом, у статті досліджено дев’ять моделей бренда роботодавця, у результаті чого виявлено, що за складовими вони відрізняються, але одна складова зустрічається у всіх підходах – ціннісна пропозиція співробітнику (або цінності бренда роботодавця). Кожна з моделей має право на існування, жодна не є достатньо повною та досконалою. Відповідно до цього подальший розвиток даної теми пропонується проводити в напрямку розробки комплексної моделі бренда роботодавця.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Лазарева М. Г.
Нові інструменти портфельного аналізу: матриця привабливості (c. 306 - 313)

Метою статті є розробка такого інструменту матричного аналізу, який би узагальнював базові характеристики внутрішнього і зовнішнього середовища для формування збалансованого портфелю бізнесів. У статті проаналізовано сучасні методи матричного аналізу, які застосовуються у світовій практиці. Обґрунтовано актуальність створення інструменту, за допомогою якого можна аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище портфелю бізнесів, що допомагає будувати користувачеві такого інструменту такі стратегії, що включають розумне поєднання дохідності та ризику. Визначено умови збалансованості бізнес-портфелю, які ґрунтуються на золотий пропорції. Розроблено матрицю привабливості для оцінки бізнес-портфелю холдингу. По горизонтальній осі відкладається агрегований показник – корпоративна привабливість, який включає в себе три елементи, що характеризують привабливість бізнесу для власників: ступень ризику, темп зростання бізнесу і середньорічну величину грошового потоку. По вертикальній осі відкладається комплексний показник – галузева привабливість, який включає такі показники: темп зростання ринку, частка ринку і число конкурентів у галузі. Величина обох показників визначається методом експертних оцінок. Діаметр кола визначає вартість конкретного бізнесу в портфелі. Запропоновано варіанти стратегій для бізнесів, які потрапляють в конкретний квадрант. Інструмент уявляється досить перспективним у використанні поряд з існуючими матрицями.

Стаття написана російською мовою


Мамонов К. А., Пруненко Д. О., Грицьков Є. В.
Визначення інтелектуального капіталу будівельних підприємств: підходи та особливості застосування (c. 313 - 316)

Розглянуто питання щодо необхідності формування та використання інтелектуального капіталу як в економіці держави, так і на підприємствах будівельної галузі, зокрема. Визначено суттєву роль і значення інтелектуального капіталу на будівельних підприємствах. Охарактеризовані та виявлені особливості застосування інтелектуального капіталу на підприємствах будівельної галузі, враховуючи сучасні умови господарювання України. Систематизовано теоретико-методичні підходи до визначення інтелектуального капіталу суб’єктів господарської діяльності, охарактеризовано структурні елементи та обґрунтовано поняття «інтелектуальний капітал будівельних підприємств».

Стаття написана українською мовою


Печенюк А. В.
Оцінка мотиваційної спрямованості науково-педагогічних працівників до професійного розвитку (c. 317 - 322)

На основі соціологічного опитування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Західного регіону України були виявлені мотиви до професійного розвитку. Встановлено, що для тих науково-педагогічних працівників, які мають неістотні наукові результати, головними мотивами виступають матеріальні. У той час, як для працівників, які здійснюють активний професійний розвиток і мають суттєві наукові досягнення, структура мотивів змінюється від матеріальних до творчих. Доведено, що в сучасному суспільстві науково-педагогічний працівник має займати активну позицію щодо власного професійного розвитку при виборі основних форм і джерел фінансування. Оскільки сьогодні обмежуючим фактором до здійснення безперервного професійного розвитку виступають не можливості (тобто обсяги фінансування, які можуть бути суттєво збільшені за рахунок альтернативних джерел), а потенціал науково-педагогічного працівника та його бажання до здійснення професійного розвитку.

Стаття написана українською мовою


Марченко К. С.
Господарське рішення в контексті перспектив сталого розвитку добувних підприємств (c. 322 - 326)

Метою статті є визначення ролі рішення в процесі управління діяльністю добувних підприємств та особливостей їх прийняття, а також обґрунтування необхідності екологізації господарських рішень на підприємствах добувної промисловості Житомирщини. У результаті проведеного дослідження було визначено місце та роль господарського рішення в процесі здійснення управлінської діяльності добувних підприємств Житомирської області. Обґрунтовано необхідність екологізації діяльності останнього. Було запропоновано загальний алгоритм екологізації рішень у контексті управлінської діяльності суб’єкта господарювання. Перспективою подальших досліджень є визначення адекватних методів прийняття та адаптації господарських рішень щодо специфіки функціонування підприємств залежно від сфери діяльності, враховуючи особливості системи стратегічного управління конкретного підприємства й рівень навантаження діяльності останнього на навколишнє природне середовище.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Доровський О. В.
Сегменти світового фармацевтичного ринку: тенденції і протиріччя розвитку (c. 34 - 40)

Розглянуто основні сегменти світового фармацевтичного ринку та їх класифікація залежно від темпів зростання. Показано головні чинники, що зумовлюють зростання світового фармацевтичного ринку. Відмічено подібності та відмінності тенденцій, у руслі яких функціонують різні регіональні фармринки. Позначено основні проблеми і протиріччя, що ведуть до структурної перебудові світового фармацевтичного ринку та світової фармацевтичної галузі. Показано найбільш ймовірні напрямки розвитку світового фармринку і галузі в руслі коригування стратегій фармацевтичних компаній.

Стаття написана російською мовою


Отенко І. П., Даневич О. С.
Ключові елементи стратегічного потенціалу підприємства (c. 302 - 307)

У статті проведено аналіз сутності та змісту поняття «стратегічний потенціал підприємства», а також визначено його особливості. У наукових роботах вітчизняних і закордонних учених з теорії стратегічного управління найчастіше виділяють такі елементи стратегічного потенціалу: ресурси, функції та процеси підприємства, персонал, компетенції. Зустрічається також система управління, імідж, корпоративна культура. Така декомпозиція пов’язана з пошуком джерел конкурентних переваг і довгострокової ефективності підприємств. Так, якщо раніше успіх підприємства на ринку визначався наявністю необхідних матеріальних ресурсів, то економічні реалії сьогодення визначають знання як найцінніший ресурс, а управлінську компетентність – як обов’язкову умову стратегічного розвитку. Особливе місце в дослідженні стратегічного потенціалу підприємства присвячено поняттю гнучкості. Воно надає динамічного характеру стратегічному потенціалу підприємства, відображає його здатність до змін у відповідь на зміни зовнішнього середовища. Обґрунтовано такі елементи стратегічного потенціалу, як: управлінська компетентність, гнучкість організаційної структури, стратегічна позиція підприємства та його здатність до забезпечення виробничо-технологічної ефективності.

Стаття написана українською мовою


Круглова О. А., Козуб В. О.
Системний підхід до організації моніторингу на підприємстві (c. 307 - 311)

Метою статті є подання результатів дослідження сутності та особливостей формування моніторингу на підприємств із дотриманням системного підходу. Виділено проблеми, пов’язані з визначенням сутності моніторингу та його елементного складу. Моніторинг подано як систематичне спостереження, що реалізується в межах загальної системи управління визначеним об’єктом, і передбачає вимірювання та порівняння фактичних його характеристик з базовими (плановими, нормативними) з метою розробки та реалізації заходів щодо розвитку об’єкта управління як у поточному періоді, так і в довгостроковій перспективі. Визначено основні характеристики моніторингу, його місце в системі управління, способи та період реалізації. Вивчено окремі аспекти елементного складу моніторингу як системи. Система моніторингу подана як сукупність взаємопов’язаних елементів підсистем інформаційного, технічного, організаційного, методичного забезпечення. Надана послідовність організації моніторингу на підприємстві. Особливості формування системи моніторингу на підприємстві розглянуто з огляду циклічності даного процесу.

Стаття написана українською мовою


Савченко Т. В.
Основні етапи оцінки ефективності управління конкурентоспроможністю промислових підприємств (c. 312 - 316)

У статті запропоновано алгоритм управління конкурентоспроможністю промислового підприємства, який базується на визначенні рівня ефективності управління конкурентоспроможністю підприємства та розробці методики кількісної оцінки рівня його конкурентоспроможності. Рівень ефективності управління конкурентоспроможністю промислового підприємства визначається на підставі бальної оцінки його конкурентоспроможності. Наведено основи для формування методики оцінки ефективності управління конкурентоспроможністю промислового підприємства на підставі досягнутого рівня конкурентоспроможності, яка визначається розрахунком інтегрального коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства як суми зважених нормалізованих узагальнюючих показників з графічним відображенням отриманих результатів. Для отримання оцінки значущості групових показників у формуванні рівня конкурентоспроможності підприємства запропоновано використання методу експертних оцінок.

Стаття написана російською мовою


Павлюк В. І.
Проблеми ототожнення антиципативного та превентивного антикризового управління підприємством (c. 317 - 321)

У результаті аналізу літературних джерел виявлено ототожнення антиципативного і превентивного антикризового управління, що, на думку автора, не є коректним. Таким чином, дослідницьким завданням представленої статті є порівняння змісту антиципативного і превентивного антикризового управління для визначення предметної царини кожного з них, їх відмінностей та взаємозв’язку. За результатами дослідження представлено порівняльну характеристику антиципативного і превентивного антикризового управління. Обґрунтовано їх спільні та відмінні ознаки. З метою розмежування зазначених видів управління запропоновано уточнені визначення антиципативного і превентивного антикризового управління. Визначено їх взаємозв’язок та місце у системі менеджменту. Перспективами подальших розробок у даному напрямку є дослідження превентивного антикризового управління з позицій окремих наукових підходів, побудова на цій основі системи превентивного антикризового управління та розкриття особливостей його здійснення.

Стаття написана українською мовою


Кіпа Д. В.
Визначення впливу зовнішнього середовища на формування конкурентної стратегії підприємства (c. 322 - 329)

Метою статті є визначення міри впливу кожної з груп факторів зовнішнього середовища на системний базис формування конкурентної стратегії. На основі узагальнення існуючих моделей зовнішнього середовища було запропоновано власну модель, яка складається з двох рівнів. Перший рівень представлений факторами непрямого впливу, другий – факторами безпосередньої взаємодії з підприємством. До факторів непрямого впливу було віднесено: економічні, політичні, правові, науково-технічні, технологічні, міжнародні, демографічні, соціокультурні. До факторів прямого пливу: постачальники, споживачі, товари-замінники, існуючі та нові конкуренти, комплементори. У кожній групі факторів прямого та непрямого впливу було визначено сукупність складових, які було безпосередньо включено до когнітивної моделі у формі факторів-індикаторів. Цільовими факторами було обрано складові системного базису формування конкурентної стратегії: конкурентоспроможність підприємства, ключову компетенцію та конкурентну перевагу. Шляхом реалізації сценарного моделювання на прикладі підприємства ПАТ «Завод «Пiвденкабель» було визначено міру впливу кожної групи факторів на формування конкурентної стратегії.

Стаття написана українською мовою


Тимченко С. О.
Системний базис як складова системи розвитку персоналу в організації (c. 329 - 334)

Метою статті є дослідження архітектоніки системи розвитку персоналу, зокрема особливостей функціонування її системного базису. У статті запропоновано розглядати архітектоніку системи розвитку персоналу у вигляді трирівневої конструкції: системного базису (організаційного забезпечення), тіла системи (функціональних підсистем) і системної надбудови (саморозвитку). Обґрунтовано склад системного базису, до якого віднесено структурну, ресурсну та процесну складові, системний адаптер та організаційні відносини; детально розглянуто кожну з них і визначено їх роль у процесі функціонування системи розвитку персоналу організації. Поряд з цим запропоновано розглядати системний адаптер як елемент антикризового механізму, який дозволить зменшити негативний вплив зовнішнього середовища системи. Також у статті визначено характер взаємодії системного базису з іншими складовими системи розвитку персоналу.

Стаття написана українською мовою


Денисюк О. В.
Теоретичні засади формування та розвитку стратегічних компетенцій підприємства (c. 334 - 340)

У статті узагальнено визначення компетенцій, що стосуються професійної діяльності суб’єктів – носіїв компетенцій, описано структуру компетенції залежно від базової ознаки її визначення. Виділено різноманіття поведінки менеджерів, що засновується на індивідуальних моделях компетенцій, які у сукупності створюють управлінську компетенцію, безпосередньо пов’язану з управлінням знаннями, а саме – знаннями щодо прийняття та реалізації стратегічних рішень. Доведено, що джерелом створення стратегічних компетенцій та активом, що відображає певні напрями їх формування та розвитку, є знання підприємства. На основі аналізу теорії менеджменту щодо управління знаннями узагальнено основні процеси формування компетенцій підприємства та умови для їх формування.

Стаття написана українською мовою


Цуканова В. Я., Петренко Ю. В.
Групування методів мотивації персоналу (c. 341 - 346)

Метою статті є теоретичне обґрунтування класифікаційних ознак і вдосконалення класифікації методів мотивації праці на основі використання системного підходу, із виділенням структурних складових процесу мотивації. Залежно від суб’єкта мотивування виділено методи самомотивації та методи стороннього мотивування. Залежно від об’єкта – методи мотивування, спрямовані на окремого працівника, на групу і на колектив організації в цілому. Виходячи з того, що суб’єктивна сторона характеризується відношенням суб’єкта мотивування до її результату, виділено такі класифікаційні ознаки: вид результату, тип поведінки і спрямованість впливу на результат. По виду результату мотивування виділено методи, орієнтовані на формування трудової поведінки, на отримання певного кількісного або якісного результату та на вартість бізнесу. За типом поведінки: методи, що забезпечують загальну зацікавленість у роботі працівника в цій організації; методи, що забезпечують виконавську дисципліну і продуктивну нормативну зацікавленість, а також активність працівника; методи, спрямовані на раціоналізацію праці. По спрямованості впливу на результат мотивування – методи позитивного і негативного мотивування. Об’єктивну сторону процесу мотивування формують методи і способи здійснення дії. У зв’язку з цим можна виділити такі класифікаційні ознаки методів мотивування: за способом впливу на об’єкт мотивування, за місцем виникнення, за функціональним призначенням і економічним змістом. За способом впливу на об’єкт мотивування пропонується виділити прямі та непрямі методи. За місцем виникнення – внутрішні і зовнішні методи мотивування. За функціональним призначенням – економічні, організаційні, соціальні та морально-психологічні. За економічним змістом – методи фінансового і нефінансового мотивування.

Стаття написана українською мовою


Тирінов А. В.
Формування зв’язків координації механізмів підвищення ефективності на базі коучингу (c. 346 - 352)

Аналіз останніх досліджень показав, що, незважаючи на велику кількість наукових напрацювань, необхідно вдосконалити механізми підвищення ефективності в процесі діяльності підприємства та сформувати зв’язки їх координації. Метою статті є узгодження дій учасників колективної діяльності з координації механізмів підвищення ефективності на основі коучингу. У результаті досліджень було розроблено функціональну матрицю діяльності машинобудівного підприємства, що показує взаємозв’язок функціональних завдань та учасників спільної реалізації функцій. Сформовано зв’язки координації механізмів підвищення ефективності на базі коучингу як технології розвитку підприємства через навчання співробітників у процесі виконання своїх обов’язків. Запропоновано послідовність проведення коучингу та когнітивну карту формування й відбору альтернатив підвищення ефективності діяльності машинобудівного підприємства. Напрямком подальших досліджень є вибір і оцінка прогнозних результатів ефективності діяльності на машинобудівному підприємстві на базі когнітивної карти.

Стаття написана українською мовою


Мокіна С. М.
Концептуальна модель побудови бренда роботодавця (c. 353 - 357)

Сильний бренд роботодавця є інструментом формування довгострокових конкурентних переваг організації на ринку праці. Мета статті полягає в розробці концептуальної моделі бренда роботодавця та її складових. У статті запропоновано авторську модель побудови бренда роботодавця. Дана модель має три платформи: індивідуальність, позиціонування, сила. Першим кроком при побудові бренда роботодавця є визначення індивідуальності бренда. На основі індивідуальності розробляється стратегія та інструменти позиціонування бренда роботодавця. Результатом позиціонування є формування сильного бренда роботодавця, яке виражене в залученні та утриманні кваліфікованих співробітників. Питання побудови бренда роботодавця є новим для вітчизняної наукової думки, тому модель, запропонована в статті, є актуальною та корисною. Напрямком для подальшого розвитку даної теми є розробка системи оцінювання ефективності побудови бренда роботодавця.

Стаття написана українською мовою


Шванський В. С.
Аналіз факторів систем оцінки показників ефективності ланцюгів поставок (c. 358 - 362)

Метою статті є дослідження та систематизація основних підходів до оцінки систем ефективності ланцюгів поставок. У статті проаналізовано сучасний стан теорії оцінки ефективності, проведено аналіз найбільш поширених критеріїв оцінки ефективності ланцюгів поставок. Проаналізовано недоліки таких систем оцінки та обґрунтовано актуальність створення інтегральних систем, які б охоплювали фінансові, якісні, часові та інші фактори ефективності та водночас були практично придатні, виключали б дублювання даних. Проведено аналіз такого якісного фактора ефективності, як гнучкість, визначено її джерела. Представлено теорії, що визначають часову складову продуктивності та ефективності ланцюгів поставок та їх складових елементів, проаналізовано їх переваги та недоліки. Проведена систематизація дозволяє адаптувати запропоновані показники та їх системи до окремих ринків чи сфер, формуючи найбільш придатні та точні системи оцінки.

Стаття написана українською мовою


Меленчук Ю. Т., Бриндзя З. Ф.
Маркетинговий аналіз пивного ринку на первинних даних (c. 363 - 368)

Мета статті – за допомогою проведеного анкетування дослідити, яка торгова марка пива користується попитом серед споживачів, які саме критерії відіграють важливу роль для вибору виробника. Предметом дослідження є пивний ринок України, а саме: пивоварні Західної України. Обсяг вибірки склав 400 чоловік. З них на питання: «Чи вживаєте Ви пиво?» 325 респондентів дали позитивну відповідь, отже, подальший аналіз проводився по кількості 325 опитуваних. У результаті дослідження ми переконалися, що пивоварні, в яких добре розвинена маркетингова діяльність, займають лідируючі позиції серед споживачів. Відтак, у пивоварній промисловості маркетинг відіграє велике значення для якості товару, асортиментної політики, характеру збутової мережі, процесу просування, зростання обсягів ринку, цінової політики та ін. Перспективою подальших досліджень є ефективне планування маркетингової діяльності на пивоварних підприємствах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Лебединська О. С.
Оцінка стану і проблем розвитку аудиту персоналу на промислових підприємствах Харківської області (c. 368 - 371)

Метою даної роботи є обґрунтування необхідності розвитку аудиту персоналу на промислових підприємствах у кризових умовах. У статті оцінюються стан і проблеми розвитку аудиту персоналу на промислових підприємствах Харківської області. Досліджено тенденції щодо чисельності найманих працівників як в економіці Харківського регіону в цілому, так і по окремих галузях промисловості, вікового розподілу основного складу працівників підприємств і частки працюючих пенсіонерів. Виявлено певні проблеми з використанням фонду робочого часу та збільшенням його втрат, що обумовлює необхідність застосування заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці кожного працівника та обсягу випуску продукції підприємства. Перспективою подальшого дослідження на рівні аналізу є вивчення особливостей використання аудиту персоналу при здійсненні господарської діяльності сучасними підприємствами. У прикладному аспекті ще недостатньо вивченими залишаються конкретні механізми і технології аудиту персоналу.

Стаття написана українською мовою


Кроніковський Д. О.
Структура взаємодії контролінгу та менеджменту (c. 372 - 375)

До сучасного розуміння поняття «контролінг» еволюціонувало концептуально. Нині контролінг асоціюється із системою управління підприємством. Метою статті є аналіз підґрунтя еволюційного розвитку контролінгу. Важливо також встановити відмінності між сучасним контролінгом та менеджментом і з’ясувати їх структурну та інформаційну взаємодію. Проведено порівняльний аналіз контролінгу та менеджменту в розрізі: ціль; підсистеми функції, що забезпечують досягнення мети; виконавці та ресурси; об'єкти; структура системи керування. Встановлена загальна структура контролінгу, методологічна структура роботи контролінгу, синхронна взаємодія інформаційних потоків контролінгу та менеджменту підприємства. Встановлено, що контролінг є своєрідним механізмом саморегулювання на підприємстві, який забезпечує зворотний зв'язок у контурі керування. Він не замінює управління, а лише переводить його на якісно новий рівень. Тому варто розглядати контролінг як інтегруючу й координуючу систему. Служба контролінгу не визначає, що планувати, а радить, як і коли варто планувати.

Стаття написана українською мовою


Буднік М. М., Сорокіна О. Л.
Механізм удосконалення організаційної структури управління підприємством (c. 376 - 380)

Метою статті є висвітлення сутнісного поняття механізму вдосконалення організаційної структури управління (ОСУ) підприємством і побудова його наочної моделі. Удосконалення ОСУ є безперервним процесом, що диктується як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Механізм удосконалення ОСУ підприємства ґрунтується на основних принципах і критеріях ефективності та включає сучасні методи, інструменти, важелі побудови організаційної структури на основі послідовності здійснення етапів організаційної діагностики, розробки нової організаційної структури, здійснення організаційних перетворень, формування оптимальної структури та оцінки ефективності обраної моделі управління підприємством і організаційних змін. Використання розробленого механізму сприяє реорганізації та обранню ефективної моделі ОСУ підприємства.

Стаття написана українською мовою


Горленко В. Г.
Розвиток трудового потенціалу працівника (c. 381 - 385)

Мета статті полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні необхідності доповнення трудового потенціалу працівника освітньою складовою та у визначенні сутнісних ознак сучасного освітнього потенціалу. Класифікація трудового потенціалу працівника є предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Однак на сутність освітнього потенціалу вони звертають недостатньо уваги, хоча підкреслюють наявність та важливість у структурі трудового потенціалу освітньої складової. Спроби дослідження сутності поняття «освітній потенціал» були виконані вченими лише на рівні регіону та держави, освітній потенціал працівника залишився поза увагою. У результаті дослідження було підтверджено, що сучасний освітній потенціал працівника в його житті має велике значення. Швидкозмінювані умови становлення когнітивного суспільства потребують від працівника прийняття швидких і нестандартних рішень, тобто підвищують вимоги до його сучасного освітнього потенціалу. Враховуючи це, слід визначити його сутнісні ознаки, що дозволить побудувати стратегію розвитку та управління ним. Так, характерними ознаками сучасного освітнього потенціалу працівника є гнучкість, автономність, унікальність та корисність. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є кількісно-якісний аналіз та визначення факторів і каталізаторів розвитку освітнього потенціалу працівника.

Стаття написана англійською мовою


Озарко К. С., Челомбитько В. В., Видра Н. І.
Маркетингове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств зв’язку (c. 386 - 394)

Мета статті полягає у формулюванні можливих оптимальних напрямків маркетингової складової діяльності підприємства зв’язку як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Проведено аналіз сучасних тенденцій, що мають місце на ринках товарів, робіт і послуг внаслідок поглиблення глобалізаційних процесів у світовій економіці та з урахуванням останніх досягнень теоретиків і практиків маркетингу. Показано, що врахування виробничого, фінансового, інтелектуального, соціального та кадрового потенціалів підприємства, з метою чіткого визначення його місця у світовому поділі праці, може забезпечити високий рівень конкурентоспроможності та фінансово-економічної стабільності, а пріоритет у цьому напрямку управлінської діяльності повністю належить службі маркетингу. Запропоновано підхід, що висуває на перший план менеджменту підприємства два основні напрямки управлінської діяльності, які становлять підґрунтя його фінансово-економічної стабільності та конкурентоспроможності, – маркетинговий менеджмент та менеджмент персоналу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Касич А. О.
Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств (c. 290 - 294)

Метою статті є дослідження проблем впровадження теоретичних положень та методичних принципів стратегічного менеджменту в практику вітчизняних підприємств. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці зарубіжних вчених, було розглянуто еволюцію концепції стратегічного управління та наголошено, що процес удосконалення і теоретичних положень, і практики продовжується і в даний час. У результаті дослідження було виокремлено основні етапи реалізації стратегічного управління на сучасних підприємствах і безпосередньо заходи, здійснення яких дасть можливість забезпечити системність реалізації сучасної управлінської концепції. На основі узагальнення практичного досвіду здійснення стратегічного управління окремими зарубіжними підприємствами визначено особливості цього процесу та його відмінності від практики вітчизняних підприємств. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення змісту організаційно-економічних перетворень, яких вимагає впровадження стратегічного підходу в управлінську діяльність вітчизняних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Морщенок Т. С.
Теоретичні аспекти управління бізнес-процесами в контексті реалізації стратегії розвитку підприємства (c. 295 - 302)

Метою статті є теоретичне узагальнення та розвиток наукових підходів щодо управління бізнес-процесами в рамках реалізації стратегії розвитку підприємства. Аналізуючи наукові праці багатьох вчених, у статті розглянуто основні підходи до управління підприємством та обґрунтовано доцільність застосування процесноорієнтованої моделі, яка спрямована на вибудовування довготривалих відносин із споживачами на основі комплексного виявлення та задоволення їхніх потреб, що є пріоритетним у сучасних умовах жорсткої конкуренції та динамічності ринкового середовища. Систематизовано погляди дослідників на визначення економічної сутності категорії «бізнес-процес», виявлено його основні ключові характеристики та надано авторське бачення поняття «управління бізнес-процесом». У результаті дослідження розроблено концептуальну модель управління бізнес-процесами та прийняття управлінських рішень в рамках генеральної стратегії розвитку підприємства, використання якої дозволить підприємству підвищити ефективність управління та забезпечити досягнення стратегічних цілей шляхом задоволення потреб внутрішніх і зовнішніх споживачів. Зазначено, що вдосконалення та оптимізація бізнес-процесів шляхом реінжинірингу та аутсорсингу є дієвим інструментом забезпечення підвищення ефективності управління та конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах динамічного ринкового середовища.

Стаття написана українською мовою


Саричев Д. О.
Оцінювання зрілості та збалансованості розвитку процесів управління проектами на вітчизняних підприємствах (c. 303 - 312)

Мета даної статті – на основі узагальнення теорії та практики оцінювання зрілості процесів управління проектами запропонувати та провести практичну апробацію універсального комплексу інструментів для діагностування проблемних ділянок у системі проектного менеджменту вітчизняних організацій. У результаті дослідження було визначено рівні зрілості та слабкі місця в системі процесів управління проектами для базових груп підприємств, а також проведено порівняння груп підприємств за видами економічної діяльності відповідно до критеріїв зрілості та збалансованості розвитку системи процесів проектного менеджменту. Запропонований інструментарій оцінювання на основі трирівневої моделі зрілості процесів управління проектами дає можливість, першу за все, провести внутрішню самодіагностику організації, виявити проблемні зони в системі проектного менеджменту в розрізі груп процесів як за сферами знань, так і за етапами проектного управління. Подальша оптимізація «слабких місць» (процесів або груп процесів управління проектами) створює потенціал для підвищення успішності реалізації проектів організації. Перспективами досліджень у даному напрямку є: по-перше – збільшення кількості організацій – баз проведення дослідження з метою підвищення об’єктивності висновків за видами економічної діяльності та розмірами; по-друге – проведення аналізу на предмет встановлення кореляції зрілості процесів управління проектами з розмірами підприємств і їх галузевою приналежністю; по-третє – вивчення статистики та визначення залежності успішності реалізації проектів від рівня розвитку процесів управління проектами в організаціях.

Стаття написана українською мовою


Цапенко В. Ю.
Економічна поведінка підприємств як основа для прийняття управлінських рішень (c. 313 - 317)

Метою даної статті є уточнення змісту категорії «економічна поведінка» та встановлення взаємозв’язку між її типами і комплексом управлінських рішень стратегічного та оперативного характеру. Розглянуто та проаналізовано найбільш поширені сучасні визначення поняття економічної поведінки та надано пропозиції щодо уточнення цього поняття. Відповідно до умов дослідження уточнено такі відомі категорії, як стратегічна поведінка та стратегія з урахуванням характеру впливу на них економічної поведінки підприємств. На основі доведення існуючого взаємозв’язку зазначено, що економічна поведінка є специфічною категорією, що характеризується двома аспектами. Перший аспект стосується варіативної складової економічної поведінки, тому що вона в цьому сенсі залежить від змін зовнішнього середовища. Другий аспект пов’язаний зі схильністю менеджмента компанії до більш або менш ризикованих дій. Така схильність майже не залежить від умов функціонування компанії, і тому її можна розглядати як стабільну складову категорії економічної поведінки. Саме стабільна складова і визначає характер впливу економічної поведінки на стратегію підприємства. Так, у довгостроковому періоді цей аспект служить додатковим інструментальним фактором при розробці та реалізації стратегії підприємства. У короткостроковому періоді варіативна складова економічної поведінки впливає на зміну управлінських рішень оперативного характеру. У результаті досліджень було доведено, що врахування такої категорії, як економічна поведінка та її складових аспектів у процесі прийняття управлінських рішень дозволить підвищити ефективність діяльності компанії в межах обраної стратегії її розвитку.

Стаття написана українською мовою


Матющенко С. С.
Інтелектуальний капітал у сучасних економічних умовах: значення, структура, облік та оцінка (c. 318 - 322)

У сучасних економічних умовах інтелектуальний капітал відіграє одну з провідних ролей у створенні як прибутку підприємства, так і його ринкової вартості. Цей факт робить дослідження, пов'язане з визначенням значення, структури, обліком та оцінкою інтелектуального капіталу підприємства, вельми актуальним. Метою статті є розгляд та узагальнення найбільш важливих аспектів використання інтелектуального капіталу. У роботі розглянуто поняття «інтелектуальний капітал», дано визначення інтелектуального капіталу, визначено місце інтелектуального капіталу в структурі капіталу підприємства, проведено огляд найбільш поширеної структури елементів інтелектуального капіталу, показана важливість інтелектуального капіталу для успішної діяльності підприємства, охарактеризовано деякі проблеми обліку та оцінки інтелектуального капіталу підприємства, представлені деякі пропозиції щодо їх вирішення.

Стаття написана російською мовою


Лебединська О. С.
Особливості технології проведення аудиту персоналу на підприємстві (c. 323 - 327)

Метою даної роботи є обґрунтування необхідності технології аудиту персоналу на промислових підприємствах у кризових умовах. У статті проводиться узагальнення основних складових технології аудиту персоналу на промислових підприємствах. Досліджено основні складові технології організації проведення аудиту персоналу. Узагальнено послідовність етапів, сукупність завдань, процедури виконання аудиту персоналу у визначених підсистемах соціально-трудової сфери. Виділено сім основних етапів організації аудиту персоналу. Перспективами подальшого дослідження на рівні аналізу є вивчення особливостей технології організації проведення аудиту персоналу при здійсненні господарської діяльності сучасними підприємствами. У прикладному аспекті ще недостатньо вивченими залишаються конкретні механізми і технології аудиту персоналу.

Стаття написана українською мовою


Паласюк Б. М.
Вплив стратегій дистрибуції продукції фармацевтичної промисловості на логістику (c. 327 - 331)

У статті розкрито специфічні особливості дистрибуції продукції фармацевтичної промисловості. Визначено основні тенденції розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку. Проаналізовано характерні особливості, притаманні стратегії дистрибуції. Обґрунтовано актуальність використання концепції логістики в дистрибуційній діяльності фармацевтичних підприємств. Досліджено основні види стратегій дистрибуції продукції фармацевтичної промисловості – прямих продаж, гуртових посередників, оптимізації каналів дистрибуції тощо. Показано, що стратегії дистрибуції гуртових посередників пов’язані із процесами консолідації, а серед стратегій дистрибуції на роздрібному фармацевтичному ринку переважає концентрація, формою вираження якої є аптечні мережі. Визначено переваги і недоліки різних стратегій дистрибуції продукції фармацевтичної промисловості. Досліджено їх вплив на дистрибуційну логістичну діяльність.

Стаття написана українською мовою


Третьяк О. П.
Роль менеджменту персоналу у формуванні та використанні трудового потенціалу медичних закладів (c. 331 - 336)

Одним з найбільш болючих і невирішених питань у сфері охорони здоров’я є проблеми кадрового забезпечення. Міжнародні експерти підкреслюють, що за відсутності належно підготовлених працівників системи охорони здоров'я ніякі передові досягнення у сфері медицини та сучасні технології не зможуть позитивно вплинути на здоров'я населення. Тому метою статті є дослідження ролі та завдань менеджменту персоналу під час формування та використання трудового потенціалу медичних закладів. На основі аналізу зайнятості у сфері охорони здоров’я, динаміки та структури медичних працівників в Україні, структури лікарів за спеціалізацією визначено проблеми формування трудового потенціалу в медичних закладах. Доведено, що для їх вирішення потрібен ефективний менеджмент персоналу, завданням якого є формування та підвищення ефективності використання трудового потенціалу медичних закладів. Менеджмент персоналу в медичних закладах має забезпечити відповідний якісно-кількісний склад трудових ресурсів, підвищити мотивацію медичних працівників, уможливити їх постійне навчання та перенавчання з урахуванням інноваційних процесів у медичній сфері, а також сприяти підвищенню якості надання медичних послуг через введення корпоративної культури та стандартів обслуговування.

Стаття написана українською мовою


Солнцева Н. В., Швець Є. В., Бойко К. О.
Особливості використання людського фактора у формуванні стратегічного потенціалу підприємства (c. 337 - 341)

Метою статті є дослідження особливостей використання інтелектуального ресурсу у формуванні стратегічного потенціалу підприємства. Розглянуто сутність категорій «людські ресурси», «потенціал людини», «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «інтелектуальні ресурси», «інтелектуальний потенціал». Охарактеризовано основні питання формування стратегічного потенціалу підприємства, одну з його головних складових – людський фактор – і взаємозв’язок з розвитком підприємства. Висвітлено основні принципові положення, які визначають місце людського фактора в системі стратегічного потенціалу. Проаналізовано особливості використання людського, трудового та інтелектуального ресурсів у процесі формування стратегічного потенціалу підприємства.

Стаття написана українською мовою


Коновалова С. О.
Інструменти електронного маркетингу в системі просування освітніх послуг (c. 342 - 346)

У роботі проаналізовано можливості використання інструментів електронного маркетингу для підвищення ефективності рекламних кампаній, які проводяться навчальними установами. При цьому враховується специфіка освітніх послуг як об'єкта просування. Визначено, що на даний час більшість навчальних закладів України в кращому випадку мають сторінку в глобальній мережі Інтернет, що пасивно використовується як засіб маркетингу. Величезну популярність набирає просування інформаційних продуктів, до яких можуть бути зараховані і освітні послуги, у соціальних мережах. Серед таких розглянуто Facebook та його російськомовний аналог – соціальну мережу ВКонтакте як лідерів за обсягами розміщення рекламного контента. Визначено, що Facebook надає своїм рекламодавцям зручні та зрозумілі умови. Серед спеціалізованих сервісів, які дозволяють автоматизувати необхідні процеси, найбільш перспективним і демократичним на даний момент є Appintop. Ще одним спеціалізованим сервісом, який дозволяє відстежувати й оптимізувати конверсії, є Google AdWords, в якому кожне рекламне оголошення бере участь в аукціоні. Google відбирає оголошення і визначає порядок їх показу залежно від стратегії призначення ставок і типу рекламної кампанії. Великий інтерес для рекламодавців представляє також сервіс Google AdMob, використання якого дає доступ до рекламних оголошень всередині мобільних додатків.

Стаття написана українською мовою


Борисенко О. Є., Елькаді М., Онуфрієнко Н. Л.
Удосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії. (c. 346 - 351)

У роботі, на основі вивчення досвіду організації маркетингового процесу канадської компанії Pratt&Whitney, було запропоновано напрямки вдосконалення маркетингового процесу вітчизняного машинобудівного підприємства, які дозволять створити додаткові конкурентні переваги й нові ринкові можливості. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення шкали й критеріїв оцінки ступеня задоволеності споживача щодо маркетингового процесу машинобудівного підприємства, що дозволить підприємству не тільки максимізувати прибутковість відносин із клієнтами, але й за рахунок оптимізації маркетингових заходів мінімізувати витрати, пов’язані з просуванням товару на ринок.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2014

Ліфінцев Д. С.
Трансляція цінностей корпоративної культури як інструмент формування іміджу компанії (c. 440 - 443)

Мета статті полягає в дослідженні практики використання корпоративних комунікацій для трансляції цінностей корпоративної культури. У ході аналізу функцій корпоративної культури виявлена її роль як джерела формування позитивного іміджу компанії, її ділової репутації та, як наслідок, бренда. Використовуючи економічні, організаційні, соціально-психологічні та комунікаційні важелі, менеджмент має формувати таку культуру, яка забезпечує підтримку обраній стратегії та враховує інтереси усіх груп стейкхолдерів. Побудова ефективної системи комунікацій зі стейкхолдерами передбачає трансляцію ключових корпоративних цінностей. Одними з найбільш ефективних каналів такої комунікації є корпоративний веб-сайт і офіційні сторінки в соціальних мережах. У ході дослідження було проаналізовано офіційні веб-сайти і офіційні сторінки у мережі Facebook 30-ти найбільших компаній України, Польщі та Чехії. Вибір останніх двох зумовлений їх географічною близькістю до України, схожістю трансформаційних процесів, що відбувались у цих країнах і відбуваються наразі в нашій, а також іншими параметрами, що дозволяють розглядати їх як об’єкти порівняння. Дослідження стосувалось практики використання комунікаційних інструментів для трансляції ключових цінностей корпоративної культури з метою формування позитивного іміджу компанії та укріплення її бренда. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності корпоративних комунікацій вітчизняних компаній з огляду на процеси глобалізації та європейської інтеграції України. Використання запропонованих рекомендацій може сприяти поліпшенню іміджу українських компаній, підвищуючи їх конкурентоздатність на глобальних ринках. У перспективах подальших досліджень – розв’язання проблеми економічної оцінки ефективності дій з формування і розвитку корпоративної культури.

Стаття написана українською мовою


Ус М. І.
Забезпечення ефективності партнерських відносин підприємства на основі оцінки партнерів (c. 444 - 448)

Метою статті є розробка заходів з оцінки потенційних партнерів підприємства та визначення ефективності відносин з ними. При аналізі, систематизації та узагальненні наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених було визначено основні етапи процесу вибору партнерів підприємства, що дозволило розробити заходи щодо організації та оцінки професійної відповідності потенційних партнерів. Підґрунтям для запропонованого методичного підходу щодо визначення ефективності партнерських відносин стало використання групування показників із застосуванням експертного оцінювання для розрахунку важливості складових узагальнюючого показника ефективності партнерських відносин. У результаті було визначено залежність цілей формування партнерських відносин і показників оцінки професійної відповідності потенційних партнерів. Проаналізовано основні критерії та показники до визначення ефективності партнерських відносин, які безпосередньо залежать від результатів проведення оцінки та вибору партнерів. Крім того, запропоновано методику щодо визначення ефективності відносин, яка передбачає розрахунок узагальнюючого показника ефективності з урахуванням економічних і соціально-психологічних її складових. Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка стратегій розвитку ефективних партнерських відносин, зокрема розгляд організаційних аспектів партнерства та врахування фактора ризику.

Стаття написана українською мовою


Дрінь О. Я.
Методологія і форма стратегії підприємства: порядок визначення та механізм взаємодії (c. 449 - 457)

Визначено сутність поняття форми стратегії підприємства та складові, що ідентифікують її різновиди. Доведено, що вибір методології розробки стратегії залежить від рівня передбачуваності змін зовнішнього організаційного середовища, яка каузально пов’язана з формою представлення стратегії. Виокремлено способи представлення внутрішніх елементів стратегії та надано їхню класифікацію. Виявлено ознаки деталізації, варіативності та способи параметризації обраних показників стратегічного розвитку. Обґрунтовано порядок визначення форми і методології побудови стратегії на основі передбачуваності змін середовища, що ґрунтується на врахуванні об’єктивних і суб’єктивних чинників. Диференціацію нестабільності зовнішнього середовища здійснено за рівнями динамізму, стохастичності та турбулентності, а їхнє сприйняття окремими суб’єктами запропоновано ідентифікувати з урахуванням інформаційного забезпечення і прогностичних здатностей підприємства. В аналітичних цілях рівень передбачуваності змін середовища представлено у формі багатомірного матричного позиціонування. Доведено, що порядок визначення необхідних елементів стратегії, їхніх змістовних форм і видів вираження цільових показників, які відповідають обраній стратегічній методології, є невід’ємними складовими процесу стратегічного планування на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Бурак О. М.
Оцінка стратегічного потенціалу СКП «Харківзеленбуд» (c. 457 - 462)

У статті проведено оцінку стратегічного потенціалу спеціалізованого комунального підприємства «Харківзеленбуд» як інтегрального показника за 2009 – 2013 рр. Оцінено рівні розвитку складових стратегічного потенціалу: техніко-технологічного, кадрового, фінансового потенціалів і потенціалу фінансового стану підприємства на базі модифікованих показників розвитку. Дана методика оцінки стратегічного потенціалу для підприємств сфери озеленення застосовується вперше. Виявлено, що найбільш розвиненими є кадровий і фінансовий потенціали, найменш – техніко-технологічний потенціал і потенціал фінансового стану. За досліджений період найбільш високий рівень розвитку стратегічного потенціалу був у 2010 р., до 2013 р. даний рівень розвитку значно погіршився. Результати оцінки стратегічного потенціалу: неефективне керівництво ресурсами, відсутність стратегічного аспекту управління ресурсами. Запропонована оцінка може стати аналітичним підґрунтям прийняття стратегічних управлінських рішень на СКП «Харківзеленбуд» і визначення напрямків стабілізації його діяльності.

Стаття написана російською мовою


Васильконова Е. О.
Розвиток теорії іміджу територій як активного інструменту регіонального менеджменту (c. 463 - 468)

Мета статті полягає в дослідженні процесів розвитку теорії іміджу територій як активного інструменту регіонального менеджменту. Наведено декілька визначень понять «імідж» та «імідж регіонів». На базі аналізу наукових праць багатьох учених автором було запропоновано власне визначення іміджу регіону та парадигму відносин розвитку досліджуваного поняття з позиції розвитку регіонального менеджменту; згруповано та охарактеризовано етапи формування іміджу територій; систематизовано та визначено функції іміджу регіону в системі регіонального менеджменту. У результаті дослідження було запропоновано декілька класифікацій іміджу регіону за різноманітними напрямами діяльності та характером формування; визначено складові іміджу регіону, які виражені в економічній, соціальній та культурній оцінках. Також зазначено важливість формування позитивного іміджу регіонів та його вплив на соціально-економічний регіональний розвиток за умов трансформаційної економіки України. Автор розглядає проблемні та конфліктні питання невдало сконструйованого образу території, наводить приклад формування негативного іміджу східних регіонів і пропонує напрями його відновлення. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка та впровадження інструментів і методів оцінки іміджу регіонів як економічної категорії та активного інструменту регіонального менеджменту. Визначено, що формування власного іміджу для кожного регіону та посилення елементів упізнавання українських територій сприятиме привертанню уваги до регіону, надасть можливість ефективно лобіювати його інтереси, покращувати інвестиційний клімат, отримувати додаткові ресурси для розвитку регіональної економіки, збереження пам’яток історико-культурної спадщини тощо. Просування іміджу регіонів – перспективний шлях подолання труднощів у формуванні іміджу України в цілому.

Стаття написана українською мовою


Стоказ Я. М.
Формування предметної області дослідження стратегічних знань підприємства (c. 469 - 473)

У статті розглянуто основні напрями формування предметної області дослідження стратегічних знань через визначення основоположних понять, встановлення взаємозв’язку між ними з урахуванням особливостей зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства. Представлені процеси формування знань на основі моделі: дані – інформація – знання – досвід, в якій визначено структуру процесів перетворення інформації у знання. Подано характеристику напрямів діяльності – методології, рефлексії, когниції. Визначено типи стратегічної поведінки підприємства при прийнятті стратегічного рішення ключовими суб’єктами, що є носіями знань,– реактивний, інактивний, проактивний та інтерактивний. Надано індивідуальні характеристики менеджерів для успішного управління знаннями в закордонній й вітчизняній практиці.

Стаття написана українською мовою


Харченко Н. В.
Ефективність Наглядової ради промислових підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід (c. 473 - 478)

Мета статті полягає у визначенні ключових факторів ефективної діяльності Наглядової ради на основі дослідження практичного досвіду корпоративного управління вітчизняних та іноземних підприємств. Базуючись на аналізі, систематизації та узагальненні наукових праць багатьох учених, було розглянуто необхідність включення незалежних директорів до складу Наглядової ради. У результаті дослідження було систематизовано та визначено чинники ефективного функціонування Наглядової ради. Запропоновано інструменти підвищення ефективності Наглядової ради на українських підприємствах. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є аналіз результатів впровадження визначених інструментів, дослідження необхідності включення до складу Наглядових рад представників міноритарних акціонерів, а також працівників. Подальший розвиток дослідження факторів ефективності Наглядових рад може покращити рівень корпоративного управління та підвищити конкурентоспроможність підприємств.

Стаття написана українською мовою


Мороз О. В., Воловодюк С. С.
Потенціал і перспективи брендингу у вітчизняному конкурентному середовищі (c. 479 - 484)

У статті обґрунтовано актуальність формування принципів адаптації підприємницької діяльності вітчизняного виробника до нових інформаційно-комунікаційних технологій брендингового типу. Розглянуто наслідки зростаючого впливу бренду на бізнес-процеси та застосування механізму брендингу на рівні країни. Проаналізовано вплив діяльності будівельно-індустріального комплексу на економічний розвиток і формування брендингового іміджу країни. Зазначено епізодичний характер брендингу в позиціюванні вітчизняних підприємств будівельно-індустріального комплексу. Рекомендовано у виробничо-збутовій діяльності підприємств будівельної галузі використовувати алгоритм проектування стратегії брендингу, що сприятиме набуттю сталих конкурентних позицій на обраному географічному просторі. Запропоновано застосування маркетингових комунікацій із урахуванням специфіки галузі та регіональних потреб споживача, виокремлюючи при цьому емоціональну та раціональну складові.

Стаття написана українською мовою


Біловодська О. А., Латунова Д. А.
Дослідження сутності логістичного аутсорсингу як чинника ефективного функціонування вітчизняних підприємств (c. 485 - 489)

Мета статті полягає в аналізі та систематизації основних підходів щодо розкриття сутності поняття «аутсорсинг», встановленні відповідності існуючих визначень аутсорсингу та логістичного аутсорсингу сучасним вимогам і розкритті нового змісту поняття «логістичний аутсорсинг». У статті виконано аналіз і систематизацію підходів до визначення сутності аутсорсингу як передачі однієї з функцій сторонній організації, а також як оптимізації діяльності підприємства. Досліджено зміст логістичного аутсорсингу. Запропоновано власне визначення поняття «логістичний аутсорсинг», під яким розуміється процес делегування окремої логістичної функції або бізнес-процесу підприємства на довгостроковій контрактній основі для оптимізації діяльності підприємства та скорочення виробничо-технологічних, інтелектуальних та економічних витрат, а також відповідних ресурсів. Перспективи подальших досліджень спрямовані на формування методів та інструментів забезпечення логістичного аутсорсингу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2015

Кузьмін О. Є., Бодарецька О. М.
Взаємозв’язок понять «мотивація» та «мотивування» у системі мотивування персоналу підприємств (c. 347 - 352)

Метою статті є обґрунтування взаємозв’язку понять «мотивація» та «мотивування» у системі мотивування персоналу підприємств на засадах уточнення їхнього змісту. Обґрунтовано основні підходи до трактування поняття «мотивування»: як те, що пов’язане із потребами, особистими цілями, мотивами і цінностями людини та мотивує її до діяльності; як динамічний процес впливу на людину шляхом використання різноманітних рушійних сил з метою спонукання до дій. Розглянуто підходи до трактування поняття «мотив» як вихідної бази формування поняття «мотивування» з економічної та психологічної точок зору. Обґрунтовано практичну відсутність дискусійності у трактуванні цього поняття. Доведено, що мотив фактично передує активній діяльності, метою якої є задоволення потреб працівника. На прикладах показано здебільшого ототожнення понять мотивації та мотивування як у літературі, так і в словникових виданнях. Поняття мотивації та мотивування також розглянуто з позиції кримінального права. Здійснено морфологічний аналіз економічних понять із закінченнями -ння. За результатами цього розвинуто понятійно-термінологічний апарат у сфері мотивування персоналу, зокрема, уточнено сутність понять «мотивація» та «мотивування», обґрунтовано їхню нетотожність та розкрито взаємозв’язок між ними, що дає змогу розв’язати низку термінологічно-наукових проблем мотиваційної сфери суб’єктів господарювання. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку повинні полягати в розвитку типології видів як мотивації, так і мотивування.

Стаття написана українською мовою


Гросул В. А., Афанасьєва М. В.
Бенчмаркінг як інструмент управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі (c. 353 - 357)

Мета статті полягає в дослідженні бенчмаркінгу як сучасного дієвого інструменту управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі. Аналіз, систематизація та узагальнення наукових праць багатьох зарубіжних і вітчизняних учених дали можливість розглянути сутність і зміст бенчмаркінгу, згрупувати погляди дослідників на визначення поняття «бенчмаркінг». Визначено об’єкти і результати бенчмаркінгу в розрізі окремих складових елементів конкурентного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі з урахуванням галузевої специфіки, що доводить доцільність використання бенчмаркінгу як дієвого інструменту. Також доведено цінність і значення бенчмаркінгу конкурентного потенціалу, що полягає не лише в уважному вивченні досягнень і помилок інших підприємств роздрібної торгівлі, а й дозволяє господарським суб’єктам галузі розробити власну стратегію успішного розвитку.

Стаття написана українською мовою


Преображенська О. С.
Організація управління фінансово-економічною безпекою як фактор удосконалення якості корпоративного управління (c. 357 - 362)

У статті визначено умови ефективного функціонування акціонерних підприємств через здатність системи менеджменту організувати управління фінансово-економічною безпекою для протидії загрозам, що виникають у зовнішньому та внутрішнього середовищі. Визначено напрями оцінювання якості корпоративного управління. Проаналізовано загрози фінансово-економічній безпеці підприємства в системі корпоративного управління. Встановлено передумови виникнення корпоративних конфліктів. Визначено методи регулювання корпоративних конфліктів залежно від їх типів, а також суб’єкти врегулювання в системі управління фінансово-економічною безпекою. Проведено аналіз розподілу функцій корпоративного управління між компетентними органами ПАТ «Вовчанський агрегатний завод». Здійснено оцінку показників фінансової стійкості ПАТ «ВАЗ».

Стаття написана українською мовою


Дерев'янко О. Г.
Організаційні профілі системи репутаційного менеджменту підприємств харчової промисловості України (c. 363 - 372)

У статті висвітлено результати емпіричного дослідження організаційних елементів системи репутаційного менеджменту (СРМ), яке проводилося шляхом опитування представників керівництва 69 підприємств харчової промисловості України. Автором введено в науковий обіг та уточнено ряд понять, зокрема: організаційний «фундамент» СРМ – організаційні передумови (наявність відповідних посад, затвердженої стратегії РМ, плану антикризового РМ тощо) активного використання інструментів РМ і залучення стейкхолдерів до формування репутації підприємства; одна з трьох складових СРМ підприємства. «Організаційний профіль СРМ» – це тип (рівень розвиненості) організаційного «фундаменту» СРМ, який ідентифікується за наявністю чи відсутністю на підприємстві певних організаційних елементів системи репутаційного менеджменту. У статті за результатами дослідження підприємств харчової промисловості України запропоновано розрізняти п’ять типів організаційного профілю СРМ: споживацький – наявні, як правило, всі елементи СРМ лише функціонального рівня; перехідний – фрагментарно присутні елементи організаційних передумов усіх трьох рівнів (функціонального, системного та стратегічного); розвинений – наявні не менш як 80% елементів «фундаменту» СРМ; зародковий – відсутність більш ніж 80% елементів «фундаменту» СРМ; дочірній – відсутність у підприємства до 100% елементів «фундаменту» СРМ, обумовлена наявністю всіх необхідних функцій на рівні головної (материнської) компанії. Доведено, що у харчових підприємств України найпоширенішим є саме споживацький тип організаційного профілю СРМ, що пояснюється їх орієнтацією на внутрішній ринок. Однак уже найближчими роками можна очікувати на зміни в організаційних профілях СРМ підприємств-експортерів: перехідний та розвинений профілі СРМ поступово заміщуватимуть споживацький.

Стаття написана українською мовою


Гончарова С. Ю., Гончаров А. Б., Аграмакова Н. В.
Формування моделі управління сталим розвитком підприємства (організації) (c. 372 - 377)

Стаття присвячена теоретичним і практичним аспектам формування моделі управління сталим розвитком на рівні підприємства або організації. Проаналізовано умови функціонування та розвитку вітчизняних підприємств. У результаті дослідження було визначено економічну сутність поняття «сталий розвиток»; проаналізовано підходи до обґрунтування концепції сталого розвитку; здійснено вертикальну функціональну декомпозицію компонентів сталого розвитку. Уточнено основні етапи процесу розробки структури управління сталим розвитком; обґрунтовано розробку організаційно-функціональної моделі управління сталим розвитком підприємства (організації). У статті доведено, що запропонована організаційно-функціональна модель дозволяє визначити та досягти довготривалої рівноваги між основними компонентами сталого розвитку підприємства (економічним, соціальним, екологічним) з відповідними ланками організаційної структури і функціями управління.

Стаття написана українською мовою


Науменко М. О., Морозова Л. В.
Удосконалення стратегічного управління організацією (c. 377 - 381)

У статті проаналізовано сутність стратегічного управління організацією та розроблено заходи щодо його вдосконалення. Визначено фактори, що чинять вплив на систему стратегічного управління організацією. Доведено, що стратегічне управління в сучасних умовах виконує ряд важливих функцій у процесі управління підприємством (організацією). Удосконалення стратегічного підходу в управлінні значною мірою обумовлено необхідністю забезпечення найоптимальнішого використання наявних ресурсів для досягнення цілей функціонування підприємства. Вибір заходів щодо вдосконалення стратегії управління підприємством (організацією) напряму залежить від мети його існування, сфери діяльності, впливу зовнішніх і внутрішніх факторів і спрямований на підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах.

Стаття написана українською мовою


Кудирко О. В.
Соціальна відповідальність – сучасний тренд у поведінці споживачів (c. 382 - 388)

В умовах сучасного розвитку економіки соціально значимі питання перебувають у центрі уваги спільноти. Більшість компаній декларують свою соціальну відповідальність перед соціумом та інтегрують її в управлінську діяльність. Мета статті полягає в дослідженні ролі та місця соціальної відповідальності в поведінці сучасного споживача. Розглянуто концепцію корпоративної соціальної відповідальності з позиції споживача, його розуміння і ставлення до брендів, які підтримують соціальні ініціативи. Визначено, що в нових економічних умовах при виборі товару для споживача вже не достатньо керуватися лише функціональністю товару, на перший план виступає розуміння не корисності самого товару як одиниці, а можливості забезпечення почуття причетності та ототожнення з компанією. Споживач стає прагматичним і раціональним, він змінює власну культуру споживання, коли пріоритетом стає не володіння, а економія грошових ресурсів завдяки спільному використанню товарів. Трансформуються і відносини з компаніями, оскільки бренди, які підтримують соціальні ініціативи, мають вищу лояльність з боку споживачів. Наведено приклади соціально відповідальних проектів вітчизняних компаній, що дало змогу виокремити соціальні проблеми, які є об’єктом таких ініціатив, а також споживчі мотиви, що змушують споживача здійснювати покупку. Запропоновано визначення поняття «соціальна відповідальність у споживача» як реакції та відношення індивіда на проведення соціальних ініціатив брендів, що проявляються у формуванні мотивів здійснити покупку, а у довгостроковій перспективі формують лояльність споживача до компанії. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у вивченні механізму споживчої поведінки та розробці рекомендацій підприємствам у контексті корпоративної соціальної відповідальності.

Стаття написана українською мовою


Іщенко А. В.
Маркетинговий компонент національних систем підтримки експортерів (c. 388 - 393)

У сучасних українських і закордонних публікаціях однозначної класифікації інструментів державної системи підтримки експорту поки ще не існує, але більшість науковців зазначають значущість ролі держави у формуванні та розширенні конкурентоспроможності національного експорту. Мета статті полягає в окресленні контурів маркетингового компоненту в сучасних системах підтримки експортерів різних країн і виявленні пріоритетних з точки зору результативності методів та інструментів сприяння розвитку маркетингової діяльності експортерів. У статті розкрито засади та основні мотиви формування національних систем підтримки експортерів. Проаналізовано міжнародний досвід діяльності організацій сприяння торгівлі. Систематизовано пріоритетні інструменти національної системи підтримки експорту з виділенням таких, як фінансові, маркетингові та адміністративні. Ефективна система підтримки експорту дозволяє країнам підвищити власну конкурентоспроможність та зміцнити конкурентні позиції національних виробників на зарубіжних ринках, спонукає фірми-неекспортери розширювати межі своєї діяльності та виходити на закордонні ринки тощо. У нашій країні система підтримки експорту тільки починає формуватися, і тому досвід зарубіжних країн є доволі актуальним для розвитку експортної діяльності національних виробників.

Стаття написана українською мовою


Третьяк О. П.
Маркетингові аспекти просування інноваційної продукції на ринок (c. 393 - 399)

Нестабільність у тенденціях розвитку вітчизняних підприємств, що обумовлена процесами глобалізації, змінами смаків та потреб, технологій, посиленням конкуренції, змушує шукати нові інструменти ведення бізнесу, мотивує постійний інноваційний розвиток. Однією з передумов комерційного успіху є запровадження інновацій. У зв’язку з цим все більше підприємств в Україні активізують інноваційну діяльність. Намагання керівників підприємств збільшити прибуток, частку ринку, посилити конкурентні переваги зумовлюють необхідність активізації інноваційної діяльності, одним із напрямів якої є розробка та запровадження у виробництво інноваційної продукції. Інноваційна діяльність тісно пов’язана з маркетингом, оскільки непередбачені умови господарювання обумовлюють активне запровадження маркетингових інструментів на всіх етапах від розробки ідеї, організації виробництва й до просування інноваційного продукту на ринок. Визначено, що за цих умов зростає роль маркетингових інструментів. Доведено, що саме маркетинг інновацій сприяє прискоренню виходу інноваційної продукції на ринок і завоюванню ринкової частки. Запропоновано структурно-логічну схему маркетингу просування інноваційного продукту, яка регламентує даний процес. Її дотримання сприятиме ефективній організації та реалізації маркетингу інновацій.

Стаття написана українською мовою


Зюкова І. О., Зюкова А. О.
Моделювання маркетингових засобів стратегічного управління підприємством (c. 400 - 405)

Метою статті є дослідження теоретико-методичних положень та пропозицій, обґрунтування змісту та моделювання процесу формування стратегічних змін на підприємстві. Запропоновано модель маркетингової взаємодії підприємства у просторі ділового партнерства, практична реалізація якої сприятиме досягненню сталого економічного розвитку. Під час аналізу, систематизації та узагальнення наукових праць багатьох учених було вдосконалено методичний інструментарій оцінки економічної ефективності реалізації маркетингових засобів на підприємстві. Запропоновано використовувати результативність управління процесами маркетингу як складову оцінки ефективності маркетингової діяльності. Розроблено модель вибору оптимального варіанта маркетингового забезпечення економічного зростання підприємства, яку пропонується використовувати для комплексної оцінки управління процесами маркетингу на підприємстві. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є визначення можливостей розвитку ділового партнерства та створення цінності для клієнтів, що сприятиме підвищенню ефективності використання маркетингових засобів на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Рачковський Е. А.
Количественный анализ потенциальных сегментов рынка при разработке стратегии реструктуризации предприятий (c. 253 - 260)

Целью статьи является разработка и обоснование количественного подхода к интегральной оценке привлекательности потенциальных сегментов рынка, необходимость проведения которой возникает в рамках стратегического планирования реструктуризации промышленного предприятия при выборе в качестве основных направлений: кардинальное изменение товарного ассортимента, освоение принципиально новой для предприятия продукции и выход на новые для него товарные рынки. Предложено оценку привлекательности рынков строить на основе системы показателей, отражающих состояние трех групп признаков: условий рыночной (конкурентной) среды; состояния предприятия; позиции конкурентов, и характеризующих в разрезе каждого из потенциальных сегментов рынка степень благоприятствования условий для ведения бизнеса, возможности предприятия по вхождению в рынок, ожидаемую позицию предприятия среди конкурентов. Обоснована поэтапная схема построения интегральной оценки привлекательности рынков, предполагающая выбор и измерение уровня первичных признаков анализируемых рыночных сегментов, построение групповых оценок привлекательности основных составляющих этих сегментов, свертку групповых оценок в интегральные оценки привлекательности рынков и их ранжирование по уровню интегрального показателя. Показано, что эффективным инструментом решения указанных задач являются методы многомерного неметрического шкалирования, позволяющие осуществлять сопоставление многопараметрических объектов, свойства которых могут быть выражены в интервальных (количественных) и порядковых (качественных) шкалах.

Стаття написана російською мовою


Дерев'янко О. Г.
Залученість споживачів до формування репутації вітчизняних підприємств харчової промисловості (c. 260 - 271)

У статті висвітлено результати емпіричного дослідження щодо залучення споживачів у діяльність вітчизняних підприємств харчової промисловості взагалі та у процеси формування їх репутації зокрема. Результатом активного залучення споживачів у зазначені процеси, у відповідності з авторською позицією, є формування антикрихкої репутації підприємства. На основі проведеного емпіричного дослідження – анкетування 50 споживачів продукції досліджуваних 19 підприємств, які представляють різні підгалузі харчопрому,– виявлено ряд тенденцій, які підтверджують залежність антикрихкості репутації і перспектив сталого розвитку підприємства від рівня системності його репутаційного менеджменту. Автор оперує поняттям «організаційний профіль системи репутаційного менеджменту (СРМ)», який визначається за наявністю чи відсутністю на підприємстві певних організаційних елементів системи репутаційного менеджменту: виокремлення в організаційній структурі спеціалізованого РR-підрозділу (відділу з управління репутацією), наявність документально формалізованої РR-стратегії та оперативних планів РR-роботи різного часового горизонту, наявність документально формалізованого плану дій у надзвичайних ситуаціях (план антикризових РR-активностей) тощо. Зроблено висновки щодо наявності залежності між організаційним профілем СРМ, з одного боку, і напрямками та рівнем залученості стейкхолдерів-споживачів до формування репутації підприємства, з іншого

Стаття написана українською мовою


Антипцева О. Ю.
Організаційне забезпечення механізму мотиваційно орієнтованого управління фінансовим розвитком підприємства в умовах економіки знань (c. 272 - 276)

Метою статті є обґрунтування необхідності та розробка науково-практичних рекомендацій, реалізація яких дозволить удосконалити механізм мотиваційно орієнтованого управління фінансовим розвитком вітчизняного машинобудівного підприємства. Розглянуто особливості формування та використання механізму фінансового розвитку підприємств, а також мотиваційного механізму. Доведено необхідність урахування мотиваційної компоненти в процесі управління фінансовим розвитком машинобудівних підприємств. Розроблено інтегрований механізм мотиваційно орієнтованого управління фінансовим розвитком машинобудівних підприємств. У результаті дослідження сформульовано визначення поняття «механізм мотиваційно орієнтованого управління фінансовим розвитком машинобудівного підприємства», який, на відміну від існуючих, ґрунтується на системному підході та трактується як система принципів, цілей, функцій, інструментів, методів, заходів, які визначають процес фінансового розвитку підприємства за рахунок урахування особливостей мотиваційно орієнтованого управління. Це дозволяє підприємству, зосередивши увагу на підвищенні зацікавленості організаційно-управлінського персоналу в максимізації фінансового стану на власному рівні та на рівні підприємства, розвиватися при збереженні платоспроможності та конкурентоспроможності в умовах мінливості соціально та мотиваційно орієнтованого суспільства. Напрямом подальших досліджень є адаптація запропонованого механізму до практичних реалій діяльності машинобудівних підприємств для забезпечення високого рівня ефективності прийняття управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Бойко Н. О.
Складові системи управління споживчим капіталом машинобудівного підприємства (c. 277 - 283)

Аналіз наукової літератури показав недостатню розробленість існуючих підходів до управління споживчим капіталом промислового підприємства, які переважно спрямовані на окремі його складові без виділення стратегічного та оперативного рівнів управління, урахування їх взаємозв’язку, конкретизації інструментарію управління, формування управлінських впливів не лише на цінність відносин зі споживачами, а й на засоби і умови створення такої цінності, що знижує ефективність управлінського процесу. Мета статті полягає в обґрунтуванні складових системи управління споживчим капіталом машинобудівного підприємства. Особливість сформованої системи управління споживчим капіталом машинобудівного підприємства полягає у виділенні стратегічного та оперативного рівнів управління, для кожного з яких запропоновано відповідні інструменти та визначено їх взаємозв’язок. Оперативне управління споживчим капіталом машинобудівного підприємства в межах запропонованої системи управління здійснюється на основі інструментарію: оцінювання засобів і умов формування та розвитку відносин зі споживачами; оцінювання їх результату; визначення залежності цього результату від умов формування та розвитку відносин. На стратегічному рівні управління споживчим капіталом машинобудівного підприємства пропонується застосування таких інструментів, як стратегічний бенчмаркінг та матричний аналіз. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є формування стратегій управління споживчим капіталом машинобудівного підприємства та розроблення оперативних управлінських заходів, спрямованих на реалізацію цих стратегій.

Стаття написана українською мовою


Чайка Т. Ю.
Адаптивне управління невизначеністю при прийнятті управлінських рішень (c. 283 - 288)

У статті розглянуто проблеми вироблення управлінського рішення в умовах невизначеності. Уточнено підходи до визначення та класифікації типів невизначеностей і нечіткостей компонентів постановки задачі прийняття управлінського рішення; проаналізовано різні аспекти прояву цих невизначеностей. Розглянуто структуру та основні технології генерування альтернативних варіантів управлінського рішення. Проаналізовано основні труднощі, з якими стикається особа, що приймає рішення, на різних етапах прийняття рішення в умовах невизначеності. Обґрунтовано доцільність, можливості та специфіку застосування адаптивного управління при прийнятті управлінських рішень в умовах невизначеності. Уточнено завдання, які можуть бути вирішені за допомогою адаптивного управління прийняттям рішень.

Стаття написана українською мовою


Мисака Г. В., Шмідт А. О.
Облік програм лояльності в стимулюванні клієнтів банківських установ (c. 288 - 295)

Статтю присвячено дослідженню особливостей обліку програм лояльності клієнта в банківських установах та обґрунтуванню напрямків з його вдосконалення в умовах використання Міжнародних стандартів фінансової звітності. На основі структурування факторів, що впливають на методику обліку програм лояльності, визначено чотири основні типи таких програм, які реалізуються вітчизняними банками, і систематизовано порядок їх відображення в обліку. Досліджено вплив застосування кожного з типів програм на фінансову звітність банку. Також запропоновано перелік необхідних змін облікової політики та внутрішніх положень банку з метою підвищення ефективності організації обліку програм лояльності. Подальшим напрямком досліджень може служити адаптування методики обліку диверсифікованих програм лояльності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, Плану рахунків банків України, Інструкції про його застосування та інших нормативних актів НБУ.

Стаття написана українською мовою


Писаревська Г. І.
Організація процесу зовнішнього рекрутингу (c. 296 - 301)

У статті проаналізовані основні проблеми,тенденції та перспективи розвитку зовнішнього рекрутингу. Обґрунтовано актуальність дослідження технологій роботи рекрутингу та організації його процесу, що підтверджує стабільний попит на послуги кадрових агентств в умовах кризи. Виявлено основні тенденції розвитку сучасного рекрутингу: полегшення роботи по первинному пошуку кандидата через активне використання Інтернету та соціальних мереж, необхідність в утриманні висококваліфікованих кадрів, обмеженість ресурсів на пошук та підбір персоналу, зміна підходу до рекрутингу випускників та студентів, брак висококваліфікованих рекрутерів, відсутність нових високоефективних технологій найму. Визначено, що для підвищення ефективності рекрутингової діяльності доцільно досліджувати та оцінювати дії конкурентів із залучення перспективних спеціалістів, а також ринок праці для оцінки кандидатів та перспектив найму; прогнозувати джерела залучення талановитих спеціалістів; удосконалювати процедуру оцінки кандидатів; наймати кандидата з урахуванням аналізу усіх його досягнень; персоналізувати рекрутинг, орієнтуючи його на підбір конкретних цінних і талановитих спеціалістів. Обґрунтовано рекомендації щодо необхідності вдосконалення організації процесу рекрутингу, а також виявлено основні напрямки та елементи технологій рекрутмента, що застосовуються агенціями. Перспективою подальших досліджень в цьому напрямку є розробка інструментарію проведення комплексних заходів та стандартизації процесів та технологій рекрутингу.

Стаття написана українською мовою


Кохан М. М.
Формування системи діагностичних показників маркетингового потенціалу фармацевтичного підприємства (c. 302 - 308)

Метою статті є виокремлення системи діагностичних показників маркетингового потенціалу фармацевтичного підприємства в їх сукупності. У результаті аналізу наукових підходів щодо визначення показників маркетингового потенціалу отримано вихідну сукупність показників із складною ієрархічною структурою, в яку, залежно від цілей управління, можуть включатися критерії, що відображають оцінку маркетингової діяльності окремих функціональних підсистем підприємства. Задля врахування вимог повноти, комплексного характеру системи показників, значимості та, як наслідок,– підвищення якості інформаційного забезпечення аналізу маркетингового середовища фармацевтичних підприємств розроблено методику формування інформаційного простору діагностичних показників оцінки маркетингового потенціалу, що заснована на синтезі методів експертного і статистичного аналізу. Такий підхід дозволив значно підвищити достовірність результатів оцінки інформаційної значущості індикаторів маркетингового середовища функціонування підприємства. Експертну оцінку сукупності вихідних показників проведено на прикладі фармацевтичних підприємств: ПАТ «Фармак», ПАТ «Дарниця», ПАТ «Київський вітамінний завод», ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод». Результати такого аналізу засвідчили наявність потенціалу розвитку фармацевтичних підприємств у напрямку вдосконалення їх маркетингових стратегій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Отенко І. П.
Формування механізму управління економічним потенціалом підприємства (c. 241 - 246)

Управляти економічним потенціалом підприємства – означає створювати й використовувати умови для розвитку підприємства. Формування механізму управління економічним потенціалом підприємства базується на меті розвитку підприємства й відповідному наповненні функціями. При цьому доцільно використовувати функціональний підхід, що дозволяє визначити сукупність функцій механізму для задоволення його потреб і орієнтує виробничу систему на інноваційний тип розвитку. Так, основними функціями механізму управління економічним потенціалом підприємства виступають: координація (превентивна, регулююча й стимулююча); оцінка й аналіз; планова; мотивація, що сприяє активізації процесів саморозвитку працівників підприємства й максимальній віддачі творчого й інноваційного потенціалу персоналу управління й керівної ланки; організація; моніторинг і технологічний контроль (попередній, спрямовуючий, подальший); маркетингова.

Стаття написана українською мовою


Чепурда Л. М.
Методологічні аспекти стратегічного управління підприємством сфери невиробничого обслуговування (c. 247 - 251)

Визначено, що принцип цілеспрямованої інтеграції та оптимізації сукупних відносин «підприємство – споживач» є визначальним у розгляді процесу обслуговування з його наскрізним, взаємопов’язаним і взаємовизначеним характером, який охоплює всі стадії життєвого циклу сукупної діяльності суб’єктів ринкових відносин. Показано, що розробку системи стратегічного управління підприємства сфери невиробничого обслуговування доцільно прив’язувати до процесу обслуговування в такому порядку: визначити стратегічні цілі та показники діяльності підприємства у цілому, одночасно розробити процес обслуговування верхнього рівня; провести регламентацію процесу обслуговування, одночасно розробляючи систему показників для цього процесу. Стверджується, що ефективність стратегічного управління підприємством забезпечується завдяки: створенню та підтримці у працездатному стані єдиної системи стратегічних цілей, показників і критеріїв їх досягнення; можливості такого управління на постійній, регламентованій основі за рахунок постановки даних цілей, їх доведенню до рівня процесів (підрозділів підприємства) і створенню системи вимірюваних показників, на підставі яких здійснюється управління процесами.

Стаття написана українською мовою


Холодний Г. О.
Використання компетентнісного підходу в системі кадрового забезпечення товарної інноваційної політики підприємств (c. 252 - 257)

Стаття присвячена актуальній темі дослідження сутності та основних аспектів формування та реалізації товарної інноваційної політики підприємств. На основі використання методу морфологічного аналізу та синтезу найбільш поширених визначень обґрунтовано сутність товарної інноваційної політики як економічної категорії. У статті доведено, що механізм реалізації товарної інноваційної політики повинен ґрунтуватися на використанні системи кадрового забезпечення, яка містить у собі сукупність засобів досягнення певних цілей і результатів діяльності. Однією з найважливіших особливостей сучасної системи кадрового забезпечення є зростання значення компетентності фахівців підприємства, зайнятих реалізацією товарної інноваційної політики. Запропоновано підхід щодо визначення рівня компетентності фахівців підприємства, зайнятих реалізацією товарної інноваційної політики.

Стаття написана українською мовою


Сідоренко В. В.
Методичний підхід до оцінки компетентностей майстрів виробничих дільниць (c. 258 - 264)

Досліджено етапи комплексної оцінки компетентностей майстрів виробничих дільниць. Застосовано компетентнісний підхід, який дозволяє оцінити ділові та особистісні характеристики. Запропоновано використання інтерпретованої шкали Харрінгтона як сітки вимірювання. Перспективою подальших досліджень виступає формування індивідуального комплексу заходів та управлінських рішень щодо підвищення рівня компетентності майстра. Практичне значення запропонованого алгоритму полягає в можливості прийняття виважених управлінських рішень щодо подальшої кар’єри працівника та необхідності підвищення рівня компетентностей.

Стаття написана українською мовою


Сененко І. А., Щепак В. В.
Вплив чинників середовища на формування системи управління підприємством (c. 265 - 270)

Мета статті полягає у дослідженні чинників середовища діяльності підприємств та їх впливу на адаптивність системи управління. При аналізі й узагальненні наукових праць учених було розглянуто різні погляди щодо особливостей управління підприємствами. У результаті дослідження було виокремлено складові середовища діяльності підприємств: опосередковане, територіальне, бізнес-середовище, внутрішнє та міжнародне. При цьому перші три складові утворюють національне середовище. Розглянуто основні фактори, які характеризують середовище діяльності підприємств. Запропоновано три рівні впливу факторів середовища на діяльність підприємств: загальний при непрямому впливі, конкурентний при прямому впливі та керований при контрольованому впливі. Запропоновано розглядати чинники відповідно до ситуації, яка складається в середовищі діяльності підприємства. Розроблено структурно-логічну модель формування адаптивного управління підприємством під впливом ситуаційних чинників середовища. Перспективою подальших досліджень є поглиблене вивчення взаємодії складових системи управління: фінансового менеджменту, управління виробництвом і маркетингового менеджменту, оскільки ступінь їх адаптивності до умов господарювання впливає на ефективність прийняття управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Черепня Г. М.
Аналітико-інструментальні основи забезпечення ефективного управління ризиками підприємств (c. 270 - 275)

У статті досліджено аналітико-інструментальні основи забезпечення ефективного управління ризиками підприємств. Визначено, що під управлінням ризиком підприємства на аналітико-інструментальних основах необхідно розуміти систематичне здійснення управлінських дій щодо визначення ступеню відхилення значень від довгоочікуваного результату, який розраховується на аналітико-інструментальних засадах, що дозволяє на основі обраної аналітико-інструментальної технології обґрунтовувати, приймати, виконувати та контролювати ситуацію щодо реалізації превентивних заходів різного характеру з метою співставлення результатів господарської діяльності підприємства з відповідним рівнем ризику. Зроблено висновок, що на управління ризиком підприємства впливають ряд факторів, які повністю або частково залежать від підприємства чи є незалежними. До останніх можна віднести економічні умови господарства, кризовий стан економіки, податкову та кредитну політику України, незадовільний платоспроможний попит, низький рівень фінансового ринку. Фактори, які залежать від підприємства і врахування яких передбачає його здатність зберігати заданий темп режиму функціонування за найважливішими фінансово-економічними показниками, і є предметом управління ризиком на аналітико-інструментальних основах.

Стаття написана українською мовою


Бурак О. М.
Аспекти державного стратегічного управління житлово-комунальним господарством України (c. 275 - 279)

У статті проаналізовано періодизацію утворення керуючого органа у сфері житлово-комунального господарства України. Поетапно вивчено основні завдання і структуру управління для виявлення стратегічного аспекту діяльності. З’ясовано, що впродовж всього терміну існування профільного міністерства сфери житлово-комунального господарства перед ним не ставилися завдання стратегічного управління галуззю, а основним завданням визначено здійснення державної політики у певних сферах. Складові стратегічного планування зазначені лише в загальнодержавній програмі реформування ЖКГ. Запропоновано усунути дані недоліки шляхом розробки і впровадження Закону України «Про державне стратегічне управління», де були б закріплені поняття «стратегія», «стратегічний розвиток», «стратегічне управління». Результати дослідження дозволяють усвідомити завдання міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства з погляду на забезпечення сталого розвитку територій, яке може буди досягнути через реалізацію стратегічного управління вказаною галуззю

Стаття написана українською мовою


Кіпчарська Я. М.
Функціональна структура корпоративної безпеки підприємства (c. 279 - 284)

Метою статті є визначення та обґрунтування суті функціональних складових корпоративної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності. У ході проведеного дослідження проаналізовано основні наукові підходи щодо визначення функціональних складових економічної безпеки на рівні підприємства, зокрема: ресурсний, системний та ресурсно-функціональний підходи, а також розглянуто переваги та недоліки кожного з них. У результаті досліджень, відштовхуючись від структуризації економічної безпеки представниками ресурсно-функціонального підходу та виходячи з позиції теорії систем, обґрунтовано доцільність виділення таких складових корпоративної безпеки підприємства: фінансово-економічну, організаційно-управлінську, техніко-технологічну, інтелектуально-кадрову, інформаційну та силову, які, у свою чергу, структуровано на підсистеми нижчих рівнів. Запропонована структуризація дає можливість комплексно підходити до вирішення проблеми забезпечення безпеки розвитку суб’єкта господарювання.

Стаття написана українською мовою


Філиппова С. В., Сухотеріна М. І.
Порівняльна характеристика методик оцінки ефективності системи корпоративної соціальної відповідальності машинобудівного підприємства (c. 284 - 287)

У статті досліджено теоретичні підходи до оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) машинобудівного підприємства. Запропоновано показники, які необхідно враховувати при визначенні ефективності соціальної відповідальності машинобудівного підприємства. Показано, що показники, що впливають на ефективність функціонування системи КСВ машинобудівного підприємства, можна поділити на два види: якісні – оцінюються тільки за наявністю або відсутністю, кількісні – відповідно мають кількісний вимір. Запропоновано індикатори оцінки внутрішньої соціальної відповідальності машинобудівного підприємства, на основі яких можна обчислювати ефективність внутрішньої КСВ машинобудівного підприємства, і розроблено методику, яка базується на визначенні інтегрального показника, що включає як кількісні, так і якісні оцінки.

Стаття написана українською мовою


Соколовський С. А., Науменко М. О., Черкашина М. В.
Удосконалення управління трудовими ресурсами підприємства (c. 288 - 292)

Процеси інтеграції та глобалізації, що відбуваються в даний час в Україні, дозволяють говорити не тільки про їх інноваційну спрямованість, а й про трансформацію чинників, що визначають дієвість таких процесів. Людські та інтелектуальні ресурси є одним з ключових факторів, вплив яких важко переоцінити. Це обумовлює підвищення уваги до управління людьми, до підвищення його результативності та ефективності і визначає формування нових пріоритетів, що знаходить відображення у розвитку теоретико-методологічних аспектів управління трудовими ресурсами. Трудові ресурси є одним із ключових факторів виробництва будь-якого виду товарів і послуг поряд з інвестиційним капіталом – основними фондами й оборотними коштами. Саме трудові ресурси без перебільшення можна розглядати як найбільший капітал, що є у підприємства. У сукупності вся організаційно-управлінська діяльність (і насамперед мотиваційна) спрямована на активізацію внутрішніх ресурсів працівників та їх максимально ефективне використання. Отже, на сьогодні важко перебільшити актуальність дослідження проблем, що пов’язані з оптимізацією процесу управління трудовими ресурсами. У роботі обґрунтовано необхідність втілення нових принципів і методів розробки стратегії управління трудовими ресурсами підприємства.

Стаття написана українською мовою


Кучіна С. Е., Кітченко О. М.
Маркетингова політика ціноутворення: аналіз та вплив на дохід компанії (c. 292 - 297)

Необхідність поглиблення методологічних основ вдосконалення ціноутворення в умовах коливань ринкової кон’юнктури обумовила вибір даної теми дослідження. Виходячи з цього, метою статті є проведення теоретичного аналізу ціни як економічної категорії ринкової економіки; вивчення впливу політики ціноутворення на дохід компанії, формування ціни, орієнтованої на маркетинг. Методологічну основу становлять загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах управлінської, економічної та споріднених з ними наук. Установлення цін є єдиним компонентом маркетингу, який безпосередньо визначає дохід. Цінові рішення мають великий вплив на короткострокову та довгострокову прибутковість компанії. Довгострокове підтримання максимально високих цін можливо досягнути тільки при наявності вигоди для споживача. Вибір оптимальної методики ціноутворення здійснюється залежно від можливостей компанії та поставлених цілей бізнесу. Отримані результати досліджень можуть бути застосовані маркетологами, що займаються дослідженнями в галузі споживчих ринків, а також при прийнятті рішень у процесі управління маркетингом та під час формування подальших стратегій розвитку підприємства. Проведені дослідження є підґрунтям для вирішення практичних проблем щодо формування ціни, орієнтованої на маркетинг.

Стаття написана українською мовою


Мороз С. Г.
Визначення конкурентного положення підприємства на фармацевтичному ринку (c. 298 - 303)

Мета статті полягає в оцінці конкурентоспроможності, визначенні конкурентного положення підприємств на фармацевтичному ринку та розробці на цій основі їх стратегічних напрямків розвитку. Надано загальну характеристику сучасного стану та проблем, що мають місце у фармацевтичній галузі України. Обґрунтовано необхідність регулярної оцінки конкурентоспроможності підприємств, у тому числі фармацевтичних. Запропоновано вдосконалений методичний підхід до такої оцінки з подальшим визначенням конкурентного положення на ринку вітчизняних виробників лікарських засобів. Застосований підхід передбачає поділ складових конкурентоспроможності на організаційну та економічну, кожна з яких містить ряд показників-чинників, які охоплюють всі стадії життєвого циклу від створення продукції до організації її просування та реалізації. У результаті дослідження оцінено рівень конкурентоспроможності та визначено ранги дев’яти фармвиробників. На підставі розробленої матриці конкурентного положення промислових фармацевтичних підприємств виділено чотири типи стратегічних зон, які дозволяють виявити слабкі сторони господарюючого суб’єкта та тих напрямів діяльності, що потребують уваги. За кожною із зон запропоновано ряд напрямків розвитку стратегічного характеру. Перспективою подальших досліджень є оцінка конкурентоспроможності фармацевтичних виробників не лише в оперативному (короткостроковому) періоді, а й у довгостроковому, оскільки такий підхід визначатиме не лише поточний стан, а й реальний потенціал для конкурентної боротьби підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Соколовський С. А., Черкашина М. В., Науменко М. О.
Управління розвитком кластерно-мережних структур (c. 269 - 272)

Економіка, що формується на основі кластерів, – це модель конкурентоспроможної та інвестиційно привабливої економіки, яка забезпечує високий рівень та якість життя населення. Кластерні об’єднання є необхідними, оскільки процеси інновації вимагають ресурсів і компетенції, які перебувають часто за межами окремо взятої компанії. Кластерні механізми (або локальні мережі територіально-виробничої системи) є джерелами та факторами економічного зростання територій. Управління розвитком кластерно-мережних структур є основою забезпечення імпульсу розвитку будь-якої країни, як із розвиненою економікою, так і такою, що розвивається.

Стаття написана українською мовою


Сомов Д. О.
Стратегічне управління системою стійких конкурентних переваг підприємства (c. 273 - 278)

Мета статті полягає у проведенні аналізу механізмів формування та використання стійких конкурентних переваг, які здатні генерувати різні форми ренти, згідно з основними науковими підходами до стратегії для формулювання загальної концептуальної моделі стратегічного управління системою стійких конкурентних переваг підприємства. У статті досліджено вплив організаційних здібностей на формування конкурентних переваг і на вибір стратегії підприємства. Проведений аналіз наукових підходів до стратегічного управління свідчить про наявність сильного взаємозв’язку між конкурентними перевагами та економічними результатами стратегії організації. У статті були досліджені економічні механізми формування конкурентних переваг за основними концепціями стратегічного управління. Показано, що при застосуванні історично-динамічного підходу до аналізу процесу формування позиційних конкурентних переваг галузевої моделі п’яти конкурентних сил вона методологічно узгоджується з положеннями динамічної ресурсної концепції до стратегії організації. Виявлено, що будь-які конкурентні переваги на основі організаційних здібностей можуть забезпечувати отримання різних форм квазіренти. Уточнено зміст економіко-управлінської стратегії організації. Запропоновано модель стратегічного управління системою стійких конкурентних переваг підприємства.

Стаття написана українською мовою


Гетьман О. О., Киричок Є. О.
Особливості механізму стимулювання персоналу в банківській сфері (c. 279 - 283)

Метою статті є розробка моделі побудови ефективної системи стимулювання банківського персоналу на основі провідних зарубіжних і вітчизняних практик. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання, систематизація і класифікація, діалектичний метод, системний аналіз. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у банківській діяльності в поєднанні зі створенням нових цінностей і норм професійно-психологічної культури колективу банку підвищує вимоги до рівня компетенцій його персоналу. Такі вимоги до працівників банку потребують створення відповідного стимулюючого механізму, адже матеріальна і нематеріальна винагороди персоналу є основним засобом забезпечення його ефективного використання. Обґрунтовано зарубіжний досвід стимулювання персоналу на основі «соціалізації». Детально розглянуто досвід стимулювання персоналу на прикладі провідного лідера в банківській сфері ПАТ КБ «ПриватБанк». Запропоновано авторську модель стимулювання банківського персоналу та формування дієвої стратегій управління персоналом в банку.

Стаття написана українською мовою


Бодарецька О. М.
Діагностика компетентності HR-підрозділу в мотиваційній сфері (c. 284 - 290)

Метою статті є вдосконалення методу діагностики компетентності HR-підрозділу в мотиваційній сфері, який дасть змогу ухвалювати управлінські рішення щодо вибору суб’єктів формування і впровадження інноваційних технологій мотивування персоналу на машинобудівних підприємствах. Обґрунтовано доцільність використання індикаторів діагностики професійної й особистісної компетентності HR-підрозділу у сфері мотивування, які охоплюють не тільки ймовірні передумови успішності впровадження інноваційних технологій мотивування персоналу (про що свідчитиме високий рівень «вхідних» індикаторів), а й враховують при цьому конкретні результати реалізації подібних проектів на конкретних підприємствах машинобудування (на основі аналізування «вихідних» індикаторів). Наведено узагальнену послідовність діагностики компетентності HR-підрозділу у мотиваційній сфері, а також запропоновано використання при цьому булевої функції. Розглянуто критерії ствердження з високим рівнем ймовірності про можливість власними силами забезпечувати успішне впровадження інноваційних технологій мотивування персоналу. Охарактеризовано методичні підходи до установлення коефіцієнтів вагомості для запропонованих індикаторів діагностики професійної й особистісної компетентності HR-підрозділу у мотиваційній сфері. Наведено результати практичного застосування узагальненої послідовності діагностики компетентності HR-підрозділу у сфері мотивування на прикладі низки вітчизняних машинобудівних підприємств. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку полягають у виокремленні умов використання вдосконаленого методу діагностики компетентності HR-підрозділу в мотиваційній сфері.

Стаття написана українською мовою


Степаненко С. В., Лукашев С. В.
Морфологічний аналіз поняття «управління організаційними змінами» (c. 291 - 297)

Метою статті є визначення сутності поняття «управління організаційними змінами» та обгрунтування існуючих підходів. У результаті проведеного морфологічного аналізу управління організаційними змінами визначено як безперервний процес реалізації послідовних етапів, серед яких: планування майбутніх організаційних змін; організація здійснення змін (у формі створення ініціативної групи та розробки програми змін); формування відповідного мотиваційного середовища з метою зменшення можливого опору змінам персоналу; регулювання та контроль впровадження організаційних змін, що дозволить нівелювати можливі ризики та сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності підприємства. Проведення морфологічної декомпозиції дозволило виявити, що вся різноманітність наведених визначень пов’язана з наявністю різних підходів, які використовуються в управлінні в цілому та в управлінні організаційними змінами зокрема: процесний, системний, ситуаційний, поведінковий, адаптивний.

Стаття написана українською мовою


Семенютіна Т. В.
Корпоративна культура управління ризиками як невід’ємна складова ефективної системи ризик-менеджменту на підприємстві (c. 297 - 302)

Метою статті є дослідження змісту, ролі та значення корпоративної культури ризик-менеджменту в системі управління сучасним підприємством; аналіз основних проблем і розробка концептуальних основ процесу формування високого рівня корпоративної ризик-культури на підприємстві. Автором обґрунтовано необхідність організації ефективної системи управління ризиками діяльності підприємства, спроможної забезпечити досягнення бажаних цілей попри наявність різного роду небезпек і загроз. Вказано на важливість розвитку корпоративної ризик-культури як одного з ключових аспектів процесу впровадження комплексної системи ризик-менеджменту. Проаналізовано особливості та проблеми формування корпоративної культури управління ризиками на вітчизняних підприємствах. Наведено перелік індикаторних ознак високого рівня корпоративної ризик-культури. Визначено основні етапи процесу формування та розроблено ряд рекомендацій щодо розвитку корпоративної культури ризик-менеджменту на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Замула О. В.
Формування системи управління інформаційними витратами підприємств переробної галузі (c. 303 - 310)

Мета статті полягає в дослідженні системи управління інформаційними витратами переробних підприємств та вдосконаленні категоріального апарату з окреслених проблемних областей дослідження. У ході дослідження був удосконалений категоріальний апарат системи управління інформаційними витратами переробних підприємств. Зокрема, інформаційні витрати визначено як грошове вираження ресурсів, які використані підприємством для здійснення інформаційного процесу, що полягає у пошуку, отриманні, обробці, зберіганні та використанні (розповсюдженні) повідомлень, даних, знань та ідей. Також сформульоване визначення управління інформаційними витратами. У системі управління інформаційними витратами виділено такі процеси: формування портфеля інформаційних продуктів і послуг; використання інформаційних продуктів; споживання (здійснення) інформаційних послуг; оптимізація інформаційних втрат. Зазначено, що при управлінні інформаційними витратами переробних підприємств необхідно застосувати еволюційний підхід, тобто систематично перевіряти на відповідність викликам сучасності, спираючись на вивчення їх поведінки в динаміці та враховуючи досягнення науки в усіх сферах життєдіяльності людини. У подальшому необхідно дослідити процес використання інформаційних продуктів, споживання (здійснення) інформаційних послуг підприємствами у практичній діяльності.

Стаття написана українською мовою


Стогній К. О.
Дослідження передумов виникнення корпоративних конфліктів (c. 311 - 315)

У статті розглянуто передумови, причини виникнення та деякі аспекти зародження корпоративних конфліктів, процес протікання конфлікту на початковій стадії. Обґрунтовано необхідність розв’язання корпоративних конфліктів з позицій менеджменту, тобто через призму внутрішнього контролю. Розглянуто деякі види конфліктів і поділено їх на зовнішні та внутрішні – залежно від суб’єкта-ініціатора. Надано рекомендації щодо зниження ризику виникнення конфлікту та заходи запобігання виникнення конфліктних ситуацій. Зроблено формалізовану оцінку конфлікту з позитивної точки зору та з’ясовано корисність цього явища для розвитку корпорації.

Стаття написана українською мовою


Шостак І. В.
Грейдування як сучасна система стимулювання праці різних категорій персоналу підприємства торгівлі (c. 315 - 320)

Метою статті є узагальнення теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи оплати праці на підприємствах торгівлі на основі використання системи грейдів. Досліджено прогресивні системи оплати праці та системи стимулювання праці працівників підприємств різної галузевої приналежності. Розглянуто особливості грейдингу та можливості його застосування на підприємствах торгівлі України, що надає можливість використання альтернативної системи оплати праці, в якій враховується внесок кожного працівника для розвитку підприємства. Проведено порівняння системи грейдів з тарифною системою та виділено основні переваги та можливості системи грейдування як для працівників підприємства, так і для підприємства в цілому. Розроблено логічну схему формування системи стимулювання праці персоналу підприємства торгівлі. Виділено основні призначення та види впливу окремих складових системи стимулювання праці персоналу підприємства торгівлі. Розглянуто структуру грейду за видами оплати праці та здійснено розподіл компонентів оплати праці на основі грейдів за категоріями персоналу. Надано методику застосування грейдингу на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Сокол К. М.
Оцінка ступеня готовності ІТ-компанії до виходу на світовий ринок інформаційних технологій (c. 321 - 326)

У статті запропоновано ступінь готовності ІТ-компанії до виходу на світовий ринок інформаційних технологій оцінювати на основі аналізу ступеня прояву в її діяльності сукупності діагностичних параметрів, які проявляються різною мірою і загалом характеризують готовність до здійснення відповідної маркетингової стратегії. Ці параметри були умовно класифіковано на три основні групи. До першої групи були включені параметри, які мають загальний характер, тобто характеризують загальний стан компанії, незалежно від її галузі і масштабу. До другої групи увійшли параметри, які безпосередньо пов'язані з виходом компанії на світовий ринок інформаційних технологій, тобто пов'язані з наявністю або відсутністю зовнішніх, внутрішніх і внутрішньофірмових факторів, що впливають на прийняття рішення про вихід на цей ринок. До третьої групи включено параметри, які є властивими для ІТ-компанії. Визначення оцінок ступеня прояву в діяльності ІТ-компанії вищевказаних параметрів реалізується експертним шляхом за методом Дельфі, на основі яких формується середньозважена експертна оцінка ступеня прояву в діяльності ІТ-компанії сукупності вищевказаних параметрів.

Стаття написана українською мовою


Глущенко Т. С., Добрянська В. В.
Тенденції та перспективи розвитку рекламно-комунікаційного ринку України (c. 327 - 332)

Мета статті полягає в дослідженні розвитку рекламно-комунікаційного ринку України та проведенні оцінки його сучасного стану. Актуальність обраної теми полягає в особливій ролі рекламної діяльності та обумовлюючого її комунікаційного процесу в умовах фінансово-економічної кризи та стагнації товарних ринків. Стан і тенденції розвитку рекламно-комунікаційного ринку мають важливе значення, оскільки, з одного боку, вони відображають рівень розвитку виробництва та товарного ринку, з іншого – є стимулюючим фактором для їх подальшого вдосконалення. У ході проведення аналізу, систематизації та узагальнення науково-практичних робіт багатьох учених було виявлено закономірності та тенденції розвитку рекламно-комунікаційного ринку України, а також досліджено характер зміни його структури. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що в складних економічних умовах пріоритетними каналами рекламних комунікацій будуть телевізійна та Інтернет-реклама. Незважаючи на загальне падіння обсягів рекламного ринку України, Інтернет, як рекламно-комунікаційний канал, продовжуватиме набирати обертів завдяки гнучкості, інтерактивності та таргетингу по цільових групах. Немедійні рекламні комунікації так і не отримали широкого застосовування, переважно у зв’язку з відсутністю вільних коштів на їх розвиток. У подальших дослідженнях пріоритетним напрямком є вивчення впливу різних видів маркетингових комунікацій на поведінку споживачів та можливостей підвищення ефективності їх застосування в сучасних економічних умовах.

Стаття написана українською мовою


Пуліна Т. В.
Формування позитивного іміджу кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості (c. 333 - 339)

Створення ідеального іміджу кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості Запорізького регіону дасть можливість об’єднанню зайняти стійкі ринкові позиції, забезпечить постійне зростання обсягів продажу та прибутку, що гарантуватиме довгостроковий успіх. Головним маркетинговим інструментом формування ідеального іміджу кластерного об’єднання підприємств є система маркетингових комунікацій, яка уможливлює ефект синергії, що дає можливість створити міцний бренд об’єднання та покращити імідж. Метою статті є визначення напрямків формування ідеального іміджу кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості. Імідж об’єднання підприємств «Купуй запорізьке – обирай своє!» оцінено за результатами експертного опитування представників відповідних груп сприйняття і співробітників підприємств об’єднання. За результатами оцінювання встановлено, що імідж об’єднання підприємств позитивний, але на 12,8% менший за ідеальний. Для досягнення ідеального іміджу розроблено план маркетингових комунікацій, метою якого є формування ідеального іміджу та створення бренда «Купуй запорізьке – обирай своє!». Для просування цього бренда на ринку Запорізького регіону обгрунтовано та запропоновано необхідний бюджет.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Бутенко Н. В.
Організаційно-економічний механізм управління партнерсько-корпоративними відносинами (c. 248 - 254)

Метою статті є дослідження теоретико-методичних засад формування концепції партнерсько-корпоративних відносин та висвітлення основних складових організаційно-економічного механізму управління партнерсько-корпоративними відносинами. Проаналізовано сучасний стан впровадження концепції партнерських відносин у діяльність суб’єктів корпоративного сектора. Обґрунтовано концепцію партнерсько-корпоративних відносин як системи економічних відносин між суб’єктами корпоративних відносин, що передбачає упорядковану сукупність економічних, юридичних, технічних, когнітивних, соціальних зв’язків та здійснюється на засадах спільного використання активів, оптимізації рівня трансакційних витрат, повторюваності трансакцій, готовності до співпраці, довіри з метою отримання конкурентних переваг реалізації економічних інтересів всіх учасників партнерських відносин. Запропоновано організаційно-економічний механізм управління партнерсько-корпоративними відносинами, який забезпечить організаційно-управлінський, організаційно-технічний, економічний, соціально-економічний, іміджевий, маркетинговий ефекти.

Стаття написана українською мовою


Мужилівський В. В.
Визначення market intelligence та його роль у прийнятті стратегічних рішень (c. 255 - 259)

Метою статті є дослідження сутності поняття market intelligence як допоміжного засобу прийняття обґрунтованих стратегічних рішень для ефективного ведення підприємницької діяльності в умовах невизначених факторів розвитку ринку. У результаті проведеного дослідження підкреслено, що market intelligence являє собою специфічні ринкові дослідження, зосереджені на поліпшенні якості прийняття бізнес-рішень. Означено перелік основних джерел отримання market intelligence. Вивчення джерел походження інформації для її подальшої обробки та аналізу засвідчило, що на сучасному етапі майже будь-які істотні дані можна безперешкодно знайти у Всесвітній мережі Інтернет як шляхом опрацьовування веб-сайтів компаній, специфічних баз даних та офіційної фінансової інформації, так і за допомогою аналітики структурних, кадрових, територіальних змін усередині корпорацій. Визначення цілей market intelligence показало, що завдяки такій специфічній інформації компанії можуть вирішити велику кількість питань, що виникають у процесі прийняття рішень, а дослідження галузей споживачів market intelligence засвідчило перевагу використання цієї інформації компаніями, що є виробниками продукції, а не тих, що надають послуги.

Стаття написана українською мовою


Пугарська Н. Б.
Роль служби контролінгу в організаційній структурі банку (c. 259 - 264)

Метою даної статті є визначення ролі служби контролінгу в організаційній структурі банку. На основі аналізу останніх публікації досліджено основні концептуальні підходи до трактувань контролінгу, визначено його цілі, завдання та функції відповідно до специфіки банківської діяльності. Проаналізовано роль контролінгу в процесі управління. Запропоновано авторське бачення позицій служби контролінгу в організаційній структурі банківської установи. Сформульовані основні завдання контролінгу в банках, визначено перелік основних функцій, які необхідні для досягнення цих завдань. На основі аналізу та порівняння концептуальних засад облікового, інформаційного та управлінського підходів до контролінгу доведено необхідність їх органічної єдності. Це дасть змогу досягти синергетичного ефекту, а також додаткового зростання ефективності функціонування банківської установи. Висока ресурсоємність процесів пошуку, обробки та аналізу управлінської інформації передбачає, що продукт діяльності служби контролінгу має бути чітким, актуальним та аналітично придатним для прийняття оперативних управлінських рішень. Це зумовлює перспективність подальших досліджень у напряму розробки системи показників контролінгу банку щодо забезпечення його цільового управління.

Стаття написана українською мовою


Шевчук В. В.
Використання превентивного антикризового управління для стабілізації ринкової позиції підприємства (c. 264 - 268)

У статті викладено результати дослідження, направлені на використання українськими підприємствами превентивного антикризового управління, яке, на відміну від більш поширеного антикризового менеджменту, спрямованого на втручання у вже існуючу кризову ситуацію, полягає в недопущенні фінансових проявів кризи в господарській діяльності підприємства. Зосереджено увагу на особливостях превентивного управління, надано характеристику відмінностям механізму антикризового і превентивного управління підприємством. Визначено об’єкт, мету і механізм дії превентивного управління, наведено методи та інструменти управління. Інструментарій превентивного управління може бути ефективно використаний у практиці управління українськими підприємствами при вирішенні організаційно-економічних проблем, оскільки економічні показники більшості галузей говорять про різке скорочення промислового виробництва і настання економічної кризи.

Стаття написана українською мовою


Жабинець О. Й.
Кадрова безпека в системі фінансово-економічної безпеки страхових компаній (c. 269 - 274)

У статті досліджена кадрова безпека в системі фінансово-економічної безпеки страхових компаній, визначено її вплив на формування інформаційної та фінансової безпеки страховика, проаналізовано основні етапи забезпечення інформаційної безпеки через безпеку персоналу в міжнародному стандарті інформаційної безпеки ISO/IEC 27002:2013. Автор вважає, що інтенсивні зміни сучасного глобального інформаційного простору ставлять нові вимоги до підбору, навчання та звільнення персоналу, а кадрова безпека сьогодні є визначальною в системі фінансово-економічної безпеки будь-якого суб’єкта господарювання, у т. ч. страхової компанії. Прийняття персоналом різних рівнів ефективних рішень у фінансово-господарській діяльності страховика є запорукою його фінансової стабільності, а відтак – фінансової безпеки, а можливість протидіяти витокам конфіденційної інформації та даних, що складають комерційну таємницю, через персонал страховика складає основу його інформаційної безпеки. Доведено, що в міжнародній практиці вирішенню проблем кадрової безпеки приділяється значна увага, зокрема, у міжнародному стандарті інформаційної безпеки ISO/IEC 27002:2013 чітко прослідковується зв'язок між безпекою персоналу та інформаційною безпекою організації, починаючи з прийняття працівника на роботу та закінчуючи розірванням трудового договору.

Стаття написана українською мовою


Рачкован О. Д.
Формування стратегії адаптації підприємства торгівлі (c. 274 - 278)

Метою статті є обґрунтування необхідності розробки стратегії адаптації підприємств до мінливого середовища функціонування і методичного підходу до її формування з урахуванням специфіки торговельної галузі. Обґрунтовано необхідність постійних змін діяльності підприємства відповідно до умов навколишнього середовища. У цьому контексті пропонується методичний підхід до формування стратегії адаптації підприємства торгівлі, де стратегічний процес розглянуто за послідовністю його здійснення на підприємстві з визначенням ключових етапів. Як можливі стратегічні альтернативи виокремлено: стратегію активної адаптації, стратегію консервативної адаптації та стратегію ситуаційної адаптації підприємств. Запропонований підхід дозволяє своєчасно реагувати на зміну навколишнього середовища і враховує зв’язок змін факторів навколишнього середовища з результуючими показниками діяльності торговельного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Матющенко С. С.
Людський капітал як складова частина прихованого потенціалу інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств (c. 279 - 283)

Інтелектуальний капітал у сучасних економічних умовах є одним із найважливіших ресурсів підприємства. Найголовнішим серед складових елементів інтелектуального капіталу підприємства є людський капітал. Без цієї складової на сучасному етапі економічного і технічного розвитку суспільства неможлива ніяка діяльність суб'єктів господарювання. На практиці в Україні відсутня система оцінки та обліку людського капіталу. Виявлення прихованого потенціалу людського капіталу машинобудівних підприємств є першим кроком до ідентифікації його складових елементів та подальшої оцінки. Саме це робить дане дослідження актуальним. Метою даної статті є виявлення прихованого потенціалу людського капіталу ряду машинобудівних підприємств міста Харкова. Проведено аналіз ситуації з перепідготовкою персоналу на досліджуваних підприємствах та огляд наявності кадрової політики на них, розглянуто питання про значення відображення у звітності підприємств елементів людського капіталу, дані рекомендації щодо усунення проблемних моментів.

Стаття написана українською мовою


Гуля Ю. В.
Модель реалізації стратегії залучення споживачів у бренд (c. 284 - 291)

Метою статті є обґрунтування доцільності й можливості застосування існуючих в міжнародній практиці технологій «побудови індивідуальності бренда» та «залучення споживачів у бренд» на ринку м’яса птиці України. З метою узагальнення авторських поглядів щодо розвитку різних форм брендингу у птахівничих підприємствах застосовувались такі методи, як монографічний, аналізу і синтезу, економічного порівняння. До результатів досліджень можна віднести: аналіз створення успішних брендів на підставі впровадження новітніх технологій брендингу «побудови індивідуальності бренда» та «залучення споживачів в бренд»; розроблену класифікацію рядів образів бренда, що створюються у свідомості споживачів за допомогою брендингу та об’єднуються у три блоки; проведену ідентифікацію чотирьох рівнів атрибутів брендів стосовно прояву індивідуальності споживачів у них. Наукова новизна результатів досліджень полягає: в розробленій моделі реалізації стратегії залучення споживачів у бренд; визначенні складових цієї моделі на підставі створення у споживачів відповідних образів бренда, а саме: асоціацій, прийняття, відчуття, переконання, довіри, бажання діяти, єдності та відданості бренда, і їх параметрів у свідомості останніх. Практична значущість побудованої моделі полягає в можливості: проводити розрахунки абсолютної та відносної ефективності залучення споживачів у бренди; побудови графічної моделі щодо рівнів залучення споживачів у ці бренди та визначення чотирьох рівнів перетворень свідомості споживачів залежно від рівнів їх залучення у бренд.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2015

Макаренко Т. Ю.
Теоретичні основи концепції залишкового прибутку та її використання як інструменту контролінгу поведінки (c. 209 - 214)

Завданням даної статті є дослідження теоретичних основ концепції залишкового прибутку та особливостей її використання як інструменту контролінгу поведінки на підприємстві. Визначено сутність показника та ключові аспекти його розрахунку. Обґрунтовано використання показників залишкового прибутку у прийнятті інвестиційних рішень, оцінці вартості підприємства та мотивації на основі тверджень теореми Прайнрайха – Люке. Визначено та досліджено інформаційну та мотиваційну функції залишкового прибутку. Проаналізовано чотири форми відповідності показників залишкового прибутку критерію конгруентності цілей: слабку, сильну, помірну та досконалу. Доведено, що дотримання критерію конгруентності цілей при виборі ключового показника результативності сприяє гармонізації інтересів інвесторів та менеджерів, дозволяє зменшити конфлікт інтересів та мотивувати менеджерів до прийняття ефективних управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Черпак А. Є., Шершньова З. Є.
Ефективність корпоративного управління в цільових моделях власників корпоративного капіталу та інших стейкхолдерів (c. 215 - 222)

У статті проаналізовано сутність ефективності корпоративного управління, обґрунтовано необхідність її розгляду з позиції різних груп стейкхолдерів та з урахуванням цього запропоноване визначення та узагальнено методи оцінки зовнішньої та внутрішньої ефективності корпоративного управління. Приділено увагу розгалуженню понять «ефективність роботи організації» та «ефективність управління» нею, обґрунтовано об’єктивну складність розмежування результатів діяльності організації та результатів управлінського впливу, на основі чого запропоноване власне визначення «ефективності корпоративного управління» та узагальнюючого критерію економічної ефективності управління корпорацією. Окрема увага приділена розгляду ефективності корпоративного управління з позиції теорії «громадянської корпорації», а до переліку відомих вже підходів до визначення ефективності діяльності організації (цільового, системного, внутрішньо-організаційного, конкурентного) автори додають інноваційний та соціально-орієнтований. Автори детально аналізують можливий склад ефектів діяльності корпорації, визначають домінантні та пов’язані ефекти для кожної групи стейкхолдерів, будують профіль заінтересованості стейкхолдерів у ефективності діяльності корпорації як основи для подальшого формування кортежу переваг стейкхолдера. У статті представлено також рекомендації щодо підвищення ефективності корпоративного управління на основі формування та використання знань про кортеж переваг ключових груп стейкхолдерів корпорації.

Стаття написана українською мовою


Гураль Н. Р.
Структурні компоненти системи стратегічного управління відтворенням трудового потенціалу торговельного підприємства (c. 223 - 228)

Встановлено, що для підприємств торгівлі, з огляду специфіки їх діяльності, характерною є підвищена роль працівника в досягненні результатів господарської діяльності, що вимагає зміни підходу до управління трудовим потенціалом працівників. Визначено цільові імперативи, об’єкти, суб’єкти та предмет стратегічного управління. Проведено дослідження методів, принципів і функцій управління. Виокремлено етапи реалізації стратегії, що сприяють підвищенню інтенсивності процесу управління. Доповнено перелік загальних функцій стратегічного управління спеціальними функціями, які обумовлюють місію саме торговельного підприємства. Обґрунтовано доцільність управлінських рішень, що приймаються керованими компонентами системи стратегічного управління відтворенням трудового потенціалу торговельного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Швець І. Б.
Розвиток трудового потенціалу як елемент функціональної системи «підприємство» (c. 229 - 233)

Метою статті є дослідження механізму розвитку трудового потенціалу як елементу функціональної системи «підприємство» шляхом безперервного навчання. Інтерпретовано підхід фізіології до управління біологічною системою як соціально-економічною системою «підприємство», з її найбільш цінним та специфічним ресурсом – персоналом. Досліджено особливості безперервного навчання на підставі результатів наукових праць нобелевських лауреатів у галузі економіки стосовно двох систем, що притаманні людині при повсякденній та трудовій діяльності. Проаналізовано компоненти функціональних систем у розрізі безперервного навчання, до яких належать: аферентний синтез, прийняття рішень, апарат акцептора результату (модель результатів дій та програма дій), цілеспрямована дія, еферентний синтез (зворотний зв'язок). Послідовний аналіз цих складових дозволив виявити проблеми та особливості, які можуть мати місце у практичний діяльності підприємств. Розглянуто типи мотиваційного клімату.

Стаття написана українською мовою


Кагляк О. В.
Модель розвитку людських ресурсів на підприємствах харчової промисловості України (c. 234 - 239)

У статті запропоновано авторське визначення моделі розвитку людських ресурсів на підприємстві та представлено відповідну схему у вигляді тріади «планування – реалізація – оцінка». Систематизовано особливості та аргументовано важливість формування ефективної моделі розвитку людських ресурсів саме на підприємствах харчової промисловості України. Запропоновано компаративний аналіз трьох типових моделей розвитку людських ресурсів на іноземних та вітчизняних підприємствах харчової промисловості, які функціонують на українському ринку, представлено їх переваги та недоліки. Визначені універсальні складові типової ефективної моделі розвитку людських ресурсів на підприємстві та надано відповідні рекомендації з її удосконалення для керівництва вітчизняних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Пенюк В. О.
Кадровий потенціал підприємства торгівлі: визначення та складові елементи (c. 240 - 248)

Мета статті полягає у визначенні сутності кадрового потенціалу підприємства торгівлі та його складових елементів. Проведено дослідження етимології слова «потенціал». Систематизовано теоретичні підходи щодо трактування поняття «кадровий потенціал», з виокремленням ресурсного, системного, факторного, атрибутивно-синтезуючого (або інтеграційного) та індикативно-результуючого підходів. Проведено критичний аналіз наявних дефініцій цього поняття, уточнено його сутність та визначено відмітні ознаки. У результаті дослідження встановлено взаємозв’язок між потенціалом персоналу, кадровим і трудовим потенціалом на підприємстві. Представлено авторське бачення сутності поняття «кадровий потенціал підприємства торгівлі». Визначено групи компетентностей (особистісні, професійні, інструментальні, міжособистісні та системні), які є складовими елементами кадрового потенціалу підприємства торгівлі. У подальшому отримані результати можуть бути використані для дослідження проблем кадрової політики та діагностики кадрового і трудового потенціалу на підприємствах торгівлі, а також інших сфер економічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Маліков В. В.
Зняття особистісних обмежень при підготовці бухгалтерів і аудиторів (c. 249 - 252)

Метою статті є обґрунтування значущості зняття особистісних обмежень при підготовці бухгалтерів і аудиторів та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення даного процесу. До найбільш поширених особистісних обмежень слід віднести: невміння вирішувати проблеми; брак творчого підходу; невміння керувати собою; брак розуміння особливостей управлінської праці; нечіткі особистісні цінності; нечіткі особисті цілі; нездатність впливати на людей. Наведені обмеження можна частково зняти в процесі професійної практики, використовуючи для кожного з них свої особливі методики. Слід також зупинитися на деяких аспектах суспільної діяльності фахівця, а саме: реакції на критику, здійснених помилках і наявності позитивних емоцій. Підсумком професійної практики, поряд зі звітом про практику, має стати особистий план розвитку, конкретний і реалістичний, що мобілізує всі здібності студента і вимагає від нього повної віддачі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Рудик В. К.
Роль пенсійного менеджменту в управлінні вітчизняною пенсійною системою (c. 277 - 281)

У статті висвітлюються питання ролі пенсійного менеджменту в управлінні національною пенсійною системою в умовах проведення пенсійної реформи. Формування сучасної пенсійної моделі вимагає вдосконалення системи управління в пенсійній сфері, яка має базуватися на принципах пенсійного менеджменту. Розглянуто основні передумови становлення і розвитку пенсійного менеджменту, визначені основні складові елементи його організації. Доведено, що спеціалізовані фінансові інститути, які будуть вести свою діяльність у системі пенсійного страхування, мають стати стрижнем ефективного функціонування пенсійного менеджменту. Визначені основні принципи пенсійного менеджменту, які сприяють розумінню його сутності. Встановлено, що поєднання державного регулювання і корпоративного управління в пенсійній сфері є особливістю сучасного методологічного підходу до формування системи пенсійного менеджменту. Звернуто увагу на те, що в системі пенсійного страхування основними фінансовими інститутами виступають пенсійні фонди, тому вдосконалення управління ними є надзвичайно важливим завданням пенсійного менеджменту. Визначено, що структура управління пенсійним фондом передбачає розмежування операційних функцій і функцій нагляду, а також наявність необхідної кваліфікації та підзвітність тих осіб та органів, на які покладено виконання цих функцій. Саме на цьому акцентує свою увагу пенсійний менеджмент.

Стаття написана українською мовою


Кухарук А. Д., Змітрович Д. Д.
Оцінювання ефективності управління станом конкурентоспроможності підприємств (c. 282 - 287)

Метою статті є розвиток науково-прикладних положень щодо оцінювання ефективності управління станом конкурентоспроможності підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища. Визначено змістовне співвідношення понять «ефективність управління» та «результативність управління». Представлено результати оцінювання рівня ефективності управління станом конкурентоспроможності підприємств з використанням статичного та динамічного показників ефективності. За допомогою статичного показника ефективності оцінено рівень досягнення запланованих значень показників конкурентоспроможності внаслідок вжитих управлінських заходів. У динамічному аспекті ефективність управління охарактеризовано досягненням стабільності конкурентних переваг. Виконано матричну візуалізацію рівнів ефективності управління. Виділено топологічні зони матриці, відповідно до яких сформульовано необхідні заходи щодо підвищення ефективності управління. Перспективним напрямом подальших досліджень є оцінювання результативності управління конкурентоспроможністю промислових підприємств та визначення особливостей такого оцінювання залежно від розміру та специфіки діяльності суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


Романюк В. М.
Еволюція розвитку моделей корпоративного управління в умовах конкуренції (c. 288 - 294)

У статті досліджено еволюцію розвитку класичних моделей корпоративного управління – англо-американської, німецької, японської. Автором аналізується й четверта модель корпоративного управління, більш притаманна економікам трансформаційного (перехідного) типу та країнам з вищим рівнем корупції, – сімейна. Заслуговує на увагу висвітлення сутнісного аспекту еволюції механізмів розвитку системи корпоративного управління. За допомогою відповідного інструментарію та методології наукового дослідження автором розроблено обґрунтовані рекомендації щодо вирішення проблеми вибору ефективної національної моделі корпоративного управління або формування принципово нової вітчизняної моделі розвитку корпоративного сектора економіки з урахуванням певних особливостей існуючих класичних теоретично-узагальнених моделей та інституційного середовища в Україні й рівня розвитку ринкових відносин.

Стаття написана українською мовою


Фоміна О. В.
Організація управлінського обліку на підприємстві торгівлі (c. 295 - 299)

Правильно організована та ефективно функціонуюча система інформаційного забезпечення менеджменту повинна в кінцевому підсумку забезпечити належний рівень конкурентоспроможності підприємства, а отже, і його довгостроковий розвиток. Метою статті є наукове обґрунтування та розробка концептуальних засад організації системи управлінського обліку на підприємстві торгівлі. У статті проведено дослідження та здійснено структуризацію базових складових організації управлінського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємств торгівлі. Визначено сучасні підходи до організації управлінського обліку. Здійснено наукове обґрунтування теоретико-методологічних засад організації системи управлінського обліку на основі системного підходу.

Стаття написана українською мовою


Тихонченко Р. С.
Розробка CRM-стратегії на підприємствах роздрібної торгівлі на основі процесного підходу (c. 300 - 304)

Метою статті є обґрунтування послідовності та змісту процесів, які визначають логіку дій під час розробки CRM-стратегій на підприємствах роздрібної торгівлі. На основі вивчення загальних підходів до розробки стратегій та особливостей клієнтоорієнтованості як критерію стратегічного управління розроблено структурно-логічну модель процесного підходу до формування клієнтоорієнтованої (CRM) стратегії підприємства роздрібної торгівлі. У межах цієї моделі основними бізнес-процесами визначено: стратегічний аналіз за проекціями клієнтоорієнтованої діяльності підприємства роздрібної торгівлі (клієнтською, ціннісною проекціями, каналами продажів і STEP-середовищем); цілевстановлення за критерієм відповідності загальній стратегії розвитку підприємства; аналіз і вибір стратегічних альтернатив за критерієм відповідності стратегії розвитку результатам стратегічного аналізу. Для забезпечення дієвості запропонованої процесної моделі визначено входи, інформаційне забезпечення та виходи (результати) кожного процесу.

Стаття написана українською мовою


Гронь О. В.
Досвід споживачів як конкурентна перевага компанії в сучасних умовах (c. 305 - 310)

Метою статті є дослідження досвіду споживачів як основи створення конкурентної переваги підприємства шляхом забезпечення довгострокової лояльності клієнтів; аналіз методів оцінки споживчого досвіду на основі дослідження можливих варіантів поведінки споживачів. При аналізі, систематизації та узагальненні наукових праць багатьох учених та рекомендацій фахівців-практиків було розглянуто концепцію «досвіду споживачів», специфіку її застосування та систематизовано погляди дослідників на визначення поняття «споживчий досвід». У результаті дослідження виявлено взаємозв’язок задоволеності клієнтів з отриманим ними досвідом у процесі взаємодії з компанією та необхідність його урахування для забезпечення довгострокової лояльності клієнтів. Визначено, що розглянуті методи аналізу та оцінки споживчого досвіду на основі дослідження можливих варіантів поведінки споживачів мають допомогти підприємствам врахувати існуючи проблеми та більш обґрунтовано підійти до формування досвіду клієнтів у майбутньому. Перспективою подальших досліджень у даному напряму є розробка інструментарію щодо формування досвіду споживачів та управління ним з урахуванням специфіки діяльності вітчизняних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Смирнов С. О., Гільорме Т. В.
Методологічна платформа формування організаційно-інформаційного механізму маркетингового просування енергозберігаючих технологій (c. 311 - 315)

Метою статті є розробка теоретичних, методологічних положень та практичних рекомендацій щодо формування організаційно-інформаційного механізму маркетингового просування енергозберігаючих технологій, який оснований на постійній організаційній взаємодії та інформаційному інтерактивному супроводі (побудові гнучких онлайнових інформаційних систем) під час впровадження сучасних енергетичних технологічних розробок на ринках енергетичного сервісу в Україні. Розглянуто методологічну платформу побудови організаційно-інформаційного механізму маркетингового просування енергозберігаючих технологій на підставі концепції «життєвого циклу» та моделі Курта Левіна. Розглянуто класифікацію груп методів з урахуванням особливостей саме маркетингового комунікаційного забезпечення створення і просування на ринках інноваційних енергозберігаючих технологій (виділення комунікаційних та аналітичних груп методів). Запропоновано оцінювання економічної доцільності запропонованих підходів на засадах методики Кронбаха та Глезера.

Стаття написана українською мовою


Холодний Г. О.
Маркетинговий аналіз стану та перспектив розвитку вітчизняного ринку послуг вищої освіти (c. 316 - 321)

Стаття присвячена актуальній темі аналізу стану та перспектив розвитку вітчизняного ринку послуг вищої освіти. На основі використання методу морфологічного аналізу, синтезу найпоширеніших визначень обґрунтовано сутність вищої освіти й ринку послуг вищої освіти з маркетингової точки зору. У статті розглянуто результати маркетингового аналізу, метою яких є оцінка впливу факторів зовнішнього й внутрішнього середовища на рівень попиту на послуги вищої освіти в Україні. Доведено, що для подальшого розвитку вітчизняної системи вищої освіти буде потрібна нова концепція, яка припускає розвиток індивідуалізованого характеру послуг вищої освіти, коли особливу цінність набувають такі методи навчання, що розвивають здібності людини до самореалізації, розвитку й адаптації до швидко мінливих умов навколишнього світу. Матеріал, наведений у статті, узагальнює ситуацію на вітчизняному ринку освітніх послуг у системі вищої освіти й дозволяє обґрунтувати основні тенденції його розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Дороніна М. С., Голубєв С. М.
Соціальні резерви розвитку сукупного трудового потенціалу колективу. Рольовий контекст (c. 249 - 253)

Швидкість, різноякісність змін внутрішнього й зовнішнього середовища суб'єктів господарювання перевищують їхні можливості вчасно ухвалювати ефективні рішення в критичних ситуаціях. Тільки колективний розум творчого сукупного працівника зараз дозволяє результативно реагувати на унікальні проблеми в роботі. Для формування такого працівника в сучасних умовах необхідно використовувати соціальні резерви розвитку колективу, оскільки вони забезпечують додатковий приріст його сукупного трудового потенціалу за рахунок організації емоційно позитивної взаємодії співробітників. У статті трудовий колектив розглядається як соціальний об’єкт управління. Аргументується можливість перетворення його в команду за рахунок діагностики й розвитку сукупного трудового потенціалу в координатах рольової структури. Вдала комбінація функціонально-трудових і соціальних ролей у колективі забезпечує народження синергетичного ефекту, який проявляється в його механічній та органічній солідарності. Створений на цій основі сукупний працівник є новою продуктивною силою кооперованого праці, що перевищує суму здатностей відособлених індивідуальних працівників.

Стаття написана англійською мовою


Крупський О. П.
Вплив стилю лідерства на характеристичні риси організаційної культури туристичних підприємств (c. 253 - 260)

Мета статті полягає у виявленні впливу стилю лідерства на характеристичні риси організаційної культури туристичних підприємств. Проведено детальний аналіз наукової літератури щодо стилів лідерства, виявлено деякі особливості їх імплементації на туристичних підприємствах України. З урахуванням сучасних соціально-економічних умов доповнено інтегроване визначення лідерства. Доведена роль стилю лідерства як детермінанти типу організаційної культури. Особливу увагу приділено руйнівному (невротичному) стилю і стилю невтручання, які не були охоплені українськими дослідниками, але, тим не менш, є значущими для розуміння особливостей формування та управління організаційними культурами підприємств туризму та гостинності. У процесі дослідження були застосовані такі методи наукового пошуку: ідеографічні; формальні; контент-аналіз; аналіз і синтез; кореляційний аналіз. Отримані результати можуть бути використані практикуючими менеджерами для вибору стилю управління, адекватного сформованій організаційній культурі чи культурі, яка тільки створюється на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Савченко С. О.
Гендерний аналіз в HR-менеджменті (c. 261 - 265)

Метою статті є дослідження конкурентоспроможності управлінського персоналу на основі особистісних і ділових якостей. Розглянуто теоретичні та методичні положення, а також практичні рекомендації з оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу на основі психодіагностичного аналізу особистісних характеристик. Результати досліджень аналізуються з позицій гендерних відмінностей чоловіків і жінок у менеджменті. Основними завданнями досліджень були вибір особистісних якостей, які характеризують успішного лідера-управлінця, визначення їх вагових коефіцієнтів і проведення психодіагностичного аналізу. Зроблено статистичну обробку результатів. Проведено тестування щодо інтелектуальних здібностей чоловіків і жінок з використанням двох тестів. По першому тесту визначали кмітливість індивідуума, а по другому – логіку, швидкість і системність мислення. Представлені результати досліджень дозволять комплектувати управлінський персонал сучасних підприємств незалежно від психологічних, фізіологічних і біологічних гендерних відмінностей індивідуумів. Подальше накопичення емпіричного матеріалу дозволить уточнювати представлені результати та вносити корективи в оцінку конкурентоспроможності управлінського персоналу з урахуванням статевих відмінностей та інших гендерних форм.

Стаття написана українською мовою


Момот Т. В., Чжан Х. Ю.
Визначення індикаторів кадрової безпеки в складі фінансово-економічної безпеки (c. 266 - 271)

Мета статті полягає у визначенні індикаторів кадрової безпеки в складі фінансово-економічної безпеки. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, була розроблена методика діагностики кадрової безпеки, систематизовано погляди дослідників на визначення поняття «лояльність персоналу». Обґрунтовано показники для проведення оцінки стану кадрової безпеки підприємства машинобудівного сектора економіки. Цей процес обґрунтування досить складний і вміщує потенційну можливість систематизації та узагальнення теоретичних положень, рекомендацій та пропозицій фахівців, учених, світовий досвід, у т. ч. розвинених країн, і власні напрацювання, проведені дослідження, законодавчо-нормативну базу. На підставі зазначеного вище була розроблена послідовність формування системи показників для оцінки стану кадрової безпеки. Розроблено послідовність оцінювання стану кадрової безпеки підприємства. Вона дозволить сформувати систему показників, що передбачає інтеграцію зв’язків між основними напрямами стратегії розвитку підприємства, що, у свою чергу, дозволяє більш усвідомлено підходити до вибору індикаторів кадрової безпеки та на їх основі визначати інтегральний показник стану кадрової безпеки на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Бабяк Н. Д., Іванюк К. Б.
CVP-аналіз: традиційний та управлінський підходи (c. 272 - 276)

У статті досліджено один з методів управління прибутком – «CVР-аналіз». Основну увагу зосереджено на розробці теоретичних і практичних рекомендацій, що забезпечать полегшення практичного використання вітчизняними підприємствами інструментарію CVР-аналізу. Для цього розкрито особливості даного інструменту контролінгу витрат, визначено проблемні моменти його використання в практичній діяльності підприємств. Для подолання певних обмежень у використанні CVP-аналізу, покращення його ефективності пропонується застосовувати управлінський підхід до даного інструменту, який відрізняється від традиційного процесом розподілу постійних витрат на види продукції. Також, як альтернатива традиційному підходу до CVP-аналізу, у статті пропонується використання процесно-орієнтованого методу, який базується на використанні різних кост-драйверів для поділу витрат. У зв’язку з цим запропоновано модифіковану формулу для визначення точки беззбитковості за процесно-орієнтованим підходом до CVP-аналізу. Для сучасних науковців і практиків застосування даного інструменту має стати викликом і поштовхом для його подальших модифікацій з метою збільшення адаптивності методу та пристосування до економічних реалій.

Стаття написана українською мовою


Скакальський Ю. С.
Стратегічне планування ризиків на основі збалансованої системи показників (BSC) (c. 277 - 281)

Метою статті є дослідження особливостей стратегічного управління ризиками підприємств у контексті первинної ідентифікації, планування та контролю. Проаналізовано основні підходи до класифікації ризиків та запропоновано авторський варіант поділу ризиків на фінансові та нефінансові, за принципом проекцій збалансованої системи показників. Наведено визначення основних видів фінансових ризиків. Обґрунтовано необхідність інтегрованого підходу до управління ризиками на підприємствах реального сектора економіки. Досліджено сучасні концепції планування ризиків на основі BSC, виділено їх сильні та слабкі сторони, а також наведено авторське бачення стратегічного планування ризиків на основі контролінгу. Запропоновано використання підходу BSCplus, де ключовим показником буде додана вартість, що розраховується з використанням середньозваженої вартості капіталу (WACC). Наголошено на необхідності врахування відсоткового ризику при плануванні середньозваженої вартості капіталу підприємства.

Стаття написана українською мовою


Скриньковський Р. М., Харук К. Б., Максимчук Я. С.
Діагностика підприємства у сферах професійної освіти, трудової активності та мотивації, інноваційної праці та соціального розвитку (c. 282 - 288)

У статті сформовано систему діагностики підприємства у сфері професійної освіти, трудової активності та мотивації, інноваційної праці та соціального розвитку з урахуванням відповідальності в менеджменті при його оптимальній стратегії. Установлено, що ключовими бізнес-індикаторами рівня професійної освіти персоналу підприємства є: 1) рівень кваліфікації персоналу; 2) рівень підготовки персоналу; 3) рівень професійних знань, умінь та навичок персоналу; 4) рівень мобільності персоналу. Інтегральний рівень діагностики підприємства у сфері трудової активності та мотивації потрібно визначати за: 1) індикаторами рівня активності персоналу; 2) індикаторами рівня мотиваційного комплексу підприємства; 3) індикаторами рівня розвитку та структури персоналу; 4) індикаторами рівня стимулювання персоналу; 5) індикаторами рівня оцінювання трудової діяльності персоналу; 6) індикаторами рівня економіко-виробничої оцінки персоналу. Діагностику підприємства у сфері інноваційної праці слід визначати за 23 показниками, представленими у статті. З’ясовано, що ключовими бізнес-індикаторами діагностики підприємства у сфері соціального розвитку є: 1) рівень соціальної активності персоналу; 2) рівень умов праці на підприємстві; 3) рівень творчого розвитку персоналу; 4) рівень мотивації персоналу; 5) рівень соціального захисту персоналу.

Стаття написана українською мовою


Мочона Л. Г.
Аналіз та вибір інструментарію оперативного контролінгу на підприємстві (c. 288 - 296)

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних можливостей використання інструментів оперативного контролінгу на підприємстві задля прийняття вчасних та ефективних управлінських рішень у виробничо-господарській діяльності підриємства. Розглянуто теоретичні аспекти застосування інструментів оперативного контролінгу для виявлення відхилень фактичних підконтрольних показників від планових, економного використання робочого часу, мотивації персоналу до продуктивної роботи, зниження рівня витрат на підприємстві. Визначено сутність та охарактеризовано основні завдання оперативного контролінгу, встановлено взаємозв’язок та відмінність між стратегічним та оперативним контролінгом. Крім того, розмежовано методи та інструменти оперативного контролінгу, визначено основні з них та окреслено їх переваги та недоліки. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є практичне використання інструментарію для здійснення оперативного контролінгу виробничо-господарської діяльності підприємства та аналіз отриманих результатів щодо дієвості впровадження конкретного інструментарію.

Стаття написана українською мовою


Лях О. О.
Удосконалення бюджетування в системі фінансового контролінгу на підприємстві (c. 297 - 302)

Мета даної статі полягає в дослідженні бюджетування в системі контролінгу на підприємстві в умовах швидкозмінного середовища. На основі наукових праць провідних фахівців з управлінського обліку розглянуто еволюцію бюджетування та систематизовано основні переваги та недоліки використання його різних методів. Особлива увага приділяється бюджетуванню з нуля як ефективному інструменту контролінгу витрат на підприємстві. Проаналізовано та систематизовано основні погляди фахівців щодо даного методу. На основі досвіду консалтингових компаній проаналізовано використання бюджетування з нуля на практиці, наведені основні фактори успішності запровадження даного методу. Подальшого дослідження в даному напрямку потребує проблема інтеграції бюджетування з нуля в систему управління вартістю підприємства, що має привести до підвищення його вартості та конкурентоспроможності.

Стаття написана українською мовою


Романов А. Д.
Оцінка стану соціально-психологічного клімату на підприємстві (c. 303 - 308)

Мета даної статті полягає у наданні методичних рекомендацій щодо оцінки стану соціально-психологічного клімату колективу на підприємстві з урахуванням його ключових домінант з точки зору синергетичного підходу. У результаті проведеного дослідження доведено можливість розглядати систему соціально-психологічного клімату з точки зору синергетичного підходу за рахунок зіставлення базових принципів, сформовано методичні рекомендації стосовно оцінки стану соціально-психологічного клімату як складної динамічної системи з урахуванням точок біфуркації та атракторів, сформульовано переваги та недоліки такого підходу,а також визначено ключові домінанти соціально-психологічного клімату (особистісну, групову та організаційну (корпоративну)), які мають пріоритетний вплив на його стан. Метою подальших досліджень є визначення впливу трьох складових (домінант) соціально-психологічного клімату колективу на його загальний рівень на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Тягунова З. О., Бондаренко В. М.
Розвиток SPA-індустрії: управлінський аспект (c. 358 - 364)

Метою статті є дослідження та аналіз світового ринку Spa-індустрії, основних етапів його розвитку, впливу на економічні процеси та сферу послуг, вивчення світового досвіду управління даною сферою бізнесу. Виявлено тісний взаємозв’язок і взаємозалежність між різними бізнес-елементами, що входять до кластера Spa-індустрії, та їх вплив на формування системи управління персоналом Spa-структур. Обґрунтовано, що впровадження та застосування запропонованої системи управління персоналом у Spa-організаціях підвищить ефективність управління підприємством, посилить його адаптивність та здатність до змін, удосконалить рівень знань та компетентність персоналу. Запропоновано авторське бачення поняття «спа-менеджмент», що дасть змогу визначити специфічні підходи до управління Spa-структурами. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є дослідження ринку Spa-індустрії в Україні, його проблем та шляхів їх вирішення. Розвиток вітчизняної Spa-індустрії та Spa-туризму є перспективним напрямом інвестування та державної підтримки, оскільки сприятливе географічне та кліматичне положення, а також багаті природо-лікувальні ресурси дають підґрунтя для формування потужного сектора у сфері послуг.

Стаття написана російською мовою


Гришова І. Ю., Бондаренко В. М.
Теоретико-методологічні основи управління реструктуризацією переробних підприємств аграрного виробництва (c. 365 - 370)

У статті розглянуто питання реструктуризації аграрних підприємств та деякі особливості реструктуризації як у цілому, так і в розрізі її окремих складових. Знайшли своє відображення питання взаємозв'язків таких понять, як реформування, реструктуризація, конкурентоспроможність, реорганізація та санація підприємств і компаній. Досліджено об'єктивні передумови реструктуризації агропромислових підприємств. Розглянуто методологічні основи реструктуризації та проаналізовано основні її напрями.

Стаття написана українською мовою


Мельникова О. А.
Національний брендінг як чинник соціально-економічного розвитку України (c. 370 - 374)

Метою статті є визначення сутності та значення національного бренда та національного брендінгу, а також формування орієнтирів розвитку даної маркетингової концепції в Україні. Сконцентровано увагу на двох основних підходах до визначення національного бренда – як національного товарного бренда та як національного бренда країни, при цьому основна увага приділяється безпосередньо брендінгу країни. Окреслено основні цілі національного брендінгу країни, серед яких основними є такі: поліпшення зовнішнього та внутрішнього іміджу країни, залучення інвесторів, розвиток туризму, зростання і стабільність національної економіки, підвищення конкурентоспроможності національних товарів на міжнародному ринку, розвиток міжнародного співробітництва і т. ын. Виділено основні проблеми в зовнішньому іміджі України, які можливо вирішити цілеспрямованим брендінгом. Проведене дослідження дозволило виділити основні орієнтири розвитку України як бренда та ключові напрями маркетингової комунікаційної політики з просування національного бренда.

Стаття написана українською мовою


Рябик Г. Є.
Економічне обґрунтування маркетингових заходів щодо розвитку конкурентних переваг підприємства (c. 375 - 380)

Мета статті полягає в дослідженні переваг і недоліків існуючих підходів до визначення економічної оцінки заходів з маркетингово-збутової діяльності підприємств і проблем, що виникають у процесі даної оцінки, для подальшої розробки методичного підходу до оцінки й обґрунтування маркетингових заходів щодо розвитку конкурентних переваг підприємства. Установлено, що наявні підходи не дозволяють повною мірою визначити причини та передумови, які обумовлюють дієвість і результативність впливу маркетингової діяльності на забезпечення конкурентоспроможності. Зазначено, що недостатньо з’ясованими залишаються теоретичні та методичні аспекти забезпечення концентрації маркетингових заходів, що розробляються в рамках відповідної функціональної стратегії, на розв’язанні проблем досягнення конкурентних переваг і зміцнення конкурентних позицій підприємства. З точки зору автора, вирішення даного завдання передбачає необхідність посилення селективності використання інструментарію маркетингового впливу (на основі поглибленої сегментації ринку та обґрунтування пріоритетів формування та реалізації збалансованої товарної політики). Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є додаткове вивчення процедур стратегічного планування формування та використання конкурентних переваг підприємств.

Стаття написана українською мовою


Садовська І. Б., Бляхарчук М. О.
Концептуальна основа формування облікової політики управлінського обліку (c. 381 - 388)

Метою статті є визначення і обґрунтування концептуальної основи формування облікової політики управлінського обліку підприємства. Виділено суть поняття «концептуальна основа формування облікової політики управлінського обліку» як викладення окремих концепцій (поглядів), на яких ґрунтується методологія формування облікової політики та практика її впровадження. Побудовано ієрархічну модель концепції формування облікової політики управлінського обліку підприємства, яка включає цілі, напрями, фактори, принципи, елементи, практичну реалізацію та оцінку ефективності. Розкрито складові концептуальної основи формування облікової політики управлінського обліку підприємства. При формуванні облікової політики управлінського обліку підприємств запропоновано використовувати як традиційні загальнонаукові принципи, так і принципи, специфічні для управлінського обліку, а також ті, які до сьогодні не застосовувалися в обліковій політиці: принципи конструктивності, оперативності, людиноцентричності, моральності та етичності. Запропоновано ефективність застосування облікової політики управлінського обліку підприємства оцінювати за цілями, факторами, елементами та практичною реалізацією.

Стаття написана англійською мовою


Семенова В. Г.
Удосконалення системи управління інтелектуальною власністю кабельних підприємств (c. 389 - 393)

Інноваційний розвиток сучасних підприємств є важливою умовою підвищення конкурентоспроможності підприємств як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках збуту. Проте сьогодні існує низка причин, які гальмують інноваційний розвиток українських підприємств. Успішність інноваційної діяльності підприємства багато в чому залежить від активного формування та використання інтелектуальної власності. Для її раціонального використання на підприємстві необхідно створити ефективну систему управління цими процесами. Метою статті є визначення основних напрямків удосконалення системи управління інтелектуальною власністю підприємств кабельної промисловості. Розглянуто основні проблеми формування інтелектуальної власності підприємств. Досліджені основні тенденції в розвитку підприємств кабельної промисловості та виділено перспективні напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств даної галузі. Визначено напрямки вдосконалення системи управління інтелектуальною власністю підприємств кабельної промисловості (перехід від механістичних до органічних структур управління; створення спеціалізованого відділу з управління інтелектуальною власністю; формування системи оцінки ефективності використання інтелектуальної власності; вдосконалення системи обліку об'єктів інтелектуальної власності, тощо).

Стаття написана українською мовою


Коюда В. О., Пасько М. І.
Методологічний підхід до бізнес-планування розвитку підприємства (c. 394 - 402)

У конкурентному середовищі розвиток підприємства значною мірою залежить від його обґрунтування на основі бізнес-планування. Формування бізнес-плану підприємства потребує обґрунтованого підходу щодо його перспектив і потенційних можливостей для успішного функціонування, пропозицій нової продукції (послуг, робіт) для задоволення потреб споживачів. Пропонується методологічний підхід до розробки бізнес-плану з урахуванням його особливостей та специфіки для конкретного підприємства на основі компонентів «чорної скриньки» і у взаємозв’язку з підготовкою – розробкою – прийняттям і реалізацією управлінських рішень. Уточнено й доповнено стадії процесу формування бізнес-плану (інформаційно-пошукова; підготовчо-аналітична; розробка) щодо сфер управлінських рішень згідно з рамками бізнес-планування, де управлінська складова є ключовим ланцюгом із визначення шляхів і конкретизації цілей та завдань структурних підрозділів з метою забезпечення стратегічного розвитку.

Стаття написана українською мовою


Бондарєва Т. І.
Класифікатор бізнес-моделей, орієнтований на бізнес-процеси (c. 403 - 408)

Метою статті є створення класифікатора бізнес-моделей діяльності підприємства, орієнтованого на внутрішнє середовище організації, її бізнес-процеси. Наведено характеристику етапів розвитку бізнес-моделювання при управлінні діяльністю підприємства. Проведено аналіз існуючих підходів до класифікації бізнес-моделей. Обґрунтовано актуальність розробки принципово нового класифікатора моделей бізнесу, що буде досить повно відображати різноманіття існуючих видів бізнес-моделей, мати чітко виражені границі розділів і можливість дотримання класифікаційних ознак при ідентифікації того або іншого виду бізнесу. Запропоновано підхід і розроблено класифікатор моделей бізнесу, орієнтований на внутрішнє середовище підприємства, його бізнес-процеси, що ґрунтується на способах формування потоку доходів.

Стаття написана російською мовою


Іванов Ю. Б., Капустник С. К.
Економічні експертизи стратегічних рішень у системі стратегічного управління розвитком підприємств (c. 409 - 414)

Метою статті є визначення сутності економічних експертиз стратегічних рішень розвитку підприємств, а також базових складових загальної методики проведення таких експертиз. У результаті дослідження надано визначення стретегічних рішень як базової категорії експертної методики. Проведено аналіз практики призначення та проведення судових експертиз, пов’язаних з наслідками реалізації стратегічних рішень розвитку підприємств, класифіковано причини, що обумовлюють необхідність проведення економічних експертиз стратегічних рішень, і сформульовано визначення завдання і предмета такого різновиду експертних досліджень. Визначено базові складові загальної методики проведення економічних експертиз стратегічних рішень. У перспективі подальших досліджень у даному напрямі запропоновано визначення основних категорій експертиз, що пов’язані з реалізацією стратегії економічного розвитку підприємств, і розробка загального алгоритму проведення економічних експертиз стратегічних рішень.

Стаття написана українською мовою


Мінєнкова О. В.
Аналіз сучасних аналітичних методів управління діяльністю підприємства (c. 415 - 420)

У статті проведено аналіз сучасних аналітичних методів управління діяльністю промислових підприємств. Акцентовано увагу на виокремленні переваг і недоліків економічних методів управління, які ґрунтуються на концепціях і методологіях інформаційних систем та ІТ-технологіях. Зазначено складності налаштування даних методів на умови роботи вітчизняних підприємств. Проведено детальний аналіз аналітичних економічних методів, які мають за основу збалансовану систему показників. Обґрунтовано завдання, принципи оцінки діяльності підприємства за збалансованою системою показників. Оскільки сьогодні вітчизняні промислові підприємства знаходяться в надзвичайно складних економічних умовах, які залежать від соціально-політичних процесів, що відбуваються в країні, то ефективність діяльності обумовлюється методами та інструментами, які використовує керівництво в управлінні. Це спроможний забезпечити лише аналітичний економічний метод, який передбачає розгляд підприємства з позиції системного підходу, а саме – з урахуванням процесів, механізмів, структурної організованості, форм їх прояву, з одного боку, та місії, стратегій, стратегічних цілей, з іншого. У статті запропонована структурна модель аналітичного методу управління підприємства. Одне з центральних місць у даному методі займають вимірники, критерії ефективності та ключові фактори ефективності, які й утворюють аналітичне забезпечення методу.

Стаття написана українською мовою


Петренко О. О.
Методичний підхід до визначення пріоритетності управлінських функцій при формуванні адаптивної системи професійного навчання персоналу (c. 421 - 427)

Метою роботи є теоретичне обґрунтування та опис апробації на практиці методичного підходу щодо дослідження пріоритетності функцій управління в процесі формування та розвитку адаптивної системи професійного навчання персоналу (СПНП). На основі ознак адаптивних систем було сформовано перелік заходів для формування адаптивної СПНП у рамках функціонального підходу. Використання методу ієрархій дозволяє отримати вихідні дані для реалізації запропонованого методичного підходу на практиці при поділі масиву досліджуваних підприємств на три групи: з високим, середнім і низьким рівнями адаптації СПНП. Розрахунки пріоритетності управлінських функцій і окремих заходів у рамках кожної функції проводяться з використанням програми Expert Choice. Економічна інтерпретація результатів дослідження дозволяє зробити висновки, що для підприємства з низьким рівнем адаптації пріоритетними є планування та організація процесу формування адаптивної СПНП, а для підприємств із середнім і високим рівнями адаптації СПНП підвищується пріоритетність функції мотивації та контролю. Результати дослідження пріоритетності окремих заходів дозволяють сформувати розширені рекомендації для підвищення адаптації СПЕП для всього масиву досліджуваних промислових підприємств.

Стаття написана російською мовою


Семенченко А. В.
Удосконалення кадрової безпеки як елементу посилення фінансово-економічної безпеки підприємства (c. 428 - 433)

Мета статті полягає у визначенні ключових завдань кадрової безпеки в складі фінансово-економічної безпеки та обґрунтуванні дієвих методів протидії загрозам кадрової безпеки підприємства. Приділено увагу визначенню поняття «кадрова безпека» та вдосконаленню класифікації ризиків та загроз кадровій безпеці підприємства. Уточнено завдання забезпечення кадрової безпеки, основними з яких є: своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз життєво важливим інтересам підприємства з боку персоналу; ефективна протидія та боротьба з чинниками, що перешкоджають реалізації законних інтересів підприємства і його співробітників; збереження інтелектуальної та матеріальної власності компанії; виявлення причин і джерел нанесення компанії матеріального, психологічного, фізичного та іншого збитку з боку персоналу. На підставі зазначеного вище були визначені та вдосконалені функції кадрової безпеки в системі управління персоналом. Обґрунтовано дієві методи протидії загрозам кадровій безпеці підприємства, виявлено професійні компетентності, якими має володіти фахівець з цієї сфери. Розглянуто види професійно недопустимих якостей, серед яких: авторитарний стиль управління, конфліктність, внутрішня суперечливість, демагогічний стиль обговорень, інтриганство.

Стаття написана українською мовою


Стеценко В. В.
Комплексна система управління маркетинговими комунікаціями на підприємствах (c. 433 - 437)

Метою статті є висвітлення питання організаційного забезпечення процесу управління маркетинговими комунікаціями на підприємствах споживчої кооперації України. Комплексну систему управління маркетинговими комунікаціями на означених підприємствах запропоновано розглядати як сукупність управлінських, інформаційних, фінансових, матеріальних, допоміжних та інших ресурсів у сфері комунікацій, що забезпечать готовність і здатність підприємств взаємодіяти з громадськістю, впливати на неї, формувати її відповідні дії з урахуванням змін конкурентної боротьби та зовнішнього маркетингового середовища. Зазначено, що комплексна система управління маркетинговими комунікаціями охоплює три блоки: інформаційну систему управління маркетинговими комунікаціями (накопичення інформаційних ресурсів та управління внутрішніми інформаційними ресурсами), систему маркетингового управління комунікаціями (планування, реалізація, контроль) і систему підтримки маркетингових комунікацій (кадрова, маркетингова та антикризова підтримка).

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Отенко І. П., Чепелюк М. І.
Особливості корпоративної культури реалізації організаційних змін промисловими підприємствами (c. 396 - 402)

У статті проводиться аналіз особливостей корпоративної культури реалізації організаційних змін на машинобудівних підприємствах Харківської області. Корпоративна культура організаційних змін постає як унікальна сукупність зовнішніх проявів, корпоративних цінностей, традицій, принципів та стандартів діяльності учасників всіх груп корпоративних відносин, які виникли в результаті запланованих, змістовних перетворень на підприємстві за рахунок дотримання балансу інтересів та соціальної відповідальності перед суспільством. Аналіз проявів корпоративної культури організаційних змін був проведений на основі даних корпоративних сайтів 15-ти машинобудівних підприємств Харківської області. Доведено, що неможливо змінити стратегію підприємства без коригування корпоративної культури, так само, як неможливо змінити корпоративну культуру без зміни стратегії підприємства.

Стаття написана українською мовою


Мартинець В. В.
Стратегії забезпечення конкурентоздатності підприємства в сучасних умовах інституційного середовища України (c. 403 - 407)

Метою статті є визначення факторів формування конкурентних переваг підприємства, вибір та обґрунтування стратегії забезпечення конкурентоздатності підприємства в сучасних умовах інституційного середовища економіки України. Виявлено та проаналізовано зовнішні та внутрішні фактори формування конкурентних переваг підприємства. Обґрунтовано актуальність формування системи конкурентних стратегій підприємства, що представляють собою загальний план дій з досягнення конкурентоздатності. З позиції авторського підходу система конкурентних стратегій складається із загальних (базисних) і часткових (індивідуальних) стратегій. Загальні (базисні) конкурентні стратегії пов’язані із забезпеченням конкурентоздатності цільових підсистем діяльності підприємства і служать основою формування часткових (індивідуальних) стратегій. До числа загальних стратегій автор відніс такі: фінансову, виробничу, маркетингову та стратегію управління персоналом. Індивідуальні конкурентні стратегії формуються з урахуванням особливостей діяльності галузі, політики та стратегічної спрямованості розвитку підприємства. Запропоновано: стратегію адаптації до змін інституційного середовища і ринкової кон’юнктури, стратегію ціноутворення, стратегію формуванні індивідуального позитивного іміджу підприємства, стратегію мінімізації трансакційних витрат, стратегію регулювання опортуністичної поведінки.

Стаття написана російською мовою


Іващенко О. В., Гірман А. П.
Реалії та перспективи розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах (c. 408 - 413)

Мета статті полягає в дослідженні нагальних проблем розвитку персоналу та пошуку напрямів їх вирішення. Розглянуто цінність системи розвитку персоналу для конкурентоспроможного бізнесу, а також проведено паралелі між підходом зарубіжних та вітчизняних компаній до розвитку персоналу. Виявлено напрямки подолання проблем та оптимізації витрат на розвиток персоналу. Обґрунтовано, що розробка та впровадження ефективної системи розвитку персоналу вітчизняних підприємств у сучасних умовах є настільки багатоаспектними, що значна частка теоретичних і практичних питань залишаються невизначеними і потребують подальшого комплексного вивчення, ґрунтовного теоретичного та методичного забезпечення. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення та реалізація довгострокової стратегії розвитку системи роботи з кадрами. Для досягнення цієї мети необхідні суттєві зміни в організації системи підвищення кваліфікації, її нормативно-правовому, кадровому, навчально-методичному, інформаційному, матеріально-технічному забезпеченні.

Стаття написана українською мовою


Ситник Н. І.
Еволюція менеджменту знань в організації (c. 413 - 418)

Стаття присвячена дослідженню еволюції менеджменту знань в організації. Наразі в літературі прийнято розрізняти менеджмент знань першого покоління, що ґрунтується на продуктовому підході, і менеджмент знань другого покоління, що грунтується на процесному підході. Спираючись на існуючі уявлення, у статті пропонується диференціювати п’ять етапів розвитку менеджменту знань в організаціях, які відрізняються своєю цільовою спрямованістю, розумінням сутності знання, змістом та особливостями інфраструктурного забезпечення. Виділено такі етапи розвитку менеджменту знань в організації:1) спонтанний: ситуативний обмін інформацією між працівниками у разі потреби; 2) усвідомлення цінності знань: накопичення індивідуальних знань шляхом професійного навчання; 3) інформаційно-технологічний: широке застосування інформаційних технологій для передачі кодифікованого знання; 4) соціально-поведінковий: широке застосування соціальних інструментів для створення і передачі кодифікованого й таситного знання; 5) інтегрований: інтегрованість менеджменту знань у загальну систему менеджменту організації та глобальний он-лайн простір.

Стаття написана українською мовою


Круглов В. В., Нікітіна К. С.
Управління нематеріальним стимулюванням персоналу на підприємствах сфери торгівлі (c. 419 - 423)

Мета статті полягає в обґрунтуванні підходів до управління нематеріальним стимулюванням персоналу торговельного підприємства. Визначено необхідність забезпечення продуктивної діяльності працівників через засоби нематеріального стимулювання для досягнення цілей підприємства. Розглянуто вимоги до колективного стимулювання, психологічні підходи та основні складові системи стимулювання працівників на торговельному підприємстві. Обґрунтовано необхідність підвищення вагомості негрошових стимулів у мотиваційному механізмі спонукання до високорезультативної праці. Надано рекомендації щодо впровадження та застосування нематеріальних методів мотиваційного заохочення, розвитку та стимулювання працівників. Наведено поняття «тренінгу» як одного з методів нематеріального стимулювання. Розроблено методичні вказівки щодо впровадження системи психологічних тренінгів, які будуть впливати на результати мотиваційної діяльності. Подальші дослідження питання психологічних тренінгів в системі стимулювання персоналу можуть забезпечити вирішення багатьох проблем, пов’язаних із зацікавленістю працівників у високих економічних показниках торговельного підприємства, на якому вони працюють.

Стаття написана українською мовою


Петрова І. Л., Бєлова О. І.
Мотиваційна стратегія в підвищенні конкурентоспроможності підприємства торгівлі (c. 424 - 430)

У статті визначено важливість розробки мотиваційної стратегії як ключового фактора забезпечення належного рівня конкурентоспроможності підприємства торгівлі. Доведено, що мотиваційна стратегія є одним з основних елементів мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством торгівлі та сприяє підвищенню стратегічної активності підприємства та персоналу. Визначено місце та роль мотиваційної стратегії у формуванні стратегічного набору підприємства. Виокремлено основні етапи побудови мотиваційної стратегії підприємства та проаналізовано завдання, які мають бути поставлені та реалізовані на кожному етапі. Надано перелік основних елементів мотиваційної стратегії, що охоплюють основні сфери діяльності підприємства торгівлі та сприяють його стратегічному розвитку. Проаналізовано ефективність мотиваційних та стратегічних заходів, що виконувались підприємствами торгівлі України за останні роки.

Стаття написана українською мовою


Чистякова А. В.
Організаційно-методичне забезпечення реалізації механізму управління інтелектуальною власністю підприємства в умовах економіки знань (c. 430 - 437)

Метою статті є розробка організаційно-методичного забезпечення реалізації механізму управління інтелектуальною власністю на підприємствах, які функціонують в умовах економіки знань. У роботі було використано метод кластерного і таксономічного аналізу, а також матричний підхід, що дозволило розподілити підприємства у площині «рівень забезпечення управління інтелектуальною власністю – рівень реалізації умов економіки знань». Запропоновано забезпечення реалізації механізму управління інтелектуальною власністю, особливістю якого є побудова матриці «рівень забезпечення управління інтелектуальною власністю на підприємстві» – «рівень реалізації умов економіки знань». Вісі матриці визначаються, з одного боку, розрахованим із застосуванням інструментарію таксономічного аналізу інтегральним показником рівня забезпечення управління інтелектуальною власністю на підприємстві, з іншого – рівнем реалізації умов економіки знань на досліджуваних підприємствах, який отримано за допомогою кластерного аналізу. Для кожного квадранта матриці розроблено рекомендації практичного характеру щодо управління інтелектуальною власністю на машинобудівних підприємствах, що дозволить поліпшити якість функціональних процесів управління та сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності та капіталізації підприємства.

Стаття написана українською мовою


Волчкова Г. К.
Соціальний капітал: діагностика стану розвитку на підприємствах Кіровоградської області (c. 438 - 443)

Мета статті – на основі діагностики стану розвитку соціального капіталу (довіри) на підприємствах Кіровоградської області визначити його вплив на соціально-трудові відносини. З огляду на результати проведеного соціологічного дослідження в бюджетних організаціях та підприємствах різних форм власності м. Кіровограда та Кіровоградської області можна констатувати: чим далі від міжособистісних зв’язків (сім’я, колеги), тим вищим виявляється рівень недовіри в стосунках у суспільстві. Також було визначено найвпливовіші фактори формування соціального капіталу на підприємствах області. За ступенем найбільшого впливу на нарощування довіри в трудовому колективі виокремлено: матеріальні фактори – своєчасна оплата праці, справедлива оцінка праці; організаційні – належні умови праці та соціально-психологічні – зацікавленість працівників у результатах своєї праці, небайдужість, виконання керівництвом покладених на них зобов’язань, міжособистісна повага, високий професіоналізм, компетентність співробітників. Нарощування соціального капіталу (довіри) на всіх щаблях соціально взаємодії в суспільстві слід розглядати важливим фактором виходу із системної кризи, позитивних зрушень в економіці, створення якісних робочих місць, зростання соціально-економічного добробуту найманих працівників, населення країни в цілому.

Стаття написана українською мовою


Мокєрова Н. В.
Методичні підходи щодо економічної оцінки соціального капіталу споживчої кооперації (c. 444 - 450)

Метою статті є формування методичних положень економічного підходу щодо вимірювання та оцінювання соціального капіталу системи споживчої кооперації. У статті розглянуто особливості економічного підходу щодо вивчення соціального капіталу та запропоновано принципи вимірювання й оцінювання соціального капіталу в системі споживчої кооперації. Здійснено декомпозицію соціального капіталу системи споживчої кооперації відповідно до трикомпонентної економічної моделі, у межах якої виділено три складові соціального капіталу – ресурсну, результативну та середовища. Операціоналізація соціального капіталу кооперативних організацій за трикомпонентною економічною моделлю становить основу відповідного методичного підходу щодо його вимірювання та оцінювання. Розроблена система індикаторів надає можливість для глибокого та різнобічного аналізу формування соціального капіталу кооперативних організацій з подальшим порівнянням результатів оцінки та розробки управлінських заходів щодо активізації відносин соціального капіталу в системі споживчої кооперації.

Стаття написана українською мовою


Родіонов С. О.
Дослідження теоретичних аспектів розвитку систем управління відносинами зі споживачами як альтернативного напряму розвитку маркетингової діяльності підприємств машинобудівної галузі (c. 450 - 456)

Стаття присвячена теоретичному аналізу систем управління відносинами зі споживачами, які виступають альтернативним напрямом розвитку маркетингової діяльності підприємств машинобудівної галузі. Визначено, що для машинобудівного підприємства в напрямку управління та побудови відносин зі споживачами найбільш актуальними та перспективними інструментами виступають інформаційні системи класу CRM. Розглянуто та узагальнено еволюційний аспект інформаційних технологій та їх вплив на виробничі процеси підприємства, зокрема на маркетингову діяльність. Проаналізовано підходи щодо визначення сутності поняття «CRM» і запропоновано своє визначення цього поняття. Досліджено, систематизовано та класифіковано відмінні особливості та спільні ознаки інформаційних систем управління відносинами зі споживачами. Автором запропоновано доповнити представлену класифікацію.

Стаття написана англійською мовою


Полішко Г. Г.
Міжнародні рейтинги національних брендів (c. 457 - 462)

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні та аналізі основних міжнародних рейтингів національних брендів. Методологічну базу дослідження сформували праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених, інформаційно-аналітичні матеріали міжнародних рейтингових агентств. Для досягнення мети застосовувалися методи наукової абстракції, порівняльного, структурного аналізу та синтезу, системний підхід. Розглянуто методи та компоненти оцінювання бренда країн у міжнародних рейтингах, зроблено порівняльний аналіз поглядів дослідників на визначення поняття «бренд» і «брендинг країни». Досліджено критерії виміру потужностей національного бренда. Систематизовано сучасні методології оцінювання брендів країн. Узагальнюючи різні підходи до оцінки національних брендів, було визначено, що головними компонентами успішного бренда країни є: бізнес (експорт та інвестиції), уряд, якість життя, люди, культура, туризм. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є аналіз України у міжнародних рейтингах національного бренда. Одержані результати можуть бути застосовані у практичній діяльності як теоретична база для поглиблення досліджень питань міжнародних рейтингів національних брендів підприємствами та організаціями всіх форм власності, науковцями, студентами економічних факультетів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Дерев'янко О. Г.
Тенденції формування репутаційного капіталу підприємств харчової промисловості (c. 384 - 392)

У статті висвітлено результати емпіричного дослідження тенденцій формування репутаційного капіталу підприємств харчової промисловості. Репутаційний потенціал – це можливості бізнесу успішно розвиватися за підтримки стейкхолдерських аудиторій; вимірником наявності/відсутності такої підтримки є динаміка вартості бізнесу. Авторське дослідження вартості харчових підприємств та тенденцій її зміни побудоване на сполученні двох методичних підходів: зовнішньої (здійсненої експертами ринку або автором із застосуванням методу аналогів) та внутрішньої (на основі показників фінансової звітності) оцінок вартості. З метою апробації авторських методичних підходів обґрунтовано вибірку підприємств шляхом відбору чотирьох-п’яти найбільших, за критерієм річних обсягів виробництва та реалізації продукції (чистого доходу), підприємств у кожній підгалузі харчової промисловості України. Емпірично підтверджено такі тенденції формування репутаційного капіталу підприємств харчової промисловості та об’єднань: ефективна політика управління брендами та застосування інструментів репутаційного менеджменту сприяють формуванню репутаційного капіталу, що підтверджується істотним перевищенням ринкової капіталізації ряду компаній вітчизняного харчопрому над внутрішньою балансовою оцінкою їх вартості; прирощення репутаційного капіталу суттєво впливає на динаміку вартості бізнесу; ефект «дзеркального іміджу» суттєво утруднює процес надання реалістичної ринкової оцінки вартості українських (дочірніх) підприємств глобальних корпорацій із всесвітньо відомими брендами, де репутаційна складова вартості глобального бізнесу часто перевищує вартість безпосередньо активів його українського підрозділу.

Стаття написана українською мовою


Гросул В. А., Жилякова О. В.
Сутність та особливості формування антикризової стратегії підприємства в умовах VUCA-світу (c. 393 - 399)

У статті обґрунтовано необхідність формування антикризової стратегії підприємства. Аналіз, систематизація та узагальнення наукових праць зарубіжних і вітчизняних учених дали можливість розглянути сутність і зміст антикризової стратегії та виокремити основні сутнісні ознаки даної категорії. Визначено особливості формування антикризової стратегії в умовах сучасного VUCA-світу, який відкриває нову фазу у розвитку підприємств. Сформовано модель ключових VUCA-компетенцій персоналу, необхідних для формування та реалізації антикризової стратегії підприємства. Запропоновано перелік антикризових VUCA-компетенцій, утворюючим елементом частини яких є толерантність до невизначеності.

Стаття написана українською мовою


Захаров В. А.
Операційна система промислового підприємства (c. 400 - 405)

Метою статті є дослідження основних особливостей сучасної операційної системи промислового підприємства. Визначено основні відмінності понять та складу виробничої та операційної систем. Проаналізовано підходи до визначення операційної системи, визначено основні елементи операційної системи промислового підприємства та взаємозв’язок підсистем підприємства. На основі отриманих даних узагальнено та вдосконалено склад і елементи операційної системи промислового підприємства, запропоновано створення сервісної підсистеми, яка відповідає за надання послуг підприємством, побудовано схему операційної системи промислового підприємства.

Стаття написана українською мовою


Мочона Л. Г.
Сучасні інструменти стратегічного контролінгу на підприємстві (c. 406 - 414)

Метою статті є дослідження вибору дієвих інструментів стратегічного контролінгу для забезпечення ефективного функціонування підприємства в довготривалій перспективі. Автором надано власне розуміння сутності стратегічного контролінгу та встановлено його основні завдання в системі управління підприємством. Узагальнено та систематизовано інформацію щодо практичних можливостей використання інструментарію стратегічного контролінгу. Для успішного здійснення стратегічного контролінгу визначено переваги та недоліки його сучасного інструментарію, вибір якого має здійснюватися з урахування специфічних особливостей окремого підприємства. Перспективою подальших досліджень у рамках даної проблеми є комплексна реалізація інструментарію для здійснення стратегічного контролінгу виробничо-господарської діяльності на промислових підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Бутенко Н. Ю.
Управління знаннями в корпораціях (c. 414 - 419)

У сучасних умовах знання стають найважливішим ресурсом організацій. Специфіка знань як об’єкта управління обумовлює багато проблем, з якими зіштовхуються організації. Багаторівнева структура управління знаннями в корпораціях створює необхідність диференціації підходів до використання методів та конкретних заходів управління. Умовою формування корпоративних знань є формалізація індивідуальних знань та збереження їх у певному форматі. У процесі управління знаннями в корпораціях можна виокремити теоретичні, методичні та практичні проблеми, які пов’язані з відсутністю узгодженого теоретичного підґрунтя управління знаннями в корпораціях; з недосконалістю механізмів формування, накопичення, передачі та використання організаційного знання та з відсутністю системного підходу до процесу управління знаннями в корпораціях.

Стаття написана українською мовою


Полубєдова А. О., Білоконенко Г. В.
Інструментарій діагностування та селективного управління розвитком соціально-економічного потенціалу виробничої організації (c. 419 - 427)

Метою статті є визначення особливостей діагностування розвитку соціально-економічного потенціалу виробничої організації (у контексті життєвого циклу розвитку його структурних елементів). Представлено логіку діагностування розвитку соціально-економічного потенціалу. Розглянуто основні аналітичні процедури оновленого апарату діагностування. Представлено інструмент оцінювання здатності менеджменту виробничих організацій проводити діагностування розвитку соціально-економічного потенціалу. Через зміну поглядів на розвиток соціально-економічного потенціалу запропоновано методичний підхід до діагностування, в основу якого покладено інструментальне забезпечення оцінки стадій життєвого циклу розвитку структурних елементів. Методичне забезпечення діагностування суб’єктної складової соціально-економічного потенціалу доповнено особистісними чинниками, які визначають моделі прихильності, та описом чинників впливу по стадіях життєвого циклу. Визначено особливості селективної управлінської підтримки. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є диверсифікація інструментів діагностування та моделювання життєвого циклу розвитку соціально-економічного потенціалу.

Стаття написана англійською мовою


Краснокутська Н. С., Тихонченко Р. С.
Лідогенерація як інструмент формування клієнтоорієнтованих стратегій мережевих підприємств (c. 428 - 433)

Метою статті є обґрунтування стратегічних напрямів лідогенерації як інструменту підвищення клієнтоорієнтованості мережевих підприємств. На основі вивчення загальних принципів і методів лідогенерації визначено ступінь відвідуваності інтернет-магазинів товарів FMCG на ринку Харкова, досліджено структуру їх клієнтського трафіку, проаналізовано змістовність сторінок інтернет-магазинів у соціальних мережах з точки зору формування та реалізації потенціалу лідогенерації. Базуючись на результатах аналізу, а також ключових індикаторах лідогенерації, запропоновано науково-методичний підхід до обґрунтування її стратегічних напрямів з метою підвищення клієнтоорієнтованості мережевих підприємств, що ґрунтується на коефіцієнтному методі, факторному аналізі та аналізі чутливості. У межах цього підходу основними критеріями, за якими здійснюється вибір пріоритетів лідогенерації, визначено чутливість обсягів реалізації товарів до змін коефіцієнта конверсії, чутливість до змін структури трафіку та середнього чека. Позиціонування напрямів лідогенерації в обраній системі критеріїв дозволяє науково обґрунтувати пріоритети її здійснення, дотримуючись при цьому принципу клієнтоорієнтованості.

Стаття написана українською мовою


Пахтусов М. І., Станкевич І. В.
Організаційно-економічний механізм управління рекламною діяльністю підприємств зв’язку: теоретичні засади формування (c. 434 - 438)

У статті досліджено підходи науковців до поняття «організаційно-економічний механізм», запропоновано власне визначення. Визначено співвідношення між поняттями «організаційно-економічний механізм» та «господарський механізм». Виділено три способи організації (власна, делегована та комбінована рекламна діяльність) та дві складові ефективності рекламної діяльності підприємства – комунікативна та економічна. Запропоновано механізм проведення власної рекламної кампанії, який включає п’ять етапів: 1. Розробка рекламної стратегії та її узгодження із загальною стратегією розвитку підприємства. 2. Розробка та узгодження рекламної кампанії. 3. Планування рекламної кампанії. 4. Реалізація рекламної кампанії. 5. Оцінка ефективності конкретних рекламних засобів у рамках рекламної кампанії та рекламної кампанії в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Чижов В. А.
Основні напрямки антикризового управління у сфері ІТ (c. 304 - 308)

Метою статті є аналіз основних напрямків антикризового управління у сфері ІТ. Визначено поняття «кризис-менеджмент», «план безперервної діяльності». Розглянуто напрями управління підприємством під час кризи. Заперечується підхід до визначення кризи на підприємстві з точки зору аналізу виключно фінансового стану господарюючого суб’єкта, коли на перший план виноситься або реальне погіршення фінансових показників, або прогноз зниження прибутковості. Стверджується, що аналіз кризи на підприємстві має бути комплексним, спрямованим на виявлення та усунення внутрішніх факторів кризи, розробку комплексу планів попереднього реагування на виникнення надзвичайних ситуацій і постійний моніторинг та аналіз зовнішніх факторів впливу на роботу організації. Розглянуто підходи до управління ІТ-структурами в кризовий період шляхом оптимізації роботи внутрішньої ІТ-структури на основі впровадження процесів COBIT, що забезпечує бізнес актуальною інформацією в потрібний час з відповідним рівнем безпеки, чи ITSM, яка орієнтована на надання послуг швидше, дешевше та якісніше за своїх конкурентів. Також обґрунтовано доцільність передачі окремих ІТ-процесів в управління аутсорсинговим компаніям.

Стаття написана українською мовою


Кобець С. П.
Методичний підхід до моделювання управлінських рішень в аспекті управління конкурентною стійкістю підприємств (c. 309 - 314)

Мета статті полягає в розробці методичного підходу до моделювання управлінських рішень в аспекті управління конкурентною стійкістю підприємств. Запропоновано модель визначення впливу показників конкурентної стійкості на інтегральну оцінку конкурентної стійкості підприємства, що передбачає виконання таких етапів: 1) вибір та обґрунтування показників конкурентної стійкості підприємства; 2) визначення рівня конкурентної стійкості підприємства; 3) розподіл підприємств на кластери залежно від їх рівня конкурентної стійкості; 4) аналіз кореляційного зв'язку між множиною показників оцінки функціональних складових конкурентної стійкості та інтегральною оцінкою; 5) побудова кореляційно-регресійної моделі залежності інтегральної оцінки конкурентної стійкості підприємств кластера від множини показників та перевірка її на адекватність 6) розробка бізнес-моделей управління, що забезпечують якісне поліпшення всіх стратегічних та оперативних впливів на різних рівнях управління підприємством. Запропонований методичний підхід до формування управлінських рішень щодо підвищення рівня конкурентної стійкості підприємств ґрунтується на розподілі підприємств за кластерами, використанні багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу та є основою розробки стратегії й тактики підвищення рівня конкурентної стійкості підприємства.

Стаття написана українською мовою


Ступіна Ю. Ю.
Аналітичний інструментарій управління змінами на підприємствах машинобудування: організаційно-економічний аспект (c. 315 - 321)

Мета статті полягає в апробації різних існуючих методик виявлення ймовірності банкрутства у процесі управління змінами на підприємствах машинобудування України. Завдання – наявно довести дієвість цих методик, наочно показати необхідність проведення антикризового фінансового аналізу при організаційно-економічному забезпеченні управління змінами на підприємствах машинобудівної галузі. Розкрито сутність трактування поняття «антикризове управління в економіці». Розглянуто різні методики визначення ймовірності настання банкрутства на прикладі підприємств машинобудування. Наочно наведено отримання різноманітних даних, іноді протилежних за змістом, при використанні існуючих методик розрахунку. Обґрунтована необхідність у розробці та впровадженні дієвого механізму реалізації змін з урахуванням особливостей функціонування системи антикризового управління діяльністю підприємствам. Акцентована увага на коригуванні обраних методик розрахунку з урахуванням специфіки галузі функціонування підприємства, а саме – машинобудування.

Стаття написана українською мовою


Яценко Б. І.
Механізм інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств (c. 322 - 327)

У статті вдосконалено механізм інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств. Визначено, що в підґрунті результативного функціонування механізму інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств лежить узгоджене, спрямоване, взаємодоповнююча інноваційна дія всіх структурних елементів. Процес виконання конкретної головної мети механізму інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств повинен бути спрямований на вирішення таких основних завдань, як забезпечення оптимальної структури капіталу з позиції надання можливостей ефективного розвитку в стратегічному періоді та підвищення рівня конкурентного статусу; незмінної платоспроможності та ліквідності підприємства; максимальної рентабельності операційної, фінансової та інвестиційної діяльності; відповідності обсягу капіталу, що залучається, сумі потреби в активах, що формуються; збалансування грошових потоків підприємства; мінімальних витрат щодо залучення позикового капіталу. Зроблено висновок, що формування механізму інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств дозволяє максимально чітко розрахувати та оцінити майбутні показники рентабельності та фактори, що впливають на них, зробити належні висновки та впровадити вчасно стратегічні заходи

Стаття написана українською мовою


Рахман М. С., Блюгерман Є. Д.
Маркетингове дослідження конкурентних переваг підприємства на ринку хімічних розчинників (c. 327 - 332)

Метою статті є маркетингове дослідження конкурентних переваг підприємства з виробництва та реалізації нафтохімічних розчинників та пошук шляхів їх підвищення. Виявлено фактори, що впливають на конкурентне середовище підприємства. Наведено методи оцінки рівня конкурентоспроможності та шляхи її підвищення. Надано загальну характеристику вітчизняних підприємств нафтохімічної галузі та продукції, що випускається. Проаналізовано структуру реалізації оптової та роздрібної торгівлі. Виконано маркетингове дослідження цінової конкуренції продукції серед вітчизняних і зарубіжних виробників, представлених у спеціалізованих торгових мережах. Виявлено певні переваги споживачів у виборі розчинників та найближчих конкурентів. Обґрунтовано конкурентні переваги продукції ТОВ «Матрапак-Україна» на ринку розчинників. На підставі отриманих результатів запропоновано заходи з підвищення конкурентоспроможності виробника на національному та зовнішньому ринках.

Стаття написана українською мовою


Присакар І. І.
Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу (c. 333 - 339)

Метастатті полягає в обґрунтуванні ефективності використання комплексу інструментів Інтернет-маркетингу як платформи для розвитку бізнесу. Досліджено та систематизовано основні підходи до трактування дефініції «Інтернет-маркетинг» різними науковцями. Проведено аналіз статистичних даних використання Інтернету у світі та в Україні зокрема, результати якого вказують на динамічне зростання як чисельності Інтернет-аудиторії, так і витрат часу Інтернет-користувачів, а також темпів проникнення мережі в усі сфери суспільного та економічного життя. Автором запропоновано згрупувати інструменти Інтернет-маркетингу на чотири групи: основні інформаційні елементи Інтернет-комерції; інструменти, що застосовуються з метою зовнішньої активності в мережі; інструменти, що використовуються з метою збільшення впізнаваності та просування бренда; інструменти, що застосовуються з метою активної комунікації з цільовою аудиторією. Також виокремлено сучасні тенденції розвитку Інтернет-маркетингу у світі та Україні. Перспективи подальшого дослідження полягають у пошуку та апробації інноваційних персоналізованих інструментів Інтернет-маркетингу із урахуванням сучасних тенденцій, вимог і потреб часу та споживачів.

Стаття написана українською мовою


Рачковський Е. А., Шпак С. О.
Узагальнена кількісна оцінка привабливості ринку вантажних залізничних вагонів Простору 1520 (c. 340 - 345)

Метою статті є демонстрація можливостей кількісного підходу до оцінки привабливості ринків, заснованого на застосуванні методів багатовимірного неметричного шкалювання. Наведено приклад задачі узагальненої оцінки привабливості основних сегментів ринку вантажних залізничних вагонів Простору 1520 як складової стратегічного планування реструктуризації одного з діючих машинобудівних підприємств. Установлено, що за сукупністю узагальнених ознак привабливості ринку вантажних залізничних вагонів найбільш перспективним для досліджуваного підприємства є сегмент вагонів для перевезення хімічних вантажів, а ринки нафтобензинових цистерн і піввагонів є безперспективними. Показано, що застосування методів багатовимірного неметричного шкалювання як основного інструменту порівняльного оцінювання дозволяє надати зазначеним оцінкам кількісну визначеність, забезпечує можливість одночасного оперування великим числом показників, що характеризують різні аспекти привабливості ринку і виражені в інтервальних та/або порядкових шкалах, спрощує застосування запропонованого інструментарію в управлінській діяльності підприємств за рахунок використання стандартних пакетів обробки статистичних даних.

Стаття написана російською мовою


Юрчак Е. В.
Маркетингові комунікації у формуванні брендів мереж підприємств ресторанного господарства (c. 346 - 354)

У статті досліджено ефективність використання маркетингових комунікацій у процесі формування брендів мереж підприємств ресторанного бізнесу на основі опитування представників підприємств і споживачів за допомогою соціальних мереж. Визначено основні комунікаційні засоби, що використовуються підприємствами ресторанного бізнесу. Виявлено найбільш популярні джерела інформації для споживачів про заклади та мережі ресторанного господарства. Крім того, виявлено та оцінено показники лояльності споживачів до брендів мереж підприємств ресторанного бізнесу України. Аналіз комунікаційних засобів, які використовуються для просування корпоративних брендів мереж підприємств ресторанного бізнесу в Україні, був заснований на проведеному у 2015 р. опитуванні представників підприємств та споживачів ресторанних послуг. У результаті дослідження було виявлено, що комунікаційна політика більшості підприємств спрямована на стимулювання збуту та клієнтського потоку. Половина підприємств здійснює комунікаційні заходи з метою формування позитивного іміджу та рівня обізнаності бренда. Менше половини респондентів відповіло, що метою комунікаційної політики є формування лояльності споживачів та попиту на послуги.

Стаття написана українською мовою


Маловичко С. В.
Рекламні стратегії виходу на ринок електронної торгівлі для персоніфікованих продуктів (c. 355 - 362)

Метою статті є визначення рекламних стратегій виходу на ринок електронної торгівлі для персоніфікованих продуктів. Детерміновано модель застосування інструментарію маркетингових комунікацій відповідно до стратегічних рішень за матрицею FCB (Foote Cone & Belding). На основі матриці стратегій у сфері зв’язків з громадськістю залежно від фази громадської думки визначено відповідні стратегії для індивідуальних персоніфікованих продуктів. Розроблено та запропоновано програму стратегічних змін (структуровану в розрізі адаптивних та проактивних заходів) та медіа-план просування індивідуальних персоніфікованих продуктів на ринок електронної торгівлі. Рекомендовано нетрадиційні види маркетингових комунікацій для просування індивідуальних персоніфікованих продуктів на споживчий ринок України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Зима Ю. П.
Дефініція обліково-аналітичного забезпечення корпоративного управління (c. 306 - 310)

Метою статті є дослідження сутності обліково-аналітичного забезпечення корпоративного управління. Поставлено завдання дослідити підходи до визначення обліково-аналітичного забезпечення та проаналізувати особливості корпоративного управління, які впливають на його інформаційні потреби, що дасть змогу запропонувати трактування поняття «обліково-аналітичне забезпечення корпоративного управління». Проведено критичний аналіз підходів до визначення обліково-аналітичного забезпечення управління. Зокрема, встановлено, що дефініція обліково-аналітичного забезпечення залишається дискусійним питанням. Для розуміння сутності обліково-аналітичного забезпечення корпоративного управління необхідно встановити його ключові принципи та особливості. Встановлено, що обліково-аналітичне забезпечення корпоративного управління – це інтегрована система інформаційного забезпечення, яка включає релевантну інформацію, що задовольняє різні інтереси користувачів в межах корпоративного управління.

Стаття написана українською мовою


Посохов І. М.
Аналіз ризиків управління в системі менеджменту якості підприємства (c. 311 - 316)

Метою статті є дослідження ризиків управління в системі менеджменту якості підприємства, розробка основних технологічних особливостей управління ризиками та основних методів зі зниження ризиків у системі менеджменту якості, етапів механізму управління ризиками. Розроблено методичний підхід до управління ризиками в системі менеджменту якості промислового підприємства, що містить у собі: основні технологічні особливості управління ризиками; основні методи зниження ризиків у системі менеджменту якості підприємства; перелік етапів формування механізму управління ризиками в системі менеджменту якості промислового підприємства. Запропоновано пріоритетний напрям розвитку промислових підприємств, що спрямований на інтеграцію систем ризик-менеджменту та менеджменту якості, тобто використання інтегративного підходу до управління ризиками якості промислових підприємств. Напрямами подальших наукових досліджень є апробація та впровадження вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Система управління якістю», після його остаточного прийняття, у практику управління ризиками менеджменту якості вітчизняних промислових підприємств.

Стаття написана українською мовою


Пасічник І. Ю.
Теоретичні положення управління конкурентоспроможністю продукції (c. 316 - 320)

Стаття присвячена викладенню теоретичних положень щодо управління конкурентоспроможністю продукції. У процесі аналізу дефініцій «конкурентоспроможність продукції» з’ясовано, що всі наведені поняття носять скоріше системно-описовий характер, не враховуючи динаміку показника конкурентоспроможності продукції в короткостроковому періоді та можливість управління показником конкурентоспроможності та здатність виробника продукції адаптувати її до зовнішніх умов. Тому автором запропоновано власне визначення поняття «конкурентоспроможність продукції», відмінність якого міститься у врахуванні динамічного характеру об’єкта управління в короткостроковому періоді, що дозволяє обґрунтувати використання специфічних методів моделювання при формуванні маркетингової стратегії. Крім того, у роботі проаналізовано класифікації факторів конкурентоспроможності продукції та запропоновано доповнити існуючу класифікацію маркетинговими та соціально-культурними факторами.

Стаття написана українською мовою


Шимко О. В.
Дослідження споживачів як інструмент підвищення ефективності функціонування споживчого ринку (c. 321 - 326)

У статтю досліджено споживачі текстильних товарів, чинники зовнішнього та внутрішнього впливу, що формують споживчу поведінку, та методи впливу на неї. Дослідження споживачів проведено в напрямку трьох груп стратегічних рішень, пов’язаних із мотивацією споживачів, сегментацією ринку та їх поведінкою. Проаналізовано мотиви здійснення покупки текстильних товарів (раціональні та емоційні). Визначено особливості формування попиту на них. Проведено сегментацію споживачів за різними критеріями: на основі типології споживачів, рівня доходів, статусу покупця та споживача. Розроблені профілі споживачів текстильних товарів, запропоновано стратегії позиціювання роздрібних торговців, орієнтованих на різні сегменти споживачів, що дозволяє встановити зв’язок між споживацькими потребами та умовами ефективної організації торгівлі текстильними товарами. Сформовано загальні та специфічні підходи до мерчандайзингу текстильних товарів як засобу впливу на прийняття рішення про покупку, врахування яких дозволить передбачити модель поведінки споживачів. Визначено чинники, які викликають дискомфорт у сприйнятті текстильних товарів у магазині.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2016

Калапа Т. В.
Удосконалення матричного методу вибору стратегії розвитку для машинобудівних підприємств з виготовлення технологічних машин (c. 356 - 360)

У статті визначено роль стратегії в розвитку підприємства, що полягає в гармонізації зв’язків внутрішніх можливостей із трансформаційними змінами в зовнішньому середовищі. Розглянуто різновиди стратегій розвитку. Встановлено критерії розвитку машинобудівних підприємств з виготовлення технологічних машин, до яких віднесено попит (еквівалент суміжності) на технологічні машини та рентабельність операційної діяльності підприємства. Обґрунтовано матричні методи вибору стратегії підприємства. Удосконалено матричний метод вибору стратегії на основі матриці Томпсона – Стрікленда. Наукові результати, висновки і рекомендації статті вдосконалюють теорію стратегічного управління в частині методичних засад управління вибором стратегії розвитку підприємства. Їх практичне використання надасть змогу оптимізувати вибір стратегії розвитку машинобудівних підприємств з виготовлення технологічних машин.

Стаття написана українською мовою


Тімар І. В.
Науково-методичні підходи до оцінки іміджу підприємств сфери готельних послуг (c. 361 - 366)

Мета статті полягає у: дослідженні підходів та методів оцінки іміджу підприємства, запропонованих різними авторами, виявленні їх позитивних якостей та недоліків; розробці методики оцінки відповідності реального іміджу готельного підприємства бажаному в межах групи споживачів послуг. Методи оцінки іміджу підприємства було розподілено на дві групи: кількісні і якісні. Визначено, що найбільш вдалим методом оцінки іміджу підприємства є метод розрахунку інтегрального показника. Розглянуто особливості методик, які ґрунтуються на розрахунку інтегрального показника, що пропонують різні автори. Ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження, запропоновано методику оцінки відповідності реального іміджу готельного підприємства бажаному в межах групи споживачів послуг. Запропонована методика має прикладний характер, враховує специфіку діяльності готельного підприємства та особливу роль споживачів послуг у формуванні іміджу підприємства. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка методики визначення ступеня сталості іміджу підприємства на основі його оцінки та аналізу в динаміці.

Стаття написана українською мовою


Бала Р. Д., Тарнавський М. І., Бала О. І.
Індикатори оцінювання управління персоналом на засадах коучингу (c. 367 - 373)

Метою статті є розроблення системи індикаторів, за допомогою яких можна визначити ефективність коучингового управління персоналом на підприємстві та можливостей використання новітніх інструментів управління персоналом у розвитку його потенціалу. Для оцінки пропонуються шість груп індикаторів, які відображають рівень використання коучингу на підприємстві. Визначено шість груп індикаторів (індикатори кадрового розвитку, індикатори організаційно-управлінського розвитку, індикатори соціального розвитку, індикатори креативного розвитку, індикатори мотиваційно-ціннісного розвитку користувача коучингу, індикатори ефективності коучингової комунікації). Наведено економічний зміст кожного показника, а також формули для розрахунку. За даними показниками можна розрахувати інтегральний рівень коучингового управління персоналом. Перспективами подальших досліджень є визначення особливостей впливу рівня коучингового управління персоналом на показники діяльності підприємства та встановлення залежності між ними.

Стаття написана українською мовою


Го Ц.
Основні наукові підходи до визначення поняття «корпоративне управління» (c. 373 - 377)

У статті на основі вивчення зарубіжної та вітчизняної наукової літератури представлено результати аналізу основних наукових підходів до визначення поняття «корпоративне управління». З урахуванням точок зору різних учених сформульовано авторське визначення даного терміна як засобу управління організацією (господарським товариством) для встановлення рівноваги у відносинах всіх учасників корпоративного управління (акціонерів, менеджерів, засновників, директорів, стейкхолдерів) за умови дотримання норм законодавства і правил ведення бізнесу. Цей засіб спрямований на залучення і раціональне використання ресурсів для підвищення ефективності функціонування організації (корпоративного підприємства) з метою досягнення високого рівня соціально-економічного розвитку суспільства. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є оцінка корпоративних прав в організаціях з державною часткою.

Стаття написана російською мовою


Болдирєв К. О.
Конкурентно-мотиваційний характер підвищення конкурентоспроможності творчого потенціалу кваліфікованих працівників (c. 378 - 382)

Мета статті полягає в дослідженні необхідності формування конкурентно-мотиваційного характеру підвищення конкурентоспроможності творчого потенціалу кваліфікованих найманих працівників. При аналізі й узагальненні досвіду інвестиційного становлення і розвитку інноваційних ринків праці у статті визначається інвестиційно-інноваційна сфера формування конкурентно-мотиваційного характеру підвищення конкурентоспроможності творчого потенціалу кваліфікованих працівників, якою виступають сегменти кваліфікованої робочої сили відповідних секторів зайнятості. У результаті було виділено інвестиційний вектор ринкової вигідності інноваційної комерційної діяльності підприємств, фірм і компаній України по формуванню конкурентно-мотиваційного характеру підвищення конкурентоспроможності творчого потенціалу кваліфікованої робочої сили, а саме: збільшення ними інвестицій в створення нових, сучасних і модернізацію застарілих робочих місць. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі пов’язані з вирішенням складних проблем інноваційного становлення і розвитку сучасної економіки в Україні, а також її сучасного ринку праці.

Стаття написана російською мовою


Корженко К. А.
Особливості формування комплексу маркетингових комунікацій в туристичних організаціях (c. 383 - 388)

Метою статті є формування дієвого комплексу маркетингових комунікацій, що базується на встановленні та обґрунтуванні особливостей туристичної галузі. Розглянуто тенденції функціонування сучасного туризму та визначено проблеми, які гальмують процес його розвитку. Головними з них є: високий ступінь невизначеності ринкової ситуації, внутрішня та міжнародна політична нестабільність, сезонні коливання попиту на туристичні послуги, посилення конкуренції та стійкі тенденції вирівнювання якісних показників послуг, обмеженість фінансових, матеріальних, людських та управлінських ресурсів. Визначено особливу роль маркетингових комунікацій у забезпеченні ефективності функціонування та зміцненні конкурентних позицій туристичних організацій у сучасних умовах глобалізації суспільства і як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку. Досліджено процес формування комплексу маркетингових комунікацій. Розглянуто дворівневу модель комунікаційного впливу туристичних організацій. Удосконалено модель комунікаційного процесу з урахуванням специфіки туристичної послуги. Систематизовано основні принципи, на яких має будуватися процес удосконалення комплексу маркетингових комунікацій туристичних організацій.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016

Дзьоба О. Г., Ромашко О. М.
Особливості диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств у контексті стадій життєвого циклу (c. 261 - 268)

Метою статті є дослідження доцільності здійснення диверсифікаційної діяльності, формування методичних засад щодо вибору конкретних напрямків та стратегій диверсифікації залежно від стадії життєвого циклу підприємства й розробка управлінських рішень для відродження на диверсифікаційній основі газотранспортних підприємств України. Розглянуто «класичні» етапи життєвого циклу підприємства – народження, зростання, зрілість та занепад з позицій виробничої, маркетингової та технологічної диверсифікації. Деталізовано мету, види та зміст диверсифікації діяльності підприємств виробничої сфери для різних етапів життєвого циклу підприємства та доведено необхідність нарощування диверсифікаційної активності на завершальних стадіях. Встановлено, що в процесі управління на різних стадіях життєвого циклу приділялась недостатня увага завчасній розробці та реалізації диверсифікаційних стратегій, що призвело до входження підприємств у стадію занепаду. Для виходу газотранспортних підприємств України із критичної ситуації запропоновано комплекс заходів із диверсифікації їх діяльності з урахуванням галузевої специфіки та максимального використання можливостей технологічної диверсифікації. Перспектива подальших досліджень у даному напрямку полягає в розробленні методичного інструментарію оцінювання ефективності диверсифікаційних проектів у газотранспортній галузі.

Стаття написана українською мовою


Мороз Н. В.
Методичні засади впровадження системи професійного управління житловим фондом (c. 269 - 273)

У статті розроблено методичні засади впровадження системи професійного управління житловим фондом, які ґрунтуються на системному підході та передбачають виконання сукупності взаємопов’язаних етапів та заходів. Етапами є: 1) здійснення об’єднанням співвласників пошуку та оптимального вибору управителя; 2) приймання-передавання багатоквартирного будинку з управління ОСББ в управління управителеві. Перший етап включає в себе такі заходи: проведення ОСББ організаційної роботи з пошуку претендента для виконання обов’язків управителя, вибір управителя, прийняття рішення ОСББ про залучення управителя. Другий етап передбачає виконання таких заходів: підготовка та укладення договору про надання послуги з управління об’єктом між ОСББ і професійним управителем, участь у роботі комісії з питань приймання-передавання об’єкта в управління, визначення технічного стану об’єкта, складання та підписання відповідного акту приймання-передавання об’єкта в управління.

Стаття написана українською мовою


Лаптєв В. І.
Дослідження сутності та складових розвитку персоналу (c. 274 - 278)

Метою статті є дослідження сутності такого елементу кадрового менеджменту, як розвиток персоналу. Розглянуто процесний, функціональний та системний підходи до визначення даного терміна з урахуванням точок зору різних закордонних та вітчизняних науковців і фахівців у сфері управління персоналом. Здійснено аналіз відмінностей у дефініціях відповідно до кожного з підходів, за результатами якого виокремлено ключові складові розвитку персоналу, такі як: первинна підготовка, адаптація, професійне навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовка, а також планування кар’єри тощо. Визначено, що подальшого дослідження потребує питання побудови ефективної системи розвитку персоналу, яка б ураховувала потреби підприємства, його цілі та завдання, головні відмінності діяльності, а також принципи кадрової політики.

Стаття написана російською мовою


Науменко М. О., Морозова Л. В.
Удосконалення організаційної та функціональної структури логістичного забезпечення Збройних сил України (c. 279 - 284)

У статті розглянуто логістичне забезпечення Збройних сил України, яке є комплексом тісно пов’язаних між собою процедур і полягає в координації, плануванні, організації, стимулюванні та контролі використання засобів постачання, а також реалізації широкого кола спеціалізованих і господарських послуг. Розроблено та запропоновано вдосконалену структуру логістичного забезпечення Збройних сил України. Згідно з широким функціональним охопленням логістикою, необхідна жорстка побудова військової логістики із закріпленою організаційною структурою та єдиним центром управління. Логістична орієнтація стратегічного розвитку забезпечення Збройних сил України передбачає формулювання відповідних логістичних цілей, досягнення яких забезпечується формуванням особливих внутрішніх та зовнішніх відносин.

Стаття написана українською мовою


Капустник С. К.
Урахування фактора ризику при прийнятті стратегічних рішень на підприємстві (c. 284 - 290)

Метою статті є визначення сутності процесу управління ризиками при формуванні та реалізації стратегії підприємства, а також розробка алгоритму прийняття стратегічних рішень з урахуванням фактора ризику. Розкрито сутність поняття «ризик» у контексті розробки стратегії розвитку компанії. У результаті дослідження надано визначення стратегічного ризику і описаний процес його ідентифікації. На основі сучасних тенденцій ризик-менеджменту і критичного аналізу стандарту Федерації європейської асоціації ризик-менеджерів (FERMA) запропоновано детально обґрунтований, поетапний алгоритм прийняття стратегічних рішень на підприємстві з урахуванням фактора ризику, що дозволяє встановити взаємозв'язок між процесами управління ризиками і розробкою стратегії розвитку компанії. Отримані результати, в перспективі подальших наукових досліджень, планується використовувати при розробці методичного підходу до управління ризиками в процесі стратегічного управління на підприємствах машинобудівної галузі України.

Стаття написана англійською мовою


Пилипчук В. П., Данніков О. В.
Маркетинговий аналіз та оцінка ефективності продажу (c. 291 - 296)

Метою дослідження є: розробка науково обґрунтованих методичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесу управління продажем з позицій маркетингового стратегічного планування. Авторами запропоновано уніфікацію як інструмент узгодження цільових показників у відповідності до певних критеріїв у процесі управління продажами. Йдеться про запровадження певного «стандарту» щодо оцінки розвитку і результатів діяльності маркетингового каналу, що дозволяє оптимізувати вибір маркетингових інструментів для вирішення аналогічних управлінських ситуацій, з урахуванням специфіки українського товарного ринку. У результаті отримаємо формалізацію бізнес-процесів, процедур, порядок розробки підходів до проведення аналізу витрат системи збуту, що служитиме методологічним базисом практичного впровадження стратегічного управління продажами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Клок О. П.
Кластерний підхід до розвитку освітнього туризму в Україні (c. 183 - 188)

Завданням дослідження є обґрунтування доцільності застосування кластерного підходу до розвитку освітнього туризму в Україні для подальшої розробки практичних заходів щодо його реалізації. Розглянуто погляди на категорію «туристичний кластер» у наукових дослідженнях. Запропоновано підхід до ідентифікації структур, яким доцільно створити ядро кластера, що базується на визначенні категорії «кластер освітнього туризму» і враховує інтенсивність взаємозв'язків у системі функціонування освітнього туризму в Україні. Виявлено ключові елементи процесу розвитку освітнього туризму та їхню роль у системі. Представлено схему формування кластера освітнього туризму, яка може служити теоретичною основою для подальших проектно-методичних розробок з формування кластера освітнього туризму в Україні.

Стаття написана російською мовою


Губарєва І. О.
Менеджмент економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів (c. 244 - 248)

В умовах активізації інтеграційних процесів набувають актуальності питання, пов’язані з формуванням комплексу заходів щодо забезпечення економічної безпеки України, розробки шляхів протистояння новим зовнішнім та внутрішнім загрозам і подолання впливу деструктивних чинників. У результаті проведення SWOT-аналізу сценарію інтегрування України з країнами ЄС було визначено, що активізація інтеграційних процесів впливатиме на убезпечення економіки України. З позиції синергетичної парадигми запропоновано концепцію формування економічної безпеки країни, яка складається із сукупності пов’язаних між собою положень, що забезпечує можливість її обґрунтованого вибору для України в умовах інтеграції економіки.

Стаття написана українською мовою


Яцун Л. М.
Структурно-функціональний синтез управління підприємствами сфери харчування (c. 248 - 255)

Викладено матеріали дослідження функцій та структур управління підприємствами сфери харчування за критеріями складу завдань діяльності підприємств, їх участі у відтворювальному процесі виробництва, реалізації та організації споживання продуктів і послуг харчування. З використанням методу Сааті установлено вагомість, трудомісткість, складність і сумісність функцій управління. Визначено кваліметричну оцінку функцій діяльності та управління підприємств харчування за типами завдань – виробництво продукції, маркетингова діяльність, обслуговування споживачів, управління персоналом тощо. Запропоновано схему механізму та організаційної структури управління підприємствами сфери харчування. Визначено етапи формування організаційної структури управління підприємствами сфери харчування на основі синтезу структур та функцій управління.

Стаття написана українською мовою


Коломієць Г. М., Гузненков Ю. Г., Грідіна Г. В., Доценко М. Ю., Лє Мінь Хуєн
Сучасні драйвери розвитку бізнесу в кризових умовах (c. 256 - 263)

Мета статті – обґрунтувати запровадження комплементарних послуг, спрямованих на підвищення задоволення постійних клієнтів як заходу розвитку в умовах кризи і обмеження ресурсів. У результаті дослідження, проведеного шляхом взаємопов'язаних, послідовно уточнюючих SWOT-аналізу, структурованого спостереження та опитування, доведено доцільність коригування стратегії фітнес-центру «Малібу» шляхом її подальшої диференціації та інтенсивного зростання з орієнтуванням на постійних клієнтів і з розширенням спектра додаткових послуг. Визначено, що реалізація цих заходів дозволить посилити конкурентні переваги і розвинути стійкі відносини з клієнтами, що може стати основою покращання довгострокового фінансового стану фітнес-центру «Малібу» і дасть змогу розвиватися за оптимальним сценарієм навіть за умови найгірших із визначених змін господарського середовища. Доведено, що оновлення драйверів бізнес-практики на основі комплексного застосування інструментів маркетингового дослідження, послідовно сфокусованих на обґрунтуванні підвищення задоволення постійних клієнтів, стає імперативом розвитку організації в умовах турбулентності господарського середовища. Перспективою подальших досліджень є визначення інших шляхів активізації бізнесу за рахунок маркетингової складової.

Стаття написана українською мовою


Герасименко В. М., Чухлата Ж. Г.
Організація стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами за допомогою засобів збалансованої системи показників (c. 263 - 267)

У статті розглянуто організацію стратегічного управління інтегрованими структурами бізнесу (ІСБ) за допомогою засобів збалансованої системи показників. Доведено, що формування конкретних структур управління ІСБ є передумовою поступового перетворення даних об'єднань на великі промислові корпорації з більш відкритою структурою управління, а також широким спектром товарів і послуг. Перспективою подальшого розвитку ІСБ є їх перетворення на великі промислові корпорації. Цей процес відбувається в багатьох розвинених країнах світу, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, де на певному етапі економічного розвитку інтегровані бізнес-структури перетворюються в найбільші компанії, засновані на принципах корпоративного управління.

Стаття написана українською мовою


Скриньковський Р. М.
Діагностика рівня конфліктності в колективі та шляхи подолання дестабілізації соціально-трудових відносин на підприємстві (c. 268 - 273)

У статті розкрито сутність поняття «діагностика рівня конфліктності в колективі», під яким слід розуміти процес оцінювання стану конфліктних ситуацій у колективі, тенденцій їх перебігу та прогнозування настання потенційних конфліктів з метою забезпечення стабільного функціонування та розвитку підприємства. Встановлено, що бізнес-індикаторами діагностики рівня конфліктності в колективі є: стан соціально-психологічного клімату; кількість зареєстрованих конфліктних ситуацій; кількість вирішених конфліктних ситуацій; кількість учасників конфліктної ситуації; термін вирішення конфліктної ситуації; рівень наслідків від виникнення конфліктної ситуації; кількість причин, що спонукали до виникнення конфлікту в колективі. Представлено шляхи подолання дестабілізації соціально-трудових відносин на підприємстві, в основі яких лежать сприятливі умови праці працівників та справедливий (гідний) рівень оплати праці персоналу.

Стаття написана українською мовою


Столбова М. А.
Управління діяльністю компанії: погляди в науковому середовищі (c. 273 - 277)

У статті висвітлено погляди та підходи щодо управління діяльністю компанії. Розкрито зміст та сутність управління діяльністю компанії. Визначено ключові постулати управління компанією, охарактеризовано завдання управління, розглянуто базові принципи та функції управління діяльністю компанії, розкрито їх зміст. Разом з тим, охарактеризовано основні типи організаційної структури компанії та принципи їх побудови. Розглянуто питання управління персоналом, названо мотиваційні фактори підвищення результативності виробничої діяльності працівника.

Стаття написана українською мовою


Стефанюк О. Д.
Система нематеріальної мотивації персоналу на підприємстві (c. 277 - 283)

Основною метою статті є теоретичне обґрунтування процесів нематеріальної мотивації персоналу, оцінка ефективності впровадження технології коучингу як інструменту мотивації працівників на підприємстві. Запропоновано авторську методику формування нематеріальної мотивації персоналу на підприємстві за допомогою впровадження коучингових технологій. Проведено оцінку ефективності впровадження технології коучингу як інструменту мотивації працівників на підприємстві до і після впровадження інструментів коучингу в управлінні персоналом. Розрахунок показників мотивації на підприємстві проводився за допомогою оцінки мотиваційного потенційного балу Р. Хакмана, що відображає, якою мірою зміст роботи мотивує працівника. Розроблено картки для оцінки мотивуючих чинників на основі чинників мотивації за Ф. Герцбергом. Проведене дослідження показало позитивні результати та дозволило зробити висновок, що застосування на підприємстві коучингових інструментів сприяє зростанню задоволеності співробітників і формує нематеріальну мотивацію співробітників.

Стаття написана українською мовою


Соболєва Т. О., Гудима О. Г.
Трансформація маркетингу інновацій в моделях інноваційного процесу (c. 284 - 288)

У статті наголошено на необхідності адаптувати маркетингову діяльність в процесі розробки та виведення нових продуктів на ринок. Проведено аналіз процесу трансформації концепції маркетингу інновацій в моделях інноваційного процесу, досліджено сутність категорії «маркетинг інновацій», який пропонується розглядати як підсистему менеджменту організації, діяльність якої спрямовано на розробку концепції та ринкове просування нових продуктів, послуг, технологій та методів на основі постійного моніторингу маркетингової інформації з метою максимального задоволення потреб споживачів. Розмежовано поняття «маркетинг інновацій» та «інноваційний маркетинг» залежно від новизни продукту, що реалізується, та використовуваного маркетингового інструментарію. Наведено еволюцію маркетингових інструментів при зміні моделей інноваційного процесу. Наголошено на виникненні нової концепції маркетингу, що відповідає відкритій моделі управління інноваціями. Нова концепція характеризується застосуванням маркетингу як основи для побудови бізнес-моделі бізнесу; трансформації маркетингу інновацій в інноваційний маркетинг; активної кооперації та взаємодії із зовнішніми організаціями; застосування цифрового та емоційного маркетингу в інноваційному процесі.

Стаття написана українською мовою


Шабельник Т. В.
Класифікація основних суб’єктів та об’єктів сучасного фармацевтичного ринку України (c. 289 - 293)

У роботі проведено аналіз існуючих визначень категорії «фармацевтичний ринок». Зроблено уточнення категорії «фармацевтичний ринок» на основі аналізу існуючих визначень фармацевтичного ринку за різними підходами (системним, функціональним, економічним ы маркетинговим). На підставі аналізу та узагальнення літературних джерел, досліджень господарської практики сучасних фармацевтичних підприємств дано інноваційні визначення категоріям: «фармацевтичний ринок», «фармацевтичні товари», «динамічний асортимент фармацевтичних товарів», «фармацевтичні послуги», «обов’язкові взаємодоповнюючі фармацевтичні товари», «динамічні запаси фармацевтичних товарів»; виділено основні групи об’єктів сучасного фармацевтичного ринку; сформульовано визначення типів фармацевтичних підприємств: «фармацевтична виробничо-торговельна корпорація», «фармацевтичний виробничо-торговельний холдинг», «фармацевтичне виробничо-торговельне підприємство», «виробничо-фармацевтичне підприємство», «мережа аптек», «аптека», «фармацевтичний дистриб'ютор» та подано їх класифікацію за ознакою «основні бізнес-процеси».

Стаття написана українською мовою


Курдиш Р. Ф., Потапова Н. А.
Напрямки підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства (c. 293 - 297)

Метою статті є дослідження та розробка науково-теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення ефективності маркетингової діяльності підприємств. Визначено основні принципи ефективності маркетингової діяльності, обґрунтовано застосування методів оцінки ефективності маркетингу. У результаті дослідження було рекомендовано шляхи щодо покращення ефективної маркетингової діяльності підприємств. Отримані результати аналізу ефективності маркетингової діяльності будуть використані у подальших дослідженнях з метою виявлення резервів підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств молокопереробної промисловості та апробації їх на відповідних підприємствах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Пономаренко Т. В.
Когнітивна сутність забезпечення економічної стійкості суб’єктів господарювання (c. 190 - 196)

Встановлено, що сучасні підходи репрезентують економічну стійкість підприємства, орієнтуючись на досягнення поточних значень пріоритетних параметрів (платоспроможності, прибутковості, ефективності використання ресурсів, структурної цілісності тощо). Питання формування цих параметрів та їх збереження в перспективному періоді висвітлюються в науковому просторі фрагментарно. З огляду на це, основним завданням статті є дослідження когнітивних передумов забезпечення економічної стійкості. Показано, що поточний стан стійкості визначається та підтримується здатностями топ-менеджменту компанії. Саме динамічна здатність, що онтологічно формується реакцією управлінського персоналу на зміни об’єктивної реальності, виступає ключовим чинником забезпечення економічної стійкості. В авторському розумінні забезпечення економічної стійкості – перманентний процес, основу якого складає когнітивно-суб`єктний паттерн формування та модифікації здатностей менеджерів, що визначають спектр рефлексивних дій на турбулентність умов господарювання проактивного або реактивного характеру. Інтерактивний феномен часу розкривається в статті крізь призму його монохромності та поліхромності.

Стаття написана українською мовою


Скриньковський Р. М.
Діагностика стратегічного протистояння підприємств-конкурентів (c. 196 - 201)

У статті розкрито сутність поняття «діагностика стратегічного протистояння підприємств-конкурентів на внутрішньому і світовому ринках», під яким слід розуміти оцінювання рівня переваг підприємства в порівнянні з конкурентами, основних змін та майбутніх перспектив їх нарощення з метою ефективного функціонування і розвитку підприємства у конкурентному ринковому середовищі як на внутрішньому, так і на світовому ринках. Установлено, що діагностику стратегічного протистояння підприємств-конкурентів на внутрішньому і світовому ринках необхідно проводити із використанням таких методів стратегічного аналізу, як SWOT-аналіз та PIMS-аналіз. Представлено інструментарій системи діагностики стратегічного протистояння підприємств-конкурентів на внутрішньому і світовому ринках. З’ясовано, що складовими середовища підприємства є: зовнішнє середовище; проміжне середовище; внутрішнє середовище.

Стаття написана українською мовою


Антоненко І. Я., Мельник І. Л.
Сучасні чинники формування продуктової стратегії туристичного підприємства (c. 202 - 206)

Метою статті є оцінка теоретичних і практичних аспектів, що визначають продуктову стратегію туристичного підприємства. Обґрунтовано необхідність використання структурно-ціннісного підходу при побудові продуктового портфеля туристичного підприємства на основі групування продуктів за ступенем їх дохідності, прибутковості, а також впливу на загальногосподарський результат діяльності. Ідентифіковано сучасні чинники ринкового та виробничого характеру, що визначають продуктову стратегію туристичного підприємства. Доведено, що за умов реалізації стратегії диверсифікації продуктовий портфель туристичного підприємства максимально відповідатиме потребам цільових ринків. Проаналізовано можливі варіанти прийняття управлінських рішень при зіставленні інтересів і бажань виробників та споживачів туристичного продукту, а також при визначенні типу стратегічної поведінки підприємства. Визначено особливості роботи туристичного підприємства на національному туристичному ринку.

Стаття написана українською мовою


Зоідзе Д. Р.
Основні напрямки антикризового управління на підприємствах фармацевтичної галузі (c. 207 - 213)

Мета статті полягає в дослідженні основних напрямків антикризового управління на підприємствах фармацевтичної галузі. Визначено основні напрямки комплексної антикризової програми для фармацевтичних підприємств. Запропоновано внести до складу антикризових заходів на підприємствах фармацевтичної галузі управління ризиками для якості. Розглянуто механізм фінансової стабілізації залежно від фази фінансової кризи. Систематизовано та узагальнено науковий підхід щодо проведення реінжинірингу фармацевтичного бізнесу. Рекомендовано як інструменти перебудови фармацевтичного підприємства використовувати внутрішній та зовнішній аутсорсинг. З’ясовані переваги інноваційного аутсорсингу для суб’єктів господарювання на фармацевтичному ринку. Проаналізовано використання аутстаффінгу як засобу скорочення витрат підприємства в умовах кризи. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямку має стати визначення факторів, що ускладнюють процес антикризового управління та перешкоджають сталому економічному розвитку підприємств фармацевтичної галузі.</